กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มี4กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากร จัดทำสื่อเผย แพร่ และให้ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการเภสัชกรรม แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชน ประสานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานเวชภัณฑ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นหน่วยกลางในการจัดซื้อ จัดหายาการจ่ายเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของสำนักอนามัยควบคุมและพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ ในสถานบริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานผลิตยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบรรจุยาที่ จำเป็นให้ส่วนราชการต่างๆในสำนัก พัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพยา ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน งบประมาณ บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำแฟ้มประวัติ การรับราชการของบุคลากรในกอง การควบคุมดูแลอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กองเภสัชกรรม โดยเภสัชกรทรัพย์สิริ มหารัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ ร่วมกับเภสัชกรอาวุโสปร...
20/10/2020

ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กองเภสัชกรรม โดยเภสัชกรทรัพย์สิริ มหารัตนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ ร่วมกับเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มกรุงเทพกลาง และเภสัชกรกลุ่มงานวิชาการ และแผนงาน เข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

(16 ตุลาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศู...
19/10/2020

(16 ตุลาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ website กองเภสัชกรรม (http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical) ค่ะ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
15/10/2020

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

(8 ต.ค. 63) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมการปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬา...
14/10/2020

(8 ต.ค. 63) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมการปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งและกรอกใบสมัครได้ที่http://www.bangkok.go.th/pharm...
10/10/2020

รับสมัครบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งและกรอกใบสมัครได้ที่
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
09/10/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

(2 ต.ค. 63) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม นำทีมเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขเขตพื้นที่ หั...
05/10/2020

(2 ต.ค. 63) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม นำทีมเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขเขตพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานผลิตยา และเภสัชกรกองเภสัชกรรม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ร่วมกับทีมอาจารย์ ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(25 กันยายน 2563) กลุ่มงาน และงานธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ และเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้...
05/10/2020

(25 กันยายน 2563) กลุ่มงาน และงานธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ และเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ กองเภสัชกรรมทุกท่านที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งตลอดปี งบประมาณ 2563 โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภญ.บุญญวรรณ  เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ครั้งที่ ...
05/10/2020

ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีเภสัชกรอาวุโส ตัวแทนเภสัชกรจากศูนย์บริการสาธารณสุข และตัวแทนเภสัชกรกองเภสัชกรรม ที่เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
01/10/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

(29 ก.ย.63) นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ...
30/09/2020

(29 ก.ย.63) นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับกรุงเทพมหานคร โดยมีนางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และรศ. ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ. ภญ. ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 16 กันยายน 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล...
22/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้เเก่ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรค ณ ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
17/09/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
10/09/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

(31 ส.ค. 63) กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ดำเนินกิจกรรรมการจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาช...
03/09/2020

(31 ส.ค. 63) กองเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ดำเนินกิจกรรรมการจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยได้รวบรวมยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพจากประชาชนที่นำมาบริจาค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งต่อให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อดำเนินการทำลายอย่างถูกต้องต่อไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้หารือร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อให้ความรู...
02/09/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้หารือร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการใช้ยาเทคนิคพิเศษแก่ผู้พิการทางการได้ยินที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร ณ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเภสัชกรกิตติ เจิมสุข ประธานชมรมเภสัชกร สำนักอนามัย นำคณะเภสัชก...
02/09/2020

เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเภสัชกรกิตติ เจิมสุข ประธานชมรมเภสัชกร สำนักอนามัย นำคณะเภสัชกรสำนักอนามัย เข้าร่วมการแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

(28 สิงหาคม 2563) กองเภสัชกรรม นำโดย ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการให้ความรู้เรื่อ...
01/09/2020

(28 สิงหาคม 2563) กองเภสัชกรรม นำโดย ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการให้ความรู้เรื่อง "บทบาทเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อสถานการณ์ COVID-19" ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรสำนักอนามัยมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(31 ส.ค. 63) กองเภสัชกรรม นำโดย ผอ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรกองเภสัชกรรม ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cle...
31/08/2020

(31 ส.ค. 63) กองเภสัชกรรม นำโดย ผอ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรกองเภสัชกรรม ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563โดยปฏิบัติการทำความสะอาด ณ บริเวณรอบกองเภสัชกรรม และพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ

ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้พัฒนาความรู้ ทัก...
31/08/2020

ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพุธร์ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริก...
31/08/2020

วันพุธร์ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ ร่วมกับเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มกรุงธนใต้ และเภสัชกรกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริ...
31/08/2020

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ ร่วมกับเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มกรุงธนใต้ และเภสัชกรกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริ...
31/08/2020

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรมเข้าตรวจเยี่ยมงานเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานผลิตยา ร่วมกับเภสัชกรอาวุโสประจำกลุ่มกรุงเทพเหนือ และเภสัชกรกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน

(21 สิงหาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี...
24/08/2020

(21 สิงหาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ...
20/08/2020

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2563
โดยมีเภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานเภสัชกร...
20/08/2020

เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรจากกองเภสัชกรรม เภสัชกรอาวุโสและเภสัชกรตัวแทนศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล...
20/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้เเก่ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรค ณ ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

19/08/2020

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย
รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ

ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ ( 1 ตำแหน่ง )
* กรอกใบสมัครออนไลน์ *
https://forms.gle/r27hkjRdff1fMSNi9
___________________________________________

คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี
2.อายุไม่เกิน 40 ปี
อัตราค่าตอบแทนวันละ 750฿/วัน
ทำงานวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00น

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ
5. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามี)

* เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 *

ติดตามวันสัมภาษณ์ได้ที่ เว็บไซต์กองเภสัชกรรม
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index

กองเภสัชกรรม 320 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-580-8782 , 02-580-7461 , 02-580-5172

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม สำนักอนามัย ประจำปี 2563 ของศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม
17/08/2020

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม สำนักอนามัย ประจำปี 2563 ของศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม

(11 สิงหาคม 2563) กองเภสัชกรรม นำโดย ภญ.บุญวรนณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม พร้อมทั้งข้าราชการและบุคคลากรกองเภสัช...
15/08/2020

(11 สิงหาคม 2563) กองเภสัชกรรม นำโดย ภญ.บุญวรนณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม พร้อมทั้งข้าราชการและบุคคลากรกองเภสัชกรรม ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร

(11 August 2020) The Pharmaceutical Division led by Pharm. Boonyawan Tengtrakul, Director of the Pharmaceutical Division, along with civil servants and personnel of the division, joined the ceremony of signing the well-wishing messages for Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, on the auspicious occasion of Her Majesty’s 88th birthday anniversary, to express loyalty and commemorate Her Majesty’s royal grace toward Thai people.

(31 กรกฎาคม 2563) เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศ...
14/08/2020

(31 กรกฎาคม 2563) เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรกองเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กทม.

(31 กรกฎาคม 2563)  เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเ...
14/08/2020

(31 กรกฎาคม 2563) เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกองเภสัชกรรม

(31 July 2020) Pharm. Boonyawan Tengtrakul, Director of the Pharmaceutical Division, led civil servants and personnel of the Pharmaceutical Division, Health Department, Bangkok, in signing the well-wishing messages for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, on the auspicious occasion of His Majesty’s 68th birthday anniversary.

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
11/08/2020

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
11/08/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

(7 สิงหาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูลผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่ายความร่วมมือใน...
07/08/2020

(7 สิงหาคม 2563) ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูลผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประเมินและรับรองร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม.

ที่อยู่

320 หมู่6 ซ.ชุมชนเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 8782

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด