สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Official Facebook fan page สำนักการศึกษา กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมของสำนักการศึกษา สำนักการศึกษา มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศน์: สำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้นำในประชาคมอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

คำขวัญวันครู กทม.ประจำปี ๒๕๖๔ "๑๖ มกรา วันบูชาพระคุณครู" ของ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
16/01/2021

คำขวัญวันครู กทม.ประจำปี ๒๕๖๔ "๑๖ มกรา วันบูชาพระคุณครู" ของ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
16/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

"จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานครที่พร้อมด้วยคุณธรรม” คือ วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่
1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2.พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร
3.ยกระดับประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
4.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.พัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
15/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

"ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ" คำขวัญวันครูประจำปี 2564 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
15/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2569) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานคร ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000116/6-yut/Plan/edu_plan03.pdf

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
14/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แนวทางการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3895619900471560/
12/01/2021

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3895619900471560/

# สนศ. ประชุมออนไลน์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รอบที่ 2
วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. สำนักการศึกษาโดยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา นัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาติดต่อกันเป็นวันที่สองรอบสอง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการะบาดของไวรัสโดยผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการประชุมออนไลน์พร้อมด้วย นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมการรองรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ในช่วงบ่ายให้กับโรงเรียนในโซนเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพใต้จำนวน 104 โรงเรียนพร้อมกันนี้ ผอ.สำนักการศึกษาท่านยังเน้นย้ำและทำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักอนามัยเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนผ่านทางสำนักงานเขตและให้มีการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมและให้มีการเข้มงวดในการล้างมือด้วยสบู่ ด้วยเจลให้สวม Mask ต้อง 100%
ณ ห้องประชุม มัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3895021583864725/
12/01/2021

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3895021583864725/

# สนศ. ประชุมออนไลน์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา10.00 น. สำนักการศึกษาโดยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
นัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาติดต่อกันเป็นวันที่สองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการะบาดของไวรัสโดยผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการประชุมออนไลน์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมการรองรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ในช่วงเช้าให้กับโรงเรียนในโซนเขตกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ จำนวน 111 โรงเรียนพร้อมกันนี้ ผอ.สำนักการศึกษาท่านยังเน้นย้ำและทำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักอนามัยเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนผ่านทางสำนักงานเขตและให้มีการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมและให้มีการเข้มงวดในการล้างมือด้วยสบู่ ด้วยเจลให้สวม Mask ต้อง 100%
ณ ห้องประชุม มัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3892810557419161/
11/01/2021

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3892810557419161/

# สนศ. ประสานความร่วมมือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม.รูปแบบออนไลน์
วันนี้ 11 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. สำนักการศึกษาโดยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาได้มีการประสานจัดประชุมออนไลน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการะบาดของไวรัสโดยโดยผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการเปิดประชุมออนไลน์พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงแนวทางการรองรับสถานการณ์
ในภาวะฉุกเฉินให้กับโรงเรียนในโซนเขตกรุงธนเหนือจำนวน 91 โรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม มัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3892373334129550/
11/01/2021

https://www.facebook.com/186731034693817/posts/3892373334129550/

# สนศ. ประสานความร่วมมือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม.รูปแบบออนไลน์ วันนี้ 11 มกราคม 2564 เวลา10.00 น. สำนักการศึกษาโดยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาได้มีการประสานจัดประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการะบาดของไวรัสโดยวันนี้มี
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการเปิดประชุมออนไลน์พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงแนวทางการรองรับสถานการณ์
ในภาวะฉุกเฉินให้กับโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพตะวันออกจำนวน 131 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม มัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา
05/01/2021

กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ นางชุลีพร วงศ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย ชั้น ๒ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประกาศปิดสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม.
05/01/2021

ประกาศปิดสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม.

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
04/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

กทม.ประกาศขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้สามารถทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

1) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539...

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
01/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

กทม. ประกาศปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 2-17 ม.ค. 64

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
01/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
01/01/2021

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงให้ปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 4-17 ม.ค. 64

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
28/12/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

กทม. ปิดสถานที่ชั่วคราวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64
.
ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ปิดสถานที่เสี่ยง ดังนี้
1. สนามม้า
2. สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่
3. สนามซ้อมชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
4. สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด

*โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
.
**รายละเอียด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เพจ Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
.
#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #ติดยังวะ #COVID19

กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา
28/12/2020

กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา

วันจันทร์ทที่ 28ธันวาคม 2563 014.00 น. นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้โดยมี นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17, 18 , 21 ,22 และ 28ธันวาคม2563 รวมเป็นเวลา 5 วันโดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยข้าราชการครูจากโรงเรียนต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยครูด้านเนื้อหา 23 คน ครูศิลปะ10 คน และครูโสตทัศนศึกษา 13 คน นายชนินทร์ พึ้งบุญ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของกองเทคโนโลยีการศึกษา10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รวมถึงมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาตร์(ฉบับปรับปรุง2560)พร้อมจัดพิมพ์และสำเนาแจกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนสำหรับให้ครูและนักเรียนประกอบการเรียนการสอนพร้อมกันนี้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาก็ยังกล่าวให้กำลังใจแก่คณะทำงานผลิตต้นแบบสื่อให้ช่วยกันทำสื่อมีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

คุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564https://youtu.be/TdizIudsKqM
27/12/2020
ครูอภิชาติ อินถา

คุณครูผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564
https://youtu.be/TdizIudsKqM

ครูอภิชาติ อินถา โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระ....

คุณครูผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่4 ปี 2564https://youtu.be/pdO1_OokG0w
27/12/2020
ครูมณฑล คงสาหร่าย

คุณครูผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่4 ปี 2564
https://youtu.be/pdO1_OokG0w

ครูมณฑล คงสาหร่าย โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ครูผู้ส....

คุณครูผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564https://youtu.be/vtpDOonpok8
27/12/2020
ครูภัทธภร ชุ่มโสตร์

คุณครูผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
https://youtu.be/vtpDOonpok8

ครูภัทรภร ชุ่มโสตร์ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ครูผู้สมควร....

ช่วง covid-19 ระบาด ครูนำไปใช้ได้นะครับ
26/12/2020
EP29 : Google Data Studio กับข้อมูลแผนที่แบบรัศมีวงกลม Circle Map ตัวอย่างข้อมูลบ้านนักเรียนสมมุติ

ช่วง covid-19 ระบาด ครูนำไปใช้ได้นะครับ

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช Google Certified Educator and GEG Leader Phitsanulok , Thailand อย่างไรฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์ค....

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
23/12/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

💢ประกาศหยุดเรียน 11 วัน
🏫โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด กทม.
🗓️ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ถึง 3 ม.ค. 63

"หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดการระบาดซ้ำ"

จากการประชุม ศบค.กทม. วันนี้
มีมติให้ควบคุมโรค เพื่อหยุดการระบาดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกว่าเดิม 5 เท่า ดังนี้

-หยุด รร. 437 โรงเรียน + ศูนย์เด็กเล็ก 292 แห่ง

-ให้ขรก. และลูกจ้าง กทม. ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ขรก.ที่ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 24 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64

และขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐอื่น ให้ทำงานที่บ้านด้วย
.
**รายละเอียด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เพจ Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
.

#โควิดกรุงเทพ #โควิด19 #COVID19 #โควิด19สมุทรสาคร #สู้โควิดไปด้วยกัน #มาตรการป้องกันcovidกทม #bkkcovid19

ประกาศสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
23/12/2020

ประกาศสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

กทม.แจ้งเตือนฝุ่น pm 2.5 ให้โรงเรียนพิจารณาปิด หากฝุ่นเกินค่ามาตรฐานถึงอันตราย
22/12/2020

กทม.แจ้งเตือนฝุ่น pm 2.5 ให้โรงเรียนพิจารณาปิด หากฝุ่นเกินค่ามาตรฐานถึงอันตราย

😷แจ้งเตือน กองทัพฝุ่น❗
ระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค.63
ค่าฝุ่น PM2.5 💨 จะเกินค่ามาตรฐานมีผลต่อสุขภาพในหลายพื้นที่
🔸หากค่าฝุ่นเยอะถึงเกณฑ์อันตรายอาจพิจารณา "ปิดโรงเรียน"🏫
📌เฝ้าระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ
.
*แนะนำ*
😷สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
🏃🚴ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด
.
หากเด็ก👶 ผู้สูงอายุ🧓หญิงตั้งครรภ์ 🤰
และผู้ป่วยทางเดินหายใจ มีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอแห้ง หายใจลำบาก ระคายเคืองตา อ่อนเพลีย
.
🧑‍⚕️สามารถปรึกษาแพทย์ที่คลินิกมลพิษทางอากาศ ได้ทั้ง 3 โรงพยาบาล 🏥 รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงฯ รพ.กลาง หรือศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ที่ให้คำปรึกษาและให้บริการรักษาเบื้องต้น 69 แห่ง 73 สาขา รวมทั้ง รพ. ในสังกัด กทม. 10 แห่ง
.
📲สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5
ได้ที่ แอปพลิเคชัน Air BKK ที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา โดยเชื่อมข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
.
#กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้ว #เอิร์ธพงศกร #ฝุ่นPM2.5

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
20/12/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.

จากเคสพบผู้ติดเชื้อใน กทม. 2 ราย เป็นแม่ค้าที่ไปซื้ออาหารทะเลที่ จ.สมุทรสาคร และ
การตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 694 รายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

กทม. ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ทันที โดยที่ประชุมมีมติ กำหนด 10 มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ดังนี้

1. ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด กทม. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 - 4 ม.ค. 64 ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน และขอความร่วมมือ รร.อื่นใน กทม. พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

2. สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องเข้มงวด ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียว งดเต้น และปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ หากจะจัดงานได้ต้องเสนอแผนควบคุมโรคขออนุญาตกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณาก่อน

4. ตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนชายทะเลบางขุนเทียน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่ม 18.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

5. ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย งดการรวมตัว

6. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่ว กทม. 472 แห่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ. สมุทรสาคร

7. สำนักงานเขตดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในแคมป์คนงาน และไซต์งานก่อสร้างทันที

8. ขอความร่วมมือศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่ กทม. งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

9. โรงเรียนสังกัด กทม. สำรวจผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นคนต่างด้าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด

10. ข้าราชการและบุคลากร กทม.ที่เดินทางไป-กลับ สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ให้ทำงานที่บ้าน (work from home)

*ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง*

หากมีข้อมูลอัปเดต กทม.จะรีบแจ้งข้อมูลให้ทราบในทันที
สงสัย กังวล เครียด โทร.สายด่วน 022457597 หรือ 0943860051
ตรวจประเมินตนเองง่ายๆ ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
.
#covid19 #มาตรการป้องกัน covid กทม
#โควิด19 #bkkcovid19

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร        สำนักการศึกษาขอแจ้ง...
20/12/2020

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่3 มกราคม 64 ดังนี้
เขตบางขุนเทียน
-โรงเรียนวัดแสมดำ
-โรงเรียนวัดบางกระดี่
-โรงเรียนวัดสะแกงาม
-โรงเรียนวัดประชาบำรุง
-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางบอน
-โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
-โรงเรียนบ้านนายผล
-โรงเรียนบ้านนายสี
-โรงเรียนสถานีพรมแดน
-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
เขตหนองแขม
-โรงเรียนวัดอุดมรังสี
-โรงเรียนวัดหนองแขม
-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
-โรงเรียนประชาบำรุง
โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
ทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทน และกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
19/12/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

ขอความร่วมมือ เพื่อป้องกัน COVID-19
#ตรวจประเมินความเสี่ยง BKKCOVID19
.
จากแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19
จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ 548 ราย
จากตลาดกลางกุ้ง และในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

กทม. ขอความร่วมมือ
1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในกทมและมีประวัติเดินทาง
ไปยังตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร
ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นมา
ขอให้ประเมินความเสี่ยง สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
ที่เว็บไซด์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
หากประเมินพบว่า เป็น #ผู้ที่มีความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อไปสอบสวนโรคทันที

หรือหากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
สายด่วนสำนักอนามัย
โทร 022457597 , 0943860051
และหากต้องการขอรับการตรวจโควิด-19
สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุก รพ.
พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

2.ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. รวมถึงช่วยให้ลูกจ้าง
และพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ใช้เว็บไซด์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/
เพื่อประเมินความเสี่ยงได้เช่นกัน

3. ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้าง ร้าน
หน่วยงานเอกชน และภาครัฐ
ปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก

***หากมีข้อมูลอัปเดต
กทม.จะรับแจ้งข้อมูลให้ทราบในทันที

และขอให้พวกเราทุกคน
สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง
.
#covid19 #มาตรการป้องกันcovidกทม
#โควิด19 #bkkcovid19

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
16/12/2020

สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข ค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร...

ที่อยู่

สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
Bangkok
10600

ปอ.6

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด