โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ โรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ◾พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก ◾พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530 ◾พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง ◾พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512 ◾พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517 ◾พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา ◾พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน) ◾พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ◾พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534 ◾พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 ◾พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ◾พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน ◾พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน ◾พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 ◾พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ◾พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร ◾พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน ◾พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง ◾พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน ◾พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ◾พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา ◾พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ◾พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
30/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพญาไทโดยสายชั้นอนุบาลจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย เชื่อมใจผู้ปกครอง
26/10/2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพญาไทโดยสายชั้นอนุบาลจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย เชื่อมใจผู้ปกครอง

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
26/10/2020

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกต้นกล้ายุวทูตความดี ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาว...
26/10/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกต้นกล้ายุวทูตความดี ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) กิจกรรมเยาวชน ปปช.สพฐ.น้อย (โครงการโรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post
26/10/2020

Photos from โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ's post

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. โดยความร่วมมือระหว่างสถานีตำร...
26/10/2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. โดยความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจนครบาลพญาไท กับ โรงเรียนพญาไท

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการจากมูลนิธิยุวพัฒน์ นิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยกา...
15/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการจากมูลนิธิยุวพัฒน์ นิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพญาไทเป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TE...
04/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพญาไทเป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
02/10/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

02/10/2020
พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
30/09/2020

พิธีโล่และเกียรติบัตรนวัตกรรมและวิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best of the Best Practices) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการบริหารในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.กทม.๒๐๒๐ "1 Tambon 1 School Symposium 2020 "จัดโดยสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้นายวีระปรางค์รัตนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศศิธร เขียวกอ ครูณัฐพล มะลิทอง ได้รับโล่และเกียรติบัตร และนักเรียนโรงเรียนพญาไทได้แสดงความสามารถ ด.ญ.ธัญพิชชา อัครวิกรัย แสดงความสามารถSpeech "The word against Covid-๑๙" ด.ช.ฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ แสดงความสามารถ Singing "If I ain't got you"และด.ญศศิธร พืมขุนทด แสดงความสามารถบทบาทประธานนักเรียน

โรงเรียนพญาไทรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง https://www.phyathai.a...
18/09/2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแ

โรงเรียนพญาไทรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
https://www.phyathai.ac.th/index.php/pr/job-pr/563-160963

โรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ระลึกมูลนิธิปัญญาวระภิญโญ ปีการศึกษา 2563
11/09/2020

วันที่ระลึกมูลนิธิปัญญาวระภิญโญ ปีการศึกษา 2563

11/09/2020
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพญาไทจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท
02/09/2020

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพญาไทจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพญาไทจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการกอ.รมน. พ.อ.ธีระวัฒน์ จึงสมานญาติ นักบริหารตรวจประเมินผล สจร.กอ...
02/09/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการกอ.รมน. พ.อ.ธีระวัฒน์ จึงสมานญาติ นักบริหารตรวจประเมินผล สจร.กอ.รมน. และคณะ พร้อมด้วยนายทองสุก ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพญาไท โดยมีนายยุทธนา สำราญกิจ รองผอ.สพป.กทม. และนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ให้การต้อนรับ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการกอ.รมน. พ.อ.ธีระวัฒน์ จึงสมานญาติ นักบริหารตรวจประเมินผล สจร.กอ.รมน. และคณะ พร้อมด้วยนายทองสุก ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพญาไท โดยมีนายยุทธนา สำราญกิจ รองผอ.สพป.กทม. และนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ให้การต้อนรับ

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยั...
27/08/2020

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนชั้นป.6 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

โรงเรียนพญาไทขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กชายธนภัทร  ฮุนพงษ์สิมานนท์ นักเรียนชั้นป.2/8 ที่ได้บริจาคทีวี เพื่อการเรียนการสอนใน...
27/08/2020

โรงเรียนพญาไทขอขอบพระคุณผู้ปกครองเด็กชายธนภัทร ฮุนพงษ์สิมานนท์ นักเรียนชั้นป.2/8 ที่ได้บริจาคทีวี เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูประจำชั้นรับมอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนางจันทนา ทองศรีงามเป็นประธาน กลุ่มสาระวิ...
26/08/2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนางจันทนา ทองศรีงามเป็นประธาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการแสดงเรื่องการเฝ้าระวังโควิดและการแสดงประกอบเพลง ล้างมือ 7 ขั้นตอนจากคณะผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทุกคนร่วมแสดงพร้อมกัน และการผลิตเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือกับการทำเฟสชิวส์ ซึ่งกิจกรรมทั้งสอง จัดทำที่ห้องวิทยาศาสตร์กับครูในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์

โรงเรียนพญาไท โดยนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรีย...
14/08/2020

โรงเรียนพญาไท โดยนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางมาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท

โรงเรียนพญาไท โดยนางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางมาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขรองผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานครรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพม...
14/08/2020

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ ด.ช.ชนัญตรี ใจเที่ยง ป.๓/๔ บ้านพักประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนพญาไทจัดพิธีถว...
14/08/2020

เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนพญาไทจัดพิธีถวายพระพร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรและลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนพญาไทจัดพิธีถวายพระพร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรและลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

การสอบอ่านเขียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับ...
14/08/2020

การสอบอ่านเขียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับพัฒนาทักษะของนักเรียนเพิ่มเติมต่อไป พร้อมกันนี้ นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะบริหาร ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การสอบเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนอย่างสูงสุด เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

การสอบอ่านเขียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับพัฒนาทักษะของนักเรียนเพิ่มเติมต่อไป พร้อมกันนี้ นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะบริหาร ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การสอบเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนอย่างสูงสุด เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่อยู่

306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

คติพจน์โรงเรียน: จงตรงต่อเวลา ปรัชญาโรงเรียน: ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) คำขวัญประจำโรงเรียน: ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล อัตลักษณ์โรงเรียนพญาไท: การเป็นผู้รู้จักคิดและมีจิตสาธารณะ (Critical Thinking and Public Mind) เอกลักษณ์โรงเรียนพญาไท: ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 16:30
อังคาร 07:00 - 16:30
พุธ 07:00 - 16:30
พฤหัสบดี 07:00 - 16:30
ศุกร์ 07:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623545273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2484 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 �พ.ศ.2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ.2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก �พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2530 �พ.ศ.2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง �พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ.2512 �พ.ศ.2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมายกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517 �พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา �พ.ศ.2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า(บกพร่องทางสติปัญญา)และชั้นเด็กหูตึง(บกพร่องทางการได้ยิน) �พ.ศ.2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ �พ.ศ.2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534 �พ.ศ.2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 �พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว �พ.ศ.2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด)สำหรับนักเรียน �พ.ศ.2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน �พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัลที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 �พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลตามโครงการหน้าบ้านน่ามองและรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร �พ.ศ.2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนพญาไท เข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษารวม 58 โรงเรียน �พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง �พ.ศ.2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน �พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน �พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา �พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) �พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้ม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการนิเทศงานทุกด้านอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชน และผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยบริบทของโรงเรียนพญาไท ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดว่า "โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" จึงเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไทจะมีคุณภาพระดับสากลและเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษารับช่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก" ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามผู้บริหารค่ะ ปกติจะนำรถยนต์รับเด็กกลับช่วงเลิกเรียน ซึ่งจะนำรถยนต์จอดริมถนนฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน และเดิมข้ามฝั่งมารับเด็กในโรงเรียน ซึ่งก็ทำแบบนี้มาตลอด และในวันนี้ได้มีการจอดรถยนต์ฝั่งตรงข้าม และเดินข้ามรับเด็กในโรงเรียนเช่นเดิม แต่วันนี้ทาง สน.พญาไท ได้มีการล๊อคล้อ ซึ่ง ผปค หลายท่านต้องเข้าทำการเสียค่าปรับ 500 บาท ซึ่งได้มีการสอบถามทาง จนท.ตำรวจไปว่า โดยปกติสามารถจอดได้ แต่วันนี้ทำไมจึงมีการล๊อคล้อ ซึ่ง จนท ได้ให้เหตุผลว่า มีคนแจ้งร้องเรียนไป จากเหตุนี้จึงจะรบกวนสอบถามผู้บริหาร หรือท่านที่เกี่ยวข้องว่า ในกรณีที่ผู้ปกครองนำรถยนต์มารับเด็ก สามารถจอดรถได้ที่ใดคะ และโดยปกติในช่วงเวลาเข้าเรียน หรือเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการประสานงานกับทางสถานีตำรวจพญาไท ในการอะลุ่มอะล่วยในเรื่องการจอดรถรับ-ส่ง เด็กด้วยหรือไม่คะ
จ่ายค่าเทอม ไม่ได้ให้ลูกมายืนเป็น Background เป็นชั่วโมง ให้ถ่ายรูปและจัดกิจกรรมโรงเรียนนะครับ เสียเวลาเรียนครับ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC ✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨ 📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live) ⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline (อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน) ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909 Email: [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
กราบเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน On Chantana เนื่องด้วยกระผมได้ทราบรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำชั้นหลักสูตรMEP ว่าจะจัดให้มีการสลับนักเรียนมาเรียนหนังสือตามเลขที่คี่/คู่ แม้ว่านักเรียนในห้องจะไม่เกิน20คนก็ตาม ด้วยเหตุผลว่าเป็นการเอาเปรียบห้องเรียนปกติอื่นๆที่ต้องสลับกันมาเรียนเนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องเกิน20คน กระผมมีความเห็นว่าเดิมทีหลักสูตรMEPมีจำนวนวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอนเยอะมาก ต่างจากหลักสูตรปกติอยู่แล้ว และการเรียนการสอนโดยปกติก็ไม่ครอบคลุมทุกวิชาที่จัดสอบ เช่น วิชาสุขศึกษา โรงเรียนไม่มีครูสอนวิชาสุขศึกษาให้ แต่มีการจัดสอบเหมือนหลักสูตรปกติ นักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อไปสอบด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าปกติก็ค่อนข้างกดดันนักเรียนมากเกินไปอยู่แล้ว อีกทั้งในปีนี้นักเรียนในระดับชั้นป.3 และป.6 ก็ต้องเข้าสอบประเมินผลNTอีกด้วย การเรียนการสอบจึงควรจะเข้มข้นตามไปด้วย จึงรบกวนขอให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทบทวนนโยบายการเรียนการสอนหลักสูตรMEP โดยเฉพาะระดับชั้น ป.3 และป.6 อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.สำหรับการจัดการนักเรียนที่มีจำนวนต่อห้องไม่เกิน20คน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ มิได้เป็นเหตุจำเป็นต้องสลับวันมาเรียนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง หมายเหตุ หากทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว ยังคงมีความเห็นเช่นเดิมว่าเป็นการเอาเปรียบนักเรียนหลักสูตรปกติ ก็ขอให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรMEPทุกวัน โดยจัดการสอนสลับวันที่สอนภาษาไทยและวันที่สอนภาษาอังกฤษแทน
📨📨แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารการเรียนออนไลน์และรับเอกสารชุดใหม่ของนักเรียนชั้นป.3 จากเดิมผู้ปกครองต้องส่ง วันที่ 30 พฤษภาคม 13 มิถุนายนและ 27 มิถุนายน เปลี่ยนเป็น ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่12 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ส่งและรับเอกสารที่ลานอเนกประสงค์ (โดม) เวลา 8:30 - 12.00 น. (เนื่องจาก สถานโควิท) #เรียนถึงผอ. คะเวลาไม่เอื้อให้เลยนะคะ ผู้ปกครองทำงาน มาไม่ทัน โควิดเลือกเวลาหรอคะ
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ให้เด็กเรียนยุที่บ้านแล้วค่าเทอมจะลดลงได้บ้างไหนคับ
ผู้บริหาร รร.ที่เคารพครับ พวกเราอยากได้ลุงยามกลับมา เราไม่เคยเห็นใครรักอาชีพ และทำงานเกินหน้าที่ได้ขนาดนี้ ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย ผปค.ฝากความหวังและฝากดูลูกไว้กับแก แกก็รักเด็กๆมาก รู้จักเด็กทุกคน เรียกชื่อได้ รู้จัก ผปค. รู้จักทะเบียนรถ ทุกคันคอยอุ้มเด็กลงเวลามา คอยเรียกเด็กเวลารถมารับตอนรร.เลิก คอยเรียกเด็กๆในโรงอาหาร ให้เข้าเรียนเพราะถึงเวลาต้องเข้าเรียนแล้ว อีกมากมาย ผอ.ครับพวกเราอยากให้แกทำต่อ ถึงแม้บริษัทมันผิด แต่หาคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ จ้างแกต่อเถอะครับพวกเราขอร้อง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ 💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม . 👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 . 🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ E-mail:[email protected] หรือ เว็บไซต์
ทำไมโรงเรียนพญาไทไม่ให้นักเรียนหยุดครับ ค่าฝุ่นละอองสูงมาก โรงเรียนในเขตพญาไทเค้าหยุดกันหมด