IFI - Innovation Foresight Institute

IFI - Innovation Foresight Institute Innovation Foresight Institute (IFI) is a consultative and think tank unit on strategic foresight, trendsetting, and future-thinking.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index 2020 : GII)ใครจะจ่ายเงินทำนวัตกรรม (Who Will Finance Innovation?)-------------...
03/09/2020

ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index 2020 : GII)
ใครจะจ่ายเงินทำนวัตกรรม (Who Will Finance Innovation?)

-----------------------------------------
ประเทศอยู่ตรงไหนในอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก 2020 ?
-----------------------------------------

ปี 2020 เป็นปีที่ 13 ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Cornell และ The Business School for the World (INSEAD) ได้จัดทำรายงานดัชนีชี้วัดระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมเสมือนมาตรวัดเปรียบเทียบเชิงเวลาและการเปรียบเทียบเชิงแข่งขันทางด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศกว่า 131 ประเทศทั่วโลก โดยดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII 2020) ปีนี้มุ่งเน้นภายใต้ธีมการเงินนวัตกรรม “ ใครจะจ่ายเงินทำนวัตกรรม (Who Will Finance Innovation? )”

.
อันเนื่องมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 (COVID-19) ที่จะบ่งชี้สถานะความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะการเงินนวัตกรรมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง

.
ประกอบกับการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมทางการเงิน (Finance Innovation) ถือเป็นประเด็นสำคัญทางธุรกิจและการขับเคลื่อนนโยบายในภาวะที่การแข่งขันในด้านการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อขีดความสามารถของภาคเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

.
ผลการจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศในปีนี้อยู่อันดับที่ 44 ปรับลดลง 1 อันดับ จากปี 2019 โดยในปีนี้ปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Innovation input sub-index) ปรับลดลงจากเดิมอันดับที่ 47 เป็นอันดับที่ 48 ขณะที่ปัจจัยย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation output sub-index) มีอันดับลดลงจากอันดับที่ 43 เลื่อนลงเป็นอันดับที่ 44

.
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบน (upper middle-income economies) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 4 จากจำนวน 37 ประเทศ รองจากประเทศจีน มาเลเซีย และบัลแกเรีย ทั้งนี้ประเทศไทยมีอันดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในทุกปัจจัยชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรม ยกเว้นปัจจัยด้านทุนมนุษย์และการวิจัย แต่หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 จากจำนวน 17 ประเทศ

.
โดยในองค์ประกอบของดัชนี GII ประกอบด้วยดัชนีย่อย 2 ด้าน ได้แก่ ดัชนีย่อยปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Innovation input sub-index) และ ดัชนีย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation output sub-index) โดยภายใต้ 2 ดัชนีย่อยนี้ แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 7 ปัจจัยเสาหลัก (Pillar) ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสถาบัน 2) ปัจจัยด้านทุนมนุษย์และการวิจัย 3) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4) ปัจจัยด้านระบบตลาด และ 5) ปัจจัยด้านระบบธุรกิจ 6) ผลผลิตจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์

.
สำหรับอันดับมิติปัจจัยชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (อันดับ 67 จากเดิม 77) ระบบตลาด (อันดับ 22 จากเดิม 32) และระบบธุรกิจ (อันดับ 36 จากเดิม 60) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (อันดับ 52 จากเดิม 54) โดยในดัชนีชี้ย่อยค่าใช้จ่ายมวลรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ (อันดับ 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น

.
นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งประเทศไทยปัจจัยย่อยผลผลิตทางนวัตกรรมในส่วนของผลผลิตจากองค์ความรู้และเทคโลยี และผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ ถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีการสินส่งสินค้าประเภทนี้มากที่สุด

.
แต่อุปสรรคสำคัญในการสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมที่ยังเป็นข้อด้อยของประเทศ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม เช่น สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อัตราส่วนของครูและนักเรียน การกู้ยืมรายย่อยในระดับไมโครไฟแนนซ์ การลงทุนในธุรกิจร่วมลงทุน การบริการนำเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริการส่งออกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

.
จากผลการจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้แนวโน้มคะแนนอันดับความสามารถทางนวัตกรรมโดยรวมสูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปสลับขึ้นลงในอันดับที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แม้ว่าในปีนี้อันดับดัชนีนวัตกรรมจะลดลง แต่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ในประเทศ การดูดซับองค์ความรู้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศมีอันดับที่ดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เพียงเร่งเสริมมาตรการที่เป็นจุดด้อยให้ตรงจุดโดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์และการวิจัย และการเชื่อมโยงต่อยอดการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วในสร้างการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรมที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางต่อไป

#NIA #IFI
#GlobalInnovationIndex2020 #GII2020 #Thailand #ThailandInnovationDriven #InnovationIndex #InnovationSystem

🎊 🔴 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futur...
03/09/2020

🎊 🔴 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 🔴🎊

📍สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดการงานตัดสินรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์ 3 SF Cinema ชั้น 5 สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล โคราช

📍โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ​ระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1. คุณก้องเกียรติ โขมศิริ
ผู้กำกับภาพยนตร์
2. คุณยุทธนา บุญอ้อม
รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส GMM GRAMMY
3. คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์
อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
4. คุณรัฐพล บุญมี
ที่ปรึกษา บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำกัด

โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ
ทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น
ชื่อผลงาน “THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช”

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Yan-Hwang
ผลงาน “อนัตตา (ANATTA)”

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม 4 Glue
ผลงาน “CV-25 มหันตภัยเชื้อร้ายทลายโลก”

🏅และรางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่
1. ทีม สมา​แก๊ง
ผลงาน “Insecta”
2. ทีม The same team
ผลงาน “MERIT POINT”
3. ทีม สำเร็จรูปฟิล์ม
ผลงาน “2200 (สองสองศูนย์ศูนย์)”
4. ทีม Wei Wei
ผลงาน “Fah Sai's Diary”
5. ทีม BBLXSPUKK
ผลงาน “THE LIFE OF SOMSRI 2220”
6. ทีม 4 ตัวยี่สิบ
ผลงาน “THE EKE OUT”
7. ทีม แล้วแต่คุณ
ผลงาน “DR.CAP แคปซูลต่อชีวิต”

#NIA #IFI #NIACC2020
#ImagesOfFutures #CreativeContest2020

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ FuturISt จัดกิจกรรม Workshop การมองอนาคต ...
01/09/2020

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ FuturISt จัดกิจกรรม Workshop การมองอนาคต "หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 เวลา ณ โรงแรมสกายวิว สุขุมวิท 24

.
โดยหลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ภาพอนาคต การสร้างฉากทัศน์ของอนาคต และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์โอกาสและความท้าทายในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเป็นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Innovation Co-Creation)

.
โดยในวันแรกของการอบรม ได้รับเกรียติจาก รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประภา จากวิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “introduction to future studies” เพื่อเปิดมุมองแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้รู้จักกับอนาคตศาสตร์ ด้วยเครื่องมือ สามเหลี่ยมอนาคต (future triangle) และ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “Data Analytics and Future Insight” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการมองอนาคต
.

#NIA #IFI #NIDA #FuturISt
#Foresight #ForesightTraining
#FutureTriangle #DataAnalytics
#Challenges #Tourism #Services #ExploringFuture #Opportunities

31/08/2020

Foresight Training - Learn to Design Your Future
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์
.
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำการมองอนาคต (Foresight) ไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
.
หลักสูตรเน้นการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมผ่านเครื่องมือช่วยสอน อาทิ LEGO Building Block และ Driving Force Cards เพื่อให้เกิดการค้นหา (Discover) สัญญาณความเปลี่ยนแปลง เพื่อสะท้อน (Reflect) ภาพอนาคตและผลกระทบ ที่จะนำไปสู่การออกแบบอนาคตพึงประสงค์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่าน (Transform)

🎊🎉🔴 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of ...
28/08/2020

🎊🎉🔴 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ FUTURELAND เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 🔴🎉🎊

📍มาร่วมแสดงความยินดี ให้กำลังใจ และรับชมผลงานพร้อมกันทั้ง 10 ผลงาน ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

📍นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทั้ง 10 ผลงาน ภายในงาน “สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์” ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563

📍ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

📍สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณกรทิพย์ โชติชุ่ม (ทิพย์) สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4823

#NIA #IFI #NIACC2020
#ImagesOfFutures #CreativeContest2020

🎉 ประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ สถาบันก...
27/08/2020

🎉 ประกาศผลรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการงานตัดสินรางวัลประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงภาพยนต์ 3 SF Cinema Tops Plaza Phayao

โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ
ทีม Happye nding Studio
เจ้าของผลงาน ”เสบียงบุญ”

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม แมรี่ซูและรีนิท
เจ้าของผลงาน”พิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้”

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม SD PRODUCTION
เจ้าของผลงาน “The Winner ใครชนะ”

🏅และรางวัลชมเชยร่วมอีก 7 ทีมได้แก่
1.ทีม เหนือเมฆ
ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์อากาศ ดี๊ดี ตราสูดปรื๊ด
2.ทีม UP Dai
ชื่อผลงาน Next Station
3.ทีม Lendkong
ชื่อผลงาน ทรัพยากร (ดับ) โลก
4.ทีม จิปาถะ
ชื่อผลงาน เลือน
5.ทีม ต๊ะต่อนยอน
ชื่อผลงาน in the forest
6.ทีม ก๋วยสลาก
ชื่อผลงาน Change
7.ทีม สามเกลอ
ชื่อผลงาน พริบตา

🟢 สามารถดูผลงานได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdAkYlWPVFamhGRsc57Fx5EHxW3yUU5ld

#NIA #IFI #NIACC2020
#ImagesOfFutures #CreativeContest2020

ฟาร์มในเขตเมือง (Urban Farming) ...ฟาร์มในเขตเมืองเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการทำฟาร์มในเขตเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องทำ...
26/08/2020

ฟาร์มในเขตเมือง (Urban Farming)
...
ฟาร์มในเขตเมืองเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการทำฟาร์มในเขตเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องทำในระบบปิดเสมอไป มีตัวอย่างในเมืองใหญ่มากมายที่นำเอาพื้นที่เปิดซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น ดาดฟ้าตึก ลานจอดรถที่ไม่ได้ใช้งาน หรือพื้นที่รอการก่อสร้าง มาใช้ในการปลูกพืชผักหรือทำสวนดอกไม้เพื่อเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้ชุมชน
...
#IFI #FutureScene #FutureIdeas #UrbanFarming #NIA

🎊🎉🟢 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of ...
19/08/2020

🎊🎉🟢 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานภายใต้กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND of NORTHERN” เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 🟢🎉🎊

🟢ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ได้แก่
1.ทีม Happyending Studio
เรื่อง เสบียงบุญ
2.ทีม แมรี่ซูและรีนิท
เรื่อง พิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้
3.ทีม เหนือเมฆ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ อากาศดี๊ดี.. ตรา สูดปรื๊ด
4.ทีม UP Dai
เรื่อง NEXT STATION
5.ทีม Lendkong
เรื่อง ทรัพยากร (ดับ) โลก
6.ทีม จิปาถะ
เรื่อง เลือน
7.ทีม ต๊ะต่อนยอน
เรื่อง In the forest
8.ทีม ก๋วยสลาก
เรื่อง change
9.ทีม สามเกลอ
เรื่อง พริบตา
10. ทีม SD PRODUCTION
เรื่อง The winner ใครชนะ

🟢 มาร่วมแสดงความยินดี ให้กำลังใจ และรับชมผลงานพร้อมกันทั้ง 10 ผลงาน

🟢ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงภาพยนต์ 3 SF Cinema Tops Plaza จังหวัดพะเยา

🟢ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

🟢ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละภูมิภาค จะได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศระดับประเทศภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

🟢สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 054-466-666 ต่อ 3713
หรือ 093-282-0055 (เบญจมาศ)

#NIA #IFI #NIACC2020
#ImagesOfFutures #CreativeContest2020

✨🟠 NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ...
19/08/2020

✨🟠 NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคกลาง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 🟠✨

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 95 ทีม
และมีทีมที่เข้าร่วม Workshop กว่า 45 ทีม

🔸ช่วงเช้า
คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์
แนะแนวทางสำหรับการพัฒนาบทภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าอบรมคือการตัดต่อภาพยนตร์ เพราะพื้นฐานของภาพยนตร์คือการเรียบเรียงภาพ ไม่ต่างจากการเขียนหนังสือ ดังนั้นภาษาภาพยนตร์หรือการเล่าเรื่องด้วยภาพนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนขั้นตอนการตัดต่อให้ชำนาญโดยวิทยากรได้เปิดตัวอย่างภาพยนตร์สั้น เพื่ออธิบายถึงกระบวนความคิดในการใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง เพื่อก่อให้เกิดความหมายและอารมณ์แก่คนดูนอกจากนั้นวิทยากรได้แนะนำเรื่องลิขสิทธิ์และข้อพึงระวัง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของผู้อื่น

🔸ช่วงบ่าย
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน โดยคุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้แลกเปลี่ยนวิธีการนำเสนอโครงการอย่างไรให้น่าสนใจโดยให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าอบรมว่า ให้ลองถามตัวเองว่า “ทำไมถึงต้องมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นบนโลก” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองหาจุดแข็งในเรื่องของตนเอง อีกทั้งได้ย้ำในเรื่องของการตีโจทย์ภายใต้ หัวข้อ “FUTURELAND”

ต่อด้วยการนำเสนอผลงานของทั้ง 45 ทีม

🔸ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม Workshop สามารถส่งผลงานเข้ามาได้📍

🔸เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ✨

🔸สามารถส่งผลงานได้ที่ : https://forms.gle/AJqaXE7kwfXiBETQA

🔸สอบถามเพิ่มเติม
E-mail: [email protected]
โทรติดต่อ: 085-0063954 (คุณวิลาสินี) หรือ 063-3132559 (คุณพัชรินทร์)
หรือ @patana @Noi Wilasinee

ติดตามข้อมูล: Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute
#IFI #ImagesOfFutures #CreativeContest2020

Foresight Training “Learn to design your future"ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวั...
16/08/2020

Foresight Training “Learn to design your future"

ภาพบรรยากาศการอบรม Foresight Training “Learn to design your future” ในวันที่สุดท้ายของการอบรมครั้งนี้ที่ร่วมกัน Transform ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบไปสู่การสร้างภาพอนาคต (Scenario) โดยผู้เข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (scenario planning) ถึงภาพอนาคตที่เป็นไปได้ (Possible Future) ในภาพอนาคต scenario ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบของรูปแบบการทำงานในอนาคต (Future of Work) ในอีก 20 ปีข้างหน้าทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ คุณลักษณะของงาน เทคโนโลยี และลักษณะของเมือง จะปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เราสามารถเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ผ่านกระบวนการ Foresight ได้อย่างไร

.
ตลอดจนทดลองใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบมองย้อนหลัง (Backcasting) ในภาพอนาคตร่วมกันโหวตเลือกแล้วกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตแล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่า แนวทางและความเป็นไปได้ในการบรรลุอนาคตที่ต้องการนั้นจะต้องทำอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการทำ Backcasting จะเน้นการพิจารณาและการถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ถ้าเป้าหมายในอนาคตเป็นเช่นนี้ เมื่อเราอยู่ ณ จุดนี้ เราจะเป็นอย่างไร และต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่สามารถนำไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรได้

.
แล้วต่อด้วยการนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่มีอยู่แล้วมาทดสอบความเป็นไปได้ ด้วยเทคนิค Wind-tunneling ที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ลมทดสอบก่อนนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไปปฏิบัติจริง เพื่อพิจารณาการตอบสนองต่อเป้าหมายจะสามารถทำได้หรือไม่ในภาพอนาคตต่างๆ พร้อมกับสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือข้อเสนอแนะที่นำไปสู่เป้าหมายเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภาพอนาคต

.
และปิดท้ายด้วยกิจกรรมบันทึกข้อความสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นความรู้สึกในอนาคตใน 10 ปีข้างหน้าของตนเอง และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกของผู้เข้าอบรมพร้อมรับประกาศนียบัตร

.
#NIA #IFI #SPP
#Foresight
#ForesightTraining
#Learntodesignyourfuture
#StrategicForesightforPublicSector
#Uncertainties #Risk #PowerofMetaphors #CLA #COVID-19response #Scenarioplanning #Windtunneling #AHAMoments

IFI - Innovation Foresight Institute's cover photo
16/08/2020

IFI - Innovation Foresight Institute's cover photo

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Fores...
14/08/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ (Strategic Foresight for Public Sector) Foresight Training “Learn to design your future” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ FutureTales Lab ชั้น 8 อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ

.
โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนนักบริหารยุทธศาสตร์ นักนโยบายและแผน และนักวิจัยเชิงนโยบายเข้าร่วมกว่า 40 คน ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมอง (Mindset) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านอนาคตศาสตร์ ด้วยผสมผสานกระบวนการรับรู้ทางความรู้สึกทางความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) เข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนและยังไม่ซัดเจน ตามระดับซับซ้อน (Complexity Thinking) ในแต่ละประเด็นสถานการณ์ความไม่แน่นอนและแนวโน้มต่างๆ รวมถึงประเด็นระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ (Unwanted events) และอนาคตอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ ปัจจัยแรงขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีแรงผลักต่อการสร้างเปลี่ยนแปลง (Transformation) ในการออกแบบภาพอนาคต (Design your own future) เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Future Readiness) และนำไปสู่การออกแบบนโยบายอย่างเป็นระบบ

.
#NIA #IFI #SPP
#Foresight
#ForesightTraining
#Learntodesignyourfuture
#StrategicForesightforPublicSector
#Uncertainties #Risk #PowerofMetaphors #CLA #COVID-19response #Scenarioplanning #Windtunneling #AHAMoments

✨🔵 NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจัดกิจกรรม Worksh...
09/08/2020

✨🔵 NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคใต้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 🔵✨

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 95 ทีม
และมีทีมที่เข้าร่วม Workshop กว่า 40 ทีม

🔹ช่วงเช้า
บรรยายหัวข้อ “Future Land of South” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
- การเลือกภาพอนาคตและการทำให้ภาพอนาคตนั้นชัดขึ้นหรือทำอย่างไรให้ภาพอนาคตที่ไม่พึงประสงค์นั้นไม่เกิดขึ้น
- วิวัฒนาการเชิงพื้นที่ของภาคใต้
- การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความไม่ยั่งยืน ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือ
- ตัวอย่างคลิปวีดีโอการมองภาพอนาคตของโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเกิดไอเดียและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
และหัวข้อ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณธิปไตย ศรีนวลขาว
- บรรยายความรู้เบื้องต้นในเรื่องของลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงข้อพึงระวังในการนำผลงานของบุคคลอื่นมาปรับใช้โดยไม่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์กับบุคคลนั้น
และหัวข้อ “เทคนิคการสร้างวีดีทัศน์” คุณมนตรี ศรีรัตน์
- แนะนำวิธีการถ่ายวีดีโอ การตัดต่อและการใส่เอฟเฟค (Effect) ต่างๆ ในวีดีโอ

🔹ช่วงบ่าย
การนำเสนอผลงานของทั้ง 40 ทีมที่เข้าร่วม

🔹ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม Workshop สามารถส่งผลงานเข้ามาได้📍

🔹สามารถ​ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2563

ติดตามข้อมูลการประกวดที่:
- Facebook: IFI - Innovation Foresight Institute

🔹สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/niacreativecontestsouthern/

#IFI #ImagesOfFutures #NIACreativeContest2020

ที่อยู่

73/2 Rama 6 Road, Rajdhevee
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

"สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม" เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต "Innovation Foresight Institute (IFI)" is a new consultative and think tank unit under National Innovation Agency (NIA). The unit mandates are to foster Thailand innovation system at large through development of tools and mechanisms on strategic foresight, trend setting, and future-thinking enhancement, including engagement of renown international futurists to increase footprints of tomorrow in Southeast Asia.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020175555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IFI - Innovation Foresight Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IFI - Innovation Foresight Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#IFI #FutureScene #FutureIdeas
http://www.iftf.org/foodexperiences/ #IFI #FutureScene #FutureFood
#IFI #FutureScene #FutureIdeas
#IFI #FutureScene #FutureSpace
#IFI #FutureScene #FutureIdea
#IFI #FutureScene
สันนี้มาสัมมนาได้ความรู้จุดประกายเยอะมาก