ส่วนวัฒนธรรม Culture Division

ส่วนวัฒนธรรม Culture Division ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เดิมคือ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

ขอทานกระยาสารท
21/09/2021
ขอทานกระยาสารท

ขอทานกระยาสารท

สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมรายการ ย้อนรอยวัฒนธรรมตอน เพลงพื้นบ้าน ขอทานกระยาสารทเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 468303-55 P...

ส่วนวัฒนธรรม เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ  เรื่อง ว่าวของไทย
15/09/2021
ว่าวไทย

ส่วนวัฒนธรรม เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เรื่อง ว่าวของไทย

15/09/2021

ส่วนวัฒนธรรม เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประวัติว่าวไทย

15/09/2021

การแข่งว่าวจุฬา-ปักเป้า
การแข่งขันว่าวหรือการเล่นว่าวพนันสันนิษฐานว่ามีขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเล่นว่าวพนันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเห็นได้จากการเล่นว่าวของประชาชนทั่วไปจนถึงพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ก็ให้ความนิยมเช่นเดียวกัน การเล่นว่าวพนันได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุง-รัตนโกสินทร์ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดปรานและจัดให้มีการแข่งขันหน้าพระที่นั่ง
การแข่งขันว่าวแบ่งเป็น 2 ฝ่าย นิยมใช้ว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า โดยแบ่งเขตแดนกันระหว่างฝ่ายจุฬาและฝ่ายปักเป้า ในการแข่งขันหากฝ่ายใดทำให้อีกฝ่ายมาตกลงในแดนของตนได้ก็เป็นฝ่ายได้คะแนนไป ว่าวจุฬาจะมีขนาดใหญ่กว่าปักเป้ามากและมีอาวุธที่สำคัญคือจำปาซึ่งติดอยู่ที่สายป่าน จำปาทำจากไม้ไผ่เหลาและนำมาประกอบกันเป็นซี่ๆ เพื่อให้เชือกของปักเป้าเข้ามาติด เมื่อปักเป้าติดจำปาของจุฬา ปักเป้าจะเสียหลักและเสียการทรงตัว ทางฝ่ายจุฬาก็จะมีการวิ่งเพื่อดึงฝ่ายปักเป้าให้เข้ามาในแดนของจุฬา ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จก็จะได้คะแนน ส่วนทางฝ่ายปักเป้าเองก็มีอาวุธคือเหนียง ซึ่งเป็นบ่วงเชือกไว้คล้องจุฬา หากคล้องได้จุฬาก็จะเสียการทรงตัว และปักเป้าก็จะพยายามทำให้ว่าวจุฬาตกลงในแดนปักเป้า
การแข่งขันว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า เป็นการแข่งว่าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุด ทั้งรูปร่างและการต่อสู้เคลื่อนไหวกลางอากาศ ตั้งแต่การขึ้นว่าว การยัก การส่าย การคว้า การโฉบ การรอก และการบังคับให้ว่าวเคลื่อนไหวด้วยสายป่านเพียงสายเดียว นับเป็นศิลปวัฒนธรรมและกีฬาที่ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน ตลอดจนวิธีการเล่นที่แตกต่างจากชาติอื่น วิธีการต่อสู้กันระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าด้วยลีลาที่พลิกแพงและเต็มไปด้วยชั้นเชิงในการเล่น อาจเรียกได้ว่าการแข่งขันว่าวเป็นกีฬาประจำชาติที่มีลักษณะโดดเด่นจากชาติอื่นๆ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

15/09/2021
15/09/2021

การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง
ประเพณีการทำขวัญข้าว ของชุมชนแขวงขุมทองและแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำนาปลูกข้าวของตนจะไม่สูญเปล่า เพราะมีพระแม่โพสพเป็นผู้ดูแลรักษาพืชพรรณธัญญาหาร โดยการทำขวัญข้าวมักประกอบพิธีในวันศุกร์ ดังคำกล่าวที่ว่า “วันศุกร์ขวัญข้าว วันเสาร์ขวัญควาย” ด้วยคำว่าศุกร์ พ้องเสียง กับคำว่า สุข ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุข วันทำขวัญข้าวที่นิยมกระทำอีกวันคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันขึ้น 15 เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาหนึ่งวัน
อุปกรณ์เครื่องบูชาในการทำขวัญข้าว
1. ฉัตร ธง ติดกระดาษสี ยอดติดธงและดอกไม้ ลำดับต่อมาติดเฉลว และลำดับล่างสุดติดชะลอม
2. เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย ผ้านุ่งสภาพดี ผ้าสไบ เข็มขัด หวี กระจก แป้ง น้ำหอม เส้นฝ้าย
3. ขนม ถั่วตัด งาตัด ห้ามใช้ขนมหรืออาหารที่มีส่วนผสมของข้าวหรือแป้งข้าวในการทำขวัญ
4. ผลไม้ ใช้ผลไม้ตามแต่ที่หาได้ แต่จะต้องมี กล้วย อ้อย มะพร้าว น้ำสะอาด และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแบบที่คนท้องชอบรับประทาน
ขั้นตอนการทำขวัญข้าว
ผู้ประกอบพิธีทำขวัญข้าว ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น ในระหว่างประกอบพิธีห้ามผู้ชายเข้าไปเกี่ยวข้อง ในอดีต แม่จะพาลูกสาวพายเรือไปทำขวัญข้าว ในระหว่างพายเรือผู้เป็นแม่จะบอกเล่าเรื่องราวการทำขวัญข้าวเพื่อถ่ายทอดให้ลูกสาวไปในตัว พิธีทำขวัญเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้น
เมื่อถึงบริเวณที่ทำขวัญ ผู้ประกอบพิธีใช้สไบพาดบ่า ยกสำรับผลไม้ และสำรับเครื่องแต่งตัววางไว้บนผืนดิน จากนั้นใช้ฝ้ายผูกต้นข้าวใช้ติดกับฉัตร ใช้ผ้านุ่งผูกทับ ตามด้วยเข็มขัด และผูกผ้าสไบทับอีกชั้น ในอดีตมักใช้สร้อยคอทองคำคล้องต้นข้าวด้วย ลำดับต่อมาผู้ประกอบพิธีใช้แป้งโรยต้นข้าว ใช้กระจกส่องต้นข้าว ฉีดน้ำหอม น้ำอบ ใช้หวีหวียอดข้าวไปมา
ผู้ประกอบพิธีจุดธูป 3 ดอก กล่าวตั้งนะโมสามจบเพื่อบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น กล่าวคำบูชาขวัญข้าวดังนี้ รับมิ่งรับขวัญแม่สู่ราชวัตรฉัตรธง แม่อยู่ในห้วย ในหนอง ในคลอง ในบึง ในหุบเหว ในป่าหิมพานต์ ขอเชิญแม่มารวมอยู่ในผืนนานี้ ขอเชิญพ่อโพศรี แม่โพสพ แม่นพดารา แม่จันทร์เทวี แม่ศรีสุชาดา เชิญขวัญแม่โบยบินมาในผืนนานี้ขอให้ได้รวงละหม้อ กอละเกวียน ได้มรรคได้ผลสมบูรณ์ จากนั้นปักธูปติดกับคันฉัตร
ผู้ประกอบพิธีจุดธูป 5 ดอก เพื่อไหว้เจ้าทุ่ง (เจ้าที่ซึ่งปกปักรักษาผืนนา) โดยกล่าวคำไหว้เจ้าทุ่ง ดังนี้ ขอให้เจ้าทุ่งคุ้มครองรักษา อย่าให้มีโรค มีภัย อย่าให้มีศัตรู หนอนเพลี้ย นก หนู ปู ปลา อย่ามารบกวน ให้ปัดเป่าไป ให้แม่โพสพแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ จากนั้นปักธูป 5 ดอกไว้บนผืนดิน เมื่อได้เวลาจึงลาเครื่องบูชาทั้งหมด ส่วนหนึ่งแบ่งไว้ในชะลอมที่ผูกกับคันฉัตร
ตัวคันฉัตรและชะลอมที่ใช้ทำขวัญข้าว จะปักทิ้งไว้จนเกี่ยวข้าวเสร็จ เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจะนำเมล็ดข้าวใส่ในชะลอม นำดอกไม้บูชาและจุดธูปเพื่อเชิญขวัญข้าวเข้ายุ้ง
การทำขวัญข้าว นางประนอม สวนสมุทร รับช่วงต่อมาจากแม่ ได้ประกอบพิธีทำขวัญข้าวไม่เคยขาด โดยทำขวัญข้าวนาปรังด้วย เหตุที่ยังทำขวัญข้าว ก็เพื่อระลึกถึงพระคุณข้าว

15/09/2021

ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา)
ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เป็นมรดกภูมิปัญญาแขนงหนึ่งของศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มีนายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา หรือ ครูกฤษณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก ตั้งอยู่ที่วัดศรีนวลธรรมวิมล (วัดหลวงพ่อเสือดำ) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาสาระที่ทำการถ่ายทอดภายใต้แนวคิด “คมศาสตราสร้างชาติ ศิลปศาสตร์สร้างคน” ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของอาวุธตามตำราพิไชยสงคราม ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธประเภทต่างๆ เช่น อาวุธไทย ดาบสองมือ ง้าว พลอง โล่ ดั้ง เขน ไม้ศอก มีดสั้น อาวุธพื้นบ้าน มีด พร้า คทา ขวาน ตะพด ธนู หน้าไม้ และการขว้างมีด รวมไปถึงศิลปะป้องกันตัวมวยไทยคาดเชือก และการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูกฤษณ์ยังสอดแทรกเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติ

15/09/2021
www.bangkok.go.th

บทความเรื่อง กรุงเทพมหานครกับพัฒนาการความก้าวหน้าด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000270/Work/Article%202564.pdf

ส่วนวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555 เจ้าของนามปากกา...
13/09/2021

ส่วนวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555 เจ้าของนามปากกา ทมยันตี, ลักษณวดี, กนกเรขา ฯลฯ และท่านยังมีผลงานที่มีชื่อเสียง เช่นเรื่อง ทวิภพ คู่กรรม พิษสวาท ดั่งดวงหฤทัย ล่า และใบไม้ที่ปลิดปลิว ฯลฯ (ภาพจากเพจ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)

ส่วนวัฒนธรรม ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555 เจ้าของนามปากกา ทมยันตี, ลักษณวดี, กนกเรขา ฯลฯ และท่านยังมีผลงานที่มีชื่อเสียง เช่นเรื่อง ทวิภพ คู่กรรม พิษสวาท ดั่งดวงหฤทัย ล่า และใบไม้ที่ปลิดปลิว ฯลฯ (ภาพจากเพจ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)

13/09/2021
09/09/2021
09/09/2021
09/09/2021

ส่วนวัฒนธรรม เล่่าเร่อง ประวัติวังบูรพา

08/09/2021

วันเสาร์นี้ห้ามพลาด แฟนคลับคุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี 2539 ติดตามฟังกันเพื่อร่วมสืบสานการแสดงพื้นบ้านไทย ไปพร้อมๆ กัน ทางคลื่น เอ.เอ็ม.792 นะคะ

08/09/2021
08/09/2021

ส่วนวัฒนธรรม เล่าเรื่อง ป้อมในพระนคร

08/09/2021
07/09/2021

นาเสป
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สาขา : ศิลปะการแสดง
ชื่อรายการ : "นาเสป" หรือ “นาซีร์”
พื้นที่ปฏิบัติ : ชุมชนมุสลิม เช่น ชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
นาเสป หรือ “นาซีร์” เป็นศิลปะการแสดงประเภทดนตรีและการขับร้องของชาวไทยมุสลิมที่มีลักษณะเป็นการขับลำนำประกอบดนตรีตามฉันทลักษณ์อาหรับ จากบทประพันธ์ทางศาสนา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริมความดี และการประกอบศาสนกิจ โดยได้รับถ่ายทอดจากชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ถ่ายทอดมายัง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดยการแสดงดั้งเดิมจะเป็นการร้องประสานเสียง ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ ภาษาที่ใช้เป็นภาษามาลายู นิยมร้องกันในพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น พิธีแต่งงาน พิธีสุหนัต ต่อมาเมื่อเข้าสู่ภาคใต้ของไทยจึงมีการผสมผสานกลองรำมะนา ไวโอลิน และแอคคอร์เดียน เข้ามาประกอบการร้องด้วย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การแสดง “นาซีร์” ได้มีการนำภาษาอาหรับ ภาษาไทย การนำทำนองเพลงพื้นบ้าน และนำกรับ รวมไปถึงกีตาร์ มาผสมผสานในการแสดงด้วย พบการเล่นในชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพมาจากปัตตานีมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณริมคลองแสนแสบ เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น และเปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็น “นาเสป” หรือ “นเสบ” ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้นำการแสดง นาเสปแบบดั้งเดิมในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยม และมีการจัดประกวดแข่งขันกัน

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ขอเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมขอความอนุเคราะห...
06/09/2021
แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ขอเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมขอความอนุเคราะห์ท่านทำแบบทดสอบความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ

https://forms.gle/63MBX65apCxmbtWP6

กรุณา!! อ่านข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ ก่อนทำแบบทดสอบ

05/09/2021
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย  ประจำปี 2564 ส่วนวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ร...
27/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2564 ส่วนวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้เข้าประกวดทุก ๆ คนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

26/08/2021
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564       นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และก...
25/08/2021

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ 2559 - 2564) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ตั้งเเต่เวลา 13.30 น. มีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เเละผู้แทนจากองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องข้าร่วมการประชุม
โดยมีนายกล้า สมตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการ เเละอธิบดีกรมการศาสนา เป็นอนุกรรมการเเละเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้
...เรื่องและภาพ : สุภาวดี สมานมิตรนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ส่วนวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564       กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรร...
21/08/2021

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ซึ่งเป็นตำราดูลักษณะแมวไทยพันธุ์โบราณ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 เเละได้รับความกรุณาจากพระมหาคุณัฐ สุภกิจโจ ในการเปิดพื้นที่ภายในพระวิหาร พระอุโบสถให้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และถ่ายทำวีดิทัศน์ รวมถึงการใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ อนงคาราม เป็นสถานที่เล่าเรื่อง โดยมีคุณปู (จิตกร บุษบา) นักวิชาการอิสระด้านศิลปวัฒนธรรม เเละคุณปรีชา วัฒนา ผู้อนุรักษ์แมวไทยโบราณ มาร่วมถ่ายทอดเเละให้ความรู้เกี่ยวกับเเมวไทยโบราณ การดูลักษณะแมวดี และโทษของแมวร้ายตามตำราอันจะเกิดแก่ผู้เลี้ยงหรือเจ้าของ รวมถึงแมวไทยโบราณที่คงเหลือเพียงไม่กี่สายพันธุ์ในปัจจุบันด้วย โดยตลอดการถ่ายทำคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
cr. เรื่องและภาพ : สุภาวดี สมานมิตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ส่วนวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กี...
15/08/2021

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ในการนี้ ได้สัมภาษณ์อาจารย์กฤษณ์ ฤทธิ์เดชา และลูกศิษย์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของค่ายพระยาตาก ประเภท เอกลักษณ์และหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการสืบทอดและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย

ขอร่วมรำลึก 140 ปี ชาตกาล หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) วันที่ 6 สิงหาคม 2564หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นน...
06/08/2021

ขอร่วมรำลึก 140 ปี ชาตกาล หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
วันที่ 6 สิงหาคม 2564

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นนักสร้างสรรค์ทางดนตรีและเทคนิคต่างๆ ได้แก่ ผู้คิดเพลงกรอ และผู้เป็นต้นกำเนิดการตีระนาดต่อยอดจากโบราณาจารย์ ผู้ริเริ่มใช้โน้ตระบบเลข 9 ตัว บันทึกทำนองเพลง ผู้ริเริ่มบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ผู้คิดคนแรกที่คิดการบรรเลงเพลงโดยมี “ลูกนำ” ขึ้นต้นและเพลงที่แสดงความหมายของธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้นำเอาอังกะลุงเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยคนแรกและใช้เพลงชุดที่ท่านแต่งด้วยสำเนียงชวา ผู้ริเริ่มแนวคิดใช้ปี่พาทย์มอญในการประโคมในงานศพ ผู้ริเริ่มแนวคิดในการรวมวงดนตรีหลายๆ วงเข้ามาบรรเลงพร้อมกันที่เรียกว่า “วงมหาดุริยางค์”

หลวงประดิษฐไพเราะฯ ยังได้สร้างผลงานการประพันธ์เพลงไว้อย่างมากมาย เช่น เพลงเดี่ยว เพลงเถา เพลงละคร เพลงทางเปลี่ยน เป็นต้น ผู้ประพันธ์เพลงสองชั้น สามชั้น และสี่ชั้นขึ้นมาใหม่ มากกว่า 500 เพลง นอกจากนี้ท่านยังได้รับอิทธิพลกระแสดนตรีจากวัฒนธรรมต่างๆ เช่น เพลงจีน เพลงลาว เพลงมอญและปี่พาทย์มอญ เพลงเขมร เพลงพม่า เพลงแขก เพลงญี่ปุ่น เป็นต้น ด้านการขับร้องเพลงไทย ท่านได้ถ่ายทอดหลักการขับร้อง โดยมีอัตลักษณ์ของทางร้องเก่าที่สืบทอดมาจากพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ ทางร้องที่แต่งขึ้นใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลงานของหลวงประดิษฐไพเราะฯ และมีผู้ร่วมประดิษฐ์ทางร้องในสำนักนี้ เช่น คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง นางมหาเทพกษัตรสมุห (อาจารยบรรเลง สาคริก) ครูโองการ กลีบชื่น ครูจันทนา พิจิตรคุรุการ เป็นต้น ส่วนบทเพลงที่สำคัญที่สุดของสำนัก คือ เพลงทยอยเดี่ยว เป็นเพลงเดี่ยวสำคัญประจำสำนัก และผลงานเพลงเด่นที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน เช่น แสนคำนึงเถา นกเขาขะแมร์เถา พม่าเห่เถา ลาวเสี่ยงเทียนเถา ด้อมค่าย ยะวา โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหมโรงปฐมดุสิต แขกลพบุรีทางวังบางคอแหลม เป็นต้น

หลวงประดิษฐไพเราะฯ ใช้ชีวิตบั้นปลายที่สำนักดนตรีบ้านบาตร ถนนบริพัตร เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ต่างๆ ที่เจริญรอยตามแบบแผนจนกระทั่งมีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการสร้างสรรค์ผลงานของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อย่างมากมาย แนวทางการบรรเลงดนตรี การประพันธ์เพลงและทางขับร้องของท่านได้ส่งอิทธิพลและแนวคิดให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อๆ มา ทั้งลูกหลานของท่านที่เป็นทายาทโดยตรงและทายาทในสายตระกูลของหลวงประดิษฐไพเราะฯ เช่น คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง นางมหาเทพกษัตรสมุห (อาจารย์บรรเลง สาคริก) อาจารย์มาลินี สาคริก อาจารย์ชนก สาคริก อาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก เป็นต้น และศิษย์โดยตรงของหลวงประดิษฐไพเราะฯ และศิษย์ในสายความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะฯ ที่เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ประเทศและเป็นครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ครูมนตรี ตราโมท ครูประสิทธิ์ ถาวร ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูบุญยัง เกตุคง ครูรวม พรหมบุรี ครูเผือด นักระนาด เป็นต้น รวมทั้งศิษย์ที่ต่อมาได้สืบทอดความรู้ทางดนตรีไทยสายหลวงประดิษฐไพเราะฯ ในจังหวัดต่างๆ เช่น ครูองุ่น บัวเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี ตั้งคณะดนตรีไทยในนาม “ศิษย์ศรทอง” ครูแสวง สุขีลักษณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งคณะดนตรีไทยในนาม “ศรประดิษฐ์” ครูเยื่อ อุบลน้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งคณะดนตรีไทยในนาม “บ้านดนตรีไทยเยื่อ อุบลน้อย ศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ” เป็นต้น

ต่อมาด้วยความตั้งใจของทายาทและลูกศิษย์ต่างๆ ในการสืบสานงานดนตรีของท่านจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หรือที่ตั้งของสำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง บุตรีของหลวงประดิษฐไพเราะฯ เป็นประธานมูลนิธิคนแรก ซึ่งได้ใช้พื้นที่บริเวณเรือนบรรเลงและบ้านสาคริก เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐไพเราะฯ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการสืบสานงานของหลวงประดิษฐไพเราะฯ นางมหาเทพกษัตรสมุห (อาจารย์บรรเลง สาคริก) บุตรีของหลวงประดิษฐไพเราะฯ ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดอุดมการณ์จาก “บ้านบาตร” สู่ “เรือนบรรเลง” จากอดีตจนถึงปัจจุบันและเชื่อมโยงไปสู่อนาคต นอกจากนี้สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐไพเราะฯ ยังเป็นสถานที่ชุมนุมของนักคิด นักเขียน ศิลปิน นักดนตรี และคนหลากหลายอาชีพ และเป็นพื้นที่เปิดที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงประดิษฐไพเราะฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เขตพญาไท สาขาศิลปะการแสดง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา
06/08/2021

ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา

ที่อยู่

123 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622032749

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนวัฒนธรรม Culture Divisionผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนวัฒนธรรม Culture Division:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขนาดฝรั่งยังทึ่งในตัวเธอ