Clicky

Logistics Management at NIDA

Logistics Management at NIDA Logistics Management

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ของคณะสถิติประยุกต์ NIDA เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเข้าใจธุรกิจในลักษณะองค์รวม มีความสามารถทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาจะได้รับการพัฒนามุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์การ หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ และบุคลากรในสายอาชีพทางด้านการจัดการ
โลจิสติกส์

การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษาและการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริง ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มีการสัมมนาดูงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาทุกรุ่น

เปิดเหมือนปกติ

🎉  การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ​ รุ่นที่ 23 (หลักสูตรภาษาไทย) 🎉 📣  เปิ...
28/03/2022

🎉 การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ​ รุ่นที่ 23 (หลักสูตรภาษาไทย) 🎉
📣 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 3 เมษายน 2565 📣
ด้วยการสอบสัมภาษณ์​ **ไม่มีการสอบข้อเขียน**
📌 ดาวน์โหลดใบสมัคร >> https://bit.ly/32LQMC9
🌟 คุณสมบัติ 🌟
☑️ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
☑️ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
🌟 รายละเอียด​เบื้องต้น 🌟
📌 เริ่มเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ สิงหาคม - ธันวาคม 2565
📌 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์​
📌 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 24x,### บาท
เพิ่มเติม >> http://logistics.nida.ac.th/tuition-all/
📌 รายละเอียด​เพิ่มเติม >> https://bit.ly/3q7CR29
พร้อมหลักสูตรใหม่! ปรับเนื้อหาเข้มข้น เน้นสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทั้งด้านสถิติ การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมสู่ Smart Logistics
🎉 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม 🎉
http://logistics.nida.ac.th/admission/current
#NIDA #นิด้า #ปริญญาโท #logistics

ผลงานวิทยานิพนธ์  การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง" โดยคุณปริวัฒณ์ ...
24/03/2022
การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่

ผลงานวิทยานิพนธ์ การจัดตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับเภสัชกร ณ โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง" โดยคุณปริวัฒณ์ อารีชาติ Boss Pariwat
นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/pharmacist-scheduling-ornet2022/

ปริวัฒณ์ อารีชาติ กาญจ์นภา อมรัชกุล สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศิวิกา ดุษฎีโหนด และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประช....

ผลงานวิทยานิพนธ์  "การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์" โดยคุณชินาน...
23/03/2022
การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถ

ผลงานวิทยานิพนธ์ "การศึกษาจัดตารางรถขนส่งภายใต้ความไม่แน่นอนของเวลาขนส่ง กรณีศึกษาคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์" โดยคุณชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค Chinarnant Phaokanseephag และ Sarawut Ace Jansuwan ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ
นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/truck-scheduling-ornet2022/

ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค สราวุธ จันทร์สุวรรณ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่ง.....

ผลงาน IS "ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น" โดยคุณสิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17)  Po...
22/03/2022
ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น - ปริญญาโท โลจิสติกส์ นิด

ผลงาน IS "ตัวแบบ newsvendor ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าสตรีทแฟชั่น" โดยคุณสิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) Poy Kn และ รศ.ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล Mai Kannapha Amaruchkul นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
มีเพิ่มเติมจาก newsvendor model พื้นฐานคือ พิจารณาการลดราคา (markdown) เป็นระยะๆ หลังจากที่หมดสิ้นฤดูกาลขายแล้วร่วมด้วย โดยใช้ simulation เป็นแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติมส่วนนี้
.
http://logistics.nida.ac.th/newsvendor-ornet2022/

สิริพรรณ ขจีรัตน์วัฒนา (LM17) และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จ....

ผลงาน IS "การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ" โ...
21/03/2022
การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายก

ผลงาน IS "การวางแผนนโยบายคลังสินค้าสำหรับรายการยาใหม่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีตและนโยบายสำหรับรายการยาอื่นที่ได้รับผลกระทบ" โดยคุณเทพมณี เทพบุตร Tups Tuptip (LM17) และ รศ.ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล Mai Kannapha Amaruchkul นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/inventory-ornet2022/

เทพมณี เทพบุตร และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัดโดย มหาวิ....

ผลงาน IS "การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสิน...
20/03/2022
การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่

ผลงาน IS "การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือแห่งหนึ่ง" โดยคุณอภิชญา พันธุกฤตย์ Mai Aphichaya (LM18) และ ดร. อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ Akkaranan Pongsathornwiwat นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/warehouse-restaurant-ornet2022/

อภิชญา พันธุกฤตย์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 จัด.....

ผลงาน IS "การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็...
19/03/2022
การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัต

ผลงาน IS "การออกแบบผังจัดวางและกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังจัดเก็บวัตถุดิบของผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง" โดยคุณณภัทรา ณ เชียงใหม่ Kanink Na Chiangmai และ ดร.อัครนันท์ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ Akkaranan Pongsathornwiwat นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/warehouse-diaper-ornet2022/

ณภัทรา ณ เชียงใหม่ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Slide pres...

ผลงาน IS "ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส...
18/03/2022
ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่

ผลงาน IS "ตัวแบบจำนวนเต็มเชิงเส้นแบบผสม สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการและจัดสรรสินค้าจัดส่งระยะสั้น กรณีความต้องการส่งมากกว่าพื้นที่จัดสรรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ" ของคุณนิธิมา ธรรมเที่ยง Nithima NM , อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ Akkaranan Pongsathornwiwat และ กาญจ์นภา อมรัชกุล Mai Kannapha Amaruchkul นำเสนอใน การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
.
http://logistics.nida.ac.th/cargo-short-term-ornet2022/

นิธิมา ธรรมเที่ยง, อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research Network OR-NET 2022 Conferen...

เรียน โท/เอก Logistics Management ทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ที่นิด้า มีสิทธิ์สมัครทุน Full Scholarship (จ่ายค่าเทอม ค่าทำ...
09/03/2022

เรียน โท/เอก Logistics Management ทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ที่นิด้า มีสิทธิ์สมัครทุน Full Scholarship (จ่ายค่าเทอม ค่าทำวิจัย และ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 2-3 ปี) ของคณะสถิติประยุกต์ 🥳👩‍🎓

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยคณะสถิติประยุกต์ให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุน “จิรกิติ”

ขั้นตอนการสมัคร (สำหรับผู้สมัครปีีการศึกษา 1/2565)

1. นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครปริญญาโท – ปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์กองบริการก่อน

- อ่านประกาศรับสมัครและดาวโหลดใบสมัครได้ที่: http://www.edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

- สมัครออนไลน์ผ่านเว็บกองบริการได้ที่: https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนจิรกิติ ประจำภาคการศึกษา 2565: https://forms.office.com/r/GvjmPm6TbY

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://as.nida.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4/

มาคลายข้อสงสัย และมารู้จักประโยชน์ของการทำ regression models ได้ในวิชา LM5001 นะเออ 🤩
02/03/2022

มาคลายข้อสงสัย และมารู้จักประโยชน์ของการทำ regression models ได้ในวิชา LM5001 นะเออ 🤩

Open Now: PhD in Logistics Management (NIDA) 👨‍🎓🧑‍💼เปิดรับสมัคร นศ ป เอก หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า จุดเน้นหลักส...
28/02/2022
ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า Logistics NIDA วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Open Now: PhD in Logistics Management (NIDA) 👨‍🎓🧑‍💼
เปิดรับสมัคร นศ ป เอก หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า

จุดเน้นหลักสูตร-> การวิเคราะห์ข้อมูล (Supply Chain Analytics): Inventory and Replenishment/Smart Logistics and Smart Warehouse/ Transportation Analytics/ Revenue Management & Business Forecasting

See more details:
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_lm_phd.pdf

นิด้า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดรับสมัคร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้จบป.ตรีจาก....

21/02/2022

(Feb 19) Bangkok สร้างรายได้ให้กับประเทศเท่าไร : Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) นอกจากจะเป็นเมืองหลวงชองไทยแล้ว ยังเป็นหนึ่งในชื่อที่ผู้ก่อตั้งหลาย ๆ คนนำมาใช้ตั้งชื่อบริษัท ชื่อแบรนด์ เพื่อสื่อถึงสถานที่ตั้ง ความทันสมัยในฐานะแบรนด์หรือบริษัทที่เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ, และอื่น ๆ

ซึ่งในอดีตนิยมตั้งชื่อบริษัท หรือแบรนด์ที่มีคำว่ากรุงเทพ หรือใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า Bangkok จำนวนมากจนนับไม่หวาดไม่ไหว

เราขอยกตัวอย่างบริษัท และแบรนด์ที่ใช้คำว่า Bangkok เป็นชื่อเรียกหรือทับศัพท์ชื่อแบรนด์ ว่าแต่ละ Bangkok สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเท่าไร

Bangkok Bank – ธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank หรือธนาคารกรุงเทพ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารที่เก่าแก่อีกธนาคารหนึ่งของไทย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2487 โดยชิน โสภณพนิช และเพื่อนอีก 15 คน เป็นผู้ก่อตั้ง และเปิดสาขาแรกที่ถนนราชวงศ์

ปัจจุบัน Bangkok Bank มีสาขาทั้งสิ้น 1,059 สาขา อ้างอิงสิ้นปี 2564 พร้อมกับมีบริษัทในเครือที่สำคัญ เช่น บางกอก แบงก์ เบอร์ฮาด ที่มาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ที่อินโดนีเซีย หลักทรัพย์บัวหลวง และอื่น ๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Bangkok Bank มีผลประกอบการ ดังนี้

2561 รายได้ 154,266 ล้านบาท กำไร 35,330 ล้านบาท

2562 รายได้ 158,311 ล้านบาท กำไร 35,816 ล้านบาท

2563 รายได้ 150,107 ล้านบาท กำไร 17,181 ล้านบาท

2564 รายได้ 134,541 ล้านบาท กำไร 26,507 ล้านบาท

Bangkok Post – บางกอกโพสต์

Bangkok Post ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกของไทย

ต้นกำเนิดของ Bangkok Post มาจาก นาวาตรีอเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม แมคโดนัล ทหารอเมริกันที่เข้ามาร่วมขบวนการเสรีไทย ในประเทศไทย

โดยอดีตนาวาตรีแมคโดนัล มีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์มาก่อน และ ได้ชักชวน ประสิทธิ์ สุลิตานนท์ รวมกันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาในปี 2489

หลังจากนั้นไม่นานนาวาตรีแมคโดนัล ขายหุ้นให้กับไคเบล นักลงทุนชาวเยอรมัน และมี ลอร์ด ธอมป์สัน เจ้าพ่อธุรกิจหนังสือพิมพ์เครือข่ายฟลีทเข้ามาถือหุ้นรายใหญ่ของ Bangkok Post ในเวลาต่อมา

การเข้ามาของลอร์ด ธอมป์สันได้พัฒนา Bangkok Post ให้เติบโตจากการนำแทนพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

จนปัจจุบัน Bangkok Post ได้ขึ้นชื่อเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีหนังสือพิมพ์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่อในเครือที่หลากหลาย พร้อมผลประกอบการย้อนหลัง ดังนี้

2561 รายได้ 1,270 ล้านบาท ขาดทุน 168 ล้านบาท

2562 รายได้ 815 ล้านบาท ขาดทุน 309 ล้านบาท

2563 รายได้ 466 ล้านบาท ขาดทุน 365 ล้านบาท

Bangkok Life – กรุงเทพประกันชีวิต

Bangkok Life หรือกรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2494 โดยพันตรีควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และ ชิน โสภณพณิช เป็นผู้ก่อตั้ง

แรกเริ่ม กรุงเทพประกันชีวิต มีชื่อแรกคือ บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น กรุงสยามประกันชีวิต จนมาลงตัวที่กรุงเทพประกันชีวิต และใช้ทับศัพท์ว่า Bangkok Life ในปี 2522

ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิต มีผลประกอบการดังนี้

2561 รายได้ 53,905 ล้านบาท กำไร 4,970 ล้านบาท

2562 รายได้ 48,943 ล้านบาท กำไร 4,386 ล้านบาท

2563 รายได้ 47,366 ล้านบาท กำไร 1,608 ล้านบาท

Bangkok Airways – บางกอกแอร์เวย์ส

สายการบิน Bangkok Airways สายการการบินเชิงพาณิชย์ที่ก่อตั้งโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ในอดีตสายการบิน Bangkok Airways เป็นเพียงแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ให้บริการบินครั้งแรกในปี 2511 ก่อนที่จะแยกตัวออกมาเป็นบริษัท สหกลแอร์ จำกัด

และ บริษัท สหกลแอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา

ส่วนชื่อ Bangkok Airways ถูกใช้เป็นชื่อสายการบินครั้งแรกในปี 2529 ให้บริการเที่ยวบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา กรุงเทพ-สุรินทร์ และกรุงเทพ-กระบี่

ปัจจุบันมีจุดหมายปลายทางในประเทศ 11 จุด และต่างประเทศ 14 จุด

ภายใต้ บมจ. การบินกรุงเทพ ผู้บริหารสายการบิน Bangkok Airways มีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

2561 รายได้ 27,394 ล้านบาท กำไร 249 ล้านบาท

2562 รายได้ 26,618 ล้านบาท กำไร 351 ล้านบาท

2563 รายได้ 10,023 ล้านบาท ขาดทุน 5,283 ล้านบาทBangkok Dusit Medical Service (BDMS) – บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

Bangkok Dusit Medical Service (BDMS) หรือมีชื่อเป็นภาษาไทยว่า บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นธุรกิจโรงพยาบาลของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

BDMS จดทะเบียนบริษัทในปี 2512 ก่อนที่จะเปิดดำเนินงานโรงพยาบาลกรุงเทพ ในปี 2515 พร้อมกับขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครืออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ 53 โรงพยาบาล พร้อมเตียงรองรับผู้ป่วย 8,200 เตียง

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Bangkok Dusit Medical Service มีรายได้ดังนี้

2561 รายได้ 79,407 ล้านบาท กำไร 9,191 ล้านบาท

2562 รายได้ 83,893 ล้านบาท กำไร 15,517 ล้านบาท

2563 รายได้ 69,102 ล้านบาท กำไร 7,214 ล้านบาทBangkok Glass – บางกอกกล๊าส

เราอาจจะคุ้นชื่อ Bangkok Glass จากทีมสโมสรฟุตบอล แต่ความจริงแล้ว Bangkok Glass เป็นบริษัทผลิตแก้วที่ก่อตั้งในปี 2517

ปัจจุบัน บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

สำหรับผลประกอบการของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด มีรายได้ – กำไร ดังนี้

2561 รายได้ 930 ล้านบาท กำไร 389 ล้านบาท

2562 รายได้ 590 ล้านบาท กำไร 33 ล้านบาท

2563 รายได้ 678 ล้านบาท กำไร 206 ล้านบาท

Source: marketeeronline
https://marketeeronline.co/archives/252322

แก้ปัญหาการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า ด้วย mixed-integer linear programming model โดยใช้ ompr library ใน R. เขียน code สะดวก...
28/01/2022
Warehouse location problem

แก้ปัญหาการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า ด้วย mixed-integer linear programming model โดยใช้ ompr library ใน R. เขียน code สะดวกมากมาย ไม่ต้องทำเป็น matrix; mathematical programming model เขียนยังไง, code ก้อแบบนั้นเลย 🙂
.
https://www.r-orms.org/mixed-integer-linear-programming/practicals/warehouse-location-problem/

R for Operations Research - free and open-source resources to solve complex optimization problems with R.

Online lecture "Supply Chain Security & Business Continuity" by Mr. Eddie Tan, adjunct lecturer at Singapore Institute o...
24/01/2022

Online lecture "Supply Chain Security & Business Continuity" by Mr. Eddie Tan, adjunct lecturer at Singapore Institute of Materials Management (SIMM) & board of directors at Transport Asset Protection Association (TAPA) Asia.

สาย Project Management น่าจะชอบกัน ^^
21/01/2022

สาย Project Management น่าจะชอบกัน ^^

✅ แจกฟรี Template: Project Plan Gantt Chart 2.0

เป็นอีกหนึ่ง Template ยอดฮิตที่หลายท่านถามเข้ามาบ่อยครั้งและมีคำแนะนำอยากให้เพิ่มเติมฟังก์ชั่นการใช้งานหลายข้อ ต้องขออภัยหลายๆ คนที่มี Request เข้ามาแล้วยังไม่ได้ทำให้นะครับ

หลังจากที่เคยแจกเวอร์ชั่น 1.0 ไปเมื่อปีที่แล้ว วันนี้ขออนุญาตนำเวอร์ชั่น 2.0 มาให้ทุกท่านได้นำไปทดลองใช้งานกัน ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มเติมฟังก์ชั่นการใช้งานอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ มี Plan / Actual เพิ่มขึ้นมา พร้อมกับ Highlight สีต่างกันด้วย

ท่านใดอยากเปลี่ยนสี Gantt Chart ต้องเข้าไปเปลี่ยนใน Conditional Formatting เองนะครับ และหากท่านใดอยากให้เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยเช่นกัน แล้วเดี๋ยวแอดมินจดเป็นการบ้านไว้นะครับ 😊

ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ File Template ⤵️
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFZZAP17puzwXb0ysg1fB3FIwqjNYHCP/edit?usp=sharing&ouid=104771287582340284359&rtpof=true&sd=true

แอดมินบ๊อบ 😘
#วิศวกรสร้างภาพ

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post
14/01/2022

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post

28/12/2021

สถานที่ที่ได้ไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2021 คือ

…….

FLP spreadsheet solver ช่วยแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง การเลือกตำแหน่งที่ตั้งใน logistics network เช่น p-median, uncapaciatate...
25/12/2021
FLP Spreadsheet Solver – Güneş Erdoğan

FLP spreadsheet solver ช่วยแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง การเลือกตำแหน่งที่ตั้งใน logistics network เช่น p-median, uncapaciatated & capacitated facility location, maximum coverage location, p-center problem
.
https://people.bath.ac.uk/ge277/flp-spreadsheet-solver/

Description The Microsoft Excel workbook “FLP Spreadsheet Solver” is an open source tool for representing, solving, and visualising the results of Facility Location Problems (FLPs). It unifies Excel, public GIS, and metaheuristics. It can solve Facility Location Problems with up to 300 locations...

Inventory optimization: ใน digital supply chain ที่มี data visibility เห็นกันทั้งหมดของทุกฝ่ายใน chain ตั้งแต่ upstream ...
22/12/2021
Inventory management optimisation: a must for 2021 & beyond | Digital Supply Chain | Supply Chain Digital

Inventory optimization: ใน digital supply chain ที่มี data visibility เห็นกันทั้งหมดของทุกฝ่ายใน chain ตั้งแต่ upstream ไปจน downstream, เราสามารถปรับปรุง...
* demand forecasting ได้ accuracy สูงขึ้นด้วยจากใช้ real-time data มาร่วมกับ historical data
* จัดกลุ่มสินค้า ABC หรือ ABC-XYZ analysis
* สร้างนโยบายสินค้าคงคลัง (lot size, safety stock, reorder point) ที่เหมาะสม กับแต่ละ SKU เพื่อให้ได้ total cost ต่ำสูง
* ในปัจจุบันเมิ่อมีความไม่แน่นอนสูง (เช่น demand, lead time), สามารถสร้าง digital twin เพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ที่มาจาก stochastic model (แทนที่ traditional model ที่เป็น determinisitic demand)

Now more than ever, supply chains need effective inventory management optimisation strategies to weather fluctuating demands and potential disruptions

ที่อยู่

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66827901948

เว็บไซต์

http://logistics.nida.ac.th/

ผลิตภัณฑ์

Graduate Degree.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Logistics Management at NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานครับ บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร สำนักงานตั้งอยู่แถวพระราม 4 มีความต้องการรับผู้บริหารตำแหน่ง Vice President – Contract Logistics เพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์ประเภทสัญญาระยะยาว รวมถึงดูแลควบคุมงานปฏิบัติการขนส่ง ฯลฯ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้าน Contract Logistics ในธุรกิจให้บริการขนส่ง ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-429-2398 หรือส่ง resume มาได้ที่ [email protected]
ฝากเพจของ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยนะครับ https://www.facebook.com/svlgroup1/
เอ่อ! เธอ สุดยอดดดด..
พะยูน พะยูน.. ปลาหมึก ปลาหมึก.. กระพรุน กระพรุน.. แมวน้ำ แมวน้ำ.. แมงดา แมงดา..
งานประจำ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 1 อัตรา ทำงาน พระราม 4 จ.-ศ. เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท สวัสดิการ : โบนัส , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักร้อน 10 วัน / ปี + ประกันสุขภาพ + ประกันสังคม + อื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-685-6019 ต่อ 9902 หรือ
เตรียมตัวสู่ Thailand 4.0 (ตกลงเราผ่าน 3.0 มาเมื่อไหร่นิ สงสัยหลับเลยป้าย)
กำลังศึกษาวิชาโลจิสติกส์อยู่ครับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะครับ
https://www.facebook.com/TransportManagementSystem/ Transport Management System which is our ambitious software product, We will provide the user a very easy to use and friendly user interface which enable user to maintain the vehicles in a very proper and efficient manner. Like there are still most transporters which maintain their vehicles records such all the expenses and many other important data in register or in a diary. We actually want to change this concept and with our software we will do that, which will allow user to maintain their vehicle data in a very efficient manner. ------------------------ MOST IMPORTANT ------------------------ We will provide a report for their vehicle user will be able to get their vehicle report up to 3 months and will be extended if required.
ใครที่ทำงานประจำหรือว่างงาน ต้องการมีรายได้เพิ่ม ทำการตลาดออนไลน์ "8 ช่องทางรวยด้วยสมาร์ทโฟน" สัมมนาฟรี 30 ที่นั่งเท่านั้น!!! ลงทะเบียน คลิ๊ก http://online-lifechanged.weebly.com/ 📍ขออภัยหากเป็นการรบกวน📍
I want to study my msc in logistics management, but I am not sure where.
ขออนุญาตนะคะ🙏🙏🙏 📍#เงินล้านบาทแรกหาได้อย่างไร!!📍 #งานนี้ห้ามพลาด กับงานสัมมนาแบ่งปัน "แนวคิดดีดี เพื่อมีล้านบาทแรก" จากวิทยากรมากประสบการณ์ ที่สร้างตัวเองจากศูนย์ ถึงล้าน ได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ มาแชร์ความคิดกัน ลงทะเบียนฟรี ‼️ คลิ๊กด่วน http://million-online.weebly.com/ รับจำนวนจำกัด 30 ท่านแรกเท่านั้น‼️ ------------------------ #อย่าพลาด!! กับประสบการณ์ดีๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน📵 ------------------------ ***หากข้อความนี้เป็นการรบกวนพื้นที่ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ*** 🙏🙏🙏