สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ " ยึดมั่นปรัชญา ฯ พัฒนาเกษตรไทย "

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
15/08/2023

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุดใหม่ พ.ศ.2566📣 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ตามมาตรา 5(1)📣 ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ...
27/07/2023

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชุดใหม่ พ.ศ.2566
📣 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ตามมาตรา 5(1)
📣 ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ จำนวน 16 คน ตามมาตรา 5(2)
📣 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง จำนวน 7 คน ตามมาตรา 5(3)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 - 2  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อ...
27/07/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 - 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ อาทิ การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโคเนื้อ การส่งออกสินค้าเกษตร ระหว่างประเทศไทย กับมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

​นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมนำคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน - จีน นำโดย Mr.Yang Fangshu ประธานสมาคม เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ ในโอกาสที่ H.E. Mr. Hu Bin เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำมณฑลจี๋หลิน พร้อมด้วยคณะผู้แทน เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเจรจาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมณฑลจี๋หลินกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมเคมี การท่องเที่ยว ยานยนต์ การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย นางสาวสกุณา สาระนันท์, นายนิพนธ์ คนขยัน, นางมนพร เจริญศรี, นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะทำงานนโยบาย พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ...
25/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6, 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#สภาเกษตรกรแห่งชาติ
#สภาเกษตรกรจังหวัด
#สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
#สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 16 ท่าน ทำกา...

15/06/2023

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาโรงสูบน้ำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลัง...

25/05/2023
วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งช...
04/04/2023

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจหลังประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และในช่วงบ่าย เป็นการสรุปผลการสัมมนาฯ และจัดทำกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภารกิจภายหลังเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จนถึงการประกาศผลการเลือก พร้อมเปิดเวที ถาม – ตอบปัญหา ข้อซักถาม โดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่า/วสรุปผลโครงการในภาพรวม พร้อมกล่าวปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัต...
03/04/2023

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจหลังประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภารกิจภายหลังเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุธีย์ บุญลอย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมอบรม และนายบุญโจม บุญมาก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ จากนั้นได้มีการชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบรายงานผลการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นายอภิวัฒน์ มีลาภ ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และในภาคบ่ายเป็นการซักซ้อมกระบวนการเลือกและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ภายหลังเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบการสาธิตขั้นตอนปฏิบัติในการลงคะแนนเลือกและการนับคะแนนเสมือนจริง

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก...
02/04/2023

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การดำเนินการด้านการสื่อสาร การประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบัติในการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายบุญโจม บุญมาก หน.สกจ.อุบลราชธานี, นายภูผา บัวบุญ หน.สกจ.สกลนคร ต่อจากนั้นได้มีการนำเสนอ แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตำบล แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ โดยการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำชุม เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง - น้ำท่วม ในภาคอีสาน โดยทีม สสน.อีสาน หน.ยุทธศาสตร์ สกจ.ชัยภูมิ, สกจ.ขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอ ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจหลังประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวม 130 คน

รายงานพิเศษ รวมพลังเกษตรกรไทยใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
10/03/2023

รายงานพิเศษ รวมพลังเกษตรกรไทยใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคกลาง วันที่ 9 มีนาคม  ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
09/03/2023

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคกลาง วันที่ 9 มีนาคม ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง / ปฏิทินกิจกรรม
09/03/2023

นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง / ปฏิทินกิจกรรม

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 มีนาคม  ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
08/03/2023

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 มีนาคม ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดิน...
08/03/2023

สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ

ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ : 8 มีนาคม 2566

สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเก...

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคเหนือ และภาคใต้ เมื่อวานที่ 7 มีนาคม  ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
08/03/2023

บรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งของกลุ่มภาคเหนือ และภาคใต้ เมื่อวานที่ 7 มีนาคม ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

03/03/2023

จากการลงพื้นที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และเห็นปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง นำมาสู่โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกร ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

สกู๊ปพิเศษ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเกษตรกรทั่วไทยที่มา : www.naewna.com
02/03/2023

สกู๊ปพิเศษ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเกษตรกรทั่วไทย
ที่มา : www.naewna.com

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ยืนยันความพร้อม ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ดีเดย.....

Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566
02/03/2023

Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566

-สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิ...

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...
01/03/2023

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส” และเตรียมความพร้อมสู่การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชว.....

22/02/2023
22/02/2023
22/02/2023
25/11/2022

การขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ (ภาคเช้า)

📣สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ขอเชิญเกษตรกร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 👉เข้ารับฟังการขับเคลื่อนภ...
24/11/2022

📣สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญเกษตรกร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 👉เข้ารับฟังการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ฯ พร้อมทั้งรับมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรฯ 💁‍♂️โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 🕙 เวลา 9.00 - 15.00 น. ผ่าน 🔴 LIVE Facebook: NFCThailandOfficial

เกษตรกร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้ามพลาด ‼

สามารถติดตามรับชมได้ทาง 📍 https://www.facebook.com/NFCThailandOfficial

#เลือกตั้งสภาเกษตรกร #สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธะสัญ...
14/11/2022

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธะสัญญา

ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจ.....

ที่อยู่

120 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423901

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเกษตรกรแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}