สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Official Facebook fan page สำนักการศึกษา กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมของสำนักการศึกษา สำนักการศึกษา มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน์: สำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้นำในประชาคมอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

กทม. เราก็ได้ รออีกนิดhttps://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6568235
18/08/2021
โรงเรียน กทม.ได้ด้วย เร่งจัดทำข้อมูลนักเรียน 2 แสนคน ส่ง ศธ. รับ 2 พันบาท

กทม. เราก็ได้ รออีกนิด
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6568235

กทม. เร่งจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียน จัดทำแผนและแจ้งสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรเงิน ช่วยเหลือผู้ปกครองบร.....

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 – 3 ของสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 18 สิงหาคม 256...
18/08/2021

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 – 3 ของสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 – 3 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักการศึกษา

อ.ก.ก.พิจารณางบประมาณสภา.กทม.สำรวจพื้นที่ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำของบปี 65 ก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม วันที่...
17/08/2021

อ.ก.ก.พิจารณางบประมาณสภา.กทม.สำรวจพื้นที่ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำของบปี 65 ก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม
วันที่ 17 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพร้อมด้วยนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาและนำคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 นำโดยพล.อ.คณินทร วงศาโรจน์ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ดินบริจาคของโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อของบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารเรียนรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูฯร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนมือถือปันน้ำใจสู่น้อง เรียนออนไลน์วันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึ...
17/08/2021

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนมือถือปันน้ำใจสู่น้อง เรียนออนไลน์
วันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษารับมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารจำนวน 15 เครื่อง จากนายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ร่วมสนับสนุนโครงการ ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ ในการจัดหาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ยังขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้านลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเดียวกัน ณ สำนักการศึกษา

หารือการใช้ประโยชน์ค่ายลูกเสือร่วมกันเพื่อกิจการลูกเสือฯวันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือกรุง...
17/08/2021

หารือการใช้ประโยชน์ค่ายลูกเสือร่วมกันเพื่อกิจการลูกเสือฯ
วันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)ประชุมหารือกับนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการคณะสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะเรื่องการหาแนวทางพัฒนากิจการลูกเสือร่วมกันของกรุงเทพมหานครและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

ร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจขรก.ครูกทม. รร วัดมหาพฤฒารามวันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษ...
17/08/2021

ร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจขรก.ครูกทม. รร วัดมหาพฤฒาราม
วันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมอาลัยการจากไปของนายเกรียงไกร ประทีปทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สำนักงานเขตบางรัก ที่จากไปด้วยโรคโควิด 19 และให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราขการครูฯที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับบุคลากรที่สูญเสียต้องเข้มแข็งและสู้ไปกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องภวภูตานนท์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา

นำร่องสานฝันสู่โลกทักษะอาชีพผ่านโครงการดีดี STEM Career Academies และ Health Science Academyวันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไ...
17/08/2021

นำร่องสานฝันสู่โลกทักษะอาชีพผ่านโครงการดีดี STEM Career Academies และ Health Science Academy
วันที่ 16 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษาและ SEAMEO STEM-ED โดยดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อพัฒนาต้นแบบ Career Academy Model ทางด้าน Health Science ทั้งนี้ผู้บริหารศูนย์ SEAMEO STEM ED ได้แนะนำโครงการ STEM Career Academies และ Health Science Academy วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสะเต็มศึกษาเน้นการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างแรงจูงใจการเลือกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์นำร่องความสุขเพื่ออาชีพที่ดีในอนาคต ในการนี้นายเกรียงไกรฯได้มอบถุงยังชีพให้แก่บุคลากรของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ
17/08/2021

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

14/08/2021

🏫 🏫🏫 ศธ.กำหนดแผนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในกรอบเวลา 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2565 เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนทุกโรง

👩‍🏫 พร้อมทั้งปรับปรุงสมรรถนะ โดยพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยในโลกปัจจุบัน จากเดิมมีสมรรถนะ 5 ด้าน ปรับเป็นมีสมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบด้วย ☝
1) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ
2) การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้
3) การสื่อสารด้วยภาษา
4) การจัดการและการทำงานเป็นทีม
5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

👨‍👧‍👧 โดยเน้นมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มสมรรถนะ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เด็กไทยมีสมรรถนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

👶 หลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่นี้ แตกต่างจากเดิมในสาระสำคัญ เช่น ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น หรือชั้น ป.1-ป.3 เวลาเรียนลดลงจาก 1,000 ชั่วโมงเป็น 800 ชั่วโมง ปลดล็อกด้านตัวชี้วัด เด็กเรียน 7 สาระการเรียนรู้ แทน 8 สาระการเรียนรู้ เป็นต้น

คณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงหลักสูตรฯ จะนำแผนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 13 สิงหาคม คาดว่าจะจัดให้นำร่องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ประมาณวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยจะทยอยเผยแพร่คู่มือ หลักสูตร ที่มีตัวอย่างสถานการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับใช้ในพื้นที่ และในรูปแบบการสอนออนไลน์ได้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอพระอ...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากรสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากรสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ (กสทช.)
10/08/2021

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ (กสทช.)

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ (กสทช.)

🟢 คิดดีทำดี  สำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัด กทม.กับการจัดการในสถานการณ์ไข้หวัดโควิด-19⎜คิดดีสังคมดี https://youtu.be/722U5...
07/08/2021
โรงเรียนสังกัด กทม.กับการจัดการในสถานการณ์ไข้หวัดโควิด-19⎜คิดดีสังคมดี [07.08.64]

🟢 คิดดีทำดี สำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัด กทม.กับการจัดการในสถานการณ์ไข้หวัดโควิด-19⎜คิดดีสังคมดี
https://youtu.be/722U5Qjg2rU

รายการ คิดดีสังคมดีตอน : โรงเรียนสังกัด กทม.กับการจัดการในสถานการณ์ไข้หวัดโควิด-19O/A : 07/08/64พิธีกร : 📍ดร.สุรชัย พร....

โครงการอบรมครูปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แบบออนไลน์ ด้วยหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้สู่การ...
05/08/2021
โครงการอบรมครูปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กทม.ฯ

โครงการอบรมครูปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แบบออนไลน์ ด้วยหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้สู่การคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์ Covid-19"

โครงการอบรมครูปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แบบออนไลน์ ด้วยหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาก...

ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยแก่สมาชิกวันที่ 4 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรม...
04/08/2021

ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยแก่สมาชิก
วันที่ 4 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด ชุดที่ 58 เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร ในการส่งเอกสารทำสัญญากู้สามัญ จำนวน 188 คน ณ จุดให้บริการชั่วคราวโรงอาหาร สำนักการศึกษา เพื่อเว้นระยะห่างภายในสำนักงานตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ครูIT ยุค New Normalวันที่ 4 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการครูและบ...
04/08/2021

ครูIT ยุค New Normal
วันที่ 4 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 146 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯเข้าร่วมการอบรม จำนวน 874 คน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทกิจการร่วมค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมการอบรม ในการนี้นายเกรียงไกรฯได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษา

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดวันที่ 3 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร/ชุดPPE/Face Shie...
04/08/2021

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด
วันที่ 3 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร/ชุดPPE/Face Shield ที่ได้รับจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ให้กับผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 64วันที่ 2 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประชุมติดตามงบ...
04/08/2021

ติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 64
วันที่ 2 ส.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เร่งดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

ประชุม คกก. สกสค กรุงเทพมหานครวันที่ 30 ก.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ก...
04/08/2021

ประชุม คกก. สกสค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 ก.ค. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบการรายงานการระบุสิทธิสมาชิก ช.พ.ค การรับสมัครสมาชิกใหม่ การขอกลับ/ย้ายเข้า/ย้ายออก/ลาออก การรับรับ-ส่งเงิน ชพค.-ช.พ.ส. ประจำงวดที่ 7/64 การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว สมาชิก ช.พ.ค.-ชพ.ส. ประจำเดือน ก.ค. 64 การเร่งรัดติดตามหนี้ไตรมาส และการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องภวภูตานนท์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร28 กรกฎาคม 2564   วันนี้เป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
28/07/2021

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร

28 กรกฎาคม 2564
วันนี้เป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าในนามพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานครขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
......................
ด้วยความห่วงใยทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิดระบาดอย่างรุนแรงเช่นนี้
จากข้อมูลเมื่อวาน(27 ก.ค.2564)สมาชิกมาแจ้งขอรับเงินค่าจัดการศพ 25 ราย ตายด้วยโควิด 11 ราย โรคอื่นๆ 14 ราย
ผมขอเรียนว่าน้องๆเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 สำนักงานยินดีและเต็มใจให้บริการทุกท่าน ในจำนวนนั้นมี 16 รายยังดำเนินการไม่เรียบร้อยเพราะจัดเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ต้องกลับมาทำใหม่ ผมเห็นใจทุกๆท่านและห่วงใยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่พบกับความเสี่ยงทุกวัน ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยโควิดจึงถูกเชิญให้รอด้านนอกแล้วเจ้าหน้าที่ออกไปบริการให้
ผมจึงขอความกรุณาทายาทที่จะต้องมาติดต่อที่สำนักงาน สกสค.กทม.ในช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่เร่งด่วน อาจรอไว้ก่อนไม่ต้องกลัวจะเสียประโยชน์ ผู้ที่จะต้องมาแจ้งเสียชีวิตขอให้เตรียมเอกสารให้ครบ ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาโทรศัพท์หรือติดต่อทาง Social media เพื่อท่านจะได้เตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์
ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ช่วงเวลาที่แสนลำบากนี้อาจบริการท่านไม่สะดวกเท่าที่ควรและหวังว่าสถานการณ์จะเป็นปกติในเร็ววัน
ขอบคุณครับ
สมเกียรติ เจริญฉิม

24/07/2021
LINE Add Friend

ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!

เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย

https://lin.ee/8iaUnub

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ผ่านระ...
13/07/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนละ 3 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนละ 3 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

08/07/2021
โครงการอบรมครูบรรณารักษ์ "บรรณารักษ์เพื่อการเรียนรู้ในยุค New Normal"

โครงการอบรมครูบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แบบออนไลน์ "บรรณารักษ์เพื่อการเรียนรู้ในยุค New Normal"

Photos from To Be Number ONE  Fan Club's post
05/07/2021

Photos from To Be Number ONE Fan Club's post

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูปฐมวัยและครูบรรณารักษ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Online
02/07/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูปฐมวัยและครูบรรณารักษ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในรูปแบบ Online

โครงการดีๆ ต้องบอกต่อ
01/07/2021

โครงการดีๆ ต้องบอกต่อ

Photos from โรงเรียนสวัสดีวิทยา's post
30/06/2021

Photos from โรงเรียนสวัสดีวิทยา's post

Photos from กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
28/06/2021

Photos from กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

ขอเชิญชวนสมาชิกแฟนเพจร่วมโหวต และแชร์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมการประกวดและออกแบบรถเก็บขยะ เ...
28/06/2021

ขอเชิญชวนสมาชิกแฟนเพจร่วมโหวต และแชร์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมการประกวดและออกแบบรถเก็บขยะ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวดนี้ด้วยนะครับ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ขอขอบพระคุณมากครับ

รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมโหวต ตาม link ที่แนบครับ

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3532499293516333/

ขอเชิญชวนสมาชิกแฟนเพจร่วมโหวต และแชร์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมการประกวดและออกแบบรถเก็บขยะ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวดนี้ด้วยนะครับ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ขอขอบพระคุณมากครับ

รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมโหวต ตาม link ที่แนบครับ

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3532499293516333/

รร. กทม. ไม่หยุด ระดมกำลังออนไลน์น้อมรับแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒ...
24/06/2021

รร. กทม. ไม่หยุด ระดมกำลังออนไลน์น้อมรับแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 24 มิ.ย. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาด้านภาวะโภชนาการ อาหารกลางวันและสุขาภิบาลอาหาร การออกกำลังกาย การเกษตรและสหกรณ์ นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น้อมรับโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี 2550 นับถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 14 มีโรงเรียนในโครงการจำนวน 29 โรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำแนวทางไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้มีศักยภาพ และขยายผลไปสู่ชุมชน ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไปด้วยกันอย่างไม่หยุดยั้ง ณ ห้องมัลติมีเดีย ขั้น 2 สำนักการศึกษา

Online&On School Line สายชั้น อนุบาล 64
23/06/2021

Online&On School Line สายชั้น อนุบาล 64

Photos from โรงเรียนบ้านบางกะปิ  สำนักงานเขตบางกะปิ's post
23/06/2021

Photos from โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ's post

Photos from โรงเรียนลำสาลีราษฎร์บำรุง  เขตบางกะปิ's post
23/06/2021

Photos from โรงเรียนลำสาลีราษฎร์บำรุง เขตบางกะปิ's post

โครงการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
23/06/2021
โครงการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขอ

โครงการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ที่อยู่

สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
Bangkok
10600

ปอ.6

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด