IFI - Innovation Foresight Institute

IFI - Innovation Foresight Institute Innovation Foresight Institute (IFI) is a consultative and think tank unit on strategic foresight, trendsetting, and future-thinking.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

📣 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Ce...
28/10/2020

📣 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดทำหนังสือ "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)
.
📖 "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อห่วงโซ่ทางการเกษตร (Agricultural Value Chain) โดยครอบคลุมตั้งแต่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (2) การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ (3) การบริหารจัดการและระบบควบคุมฟาร์ม (4) นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และ (5) การบริการเพื่อการเกษตร
.
📌 ข้อมูลผลการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักวิจัยจาก (1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
📥ดาวน์โหลด:
https://ifi.nia.or.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b8%98/
.
#FutureScenes #FutureIdeas #IFI #NIA #ABC #InnovationTrends #Agritech

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน...
27/10/2020

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนานำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

.
เพื่อชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030 และร่วมติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายในการไปสู่เมืองในอนาคตทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ การใช้พลังงาน การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร และลักษณะของเมืองในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) และกำหนดความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในอนาคตของคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนไปสู่อนาคตของจังหวัดพัทลุงตามภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable Future) ของคนในพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

.
โดยได้รับเกียรติจาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดเสวนานำเสนอภาพอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030 และร่วมเสวนากับทีมวิจัยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม

.
มาร่วมแชร์แลกเปลี่ยนมุมมองภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของจังหวัดพัทุลง ในฉากทัศน์พัทลุงอัจฉริยะ Smart Phatthalung ที่นิยามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงสำคัญในพื้นที่ที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลดิจิทัลพัทลุงผนวกเข้าด้วยกันมาขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ให้ไปสู่สังคมอัจฉริยะ 6 Smart

.
Smart Governance เมืองพัทลุงสามารถบริหารการจัดการด้วยตนเอง มีการกระจายอำนาจ ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างยุติธรรม มีการแบ่งเขตพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่

.
Smart Learning ประชาชนในพื้นที่สามารถเรียนรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์ มีทักษะ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ เชื่อมโยงความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

.
Smart City เมืองพัทลุงที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการปรับใช้ IoT มาใช้ในการบริหารเมืองและการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบป้องกันภัยอัจฉริยะ การใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบการขนส่งที่เชื่อมต่อภายในเมืองพัทลุงและระหว่างเมืองพัทลุงกับเมืองอื่นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

.
Smart Green Agriculture ภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุงที่ทำการเกษตรโดยนำ IoT มาปรับใช้ตั้งแต่ระบบการผลิตขั้นพื้นฐานทั้งกระบวนการ จัดการระบบนิเวศน์ที่สามารถทำการเกษตรอินทรีย์ ที่มุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้นเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

.
Smart Community คนในชุมชนมีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารปกครองด้วยตนเองมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา ควบคุมและประเมิน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตในการบริหารชุมชน และนำมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมาสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สามารถรายได้ให้คนในพื้นที่

.
Smart Holistic Health ระบบสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและประชาชนในจังหวัดพัทลุงมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางการแพทย์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งกายและจิต ป้องกันการป่วยด้วยตนเองมากขึ้น มีเทคโนโลยีเข้าช่วยในการตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเอง

.
#PhatthalungSocialForesight
#SocialForesight
#FutureScene
#NIA #IFI #UniversityofPhatthalung #ThaksinUniversity #ICEI #Phatthalung

27/10/2020
ICEI TSU

[Live] ร่วมติดตามบรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
.
การบรรยายสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง “ภาพอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ร่วมกันโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาชนในพื้นที่ พร้อมนำเสนอภาพรวมผลการศึกษาโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://anyflip.com/mneqr/unym/

https://fb.watch/1neBZMsB8O/

#ถ่ายทอดสด
Phatthalung Forward 2030 : (ร่าง) ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดพัทลุง ---สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ(ICEI) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 -13.30 น. ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง

21/10/2020

ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สนใจติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ Inbox มาที่ FB: IFI - Innovation Foresight Institute

18/10/2020
พะเยาทีวี

[Live] บรรยายกาศเสวนา “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

.
การบรรยายสาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง “ภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” ร่วมกันจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาชน ในพื้นที่ พร้อมภาพรวมผลการศึกษาโครงการ โดย
.
ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผศ. ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดพะเยา
คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
คุณอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังทอง

.
#PhayaoSocialForesight
#SocialForesight
#FutureScene
#NIA #IFI #UniversityofPhayao #UPITI #Phayao

https://web.facebook.com/watch/?v=1017576938668542

กิจกรรมนําเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาภาพพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ี เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชอบสังคม(SocialForesight)ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm).ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm) ...
16/10/2020

ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm)
.
ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด (Closed-Type Indoor Insect Farm) คือ โรงเรือนที่ใช้การเพาะพันธุ์แมลงแทนการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหารที่มาจากแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐของยุโรปและแคนาดาก็อนุญาตให้ใช้อาหารที่ผลิตจากแมลงในการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว
.
สำหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะมีฟาร์มเลี้ยงแมลงอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด จึงต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่อาจผันแปรและส่งผลเสียต่อปริมาณและคุณภาพของแมลงได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตแมลงมีมูลค่าสูง ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเทคโนโลยีฟาร์มในร่มแบบปิดเข้ามาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคงที่และได้มาตรฐานสำหรับการส่งออก

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BigPlantFactory #NIA

16/10/2020

หลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สนใจติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ Inbox มาที่ FB: IFI - Innovation Foresight Institute

16/10/2020
Phayao Social Foresight

📣แล้วพบกันวันอาทิตย์นี้ (18 ต.ค. 63) ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา กับกิจกรรมในโครงการ "Phayao Social Foresight" ... มาร่วมกันออกแบบภาพอนาคตจังหวัดพะเยากันนะครับ

📢 หากคุณคือคนนึงที่อยากเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพะเยา. . .

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น"

👉 ในหัวข้อ ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030
(The Future of Living in Phayao 2030) ✨

ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

🎯 กิจกรรมภายในงาน 🎯
- นิทรรศการการนำเสนอภาพอนาคต ณ ลานโปรโมชั่น 1
- เวทีเสวนา และรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา 2030” ณ SF Cinema โรง 3
- การประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพ และคลิปวิดีโอ

แล้วมาเจอกันนะคะ 😄

#SocialForesight #NIA #UniversityofPhayao #UPITI #Phayao

📌 ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563.12 องค์กรนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ...
08/10/2020

📌 ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563
.
12 องค์กรนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
.
🔹 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่
# รางวัลดีเด่น
• บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
# รางวัลเกียรติคุณ
• บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
.
🔹 ประเภทองค์กรขนาดกลาง
# รางวัลดีเด่น
• บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
# รางวัลเกียรติคุณ
• บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
• บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
.
🔹 ประเภทองค์กรขนาดเล็ก
# รางวัลเกียรติคุณ
• บริษัท ดีเทคท์ ดีไซน์ จำกัด
• บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
• บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
• บริษัท คีนน์ จำกัด
.
"รางวัลด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น" เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) (https://iop.nia.or.th)
.
ขอขอบคุณองค์กรนวัตกรรมทุกแห่งที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรับพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563
.
#NIAwards #NIA #IFI #IOP

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ."รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดกลางบริษัท ไทยเทคโนกลาส กร...
08/10/2020

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563
.
"รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดกลาง
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
www.bsgglass.com
.
ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป ผู้นำในธุรกิจแปรรูปกระจก เป็นบริษัทขนาดกลางที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาสร้างการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบการบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมตลอดกระบวนการ และนำไปสู่ระบบ Innovation Portfolio ของบริษัท
.
#NIAWARDS #IOP #TTG #NIA #IFI

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563  ."รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ...
08/10/2020

📌รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563
.
"รางวัลดีเด่น" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
https://ais-playground-portal.web.app
.
AIS ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงาน ที่เน้นความกระฉับกระเฉงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการคัดสรรพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรม
.
#NIAWARDS #IOP #AIS #NIA #IFI

📌 ประกาศผลรางวัลยอดนิยมระดับประเทศ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “FUTURELAND”.ผลงานยอดนิยมอันดับที่ 1: วงล้...
06/10/2020

📌 ประกาศผลรางวัลยอดนิยมระดับประเทศ โครงการ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “FUTURELAND”
.
ผลงานยอดนิยมอันดับที่ 1: วงล้อ (ทีมโรงเรียนวัดคลองขุด)
ผลงานยอดนิยมอันดับที่ 2: E-Scape Phobia (ทีม inprayground)
ผลงานยอดนิยมอันดับที่ 3: ศรัทธา (ทีม Shake The World)
.
# เนื่องจากการวัดการกด Like ไม่สามารถสะท้อนความนิยมที่แท้จริงของผลงานได้ ทีมงานจึงได้นำ Clicks to Play และ 1-Min Video View มาประกอบเพื่อพิจารณาความนิยมของผลงาน
# Clicks to Play จำนวนครั้งที่วีดีโอได้มีการคลิกเพื่อเปิดเล่น | 1-Min Video View จำนวนครั้งที่วีดีโอได้มีการเล่นอย่างน้อย 1 นาที
.
ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานและผู้ให้ความสนใจทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest

ร่วมลุ้นผลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ว่าบริษัทใดจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยนำความรู้ เทคโนโลยีและความคิดส...
01/10/2020

ร่วมลุ้นผลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ว่าบริษัทใดจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยนำความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้
.
เพื่อคัดเลือกองค์กรนวัตกรรมไทยที่มีความโดดเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการเฟ้นหาผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เพื่อค้นหาองค์กรนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงจากประชาชน 2) การประเมินองค์กร โดยอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) เพื่อวัดศักยภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร และ 3) การลงพื้นที่เยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำนวัตกรรมของแต่ละองค์กร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ "องค์กรนวัตกรรมดีเด่น" ประจำปี 2563 ที่เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีภายในองค์กร
.
ร่วมติดตามผลการประกวดรางวัลปีนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. ทาง Facebook Live Streaming ของ @NIAThailand หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th/LIVENIAwards2020
#InnovationAward2020 #NIAAwards #InnovativeOrganization #NIA #IFI #IOP

🎊 ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับ “รางวัลระดับประเทศ” โครงการ NIA Creative Contest  ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTUREL...
01/10/2020

🎊 ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับ “รางวัลระดับประเทศ” โครงการ NIA Creative Contest ในหัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND”🎊

🏆 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
🔴 ทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น [ ชื่อผลงาน “THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช” ]
https://youtu.be/tdrKDbGAToc

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

📌 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศสามารถประสานงานกลับมาที่: 0897934968 (คุณพิมพ์ ผู้จัดการโครงการ)

#NIA #IFI #NIACC2020 #ImagesOfFutures #CreativeContest

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ (BIG PLANT FACTORY).โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ...
01/10/2020

โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ (BIG PLANT FACTORY)
.
โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากภายในโรงงานนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในอาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยเหตุนี้โรงงานผลิตพืชจึงมีต้นทุนสูง
.
การประหยัดต้นทุนจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ดังนั้นบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่จึงมุ่งเน้น ในการพัฒนาฟาร์มขนาดประมาณ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ต้นทุนของโครงสร้างและต้นทุนดำเนินการของระบบที่ลดลงด้วยเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีราคาถูกลง การเรียนรู้จากงานวิจัยและบทเรียนจากธุรกิจสตาร์ทอัพ และการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จะช่วยลดต้นทุนการลงทุนได้มาก

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BigPlantFactory #NIA

“ผมเริ่มต้นจากทุน 5 แสน และพนักงานแค่ 2 คน”.หลายคนคงรู้จักกับ ‘โทฟุซัง’ แบรนด์น้ำเต้าหู้พาสเจอร์ไรส์เจ้าแรกของไทย ที่ครอ...
30/09/2020
ดื่มไอเดีย ‘โทฟุซัง’ ขายน้ำเต้าหู้ยังไงให้ได้พันล้าน EP.15 | the Futurist

“ผมเริ่มต้นจากทุน 5 แสน และพนักงานแค่ 2 คน”
.
หลายคนคงรู้จักกับ ‘โทฟุซัง’ แบรนด์น้ำเต้าหู้พาสเจอร์ไรส์เจ้าแรกของไทย ที่ครองพื้นที่ชั้นวางเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อมากว่า 8 ปีและสร้างรายได้ไปแล้วกว่าพันล้านบาท แต่กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อทานกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้ the Futurist ขอชวน “คุณนาม – สุรนาม พานิชการ” ผู้ก่อตั้ง 'Tofusan' มาคุยกันถึงที่มาที่ไปและแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรที่พาธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระดับพันล้านอย่างทุกวันนี้ ไปติดตามพร้อมกันที่ https://soundcloud.com/niathailand/the-futurist-ep15
.
#FoodTech #Food #Innovation #Podcast #NIA

“ผมเริ่มต้นจากทุน 5 แสน และพนักงานแค่ 2 คน” หลายคนคงรู้จักกับ ‘โทฟุซัง’ แบรนด์น้ำเต้าหู้พาสเจอร์ไรส์เจ้าแร.....

29/09/2020
IOP Award 2019 Sansiri

เตรียมลุ้นผลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 บริษัทใดจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้
.
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่อย่างเป็นระบบ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่
.
ร่วมติดตามผลการประกวดรางวัลปีนี้ได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 – 20.00 น. ทาง Facebook Live Streaming ของ @NIAThailand หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nia.or.th/LIVENIAwards2020
.
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดคุณค่าของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ลูกค้า ด้วยการปรับแผนขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร โดยนำโมเดลการบริหารของบริษัทไอทีชั้นนำ (Technology-Based Company) มาปรับใช้เพื่อสร้างฐานพันธมิตร รุกขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างชาติ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ภายใต้แนวคิด Agile: New Way of Working เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายในทุกๆ ด้าน

#InnovationAward2020 #NIAAwards #InnovativeOrganization #IOP #NIA #SANSIRI

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_kTob0OgddE&list=PLdAkYlWPVFamz-krM7GldOLEn4D-mLZ42&index=4

“บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)” ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2019 "นำนวัตกร...

ที่อยู่

73/2 Rama 6 Road, Rajdhevee
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

"สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม" เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต "Innovation Foresight Institute (IFI)" is a new consultative and think tank unit under National Innovation Agency (NIA). The unit mandates are to foster Thailand innovation system at large through development of tools and mechanisms on strategic foresight, trend setting, and future-thinking enhancement, including engagement of renown international futurists to increase footprints of tomorrow in Southeast Asia.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020175555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IFI - Innovation Foresight Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IFI - Innovation Foresight Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#IFI #FutureScene #FutureIdeas
http://www.iftf.org/foodexperiences/ #IFI #FutureScene #FutureFood
#IFI #FutureScene #FutureIdeas
#IFI #FutureScene #FutureSpace
#IFI #FutureScene #FutureIdea
#IFI #FutureScene
สันนี้มาสัมมนาได้ความรู้จุดประกายเยอะมาก