ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ This is the official page of NIDA Consulting Center. ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ (1) บริการด้านที่ปรึกษา (2) บริการด้านวิจัย ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูง และนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคายโดย ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์---------------------...
10/11/2020

โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์
-----------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า) ในจังหวัดหนองคายกว่า 100 แห่งเพื่อทำการวิเคราะห์ในเชิงลึก พร้อมยังมีการสำรวจเชิงคุณภาพ ซึ่งนำมาสู่การศึกษาบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ในภาคบริการระดับท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษาในจังหวัดหนองคาย

ผลการศึกษาได้ถูกนำเสนอให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อใช้ในการยกระดับวิสาหกิจบริการในจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อื่น ๆ ได้อีกด้วย

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การยกระดับประเทศไทยให้ก้าวออกจากประเทศในกลุ่มกับดักรายได้ปานกลางนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนในภาคบริการ เพื่อเป็นหัวจักรสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคบริการในท้องถิ่นที่จะมีบทบาทสูงต่อการยกระดับเศรษฐกิจในจังหวัด และช่วยลดช่องว่างทางรายได้อีกทางหนึ่ง

โดยมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจในจังหวัดหนองคาย เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดหนองคายมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจบริการจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

--------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการประเมินเครือข่ายสถานศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มเซ็นทรัล เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล....
03/11/2020

โครงการประเมินเครือข่ายสถานศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มเซ็นทรัล เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับกลุ่มเซ็นทรัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สระฎัน
--------------------------------------------------

สถานศึกษาพอเพียงที่ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (สปล.) เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ส่งผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษามาหนึ่งโครงการ ซึ่งปรากฏภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสู่การคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติ" โรงเรียนที่ได้รับรางวัล สปล. จึงมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และการจัดการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เป็นแบบอย่างให้แก่สถานสถานศึกษาพอเพียงอื่น ๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกว้างได้ เป็นการยก ระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว

ผลการประเมินสรุปได้ว่า มีโรงเรียนจำนวน 13 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ได้รับรางวัลระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยสถานศึกษาเกือบครึ่งจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นโครงการทางการเกษตร ที่เหลือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการประเมินโดยตรงเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการจัดทำโมเดลการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา นิมมานันท์...
29/10/2020

โครงการจัดทำโมเดลการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา นิมมานันท์
--------------------------------------------------

การคำนวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า แต่เดิมทีอาศัยข้อมูลในอดีต และรอให้เกิดการด้อยค่าขึ้นจริงก่อน เช่น ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดเป็นเวลา 90 วัน จึงทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ แต่ด้วยมาตรฐานใหม่ TFRS9 กำหนดให้ต้องคำนวณการด้อยค่าโดยอาศัยทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตจึงทำให้เป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายสำหรับบริษัทต่าง ๆ

การคำนวณการด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงินแม้จะมีความซับซ้อนไม่มาก แต่เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนทั่วไปโดยเฉพาะที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่มีความชำนาญ การบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในการลงบัญชีและตั้งค่าเผื่อหนี้สูญขององค์กรที่มีส่วนได้เสียสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม และดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม

โครงการนี้เป็นโครงการที่ปรึกษาการคำนวณการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า โดยใช้ข้อมูลลูกหนี้การค้าของบริษัทผู้ขอรับบริการ และข้อมูลคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ โดยได้มีการคำนวณผลสูญเสียคาดหวังจากการด้อยค่าทางเครดิตด้วย Spreadsheet และ ส่งมอบให้ผู้รับบริการเพื่อดำเนินการลงบัญชีต่อไป

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

ปัจจุบัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปรับชมรับฟังโทรทัศน์และวิทยุผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเ...
28/10/2020

ปัจจุบัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปรับชมรับฟังโทรทัศน์และวิทยุผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือที่เรียกว่า Over the Top (OTT) กันมากขึ้น ส่วนในฝั่งของผู้ผลิต การเกิดขึ้นของแพลทฟอร์มต่าง ๆ ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสร้างสรรค์งานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มากขึ้น นับเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรกำกับดูแลที่ต้องดำเนินไปบนแนวทางที่สมดุลระหว่างการให้เสรีภาพและการควบคุมคุณภาพ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์และสื่อให้แก่หน่วยงานระดับประเทศ โดยมีโครงการเด่นดังที่ปรากฏใน infographic ต่อไปนี้
📍ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
📞0-2727-3802-5
📧 [email protected]
🌐http://consult.nida.ac.th/
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz...
27/10/2020

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล

--------------------------------------------------

การประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ จำเป็นต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสะท้อนการแข่งขันในการประมูล เพื่อให้ได้ราคา Fair Value อย่างแท้จริง

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีการแสดงผู้มีอำนาจควบคุมกิจการที่แท้จริง หรือ Ultimate Control ว่าเป็นผู้ใด และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกับผู้ข้าร่วมประมูลรายอื่นหรือไม่

การดูอำนาจควบคุม จะดูจาก 3 ลักษณะ คือ 1) การถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) การเป็น คณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารกิจการ ซึ่งมีอำนาจในการควบคุมกิจการตามกฎหมาย และ 3) พฤติกรรมในการควบคุมกิจการ ผ่านการมี Nominee หรือ มีการทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้กิจการถูกควบคุม

โครงการนี้ ทำให้การประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สะท้อน ราคา ที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังทำให้ได้เรียนรู้ วิธีการค้นหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยถ้าผู้เข้าร่วมประมูลมีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเป็นคนเดียวกัน ย่อมสามารถทำให้การประมูลมีการ ฮั้ว หรือ ทำให้ราคาที่ได้จากการประมูลไม่สะท้อน Fair Value

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอาชีพแห่งประเทศไทยโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์------------...
22/10/2020

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอาชีพแห่งประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
--------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมจัดหางาน เพื่อกำหนดนิยามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1,500 อาชีพ เกี่ยวกับการสาธารณสุข เภสัชกรรม การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล โดยทำงานร่วมกับตัวแทนจากสำนักงาน กรม และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้ใหม่จากโครงการนี้ คือ นิยามอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาชีพที่เป็นอาชีพใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ คือ เป็นการสร้างมาตรฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน นำไปเผยแพร่ต่อทั้งในแวดวงการศึกษาและการประเมินความสำเร็จของการทำงาน

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการการศึกษากระบวนการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย ผู้ช่วยศา...
20/10/2020

โครงการการศึกษากระบวนการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
--------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการศึกษาระดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 7 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละกลุ่มธุรกิจมีระดับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองต่อแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายSDGs ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์การมหาชนที่จะปรับปรุงระดับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์การตนเองและประเทศชาติ

ผลการศึกษาได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 ผลงาน องค์การสามารถนำผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์การมีความยั่งยืนมากขึ้น ส่งผลรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยังสามารถนำไปปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละกลุ่มธุรกิจขององค์การมหาชนในประเทศไทยที่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน

การศึกษากระบวนการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับการร้องขอจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่า ประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะศึกษาศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมหาชนในประเทศไทย การศึกษาในลักษณะนี้ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาในระดับภายในประเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ยาก

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายของ เอสซีจี ปี2563โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา------------------------------------------------...
15/10/2020

โครงการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายของ เอสซีจี ปี2563

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
----------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ เอสซีจี ปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเครือข่ายให้สามารถพร้อมรับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และช่วยเสริมหนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมโรงเรียนเป้าหมายให้พร้อมรับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีการทบทวนความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหาร (นโยบาย วิชาการ งบประมาณและบริหารทั่วไป) การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นและทุกสาระวิชาจนเป็นแบบอย่าง มีบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู หรือนักเรียนแกนนำ ที่สามารถเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถาบันอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่สถาบันอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ จนสามารถขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรางวัลความสำเร็จของการจัดการศึกษาระดับชาติ ของกระทรวงการศึกษา

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

ด้วยสถานการณ์โครงสร้างประชากรของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายิ่งต้องก...
14/10/2020

ด้วยสถานการณ์โครงสร้างประชากรของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายิ่งต้องการเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาข้อมูล สังเคราะห์ และการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกำหนดอนาคตของประเทศ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ไปสู่การดำเนินโครงการด้านเด็กและเยาวชนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงการเด่นดังที่ปรากฏใน infographic ต่อไปนี้

📍ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
📞0-2727-3802-5
📧 [email protected]
🌐http://consult.nida.ac.th/
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔(ฉันท์ที่มีลีลาดั่งรอยแต้มในฤดูใบไม้ผลิ) ครบกาลเสด็จสถิตะฟ้า ชนกาธิเบศรราษฎร์ล้วนคะนึงหทยะวอน         จ...
13/10/2020

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
(ฉันท์ที่มีลีลาดั่งรอยแต้มในฤดูใบไม้ผลิ)

ครบกาลเสด็จสถิตะฟ้า ชนกาธิเบศร
ราษฎร์ล้วนคะนึงหทยะวอน จระย้อนสมัยยุค
ใต้ร่มบรมฉตระเก้า บดิเฝ้าขจัดทุกข์
เพียงเพื่อสยามพสกะสุข ชิวะชนประดิษฐ์ดี
ทั่วถิ่นประเทศจตุรภาค ทุระยาก ธ ถึงที่
โครงการอเนกพฒนะมี ก็เพราะดำริราชา
สี่ปีสวรรคตะกษัตริย์ ฤดิรัษฎร์ถวิลหา
พ่อยังประทับอุระนรา นิตยานิรันดร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#คำแปลฉันท์
เมื่อถึงวาระวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวียนมาถึงอีกครั้ง ราษฎรต่างหวนคำนึงและอยากให้ย้อนกลับไปในยุครัชสมัยของพระองค์ ยุคที่พระมหากษัตริย์ได้คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวสยาม เพื่อให้ชีวิตของปวงชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค และได้มีโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนวันนี้ ครบ 4 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ พ่อหลวงก็ยังประทับอยู่ในหัวใจของปวงชนเสมอตลอดกาล

โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคายโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์----------------------...
08/10/2020

โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
-----------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product) ในจังหวัดหนองคายกว่า 100 แห่งเพื่อทำการวิเคราะห์ในเชิงลึก พร้อมทั้งมีการสำรวจเชิงคุณภาพ ซึ่งนำมาสู่ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Social Network Analysis เป็นการวิเคราะห์หาเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้ประยุกต์ใช้ครั้งแรกในวิสาหกิจชุมชน

งานศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาบริบทของการพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษาในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาได้ถูกนำเสนอให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อใช้ในการยกระดับวิสาหกิจบริการในจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การยกระดับประเทศไทยให้ก้าวออกจากประเทศในกลุ่มกับดักรายได้ปานกลาง จึงให้ความสนใจในการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดกลางในท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ผ่านระบบการขับเคลื่อนด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Rural Enterprise) โดยปัจจัยสำคัญคือ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

-------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพีย...
06/10/2020

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
--------------------------------------------------

องค์กรที่มีขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบการทำงานของตนเอง โดยมีตัวชี้วัดคือความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งการตรวจสอบการทำงานเช่นนี้ส่งผลที่ดีต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

การทำงานบริการรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งในการทำงานของกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของพี่น้องเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นเบื้องต้นได้ว่าองค์กรปฏิบัติงานได้ดีมากน้อยอย่างไร กรุงเทพมหานครสามารถนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

ข้อสรุปที่สำคัญของโครงการคือประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว...
30/09/2020

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไว้หลายประการ อาทิ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ ประเด็นการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และประเด็นการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้วยการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์สถาบันฯ ไปสู่การพัฒนาโครงการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการเด่นดังที่ปรากฏใน infographic ต่อไปนี้

📍ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
📞0-2727-3802-5
📧 [email protected]
🌐http://consult.nida.ac.th/
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

โครงการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์----------------------------...
29/09/2020

โครงการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
--------------------------------------------------

โครงการนี้ ทำให้เกิดการออกแบบระบบการดำเนินงานใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่มีความจำเป็นและไม่สร้างคุณค่าให้กับหน่วยงาน (Lean Management) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในบริหารจัดการองค์กรในยุคปัจจุบัน ประกอบกับการออกแบบกระบวนทำงานในรูปแบบใหม่ (Digital Transformation) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาลดขั้นตอนและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและเครือข่ายโทรคมนาคมแบบ 4G หรือ 5G ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นอิสระโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่สามารถทำงานได้ตลอด ส่งผลให้การไหลเวียนของเอกสารเป็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอเฉพาะเวลาทำการ โดยต้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การประหยัดพลังานและทรัพยากร มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมคุณภาพ กำกับ และติดตามการดำเนินงานได้แบบอัตโนมัติ

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการการสำรวจสถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษา SMILE City 6 จังหวัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์...
24/09/2020

โครงการการสำรวจสถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษา SMILE City 6 จังหวัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
--------------------------------------------------

จากการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินโครงการ "เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคนและคนทั้งมวลตามยุทธศาสตร์ AAA (Accessibility For All Act) ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสร้างพื้นที่ต้นแบบให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม กำหนดเป้าหมายใน 6 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สงขลา พิษณุโลก และอุดรธานี อีกทั้งมีจังหวัดที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอีก 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลกและอุดรธานี โครงการนี้จึงมุ่งที่จะวัดระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) สิทธิและความเท่าเทียม
2) สุขภาวะคนพิการ
3) การศึกษา
4) อาชีพ การจ้างงานและรายได้
5) การออกสู่สังคม
6) กีฬาและนันทนาการ
7) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
เพื่อเป็นการสะท้อนสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ อันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์

--------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

ที่อยู่

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3803-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.งานตัวอย่าง.สารเคมี.กล้อง เลนส์.เครื่องมือ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาสมัครร่วมงานกับเรานะ