กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. แหล่งเงินอุดหนุนและเงินกู้เพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นก...
28/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27​ สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 2 ของเทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex
-------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

การประชุมเสวนา เรื่อง “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูโลกเพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด” ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับทิศทางการฟื้นฟูระบ...
28/08/2021

การประชุมเสวนา เรื่อง “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูโลกเพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด” ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับทิศทางการฟื้นฟูระบบนิเวศที่คำนึงถึงธรรมชาติ” โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบทางไกล มี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต นายกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก (GYBN Thailand) และนางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ 130 คน
-----------------------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเ...
27/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางอัศนี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการสิ่งแวดล้อม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 6 แห่ง ประกอบด้วย ทต.เขาบางแกรก ทต.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง อบต.หนองยาง อบต.หนองไผ่ และอบต.ประดู่ยืน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ประมาณ 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
-----------------------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

11/08/2021

กองทุนสิ่งแวดล้อม แรงจูงใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“กองทุนสิ่งแวดล้อม”ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
แนวคิดของกองทุนฯ เป็นไปตามหลักการ ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) ซึ่งให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ ร้อยละ 2-3 ต่อปี ให้กับภาคเอกชนเพื่อดำเนินโครงการด้านการจัดการน้ำเสีย อากาศเสีย และของเสีย รวมจำนวน 51 โครงการ ในวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาท และจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 1,600 โครงการ ในวงเงินกว่า 13,700 ล้านบาท (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
สนับสนุนเงินกู้ให้แก่ภาคเอกชนในการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จำกัด เพื่อลดกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เศษไม้ เศษฟืน ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นละออง ที่มีผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกลไกจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี
ขณะเดียวกัน ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้ชุมชนเข้ามาร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 จำนวน 566 แห่ง ชุดที่ 2 จำนวน 65 แห่ง และ ชุดที่ 3 จำนวน 645 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ และสร้างวินัยของคนในชาติ ด้วยการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวม 69 โครงการ ประกอบด้วย การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในวงเงิน 42 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2565) ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,300 ตัน พร้อมทั้งหาแนวทางในการนำเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และการผลิตปุ๋ยหมัก โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 ตันต่อปี
ที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้สร้างสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าประมาณ 180 เครือข่าย เพื่อช่วยลดจุดความร้อน (Hot Spot) ลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมถึงสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 49 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วงเงินรวม 24 ล้านบาท ภายในระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 6 เดือน (ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2565)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลป่า ไม่น้อยกว่า190 เครือข่าย การร่วมกันกำหนดแผน กฎ กติกา ในการบริหารจัดการไฟป่า ไม่น้อยกว่า 130 ฉบับ และดูแลเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ การทำฝายชะลอน้ำกว่า 323 ฝาย จัดทำแนวกันชนกว่า 600 กิโลเมตร รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 70,000 ต้น
นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก ที่ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาอีสาน โดยส่งเสริมให้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานทางเลือก การทำเกษตรกรรมยั่งยืน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ 18 หมู่บ้าน ของจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว ในวงเงิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) และสนับสนุนให้สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืนใน 7 ชุมชน 3 ตำบล 2 อำเภอ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในวงเงิน 4.37 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีรางวัลสำคัญ ๆ หลายด้าน การันตี เช่น รางวัลทุนหมุนเวียน จากกรมบัญชีกลาง โดยได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น พ.ศ. 2560 ประเภททุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น พ.ศ.2563 ประเภททุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาดีเด่น ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทเปิดใจ ใกล้ชิดประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 และ รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี สาขาคุณภาพการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กร ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อการดำเนินโครงการด้านการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อก...
11/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 4 ต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570”ประเด็นกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านโครงการ นำเสนอประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ 60 คน ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป
-----------------------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อก...
07/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 3 ต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570”ประเด็นกลยุทธ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิผลการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านโครงการ นำเสนอประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม(NGOs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันการศึกษา จำนวนประมาณ 70 คน ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป
-----------------------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2564 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างยั...
06/08/2021

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางอัศนี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุภาพ ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อภาคที่ 14 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม
.
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1,401,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้ประสานงานโครงการของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน เช่น การทำกิจกรรมสวนผักครัวเรือน และการทำน้ำหมักชีวภาพครัวเรือน การจัดตั้งตู้ขยะอันตรายตามจุดสาธารณะ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานนำไปกำจัด พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ ต่อไป
-----------------------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อก...
06/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 ต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570”ประเด็นกลยุทธ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิผลการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะเร่งด่วน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านโครงการ นำเสนอประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนประมาณ 100 คน ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป
-----
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจประเม...
05/08/2021

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่าน VDO Conference
------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อก...
05/08/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 ต่อ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2666 – 2570”ประเด็นกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านโครงการ นำเสนอประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้แทนคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นต้น ส่วนของกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และ กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 65 คน ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป
------------
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม
https://web.facebook.com/envfund.onep/
ช่อง Youtube กองทุนสิ่งแวดล้อม :
https://www.youtube.com/channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-Upu3vw
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
[email protected]
โทรศัพท์: 02 - 2656600
Fax : 02 - 2656599

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022656599

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ เชิญร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง มลพิษทางอากาศ จากวิกฤติสู่ทางแก้ปัญหา บรรยายพิเศษโดย Francis Chu นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบหน้ากากอนามัย Totobobo (For English, please scroll down) ธรรมชาติของข่าวสารไม่ว่าจะบน newsfeed ของสื่อออนไลน์ หรือสื่อแอนาล็อคอย่างหนังสือพิมพ์ / ทีวี / วิทยุ มีคุณลักษณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือการเป็นพื้นที่ เมื่อเป็นพื้นที่มันจึงมีขอบเขต และเมื่อมีขอบเขตมันจึงจำกัด สังเกตง่ายๆ ว่า ตอนนี้ข่าวร้ายเรื่องสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในประเทศไทย (PM 2.5) หายออกไปจากพื้นที่ข่าว ทั้งๆ ที่หลายคนตื่นขึ้นมาตอนเช้า เปิดดูแอพพลิเคชั่นวัดคุณภาพอากาศ ยังพบว่าตัวเลขที่น่าเป็นห่วงยังไม่หายไป art4d โดยการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Air Pollution: From Crisis to Solution ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) กิจกรรมนี้ Francis Chu นักออกแบบจาก Totobobo mask ผู้ผลิตหน้ากากกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพกันฝุ่นมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก จะมาพูดถึงทางออกของการแก้ปัญหา / ป้องกันฝุ่นละอองในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมเวิร์คช็อปง่ายๆ โดยชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และทดสอบประสิทธิภาพร่วมกัน หมายเหตุ • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น • ดำเนินรายการ เป็นภาษาอังกฤษ มีบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย ……………. ยืนยันเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด โทร: 082-596-9296 id Line : skyjajah กำหนดการ TALK Air pollution: What Solutions for Thai ? 13: 00 Open ceremony 13:15 TALK by Francis Chou 14:00 Q&A 14:15 Break 14:30 - 17:30 Workshop The workshop gives a flavour of how Francis approaches problem/solution in his design process as an individual entrepreneur. For the workshop, below is a draft outline: - Self introduction - Air pollution impact (WHO) - Discussion - Break - How to measure air quality - parents of infant in high air pollution Show video (from 16:00 to 21:00 mins) https://youtu.be/kUNuHxrd7Y0?t=969 - Discuss the issue - Break - Discuss solution - quick mock up (pick one solution) - measure the result with equipment Dying to breathe: Mongolia's polluted air | Unreported World The world's worst air: This week on Unreported World, while some of the air quality in the UK may be poor, imagine living in a place where air pollution can ... youtube.com
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ เชิญร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง มลพิษทางอากาศ จากวิกฤติสู่ทางแก้ปัญหา บรรยายพิเศษโดย Francis Chu นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบหน้ากากอนามัย Totobobo (For English, please scroll down) ธรรมชาติของข่าวสารไม่ว่าจะบน newsfeed ของสื่อออนไลน์ หรือสื่อแอนาล็อคอย่างหนังสือพิมพ์ / ทีวี / วิทยุ มีคุณลักษณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือการเป็นพื้นที่ เมื่อเป็นพื้นที่มันจึงมีขอบเขต และเมื่อมีขอบเขตมันจึงจำกัด สังเกตง่ายๆ ว่า ตอนนี้ข่าวร้ายเรื่องสถานการณ์ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในประเทศไทย (PM 2.5) หายออกไปจากพื้นที่ข่าว ทั้งๆ ที่หลายคนตื่นขึ้นมาตอนเช้า เปิดดูแอพพลิเคชั่นวัดคุณภาพอากาศ ยังพบว่าตัวเลขที่น่าเป็นห่วงยังไม่หายไป art4d โดยการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Air Pollution: From Crisis to Solution ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) กิจกรรมนี้ Francis Chu นักออกแบบจาก Totobobo mask ผู้ผลิตหน้ากากกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพกันฝุ่นมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก จะมาพูดถึงทางออกของการแก้ปัญหา / ป้องกันฝุ่นละอองในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมเวิร์คช็อปง่ายๆ โดยชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และทดสอบประสิทธิภาพร่วมกัน หมายเหตุ • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น • ดำเนินรายการ เป็นภาษาอังกฤษ มีบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย ……………. ยืนยันเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด โทร: 082-596-9296 id Line : skyjajah กำหนดการ TALK Air pollution: What Solutions for Thai ? 13: 00 Open ceremony 13:15 TALK by Francis Chou 14:00 Q&A 14:15 Break 14:30 - 17:30 Workshop The workshop gives a flavour of how Francis approaches problem/solution in his design process as an individual entrepreneur. For the workshop, below is a draft outline: - Self introduction - Air pollution impact (WHO) - Discussion - Break - How to measure air quality - parents of infant in high air pollution Show video (from 16:00 to 21:00 mins) https://youtu.be/kUNuHxrd7Y0?t=969 - Discuss the issue - Break - Discuss solution - quick mock up (pick one solution) - measure the result with equipment Dying to breathe: Mongolia's polluted air | Unreported World The world's worst air: This week on Unreported World, while some of the air quality in the UK may be poor, imagine living in a place where air pollution can ... youtube.com
ฝากประชาสัมพันธ์คับ
สวัสดีทุกท่านนะครับ ขอดูวีดีโอและเช็กและแชร์หรือโพสต์และเรียนเชิญทุกคนนะครับ ส่วนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 31 สิงหาคม2561 https://youtu.be/crRXjtct0Ok Event https://www.facebook.com/events/2077629415840214 Last year's story https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1655926461120244&id=111227565590149 For More Information https://drive.google.com/folderview?id=1b1HF5mwP3p43tahrJfjsou1GV741bHcH
ขออนุญาต PR กิจกรรมแนว สร้างเสริมจินตนาการของเด็กๆ นะคะ.. ขอบคุณมากค่ะ เรามาประกวด DIY ประดิษฐ์สิ่งของกันบ้างดีกว่า เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างเสริมจินตนาการของเด็กๆ ..ชิงรางวัลตามนี้น้าาา - รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อม บัตร Complimentary ใช้ชมภาพยนตร์ราคพิเศษ 10ใบ / มุลค่า 1500บาท - รางวัลที่ 2 บัตร Complimentary ใช้ชมภาพยนตร์ราคพิเศษ 6ใบ / มุลค่า 900บาท - รางวัลที่ 3 บัตร Complimentary ใช้ชมภาพยนตร์ราคพิเศษ 4ใบ / มูลค่า 600บาท สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด และสมัครได้ที่ลิงค์นี้เลยนะค่ะ https://www.facebook.com/9AMKids/photos/a.695846083886253.1073741828.695552727248922/1197807510356772/?type=3&theater
กิจกรรมภายใต้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ขอบเทศบาลตำบลร้องกวาง
งาน สัมมนา "กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน" วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น ช่วง การขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม http://envfund.onep.go.th
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ยินดีร่วมงานด้วยความยินดียิ่งครับ
สวัสดีครับ ผมอยากปรึกษา.กองทุนเกรียวกับการ อนุลักษ์ป่า.และสิ่งแวดล้อม ผมในภาคประชาชน และได้อนุลักษ์ป่ามา30ปี อยากให้กองทุนช่วยเหลือบ้างครับ จะมีวิธีการแนวทางอย่างไรบ้างครับ