DOAAlbum ภาพกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านอาหารกรมว...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านอาหารกรมวิชาการเกษตร(ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินสวัสดิการร้านอาหารและการปรับปรุงอาคารพะยอมและร้านกาแฟ DOA ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านอาหารกรมวิชาการเกษตร(ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินสวัสดิการร้านอาหารและการปรับปรุงอาคารพะยอมและร้านกาแฟ DOA ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพื...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน” และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและนักวิจัยดีเด่นของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน” และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและนักวิจัยดีเด่นของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from DOAAlbum's post
08/09/2020

Photos from DOAAlbum's post

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปรายการทุกทิศทั่ว...
03/09/2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปรายการทุกทิศทั่วไทย เรื่อง "บทบาทนักวิจัยตรวจสอบการส่งออก" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงการสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวให้เพียงพอต่อการปฏิบติงานในอนาคต ณ อาคารกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปรายการทุกทิศทั่วไทย เรื่อง "บทบาทนักวิจัยตรวจสอบการส่งออก" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงการสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวให้เพียงพอต่อการปฏิบติงานในอนาคต ณ อาคารกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยสำน...
03/09/2020

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรภาคใต้ตอนล่าง ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดยมี น.ส.บุญณิศา ฆังคมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์ชีวิภัณฑ์ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดำเนินการผลิตชีวภัณฑ์ Bacillus Subtilis ในการควบคุมโรคพืช Bacillus thuringiensis และไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร โดยท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรภาคใต้ตอนล่าง ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดยมี น.ส.บุญณิศา ฆังคมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์ชีวิภัณฑ์ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งดำเนินการผลิตชีวภัณฑ์ Bacillus Subtilis ในการควบคุมโรคพืช Bacillus thuringiensis และไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร โดยท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับต่อไปในอนาคต

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อ...
03/09/2020

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าตรวจเยี่ยมชม แปลงงานวิจัยภายในศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง พร้อมให้โอวาทและแนะแนวทางการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง โดยมี นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังให้การต้อนรับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าตรวจเยี่ยมชม แปลงงานวิจัยภายในศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง พร้อมให้โอวาทและแนะแนวทางการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง โดยมี นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังให้การต้อนรับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจ...
03/09/2020

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โดยมีนายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โดยมีนายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิ...
03/09/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี โดยมีนายโนรี อิสมะแอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี และข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี โดยมีนายโนรี อิสมะแอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี และข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาของหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย​ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำ...
03/09/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย​ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) นายโนรี อิสมะแอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง​ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีนาย​อับดุลการีม​ ยีดำ​ นายอำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังในพื้นที่อำเภอยะรัง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงส้มโอปูโกยะรัง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563​ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย​ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) นายโนรี อิสมะแอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง​ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีนาย​อับดุลการีม​ ยีดำ​ นายอำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอปูโกยะรังในพื้นที่อำเภอยะรัง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงส้มโอปูโกยะรัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิช...
03/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing and Branding การผลิตกาแฟพรีเมียมแก่เกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยมระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โดยมีนายโกเมศ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 นี้กันยายนการอบรมได้มีการบรรยายพิเศษและแบ่งกิจกรรมกลุ่มการสร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing and Branding การผลิตกาแฟพรีเมียมแก่เกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยมระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โดยมีนายโกเมศ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 นี้กันยายนการอบรมได้มีการบรรยายพิเศษและแบ่งกิจกรรมกลุ่มการสร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวอิงอรปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิ...
03/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวอิงอรปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมสมัชชา fao ประจำภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 35 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวอิงอรปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมสมัชชา fao ประจำภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 35 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิช...
03/09/2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรม “Cup Exchange กาแฟพรีเมี่ยม” จากศูนย์ที่ร่วมโครงการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing and Branding การผลิตกาแฟพรีเมี่ยมแก่เกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยโดยมีนายโกเมศ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นำชมกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรม “Cup Exchange กาแฟพรีเมี่ยม” จากศูนย์ที่ร่วมโครงการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing and Branding การผลิตกาแฟพรีเมี่ยมแก่เกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยโดยมีนายโกเมศ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นำชมกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิช...
03/09/2020

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สัมมนาเกษตรกรต้นแบบกาแฟพรีเมี่ยม ทดสอบกาแฟพรีเมี่ยมและแถลงผลการดำเนิงาน" พร้อมมอบเทคโนโลยีสู่เกษตรกรพรีเมี่ยมต้นแบบ จำนวน 7 รายโดยมีนายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กล่าวรายงานความสำคัญของโครงการกาแฟพรีเมี่ยม ณ Cafe' Noir Co-woorking Space งามวงศ์วาน 44 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สัมมนาเกษตรกรต้นแบบกาแฟพรีเมี่ยม ทดสอบกาแฟพรีเมี่ยมและแถลงผลการดำเนิงาน" พร้อมมอบเทคโนโลยีสู่เกษตรกรพรีเมี่ยมต้นแบบ จำนวน 7 รายโดยมีนายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กล่าวรายงานความสำคัญของโครงการกาแฟพรีเมี่ยม ณ Cafe' Noir Co-woorking Space งามวงศ์วาน 44 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. AR. Subbia Direct...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. AR. Subbia Director, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) และ Asian Institute of Technology (AIT) ในการสร้างความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการพัฒนาด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร โดยในขณะเดียวกัน RIMES และ AIT จะสามารถสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรในด้านที่ต้องการ โดยเฉพาะการใช้ SESAME และ FARM เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. AR. Subbia Director, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) และ Asian Institute of Technology (AIT) ในการสร้างความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการพัฒนาด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร โดยในขณะเดียวกัน RIMES และ AIT จะสามารถสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรในด้านที่ต้องการ โดยเฉพาะการใช้ SESAME และ FARM เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิช...
29/08/2020

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง”
Mask & Fashion Karen ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563

รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือนี้
ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มพี่น้องราษฏร บนพื้นที่สูงได้แสดงศักยภาพ ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านวิถีการทอผ้า และได้รับการพัฒนายกระดับ จนออกมาเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยสวยงาม มีคุณค่า

28/08/2020
พิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอกาสนี้นายชลธีนุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วม ณ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเสาหลักนำทาง และกระบวนการผลิตแผ่นหุ้มแบริเออร์ เป็นอุปกรณ์ด้านการจราจรที่พร้อมสำหรับนำไปติดตั้งบนถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ยางพาราไทย เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง” โดยมีการถ่ายทอดสด Live ผ่านโปรแกรม Zoom กับชาวสวนยางในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปราย ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ...
28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปราย ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด ในการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปราย ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด ในการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DOAAlbumผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด