กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มี4กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ
(6)

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน, กลุ่มงานเวชภัณฑ์,กลุ่มงานผลิตยาและธุรการ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากร จัดทำสื่อเผย แพร่ และให้ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการเภสัชกรรม แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชน ประสานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานเวชภัณฑ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นหน่วยกลางในการจัดซื้อ จัดหายาการจ่ายเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของสำนักอนามัยควบคุมและพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ ในสถานบริการสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานผลิตยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบรรจุยาที่ จำเป็นให้ส่วนราชการต่างๆในสำนัก พัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพยา ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน งบประมาณ บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำแฟ้มประวัติ การรับราชการของบุคลากรในกอง การควบคุมดูแลอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

หน้าที่: เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาสัมพันธ์ Line off...
15/07/2020

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาสัมพันธ์ Line official : รู้ทันเรื่องยา โดยเภสัชกร พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้เเก่ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
10/07/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

01/07/2020
01/07/2020

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- ชื่นชอบทำงานชุมชนหรืองานเยี่ยมบ้าน
- หากสามารถเดินทางไปทำงานที่ฝั่งธนได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน วันละ 1,500 บาท/วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตัวจริง พร้อมสำเนา
5. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ
6. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)

ใบสมัครออนไลน์
https://forms.gle/jFbpccddbtvBoAbTA

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563
** สามารถเริ่มทำงานได้ทันที **


เว็บไซต์กองเภสัชกรรม
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index
___________________________________________

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองเภสัชกรรม 320 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-580-8782 02-580-7461 02-580-5172

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
01/07/2020

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

12/06/2020
11/06/2020
เอกสารประกอบการฟังบรรยาย ทำเอกสารวิชาการอย่างไร ให้ถูกต้องในครั้งเดียว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00ทำเอกสา...
10/06/2020
ทำเอกสารวิชาการอย่างไร ให้ถูกต้องในครั้งเดียว 2020.pdf

เอกสารประกอบการฟังบรรยาย ทำเอกสารวิชาการอย่างไร ให้ถูกต้องในครั้งเดียว
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00
ทำเอกสารวิชาการอย่างไร ให้ถูกต้องในครั้งเดียว
https://drive.google.com/file/d/1B1HKrhtc2PouTItAFX_gDK8PYTeri5cL/view?usp=sharing
ตัวอย่างอวช.
https://drive.google.com/drive/folders/1UEEfitw50kuZ4zspdePUXNUF02V5N9fd?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (3 ตำแหน่ง)คุณสมบัติจบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภส...
10/06/2020
กองเภสัชกรรม

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

อัตราค่าตอบแทน วันละ 1,500 บาท/วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตัวจริง พร้อมสำเนา
5. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ
6. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
วันสัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2563 // เวลา 13.00 น.เว็บไซต์กองเภสัชกรรม
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index
___________________________________________

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองเภสัชกรรม 320 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-580-8782 02-580-7461 02-580-5172

10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
10/06/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
07/05/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
23/04/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo
13/04/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร's cover photo

(10 เม.ย. 63) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโดยเภสัชกรหญิง บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเจ้...
10/04/2020

(10 เม.ย. 63) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโดยเภสัชกรหญิง บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับพื้นผิววัสดุ แก่ประชาชนในชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย พร้อมกันนี้ได้มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลแก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบให้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมเคหะชุมชนท่าทราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองเภสัชกรรม บริการตรวจสอบการปลอมปนสารอันตรายหรือสารห้ามใช้ในผลิตภ...
09/04/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองเภสัชกรรม บริการตรวจสอบการปลอมปนสารอันตรายหรือสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพฟรี ในกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่
- ชุดทดสอบสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
- ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน ในครีมทาหน้า
- ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย ในครีมทาหน้า
- ชุดทดสอบสารไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก โดยท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยการปลอมปน มาตรวจสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้ที่งานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ใกล้บ้านท่าน โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2563
03/04/2020

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2563

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ...
02/04/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างร้านยาเครือข่ายฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ในการเฝ้าระวังปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยเภสัชกร กองเภสัชกรรม ร่วมกับเภสัชกรอาวุโส และเภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้มีกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือและร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 20 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ร้าน

(17 มีนาคม 63) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยร่วมกับศูนย์บริการส...
20/03/2020

(17 มีนาคม 63) กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดการยาเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชน โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง รับบริจาคยาเหลือใช้ในครัวเรือน ชุมชน และนำมาคัดแยก ซึ่งยาที่อยู่ในสภาพดี ไม่หมดอายุ จะรวบรวมและประสานส่งมอบให้กับทางกลุ่มงานเภสัชกรรม ทัณฑสถานโรงพยาบาลทัณฑ์ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

18/03/2020
ไขข้อข้องใจประสิทธิภาพแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค l สุขหยุดโรค 14-03-63

ไขข้อข้องใจประสิทธิภาพแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค l สุขหยุดโรค

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16 https://www.tnnthailand.com https://www.facebook.com/TNNthailand/ https://twitter.com/tnnthailand https://www.instagram.com...

(9 มี.ค. 63) เวลา 9.00 น. : พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเภ...
16/03/2020

(9 มี.ค. 63) เวลา 9.00 น. : พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเภสัชกร (Basic Palliative Care for Pharmacists) ในโครงการพัฒนาระบบบริการและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย โดยมี ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พญ.อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้เกียรติในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เภสัชกรจากโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข และเภสัชกร กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จำนวน 82 คน เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการอบรมภาคปฏิบัติ ของเภสัชกร จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม ณ โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศูนย์ดูแลประคับประคอง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสิรินธร

16/03/2020
www.bangkok.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ ทางลิงค์ด้านล่างนี้
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000322/2563.pdf

ถาม - ตอบ ปัญหาเรื่องการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครสามารถส่งคำถามได้ใต้คอมเม้นด้าน...
16/03/2020

ถาม - ตอบ ปัญหาเรื่องการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สามารถส่งคำถามได้ใต้คอมเม้นด้านล่าง และกล่องข้อความส่วนตัว

(3 มี.ค. 63) ทีมนิเทศงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข นำโดย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม และเภสัชกรอาวุ...
16/03/2020

(3 มี.ค. 63) ทีมนิเทศงานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข นำโดย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน กองเภสัชกรรม และเภสัชกรอาวุโสกลุ่มกรุงเทพตะวันออก เข้าเยี่ยมนิเทศการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ตามแนวทางมาตรฐานในด้านการบริหารเวชภัณฑ์ การบริการเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัชกรรม งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ

แหล่งที่สามารถซื้อ แอลกอฮอล์ 95% - องค์การเภสัชกรรม- องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (สำนักงานใหญ่)
16/03/2020

แหล่งที่สามารถซื้อ แอลกอฮอล์ 95%
- องค์การเภสัชกรรม
- องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (สำนักงานใหญ่)

12/03/2020

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

รับสมัครเภสัชกร Part Time ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 1 อัตรา ทำงานตั้งแต่ 8.00 น ถึง 12.00 น วันจันทร์- วันศุกร์ ค่าตอบแทน ชม.ละ 250 บาท สนใจติดต่อ ภญ.ฉวีวรรณ โออนันต์ เบอร์โทรศัพท์ 096-0909242
......................................................................................
รับสมัครเภสัชกร Part Time ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก จำนวน 1 อัตรา ทำงานตั้งแต่ 8.00 น ถึง 12.00 น วันจันทร์- วันศุกร์ ค่าตอบแทน ชม.ละ 250 บาท สนใจติดต่อ ภญ.เสาวลักษณ์ นิจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 083-0131004

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2563
06/03/2020

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2563

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ...
04/03/2020

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างร้านยาเครือข่ายฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ในการเฝ้าระวังปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยเภสัชกร กองเภสัชกรรม ร่วมกับเภสัชกรอาวุโส และเภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้มีกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ร้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ให้แก่ร้านยาในเขตพระโขนงและเขตคลองเตย

ที่อยู่

320 หมู่6 ซ.ชุมชนเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 580 8782

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด