รับเขียนแบบงานระบบ ME

รับเขียนแบบงานระบบ ME รับเขียบแบบงาน สุขาภิบาล ปรับอากาศ และดับเพลิง
(1)

19/05/2017
ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection Engineer Academy

ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection Engineer Academy

การออกแบบระบบดับเพลิงโดยใช้สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
การดับเพลิง คือการหยุดการสันดาปของเชื้อเพลิง โดยพิจารณาการเกิดไฟเป็นหลัก และนำทฤษฎีดังกล่าวมาตัดแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณการเผาไหม้หรือทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำให้ไฟดับ
กลไกการดับเพลิง (Extinguishment Mechanisms) การระงับอัคคีภัยเน้นการตัดองค์ประกอบที่สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1 การลดความร้อน (Heat Reduction) สารดับเพลิงแบบน้ำและแบบมีน้ำเจือปนมีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับความร้อนออกไปจากเพลิงไหม้และป้องกันเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้ติดไฟด้วย สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับความร้อนจากเพลิงไหม้เช่นกัน
2 การกั้นออกซิเจน (Oxygen Deprivation) สารดับเพลิงแบบน้ำและแบบมีน้ำเจือปน ยังมีคุณสมบัติที่ใช้ในการกั้นไม่ให้ออกซิเจนเติมเข้าไปในเพลิงไหม้ จึงทำให้เพลิงไหม้นั้น ๆ ดับลงได้ สำหรับสารดับเพลิงอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนี้คือ สารผงเคมีแห้งดับเพลิง น้ำยาโฟมดับเพลิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
3 การตัดเชื้อเพลิงออก (Fuel Removal) การดับเพลิงโดยการดึงเอาเชื้อเพลิงออกมาจากเพลิงไหม้นั้น จะทำให้การลุกไหม้นั้นดับลงไปได้เอง การป้องกันอัคคีภัยโดยวิธีนี้กระทำได้โดยการทาสีทนไฟหรือน้ำยากันไฟลงบนวัตถุติดไฟ อาทิเช่น ผนังไม้ พื้นไม้ เสาไม้และสายไฟฟ้าเป็นต้น
4 การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Breaking of Combustion Chain) ปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้การเผาไหม้นั้นดำเนินต่อไปได้ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องขจัดปฏิกิริยานี้ออกไปจากการเผาไหม้ สารที่ใช้ในการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ อาทิเช่น สารฮาลอน (Halon) และสารผงเคมีแห้ง เป็นต้น [1]
การเลือกสารเคมีในการดับเพลิง ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ [2]
1 ประเภทของเชื้อเพลิงและไฟที่เกิดขึ้น
2 มูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องการป้องกัน
3 ลักษณะของพื้นที่ที่ป้องกันนั้น ๆ
4 ความสามารถในการดับเพลิงของสารดับเพลิงแต่ละประเภท
5 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารดับเพลิงนั้น
6 ความต่อเนื่องในการทำงานภายหลังการดับเพลิง
7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังการดับเพลิง
ระบบดับเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้จะมี 3 ระบบ ได้แก่
1 ระบบฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
2 ระบบสารก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Agent)
3 ระบบสารคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)
**ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการออกแบบระบบดับเพลิงโดยใช้สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
การออกแบบระบบดับเพลิงสารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) โดยใช้สาร HFC-227ea
สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)มีหลายชนิดโดยเลือกสาร HFC-227ea เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นที่นิยม ซึ่ง Heptafluoropropane (CF3CHFCF3) ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อนำมาทดแทนฮาลอน (Halon) ในชื่อทางเคมี HFC-227ea ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (OPD = 0) ในขณะที่ฮาลอน (Halon) มี OPD = 16 โดย HFC-227ea ให้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ดีเช่นเดียวกับฮาลอน (Halon) ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อบุคคล (LC50 = 800,000 ppm) ไม่เป็นคราบสกปรกหลังการฉีดเพื่อดับเพลิงไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและสามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งประเภท A B และC สารดับเพลิง HFC-227ea ได้รับการรับรองจาก Under Writers Laboratories (UL) และ Factory Mutual (FM) โดย NFPA ได้ตีพิมพ์เอกสารการใช้ HFC-227ea ใน NFPA 2001 อีกทั้งสถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency (US. EPA)) ได้ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้สารดับเพลิงนี้แล้ว HFC-227ea จึงเป็นสารที่เลือกสรรแล้วว่าให้ประสิทธิภาพในการดับเพลิงแบบ Total Flooding System ได้ดีเยี่ยมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หากได้มีการออกแบบและติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA 2001 ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ HFC-227ea ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่า Heptafluoropropane (CF3CHFCF3) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อทางการค้า โดยผู้ผลิต Great Lakes Chemical Corporation ใช้ชื่อทางการค้า FM – 200TM และผลิตโดย DUPONT ใช้ชื่อว่า FE – 227TM ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีสูตรทางเคมีคือ CF3CHFCF321 [3] [4] ระบบดับเพลิงสารสะอาดแบบสารฮาโลคาร์บอน (HalonAgent) สารชนิด HFC-227ea ได้รับการอัดให้เป็นของเหลว ไม่มีสี ในขณะที่เก็บอยู่ในถังแต่เมื่อปล่อยออกมาดับเพลิงจะกลายเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างภายหลังการใช้สาร HFC-227ea ดับเพลิงโดยอาศัยกลไกทางเคมีและทางฟิสิกส์ร่วมกัน สภาพความเป็นพิษต่อมนุษย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่องานตามที่ระบุไว้โดยสถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US. EPA) HFC-227ea สาร HFC-227ea เป็นสารดับเพลิงในสถานะก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่ NFPA 2001 กำหนดไว้คือ 7% โดยปริมาตร HFC-227ea สามารถใช้ดับเพลิงได้หลายประเภท คือเพลิงประเภท A B และ C สารดับเพลิงที่อ้างอิงถึงมาตรฐานนี้ต้องเป็นสารดับเพลิงที่ไม่นำไฟฟ้า และไม่เหลือสิ่งตกค้างเมื่อเกิดการระเหย สารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและใช้ในมาตรฐาน NFPA 2001

ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
fire protection Academy
Id line :@psw7544g

ที่อยู่

บางนา-สมุทรปราการ
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

0857155570

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รับเขียนแบบงานระบบ MEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด