องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เปิดเหมือนปกติ

องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และ ตรัง แล้วตามที่ได้เกิดอุทกภัย...
29/10/2020

องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และ ตรัง แล้ว

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 รายการ ประกอบด้วย
- ยาไมโครนาโซน 5 กรัม
- ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม
- ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน
- ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก.
- ผงน้ำตาลเกลือแร่
- แอลกอฮอล์เช็ดแผล
- สำสี
- พลาสเตอร์ ซึ่งได้จัดส่งไปจำนวน 6,300 ชุด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้จัดส่งไปยัง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,000 ชุด
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,800 ชุด
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,500 ชุด
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 1,000 ชุด
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

26/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
แถลงประเด็น การดูแลรักษาสุขภาพช่วงฤดูหนาวให้ห่างไกลโควิด19
ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยทำการติดตั้งระบบผลิตพ...
22/10/2020

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยทำการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารขององค์การเภสัชกรรม 3 แห่ง ได้แก่
1. สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 6
2.โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3.โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ทั้งนี้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม องค์การเภสัชกรรม

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับคะแนนอยู่ที่ระดับ A ในเกณฑ์...
19/10/2020

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้รับคะแนนอยู่ที่ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก อันดับที่ 17 จาก 53 รัฐวิสาหกิจ

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 53 หน่วยงาน

สำหรับผลการประเมินที่องค์การฯ ได้รับตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนรวม 91.14 คะแนน อยู่ที่ ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก

“การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมิน ITA (Intesrity and Transparency Assessment System:ITAS) มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม(GPO) จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2563 ณ วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารแล...
18/10/2020

องค์การเภสัชกรรม(GPO) จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2563 ณ วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกุศล อิ่มบุญกันถ้วนหน้า
.
องค์การเภสัชกรรม(GPO)จัดพิธีทอดกฐินขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานพุทธศาสนาและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่องค์การเภสัชกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงงานผลิตวัคซีนและชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (GPO)ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการจากส...
17/10/2020

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (GPO)
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ
จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยนพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18
.
รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยผลงานที่สำคัญโดดเด่นคือ การบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมเป็นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน มีการเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะให้สูงขึ้น (Talent Development) สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ควบคู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็น Innovation Culture มีการพัฒนาระบบ Digital เป็นต้น
.
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากคณาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มายังตนเอง ในการนำไปปฏิบัติงานจนมาถึง ณ จุดนี้ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทุกคน และตนจะดำเนินงานโดยยึดแนวทางและหลักคิดที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อนำพาองค์การเภสัชกรรมไปสู่การเป็น องค์กรแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยและประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามภารกิจสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ดังวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่ว่า"เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า และยั่งยืน”

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

16/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ใช้เพื่อการรักษาและวิจัยสาระสำคัญคือการกำหนดให้เสพพืชกระท่อม เพื่อการรักษาโรคและเพื่อการศึก...
13/10/2020
ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.พืชกระท่อม ใช้เพื่อรักษา-วิจัย

ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ใช้เพื่อการรักษาและวิจัย

สาระสำคัญคือการกำหนดให้เสพพืชกระท่อม เพื่อการรักษาโรคและเพื่อการศึกษาวิจัย โดยห้ามผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เสพพืชกระท่อมในลักษณะ 4x100 (ผสมกับ ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์) และห้ามไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เสพพืชกระท่อม

รวมทั้ง ห้ามไม่ให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืช กระท่อม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ รวมถึงห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

ที่มา: Thai PBS News

https://news.thaipbs.or.th/content/297297

ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....เพื่อควบคุมการใช้พืชกระท่อมในการรักษาและวิจัย ป้องกันเด็กแ....

12/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือน และกลางแจ้งที่เหมาะกับประเทศไทยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พัฒน...
08/10/2020

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือน และกลางแจ้งที่เหมาะกับประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ในโรงเรือน (Greenhouse) และกลางแจ้ง (Outdoor) ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ ที่สร้างสารสำคัญสูง ทั้ง CBD เด่น, THC เด่น, CBD : THC (1:1) รวมทั้งสายพันธุ์ไทย พร้อมทำการศึกษา และพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาเพิ่มขึ้น

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse)” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.or.th/view/299

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #กัญชาทางการแพทย์

พบกับ Facebook Live องค์การเภสัชกรรม จัดพิธีเปิดโครงการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือนและกลางแจ้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ณ...
08/10/2020

พบกับ Facebook Live องค์การเภสัชกรรม จัดพิธีเปิดโครงการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือนและกลางแจ้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ณ องค์การเภสัชกรรม หนองใหญ่

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #กัญชาทางการแพทย์

07/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

05/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

30/09/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor ...
27/09/2020

GPO (องค์การเภสัชกรรม) จัดประชุม Kick-off งานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) ระหว่างกรรมการตรวจรับงานอภ. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทผู้ควบคุมงาน โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์จากโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบภายในอาคาร (Indoor Cultivation System) เป็นการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 1,000 ตารางเมตร ณ อาคารฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้มากขึ้น

#กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน #GPO #องค์การเภสัชกรรม

25/09/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ptt) เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็...
25/09/2020

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ptt) เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าปีละกว่า 21,000 ล้านบาทลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ ทัดเทียมสากล เสริมความมั่นคงทางยา ให้พึ่งพาตนเอง คาดจะเริ่มผลิตปี 2570

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.or.th/view/292

#องค์การเภสัชกรรม #GPO #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ครับ ที่โรงพยาบาลราชวิถี#GPO #องค์การเภสัชกรรม #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ
22/09/2020

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ครับ ที่โรงพยาบาลราชวิถี

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ

ประกาศสถานการณ์วิกฤต โรงพยาบาลราชวิถีขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุ๊ป O

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ : ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 206 2900 ต่อ 78033

21/09/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศเราต้องพยายามพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นสำคัญ#GPO #องค์การเภสัชกรรม #รับผิดชอบ...
21/09/2020

จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศเราต้องพยายามพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นสำคัญ

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #รับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ
https://www.facebook.com/345328789343543/posts/776217112921373/

คำเตือนจาก “บิล เกตส์”
ถ้าวัคซีนไปถึงเฉพาะประเทศร่ำรวย
คนจะตายมากขึ้น 2 เท่า
.
.
จนถึงขณะนี้ บิล เกตส์ มหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ และประธานมูลนิธิบิล – เมลินดา เกตส์ ผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ขององค์การอนามัยโลก และเจ้าของแหล่งทุนสำหรับวิจัย - พัฒนา วัคซีน ชั้นนำของโลก ยังคงเชื่อว่าทั่วโลกจะได้เห็นวัคซีนสำหรับโควิด – 19 ภายในปี 2021แม้ว่าวัคซีนที่ก้าวหน้าที่สุดของ AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จะต้องหยุดการวิจัย – พัฒนาชั่วคราว เนื่องจากมีผลข้างเคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย ที่ป่วยด้วยโรค “ไขสันหลังอักเสบ” ก่อนจะกลับมาเริ่มทดลองต่อเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา
.
แต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือจะแจกจ่ายวัคซีนอย่างไรให้กับผู้ที่ “จำเป็น” จริงๆ ได้ทันเวลา โดยเฉพาะในประเทศที่มีการระบาดอย่างหนัก และมีระบบสาธารณสุขที่เปราะบาง จนไปกระทบกับโรคภัยไข้เจ็บอื่น เช่น ในแอฟริกา ในละตินอเมริกา อินเดีย หรือล่าสุดอย่างพม่า
.
เพราะก่อนหน้านี้ ประเทศ “มหาอำนาจ” เจ้าของบริษัทยา และต้นทางการวิจัย - พัฒนาวัคซีน ต่างก็ยืนยันว่า เมื่อวัคซีนได้รับการอนุมัติให้ใช้เมื่อไหร่ ประชากรในประเทศนั้นๆ จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ส่วนประเทศที่ไม่ได้ผลิตเอง ไม่มีบริษัทยาเป็นของตัวเอง ต่างก็จ่ายเงิน “มัดจำ” ไว้ล่วงหน้า ว่าหากได้วัคซีนเมื่อไหร่ ประชากรของประเทศนั้น ก็ต้องได้วัคซีนก่อนเช่นกัน เป็นลักษณะ “มือใครยาว สาวได้สาวเอา”
.
ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ ต่างก็ “สั่งจอง” วัคซีนล่วงหน้าไว้แล้วกว่า 2,000 ล้านโดส ถามว่ามากขนาดไหน ก็ถือว่ามากพอที่จะเป็น “กำลังการผลิต” วัคซีนทั้งปี ทั่วโลกในขณะนี้ และหากสายพานการผลิตวัคซีนยังเป็นแบบในปัจจุบัน เฉพาะ 3 ประเทศนี้ ก็จะคว้าวัคซีนที่ผลิตได้ไปทั้งหมด ไม่เหลือให้ประเทศอื่นเลย ในปี 2021
.
ด้วยเหตุนี้ เกตส์จึงออกมาเตือนว่า ไม่ควรจะเป็นประเทศ “ร่ำรวย” เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนก่อนชาวบ้าน และการ “จัดสรร” วัคซีนที่ผิดพลาด อาจทำให้เกิดการตายที่ “ไม่จำเป็น” อีกมาก ขึ้นทั่วโลก
.
รายงานการศึกษา The Goalkeepers Report หรือ “รายงานจากผู้รักษาประตู” ซึ่งสรุปความเสียหายจากโควิด – 19 พบว่าสิ่งที่แย่ไม่แพ้เรื่องสุขภาพ และการบาดเจ็บล้มตายก็คือเศรษฐกิจ และความ “ยากจน” ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนทั่วโลก
.
นอกจากนี้ ข้อค้นพบสำคัญจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ยังพบว่า หากวัคซีน 2,000 ล้านโดสแรก ถูกจัดสรรเฉพาะประเทศที่มีอันจะกินเท่านั้น จะมีผู้เสียชีวิต มากกว่าจัดสรรอย่างเท่าเทียมไปยังประเทศที่ “ต้องการ” วัคซีนถึง 2 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าการระบาดของโรคโควิด – 19 ได้สร้าง “ช่องว่าง” และส่งผลกระทบอย่างหนัก สร้างความเหลื่อมล้ำกับทั้งผู้หญิง ความเหลื่อมล้ำระหว่างเชื้อชาติ – สีผิว และกับคนชายขอบ ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากจนข้นแค้นอยู่แล้ว ก็ได้รับผลกระทบมากกว่าเดิม
.
“ในขณะที่ผู้คนในประเทศร่ำรวยสามารถ Work from home หรือถูกปรับลดเงินเดือน แต่ในประเทศยากจนนั้น ความเหลื่อมล้ำหนักขึ้นมาก หลายคนตกงานทันที และจนถึงวันนี้ หลายคนก็ยังไม่รู้จะใช้ชีวิตต่ออย่างไร เพราะไม่มีทั้งเงินเก็บ ไม่มีทั้งรายได้ อันเป็นผลกระทบจากโควิด” เกตส์ ระบุ
.
ปัจจุบัน มีมากกว่า 170 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ Covid-19 Global Access Facility หรือ COVAX ซึ่งองค์การอนามัยโลก เป็นโต้โผสำคัญ เพื่อจัดสรรวัคซีนอย่าง “เป็นธรรม” และปลอดภัย รวมถึงจัดสรรไปยังประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ หรือบุคลากรสาธารณสุขก่อนในเบื้องต้น
.
ทั้งนี้ โครงการ Covax ตั้งเป้าจะจัดสรรวัคซีน 2,000 ล้านโดสแรก ภายในสิ้นปี 2021 และวางแผนจะขยายการผลิตอย่างเต็มที่ รวมถึงมีวัคซีนตุนในมือมากที่สุด เพื่อจัดสรรไปยังกลุ่มที่จำเป็นจริงๆ มากกว่าจะให้เฉพาะประเทศที่มีเงินเท่านั้น โดยมีมูลนิธิของเกตส์ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการคนสำคัญ
.
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทรัมป์ระบุว่า “เป็นไปได้” ที่สหรัฐฯ จะไม่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับ COVAX แต่ไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศ ก็ไม่ได้ “ปิดประตู” เสียทีเดียว โดยพูดแบบกลางๆ ว่า “ ไม่มีชาติใดที่เต็มใจและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบวัคซีนไปทั่วโลกเท่ากับสหรัฐอเมริกา” และเกตส์เองก็ยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐฯ นั้นได้ “ให้ทุน” อย่างเพียงพอ ในการสนับสนุนโครงการวัคซีนแล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม COVAX ก็ถือว่าสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญ
.
แต่มหาเศรษฐีอย่างเกตส์ ก็ยังคงยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ต้อง “ลงทุน” และ “ลงแรง” มากกว่านี้ ในการขยายขีดความสามารถของโรงงาน การผลิตวัคซีน และแสดงความจำนงในการกระจายวัคซีนไปยังประเทศอื่นให้มากขึ้น มากกว่าจะใช้ “ประชานิยม” ให้กับคนในชาติอย่างเดียว
.
วันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา อดาร์ ปุณณะวรา ซีอีโอของบริษัท Serum Institute เจ้าของโรงงานวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่อินเดีย และอยู่ระหว่างทำงานร่วมกับ AstraZeneca, Novavax และ Sputnix – V ของรัสเซีย ก็ยอมรับเช่นกันว่า หากจะต้อง “จัดสรร” วัคซีนให้กับประชากรทุกคนบนโลก อาจต้องรอถึงสิ้นปี 2024 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า โดยทั่วโลก น่าจะต้องการยอดรวมของวัคซีนโควิด – 19 ทั้งหมด มากกว่า 1.5 หมื่นล้านโดส
.
“โลกอาจต้องการข่าวดีว่าเราใกล้ได้วัคซีนแล้ว แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ไม่มีโรงงานวัคซีน หรือบริษัทยาที่ไหนที่จะสามารถผลิตวัคซีนปริมาณที่มากขนาดนั้นในเวลาอันรวดเร็ว และการขยายขีดความสามารถในการผลิต ก็ยังต้องใช้เวลา” อดาร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทมส์
.
ปัจจุบัน Serum Institute ผลิตวัคซีนประมาณ 1,500 ล้านโดสต่อปี ป้อนให้กับ 170 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ลูกค้าสำคัญอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโปลิโอจำนวนมาก
.
อดาร์ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่าง “ระดมทุน” เพิ่มอีก 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท) เพื่อขยายโรงงาน และเตรียมการสำหรับผลิตวัคซีนโควิด – 19 ที่มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1,000 ล้านโดสต่อปีให้ได้
.
แต่ทั้งหมดนี้ ต้องขอให้ทั่วโลกเตรียมใจไว้ว่า จะ “ไม่เร็ว” นัก...

#COVID19 #โควิด19 #วัคซีนโควิด #บิลเกตส์

อ้างอิงจาก

https://www.cnbc.com/2020/09/14/bill-gates-next-big-question-is-how-to-distribute-coronavirus-vaccines.html

https://www.ft.com/content/a832d5d7-4a7f-42cc-850d-8757f19c3b6b

ที่อยู่

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 องค์การเภสัชกรรมดำเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ The Government Pharmaceutical Organization (GPO) under the Ministry of Public Health and was established in accordance with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and to sustain national security.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622038000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การเภสัชกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การเภสัชกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

องค์การเภสัชกรรม The Government Pharmaceutical Organization (GPO)

องค์การเภสัชกรรม The Government Pharmaceutical Organization (GPO) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 องค์การเภสัชกรรมดำเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ The Government Pharmaceutical Organization (GPO) under the Ministry of Public Health and was established in accordance with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and to sustain national security. สาขาร้านยาองค์การเภสัชกรรม 1. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้าม ร.พ.รามาธิบดี เบอร์โทรศัพท์ 0-2203- 8847 0-2203- 8849 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขายศเส ด้านข้าง ร.พ.หัวเฉียว เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-5931 0-2225-6367 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2412-9377 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 20.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-0729 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-3526 0-2536-4086 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#gpo
#GPOงานสมุนไพร2020
#gpo งานสมุนไพร2020
องค์การเภสัชกรรม งานมหกรรมสมุนไพร 2020
# goo2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#GPOงานสมุนไพร2020
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น