DOAAlbum ภาพกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from DOAAlbum's post
11/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
11/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
11/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
11/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
02/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
02/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
01/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
01/06/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
28/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนฯครั้งที่ 2/25...
27/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนฯครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ศรีโบ ไชยประสิทธิ์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

Photos from DOAAlbum's post
21/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
21/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
21/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
21/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสร้างความก้าว...
19/05/2021

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measures) ตามแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสร้างความก้าว...
19/05/2021

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measures) ตามแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

Photos from DOAAlbum's post
19/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

17/05/2021
Photos from DOAAlbum's post
17/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
14/05/2021

Photos from DOAAlbum's post

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเก...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4-2/2564 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทำหน้าที่หาบทอง และหาบเงิน ซ้อมเดินรูปขบวนในพิธีหว่านข้าว เนื...
02/05/2021

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทำหน้าที่หาบทอง และหาบเงิน ซ้อมเดินรูปขบวนในพิธีหว่านข้าว เนืองในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม
ณ กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์...
02/05/2021

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย
ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุม ปัญหาการจ่ายเงินรางวัล แก่เจ้าหน้...
27/04/2021

วันที่ 27 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุม ปัญหาการจ่ายเงินรางวัล แก่เจ้าหน้าที่ในคดีการเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรมกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม หารือ แนวทาง แก้ไขปัญหาการส่ง...
21/04/2021

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม หารือ แนวทาง แก้ไขปัญหาการส่งออก ผลไม้ไปจีน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Photos from DOAAlbum's post
08/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
08/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
08/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
08/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
05/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
05/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
05/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
03/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

Photos from DOAAlbum's post
02/04/2021

Photos from DOAAlbum's post

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DOAAlbumผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด