สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่า...
01/06/2024

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนของสำนักการโยธา โดยมี ณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผอ.เขต 6 กลุ่มเขต คณะผู้บริหารสำนักการโยธาและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ สำนักการโยธาเพื่อติดตาม ผลการดำเนินการตามนโยบายด้านๆ ที่สำนักการโยธา เป็นเจ้าภาพ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ และผอ.กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค พร้อมจนท. เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯด้านต่างๆ การติดตาม วางแผน ผ่านระบบติดตาม BMA policy tracking สำนักการโยธาในเป้าหมายต่างๆ อาทิเช่น
# ถนนสวย
# ปรับปรุงทางเท้า
# ติดตั้ง/ซ่อมไฟส่องสว่าง
# การผายปากซอย
# ทางเชื่อม ทางลัด
เป็นต้น

วันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งท...
31/05/2024

วันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุม และกล่าวต้อนรับข้าราชใหม่ของสำนัก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันที่ 24 พ.ค. 2567 กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเ...
31/05/2024

วันที่ 24 พ.ค. 2567 กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในงานมีการอภิปรายผลการวิจัยนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำไปสู่การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้บริหารรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย รศ. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พร้อมด้วยท่านวิทยากร ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล และนายกล้า จิระสานต์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพ...
30/05/2024

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานคณะขับเคลื่อนฯ คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เพื่อหารือ สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา กรุงเทพมหานคร ร่วมกัน

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ พื้นที่กรุงเทพใต้ ผลการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯด้านต่างๆ การติดตาม วางแผน ผ่านระบบติดตาม BMA policy tracking กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาในด้านต่างๆ

🚵‍♀️ รองปลัดฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าทางจักรยาน การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด และการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตามเป้าหมายเร่งด่วน...
23/05/2024

🚵‍♀️ รองปลัดฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าทางจักรยาน การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด และการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตามเป้าหมายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
💻 (23 พ.ค.67) เวลา 09.00 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
💥 ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานใน 2 ประเด็นหลัก

🚴‍♀️🚴 ผลการดำเนินงานเป้าหมายในระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking) ที่สำนักการจราจรและขนส่งเป็นเจ้าภาพ และสำนักงานเขตร่วมดำเนินการ

🚧การรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมหลักตามเป้าหมาย (OKRs) ของนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ BMA Policy Tracking โดย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค พร้อมเจ้าหน้าที่
#เดินทางดี #ปลอดภัยดี

ผู้ว่าฯ กทม. นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป ในวันวิสาขบูชา👉 (22 พ.ค.67) เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการก...
22/05/2024

ผู้ว่าฯ กทม. นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป ในวันวิสาขบูชา

👉 (22 พ.ค.67) เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สานต่อขนบธรรมเนียมวิถีไทยและสืบทอดประเพณีที่ดีงามในกการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ และประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธี

🙏 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงได้ถือเอาวันสำคัญดังกล่าวประกอบกุศลพิธี รำลึกบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้รับรองข้อมติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันเป็นวันที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานอื่น ๆ จะจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสมด้วย จึงถือเป็นวาระอันเป็นมหาอุดมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานในการประช...
17/05/2024

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการรับถ่ายโอนภารกิจงานวิศวกรรมจราจร และการจัดการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช...
17/05/2024

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมรับฟังการประชุมการรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการกำหนดตัวชี้วัดเจรจาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินระหว่างปีงบประมาณของเจ้าภาพตัวชี้วัดและหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พ.ค. 2567 กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเ...
17/05/2024

วันที่ 16 พ.ค. 2567 กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษา จากท่านวิทยากร นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

(16 พ.ค. 67) นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบ...
16/05/2024

(16 พ.ค. 67) นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และบุคลากรของเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 24 ท่าน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยนางสาวอมรรัตน์ นาคสุข ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 15 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิเคราะห...
16/05/2024

วันที่ 15 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ ด้านการคลัง งบประมาณ จัดระเบียบเมืองและสิ่งแวดล้อม จากท่านวิทยากร ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ และนายสัญญา เศรษฐพิทยากุล จัดโดยกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันที่ 14 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลข...
15/05/2024

วันที่ 14 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากท่านวิทยากร ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล และนายกล้า จิระสานต์ จัดโดยกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันที่ 13 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิเคราะห...
15/05/2024

วันที่ 13 พ.ค. 2567 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณภัยและสาธารณสุข จากท่านวิทยากร ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล และนายกล้า จิระสานต์ จัดโดยกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตาม นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เ...
15/05/2024

กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตาม นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และ ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรํฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

โดยมี ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ซึ่งในที่ประชุมกรุงเทพมหานคร
ได้นำเสนอ รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2567
รวมทั้งสิ้น 4 ด้าน 12 โครงการ
ได้แก่
1) ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และจิตใจ
2) ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ด้านส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
4) ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน์

ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติ...
15/05/2024

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมีนายศรชัย โตวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ นายจิระเดช กรุณกฤตกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน นายประวัช วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมืองการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้รับฟังผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีนายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวาที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนางาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมกา...
13/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมีนายศรชัย โตวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน นายประวัช วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีนายไวทยา นวเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่งที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนางาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมก...
13/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีนายศรชัย โตวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน นายประวัช วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีนางชูขวัญ นิลศิริ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนางาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการตร...
09/05/2024

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการโยธา โดยมีนายศรชัย โตวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ นายปิยะ พูดคล่อง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง รองประธานกรรมการ นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีนายธวัชชัย สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนางาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตสาทร คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสั...
09/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตสาทร คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอณุสรา ชื่นทรวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ค...
08/05/2024

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักการระบายน้ำ โดยมีนายศรชัย โตวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ นายปิยะ พูดคล่อง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง รองประธานกรรมการ นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีนายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนางาน

" การวิเคราะห์ข้อมูลเมือง เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ " 9 ด้าน 9 ดี 28 ประเด็นพัฒนายุทธศาสตร์ 9 ด้าน กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่...
08/05/2024

" การวิเคราะห์ข้อมูลเมือง เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ "

9 ด้าน 9 ดี
28 ประเด็นพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน
กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่

"เมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคน"

ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร กรุงเทพมหานคร

"หลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการเขต รุ่นที่ 1 "

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567

หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" และ BMA policy tracking และ workshop โดย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล : รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และ นายสุดใจ ยึ่สุ่นแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักวางผังและพัฒนาเมือง
นายเปรมชาย จงเจริญ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเขตวัฒนา คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานส...
07/05/2024

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเขตวัฒนา คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอณุสรา ชื่นทรวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพระโขนง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงา...
07/05/2024

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพระโขนง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอณุสรา ชื่นทรวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

(7 พ.ค. 67) นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน เปิดการประชุมการลงข้อมูลพิกัดการขุดคูคลองและ...
07/05/2024

(7 พ.ค. 67) นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน เปิดการประชุมการลงข้อมูลพิกัดการขุดคูคลองและท่อระบายน้ำโดยมีผู้แทนจาก สำนักการระบายน้ำ สำนักโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คณะกรรมการตรว...
03/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปิยะ พูดคล่อง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน...
03/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปิยะ พูดคล่อง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และนางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นางสาวทรรศนีย์ พันธ์ประคุณ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเขตสวนหลวง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงา...
03/05/2024

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเขตสวนหลวง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คณะที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการคลัง และงบประมาณ
นำโดย นายอรรถพร สุวัธนเดชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางอณุสรา ชื่นทรวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รองประธานกรรมการ และผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
โดยมี นายบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครโดย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเส...
03/05/2024

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
โดย นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมเสวนา หัวข้อ กิจการสื่อสารกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศึกษาและสาธารณสุข ในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ 1 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
โดยได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ฯและนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9 ด้าน 9 ดี ตลอดจน การดำเนินการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพมหานครสู่ "เมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคน"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ...
03/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 4 ได้ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ มีนายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง น.ส.นุชรี รุ่งวิทยาธร กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย น.ส.พรทิพย์ ทุมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้มีพันตำรวจโท อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนางานร่วมกัน

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622242988

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด