องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

25/01/2022
วันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และพน...
25/01/2022

วันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดย
นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับคุณภาพน้ำ โดยใช้ EM BALL และน้ำหมักชีวภาพ โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ จุดรวมพลศาลาวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ใกล้ริมคลองแห ในการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแห จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ...
24/01/2022

วันที่ 24 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 (นครราชสีมา) นำโดย นางสาวปวีณา ด่านกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายบุญส่ง สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบุรีรัมย์ ในโครงการแบบสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.20 -15.10 น. คณะอาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จังหวัดนครปฐม จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมช...
24/01/2022

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.20 -15.10 น. คณะอาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จังหวัดนครปฐม จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

https://youtu.be/KlWnJeA2MJ0
21/01/2022
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำองค์การจัดการน้ำเสีย l องค์กการจัดการน้ำเสีย

https://youtu.be/KlWnJeA2MJ0

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำองค์การจัดการน้ำเสียวันที่ 28 มกราคม 2564โดย องค์กการจัดการน้ำเสีย*****************************************...

วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภ...
20/01/2022

วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ใกล้ริมคลองแห ในการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแห จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ...
20/01/2022

วันที่ 20 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพรกษา โดยมี จ.ส.อ.พงศ์พัฒน์ หนุนนาค นายช่างเทคนิค ระดับ 5 น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ วิศวกร ระดับ 6 และสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. นายอำนาจ  ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ...
19/01/2022

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. นายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ (คณะทำงานด้านการบำบัดน้ำเสีย) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของคณะทำงานด้านการบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภ...
18/01/2022

วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ใกล้ริมคลองแห ในการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแห จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 มกราคม 2565  นายกิตติ  ธีรสรเดช  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "แนวทาง...
18/01/2022

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "แนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน" เป็นหัวข้อหนึ่ง ตามโครงการอบรมหลักสูตร " ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย อปท. อสม. ผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานงานในพื้นที่กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานใน...
17/01/2022

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว และขอให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว และขอให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภ...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ใกล้ริมคลองแห ในการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแห จังหวัดสงขลา

วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับ   นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศ...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้ามาตรวจเยี่ยมระบบบำบัดน้ำเสียและดูพื้นที่รอบๆ ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าหารือกับกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียเรื...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของเรือนจำพิเศษพัทยา

วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย สาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ จากมหาว...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย สาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอข้อมูลแนวท่อรวบรวมน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่

เมื่ิอวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ นำโดยนายอำน...
11/01/2022

เมื่ิอวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น.
องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ นำโดยนายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง แนวทางในการดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าในระยะต่อไป และมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ตรวจสอบและประเมินจุดติดตั้งการใช้พลั...
11/01/2022

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ตรวจสอบและประเมินจุดติดตั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า

วันที่ 9 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณ...
10/01/2022

วันที่ 9 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะภาบใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เก็ต เป็นประธานโครงการ

วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังก...
08/01/2022

วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการร่วมพิธีตักบาตรด้วย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ...
06/01/2022

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ่ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อจน. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 256...
01/01/2022

อจน. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ในการนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้...
01/01/2022

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ในการนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการร่วมทำบุญตักบาตรด้วย

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 จิตอาสาจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา...
30/12/2021

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 จิตอาสาจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) ทุกสัปดาห์ พัฒนาตลอดแนวเส้นคลอง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมทุกวันอังคารและวันศุกร์ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 29  ธันวาคม 2564 นายกิตติ  ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "การจัด...
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "การจัดการน้ำเสียชุมชน" ในรูปแบบการประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting จัดโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการน้ำเสียชุมชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โ...
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมสัมภาษณ์ นายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาแล...
29/12/2021

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้รวมทั้งจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลแล้ว ยังสามารถให้การบริการจัดการน้ำเสียเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้อำนวยกา...
29/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะผู้บริหาร อจน. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำเสียหมายเลข 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่ข่า โดยสามารถที่จะรวบรวมน้ำเสียส่วนหนึ่งก่อนที่จะไหลลงคลองแม่ข่า แล้วสูบส่งต่อไปบำบัดที่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของผู้อำนวย...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันทรงปราบดาภิเษก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ตลอดจนทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมือง เป็นอเนกประการสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตร...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ (ตัวแทนของบริษัท อีสวอเตอร์) ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาออกแบบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสียในภาคตะวันออก

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด ให้การต้อนรับ โดย น.ส.เพ็ญศรี  รักผักแว่น...
21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด ให้การต้อนรับ โดย น.ส.เพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 3 พร้อมคณะ เข้าติดตาม ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตามแนวลำห้วยแม่สอดและติดตามการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรี...
21/12/2021

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "โอทอปไทย สู้ภัยโควิด 19" ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในการนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และนายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ นำโดย...
20/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ศอ.จอส พระราชทานจังหวัดสงขลา
2. ศอ.จอส.พระราชทาน พลพัฒนา 4
3. เทศบาลเมืองคลองแห

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี นำโดยนายไพรสาร เตตะมะ ผู้...
19/12/2021

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี นำโดยนายไพรสาร เตตะมะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานีได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรยายให้ข้อมูลเรื่องการบูรณาการจัดการน้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.wma.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การจัดการน้ำเสียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด