IFI - Innovation Foresight Institute

IFI - Innovation Foresight Institute Innovation Foresight Institute (IFI) is a consultative and think tank unit on strategic foresight, trendsetting, and future-thinking.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

16/07/2021

📣NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน
.
📩สามารถกรอกแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้
.
📌https://docs.google.com/forms/d/1XvbCPMM2rUT5RPJmKklwTt9cBM7KYa9xN_A1MXCiUoQ/edit
.
#NIA #ARC #SMEs #Startup #Questionnaire

🔐 Unlock Your Innovation Capability!!!! มาร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ในงาน IOP Day 2021 🏣🎯 งานสัมมนาที่จะได้...
15/07/2021

🔐 Unlock Your Innovation Capability!!!! มาร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ในงาน IOP Day 2021 🏣

🎯 งานสัมมนาที่จะได้พบกับผู้นำองค์กรชั้นนำที่มาร่วมให้ความรู้ในการ Unlock Innovation ภายในองค์กร กับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ Sustainnovation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในนักคิด นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานมากมายกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

📆 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FbKYQNdSgD1MhQRF9

🤝 ภายใต้โครงการร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย IFI & TRIS Academy

#ของดีที่ต้องบอกต่อ #NIA #IFI #TRIS #IOP #ILP

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
LINE OA: @tris
โทรศัพท์: 088-916-6915, 098-465-4429
Email: [email protected]
www.tris.co.th

🔐 Unlock Your Innovation Capability!!!! มาร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ในงาน IOP Day 2021 🏣

🎯 งานสัมมนาที่จะได้พบกับผู้นำองค์กรชั้นนำที่มาร่วมให้ความรู้ในการ Unlock Innovation ภายในองค์กร กับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ Sustainnovation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในนักคิด นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานมากมายกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

📆 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FbKYQNdSgD1MhQRF9

🤝 ภายใต้โครงการร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย IFI & TRIS Academy

#ของดีที่ต้องบอกต่อ #NIA #IFI #TRIS #IOP #ILP

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
LINE OA: @tris
โทรศัพท์: 088-916-6915, 098-465-4429
Email: [email protected]
www.tris.co.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management...
14/07/2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถึงความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิดและวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ กรรมการผู้จัดการ Bold Group Thailand, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และดร.สุรเดช จองวรรณศิริผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #IFI #IOP #ILP #TRIS

บรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Bio–based and Biodegradable Packaging).ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับความ...
13/07/2021

บรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Bio–based and Biodegradable Packaging)
.
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุฐานชีวภาพ และย่อยสลายได้ (Bio–Degradable Packaging) จึงได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถทดแทนการใช้พลาสติก และบางชนิดสามารถบริโภคได้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ฟิล์ม / บรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible Film/Packaging) และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Biodegradable Packaging)
.
#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BioBasedAndBiodegradablePackaging #NIA

เพราะเสียงของคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ เราจึงอยากชวนทุกคนไปอ่านเรื่องราวของพื้นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของ NIA องค์กรที่เป...
13/07/2021
NIA Creative Contest พื้นที่สร้างสรรค์ สู่การวาดฝันเมืองในอนาคตของคนรุ่นใหม่

เพราะเสียงของคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ เราจึงอยากชวนทุกคนไปอ่านเรื่องราวของพื้นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของ NIA องค์กรที่เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ
.
พร้อมทั้งพาทุกคนไปรู้จักกับพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ผ่านโครงการ NIA Creative Contest 2021 พื้นที่เปิดกว้างที่จะทำให้พวกเรา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการวาดฝันเมืองที่พวกเราต้องการอยู่ในอนาคตร่วมกัน
.
อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ ‘รองจ๋า’ ธีรีสา มัทวพันธุ์ได้ที่
https://urbancreature.co/nia-creative-contest/
.
#ReinventTheWayWeLive #Design #ArtAttack #NIACreativeContest2021 #NIA #Creative #Innovation #คนรุ่นใหม่

ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 20 ไอน์สไตน์ป่าวประกาศก้องบอกโลกให้รู้ว่า จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้ม...

เมื่อ ‘คนรุ่นใหม่’ ในทั่วทุกมุมโลก เชื่อว่าพวกเขาเป็น ‘พลเมืองโลก’ การอพยพย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลายประเทศกำลังประส...
13/07/2021

เมื่อ ‘คนรุ่นใหม่’ ในทั่วทุกมุมโลก เชื่อว่าพวกเขาเป็น ‘พลเมืองโลก’
การอพยพย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลายประเทศกำลังประสบกับ ‘ภาวะสมองไหล’
.
เพราะชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสทางอาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานนั้นสำคัญในการดำรงค์อยู่ "ภาวะสมองไหล" ถูกใช้เป็นนิยามของการอพยพเพื่อโอกาสและความอยู่รอดของ "กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี" จากทวีปยุโรปไปยังอเมริกาเหนือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
.
แน่นนอน ยุคนี้คือยุคสมัยที่ไร้พรมแดน แต่การพัฒนาประเทศชาตินั้นต้องอาศัยสมอง อาศัยแรงและกำลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ ‘ภาวะสมองไหล’ คนรุ่นใหม่อยากมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งด้าน Lifestyle, State Welfare and Career ให้เป็นไปได้จริง อย่างไร?
.
ชวนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่
ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตพนักงานบริษัทแมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี (McKinsey & Company) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้น​นำของโลก ปัจจุบันเขาเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่มีความเชื่อว่า การศึกษาจะช่วยให้ชีวิตคนไทยจะดีขึ้นได้ ในชื่อบริษัทสตาร์ทอัพ StartDee
.
เติ้ล - ณัฐนนท์​ ดวงสูงเนิน ผู้ก่อตั้ง Spaceth.co เว็บไซต์ Creative Content ด้านอวกาศแห่งแรกของไทยที่นำเสนอเรื่องราวของอวกาศที่อยู่ไกลตัวให้เข้ามาใกล้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ความเชื่อที่ ถ้าเนื้อหาบันเทิงหรือธุกิจมีพื้นที่บนหน้าสื่อทุกวัน อวกาศและวิทยาศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนควรรู้ โดยนำเสนอคอนเทนต์ด้านอวกาศโดยทีมงานระดับแฟนพันธุ์แท้ นำอวกาศมาเชื่อมโยงให้ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าใครเคยทำมาก่อน
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อที่ Clubhouse: https://clubhouse.com/event/MR0d3Xrb
.
.
------------------------------
Virtual Panel Discussion นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA : National Innovation Agency, Thailand ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการ ผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ สังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 https://bit.ly/2SGOtLz) #NIACreativeContest2021

เมื่อ ‘คนรุ่นใหม่’ ในทั่วทุกมุมโลก เชื่อว่าพวกเขาเป็น ‘พลเมืองโลก’
การอพยพย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลายประเทศกำลังประสบกับ ‘ภาวะสมองไหล’
.
เพราะชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสทางอาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานนั้นสำคัญในการดำรงค์อยู่ "ภาวะสมองไหล" ถูกใช้เป็นนิยามของการอพยพเพื่อโอกาสและความอยู่รอดของ "กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี" จากทวีปยุโรปไปยังอเมริกาเหนือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
.
แน่นนอน ยุคนี้คือยุคสมัยที่ไร้พรมแดน แต่การพัฒนาประเทศชาตินั้นต้องอาศัยสมอง อาศัยแรงและกำลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ ‘ภาวะสมองไหล’ คนรุ่นใหม่อยากมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งด้าน Lifestyle, State Welfare and Career ให้เป็นไปได้จริง อย่างไร?
.
ชวนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่
ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตพนักงานบริษัทแมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี (McKinsey & Company) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้น​นำของโลก ปัจจุบันเขาเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่มีความเชื่อว่า การศึกษาจะช่วยให้ชีวิตคนไทยจะดีขึ้นได้ ในชื่อบริษัทสตาร์ทอัพ StartDee
.
เติ้ล - ณัฐนนท์​ ดวงสูงเนิน ผู้ก่อตั้ง Spaceth.co เว็บไซต์ Creative Content ด้านอวกาศแห่งแรกของไทยที่นำเสนอเรื่องราวของอวกาศที่อยู่ไกลตัวให้เข้ามาใกล้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ความเชื่อที่ ถ้าเนื้อหาบันเทิงหรือธุกิจมีพื้นที่บนหน้าสื่อทุกวัน อวกาศและวิทยาศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนควรรู้ โดยนำเสนอคอนเทนต์ด้านอวกาศโดยทีมงานระดับแฟนพันธุ์แท้ นำอวกาศมาเชื่อมโยงให้ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าใครเคยทำมาก่อน
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อที่ Clubhouse: https://clubhouse.com/event/MR0d3Xrb
.
.
------------------------------
Virtual Panel Discussion นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA : National Innovation Agency, Thailand ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการ ผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ สังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 https://bit.ly/2SGOtLz) #NIACreativeContest2021

ชวนติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ NIA Creative Contest 2021สแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารที่นี่!NIA Creative Contest 2021 โดยสำนั...
11/07/2021

ชวนติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ NIA Creative Contest 2021
สแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารที่นี่!

NIA Creative Contest 2021 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature จัดประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคตนวัตกรรม ชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการหนังสั้นที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
.
ไอเดียที่ส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นั้น จะต้องเป็นไอเดียที่สามารถสร้างการตระหนักถึง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ต่ำกว่า 10 ปีข้างหน้าว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง ภายในความยาว 3 - 5 นาที
ผู้สนใจ สามารถกดเข้าไปติดตามรายละเอียดและส่งไอเดียร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz
.
สอบถามเพิ่มเติม
FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute
โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล [email protected]
#NIACreativeContest2021 #NIA #IFI #FutureoftheNextGen

ชวนติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ NIA Creative Contest 2021
สแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารที่นี่!

NIA Creative Contest 2021 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature จัดประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคตนวัตกรรม ชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการหนังสั้นที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
.
ไอเดียที่ส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นั้น จะต้องเป็นไอเดียที่สามารถสร้างการตระหนักถึง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ต่ำกว่า 10 ปีข้างหน้าว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง ภายในความยาว 3 - 5 นาที
ผู้สนใจ สามารถกดเข้าไปติดตามรายละเอียดและส่งไอเดียร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz
.
สอบถามเพิ่มเติม
FB Page : IFI - Innovation Foresight Institute
โทร. 094-989-6698 (อาทิตยา)
อีเมล [email protected]
#NIACreativeContest2021 #NIA #IFI #FutureoftheNextGen

โอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการจุดประกายความหวังประเทศหลังยุคโควิดนั้น จะเป็นอย่างไร?.ไม...
07/07/2021

โอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการจุดประกายความหวังประเทศหลังยุคโควิดนั้น จะเป็นอย่างไร?
.
ไม่ใช่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น เช่นกัน ใน Virtual Panel Discussion นี้ เราจึงอยากชวนคุยถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมพลิกมิติด้านประสบการณ์และแนวทางที่จะทำให้ภาคท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง
.
ชวนร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การท่องเที่ยวไทยในอีก 1 ทศวรรษ’ นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดย Panel นี้ ได้รับเกียรติจาก
.
ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ผู้ร่วมก่อตั้ง LUK Hostel - ลุก โฮสเทล ธุรกิจที่ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน
.
ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบ​เศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
.
.
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกันต่อที่ Clubhouse clubhouse.com/event/xqkJ6YVo

โอกาสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการจุดประกายความหวังประเทศหลังยุคโควิดนั้น จะเป็นอย่างไร?
.
ไม่ใช่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับธรรมชาติมากขึ้น เช่นกัน ใน Virtual Panel Discussion นี้ เราจึงอยากชวนคุยถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมพลิกมิติด้านประสบการณ์และแนวทางที่จะทำให้ภาคท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง
.
ชวนร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การท่องเที่ยวไทยในอีก 1 ทศวรรษ’ นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดย Panel นี้ ได้รับเกียรติจาก
.
ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ผู้ร่วมก่อตั้ง LUK Hostel - ลุก โฮสเทล ธุรกิจที่ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน
.
ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบ​เศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
.
.
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute และ Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกันต่อที่ Clubhouse clubhouse.com/event/xqkJ6YVo

02/07/2021
Virtual Panel Discussion วิชา 2030 : การศึกษาไทย ไปถึงไหนแล้ว?

เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท เมื่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้รูปแบบของ 'การศึกษา' เปลี่ยนไป และความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่า แล้วในอีก 10 ปีข้างหน้า 'การศึกษา' จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?
.
ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
- อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณครูสัญญา มัครินทร์ ครูสายเลือดใหม่ใน​สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- อิรวดี ถาวรบุตร นักเรียน/ ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Sandee for good
.
Live จบแล้วตามไปพูดคุยแลกเปลียน ที่นี่! https://clubhouse.com/event/mgNBQNWZ
.
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021
จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแ���่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
#NIACreativeContest2021

เมื่อห้องเรียนคือ ‘สังคมจำลอง’เมื่อวิชาการไม่ใช่คำตอบเดียวและการศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม อนาคตกา...
29/06/2021

เมื่อห้องเรียนคือ ‘สังคมจำลอง’
เมื่อวิชาการไม่ใช่คำตอบเดียวและการศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?
.
ค่ำวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การศึกษายุคใหม่' ในปี 2030 นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงมาสู่เรื่องของการปรับตัวด้านการศึกษา คลื่นเทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้ามา Disrupt ได้ หากครูเข้าใจบทบาทของครูในระบบการศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนไป และเมื่อนักเรียนเข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะพลเมืองโลก
.
เพื่อต่อยอดการสร้างมิติใหม่ให้การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยควรปรับไปในทิศทางไหน ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีบทบาทในแวดล้อมการศึกษาไทย
.
“อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์”
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจเรื่องรัฐกับนโยบายการศึกษา สาธารณสุข และนโยบายสวัสดิการ ซึ่งเป็นนักวิชาการ เป็นครูผู้เชื่อว่า ‘ครู’ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยในการกระจายอุดมการณ์ของรัฐไปยังท้องถิ่นต่างๆ
.
“คุณครูสัญญา มัครินทร์” ครูสายเลือดใหม่ใน​สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นครูนักขับเคลื่อนเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และคุณครูผู้ริเริ่มโครงการ Lunch & Learn โครงการอาหารโรงเรียนที่อยู่ภายใต้งบ 21 บาทแต่มีคุณค่าด้านโภชนการ
.
“อิรวดี ถาวรบุตร” นักเรียน/ ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Sandee for good สตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย ในปี 2019 เธอได้ร่วมแลกเปลียนบนเวทีเสวนาระดับโลกในหัวข้อ “Preparing Our New Generation for Jobs That Don’t Exist Yet” และ “Straight Talk: Living in the Future” ที่มีเนื้อหาว่าด้วยระบบการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันและในอนาคต ที่งาน Techsauce Global Summit 2019
.
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute
Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ ✋ https://clubhouse.com/event/mgNBQNWZ
#NIACreativeContest2021

เมื่อห้องเรียนคือ ‘สังคมจำลอง’
เมื่อวิชาการไม่ใช่คำตอบเดียวและการศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม อนาคตการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้?
.
ค่ำวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยน มาร่วมกันตั้งคำถามว่า 'การศึกษายุคใหม่' ในปี 2030 นี้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงมาสู่เรื่องของการปรับตัวด้านการศึกษา คลื่นเทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้ามา Disrupt ได้ หากครูเข้าใจบทบาทของครูในระบบการศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนไป และเมื่อนักเรียนเข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะพลเมืองโลก
.
เพื่อต่อยอดการสร้างมิติใหม่ให้การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยควรปรับไปในทิศทางไหน ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีบทบาทในแวดล้อมการศึกษาไทย
.
“อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์”
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจเรื่องรัฐกับนโยบายการศึกษา สาธารณสุข และนโยบายสวัสดิการ ซึ่งเป็นนักวิชาการ เป็นครูผู้เชื่อว่า ‘ครู’ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยในการกระจายอุดมการณ์ของรัฐไปยังท้องถิ่นต่างๆ
.
“คุณครูสัญญา มัครินทร์” ครูสายเลือดใหม่ใน​สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นครูนักขับเคลื่อนเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และคุณครูผู้ริเริ่มโครงการ Lunch & Learn โครงการอาหารโรงเรียนที่อยู่ภายใต้งบ 21 บาทแต่มีคุณค่าด้านโภชนการ
.
“อิรวดี ถาวรบุตร” นักเรียน/ ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Sandee for good สตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย ในปี 2019 เธอได้ร่วมแลกเปลียนบนเวทีเสวนาระดับโลกในหัวข้อ “Preparing Our New Generation for Jobs That Don’t Exist Yet” และ “Straight Talk: Living in the Future” ที่มีเนื้อหาว่าด้วยระบบการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันและในอนาคต ที่งาน Techsauce Global Summit 2019
.
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งไอเดียเข้ามาสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/2SGOtLz)
.
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมได้จาก FB Live ผ่านเพจ IFI - Innovation Foresight Institute
Live จบแล้วชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ ✋ https://clubhouse.com/event/mgNBQNWZ
#NIACreativeContest2021

ที่อยู่

73/2 Rama 6 Road, Rajdhevee
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

"สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม" เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต "Innovation Foresight Institute (IFI)" is a new consultative and think tank unit under National Innovation Agency (NIA). The unit mandates are to foster Thailand innovation system at large through development of tools and mechanisms on strategic foresight, trend setting, and future-thinking enhancement, including engagement of renown international futurists to increase footprints of tomorrow in Southeast Asia.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020175555

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

# TREND Report
# FORESIGHT Workshop
# TRAINING Course
# RESEARCH Collaboration

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IFI - Innovation Foresight Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IFI - Innovation Foresight Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#IFI #FutureScene #FutureIdeas
http://www.iftf.org/foodexperiences/ #IFI #FutureScene #FutureFood
#IFI #FutureScene #FutureIdeas
#IFI #FutureScene #FutureSpace
#IFI #FutureScene #FutureIdea
#IFI #FutureScene
สันนี้มาสัมมนาได้ความรู้จุดประกายเยอะมาก