DOAAlbum ภาพกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประุชมอนุคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประุชมอนุคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2563 -2567 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม1601 ชั้น16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIZ เพื่อหารือ โครงการ Pr...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIZ เพื่อหารือ โครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN(ASEAN AgriTrade) โครงการ Improving Smallholders Coffee Farming Systems in Southeast Asia(Coffee+)โครงการ Sustainable and Climate-Friendly palm Oil production and Procurement(SCPOPP) และโครงการ Regenerative Coconuts Agricultural project(ReCAP)เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก GIZ เพื่อหารือ โครงการ Promotion of Crop Insurance in ASEAN through the Public and Private Partnership ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Crops: ASWGC) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้เสนอโครงการและดำเนินการร่วมกับผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเชียนจาก Regional Consultation Workshops.รวมทั้งรับการสนับสนุนจาก GIZ โดยโครงการ ASEAN sustainable Agrifood Systems((ASEAN SAS) นั้น GIZ ได้รับการประสานงานจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ขอให้ประเทศไทยทบทวนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ตรงแนวทางของ the Japan-ASEAN Integration Fund(JAIF) กรณีที่กวก.ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจาก(JAIF) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดน...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อทำหน้าที่กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพานพุ่ม“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด...
16/11/2020

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพานพุ่ม“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
14 พฤศจิกายน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 และเยี่ยมขมนิทรรศการ" 9 ใน 9 สำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"โอกาสนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการร่วมวางพานพุ่ม
วันพระบิดาแห่งฝนหลงครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” จัดขึ้นโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแสดงนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีไฮไลท์เป็นภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ

'เกษตรฯ-พาณิชย์-ททบ.' ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการส่งเสริมกิจการด้านการเกษตร ทั้งภาคการผลิตและการตลาด ภายใต้แนวคิ...
16/11/2020

'เกษตรฯ-พาณิชย์-ททบ.' ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการส่งเสริมกิจการด้านการเกษตร ทั้งภาคการผลิตและการตลาด ภายใต้แนวคิด "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และพลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคารเบญจรังสฤษฏ์
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งมีแนวทางในการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการต่อยอดและผลักดันสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยจะต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการยกระดับให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป"

รมช.กษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสา...
15/11/2020

รมช.กษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 500 ชุด ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ที่ประสบอุทกภัย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจัดแสดง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร มาจัดแสดงภายในงาน ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

รมช.กษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 500 ชุด ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ที่ประสบอุทกภัย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจัดแสดง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร มาจัดแสดงภายในงาน ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ "จังหวัดอุตรดิตถ์" พร้อมมอบเงินชดเชยโครงการเยียวยาเก...
13/11/2020

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ "จังหวัดอุตรดิตถ์" พร้อมมอบเงินชดเชยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
.
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์" และมอบเงินชดเชยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 อำเภอ เข้าร่วมงานกว่า 400 ราย ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ "จังหวัดอุตรดิตถ์" พร้อมมอบเงินชดเชยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
.
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์" และมอบเงินชดเชยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 อำเภอ เข้าร่วมงานกว่า 400 ราย ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู จั...
13/11/2020

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู จังหวัดกำแพงเพชร"
.
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู จังหวัดกำแพงเพชร" ภายในงานได้มีการจัดสถานีความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไยอย่างมีคุณภาพ จำนวน 5 สถานี โดยมีเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ ร่วมงานกว่า 400 ราย ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

รมช.กษ. เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู จังหวัดกำแพงเพชร"
.
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู จังหวัดกำแพงเพชร" ภายในงานได้มีการจัดสถานีความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไยอย่างมีคุณภาพ จำนวน 5 สถานี โดยมีเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ ร่วมงานกว่า 400 ราย ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Ilona Stobutzki อัครราชทูตที่ปรึ...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Ilona Stobutzki อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และแนะนำทีมงานของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และถือโอกาสอำลาจากวาระหน้าที่ในช่วงปลายปี 2563ของ Dr.Ilona Stobutzki ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาเสนอขอจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรือนทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ จากงบประมาณเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร และขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DOAAlbumผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด