สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, หน่วยงานราชการ, 555/2 ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีชั้น11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงพลังงาน
25/09/2020

กระทรวงพลังงาน

ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา”

ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้กำหนดมาตรการการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลใหม่

โดยน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10” เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” ซึ่งจะเป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ

และเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7

การเปลี่ยนชื่อน้ำมันพื้นฐานได้มีผลการศึกษารองรับ โดยมีค่ายรถยนต์เกือบทุกค่ายให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้ โดยเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นใดใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ

#น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

คนไทยหัวใจเกษตร MCOT HD
26/08/2020

คนไทยหัวใจเกษตร MCOT HD

📢📢เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สมัครตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 9,805 ล้านบาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (27ส.ค.) ถึงวันที่ 9 กันยายนนี้ ครอบคลุม 4,009 ตำบลๆ ละ 16 ราย ทุกภาคทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 64,144 ราย รวมทั้งการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่อีกตำบลละ 8 คน รวม 32,072 คนเพื่อช่วยการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะให้เข้าใจศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564
นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture) ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นการวางรากฐานภาคเกษตรครั้งใหญ่ที่สุด โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศที่ประสบปัญหาติดกับดักความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืน โดยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 แปลงยังจะเป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายวิถีแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศต่อไป
สำหรับโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่จะออกแบบพื้นที่การพัฒนา 3 ไร่ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่แหล่งน้ำและประมง 30% พื้นที่ทำนา 30% พื้นที่เกษตรผสมผสานไม้ผลไม้เศรษฐกิจ 30% พื้นที่อยู่อาศัยและทำปศุสัตว์ 10% เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพมีกินมีใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในภาพรวมของประเทศเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ 6.8 ล้านครัวเรือน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถก้าวพ้นความยากจนและหนี้สินได้อย่างยั่งยืน และประเทศจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 192,432 ไร่มีแหล่งน้ำใหม่ใน 75 จังหวัดอีกอย่างน้อย 64,144 แห่ง
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563.

กระทรวงพลังงาน
25/08/2020

กระทรวงพลังงาน

วันนี้ (วันที่ 25 ส.ค.63) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The 38th Senior Officials Meeting on Energy and Associated Meetings : The 38th SOME) โดยประเทศไทยได้ส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ให้ประเทศเวียดนามประธานอาเซียนปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปี 2563 นี้ และการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
ที่มีการจัดประชุม SOME รูปแบบออนไลน์ ที่ถือเป็น New Normal จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้นำนโยบาย “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เน้นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และรองรับนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคต เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนและร่วมมือกันลงทุนด้านพลังงานในโครงสร้างพื้นฐาน (สายส่งและท่อก๊าซธรรมขาติ) รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยได้ยกตัวอย่างนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน (RE) และการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมน้ำมันดีเซลกับการนำเอทานอลมาผสมน้ำมันเบนซินที่ทำเป็นนโยบายหลักของประเทศ
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลักดันร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation : APAEC Phase 2) 2021 – 2025 ซึ่งแผนนี้เป็นแผนใหม่ที่ต่อเนื่องจากแผนระยะที่ 1 เพื่อที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้นำแผนปฏิบัติการนี้ไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเริ่มตั้งแต่ปี 2564 (2021) เป็นต้นไป ภายใต้ 7 สาขาความร่วมมือ ดังนี้
1. ความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน
2. ความร่วมมือด้านปิโตรเลียม (Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP) ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาตลาดร่วมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค (Common Gas Market) และการเชื่อมโยงขยายการซื้อขายก๊าซธรรมชาติโดยใช้ Small Scale LNG พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซ ในการเดินเรือ หรือ LNG Bunkering
3. ความร่วมมือด้านถ่านหิน (Coal and Clean Coal Technology: CCT) ที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานถ่านหินสะอาดอาเซียน (ASEAN Coal Centre of Excellence) ณ ประเทศอินโดนีเซีย และระบบข้อมูลพลังงานถ่านหินอาเซียน (ASEAN Coal Data and Information System: ACDIS)
4. ความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency & Conservation: EE&C) ที่ประชุมเห็นชอบการเพิ่มเป้าการลดความเข้มการใช้พลังงานจากที่กำหนดไว้เดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 32 ภายในปี 2025 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศสมาชิกได้ดำเนินการสำเร็จแล้วร้อยละ 24.4 ในปี 2019
5. ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) ที่ประชุมเห็นชอบเป้าสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 23 เทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด (Total Primary Energy Supply) และร้อยละ 35 เทียบกับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งหมด (Installed Power Capacity) ในปี 2025 ซึ่งเป้าที่กำหนดเป็นเป้าหมายที่ท้าทายประเทศสมาชิกอาเซียนเนื่องจากในปัจจุบัน (2018) อาเซียนดำเนินการได้เพียงร้อยละ 13.3 เทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด (Total Primary Energy Supply) และร้อยละ 27.1 เทียบกับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งหมด (Installed Power Capacity) ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทน 11,890 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของทั้งอาเซียน และมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งมากที่สุดในอาเซียน และมีการใช้เอทานอลอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่การใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.22 ล้านลิตรต่อวัน
6. ความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน (Regional Energy Policy & Planning: REPP) จัดทำ ASEAN Energy Outlook ฉบับที่ 7 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะพิจารณาแนวทางการเพิ่มการค้าการลงทุนด้านพลังงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นการเพิ่มเติมด้วย
7. ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ (Civilian Nuclear Energy: CNE) ที่ประชุมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนสำหรับประชาชนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความร่วมมือเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาค
นอกจากนี้ อาเซียนจะได้ประชุมหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย เป็นต้น เกี่ยวกับความร่วมมือในการเชื่อมโยงทางพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน รวมถึงการหารือกับองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ อาทิ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลกและผลกระทบ พร้อมทั้งการรับมือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคพลังงาน
สำหรับการประชุม SOME ครั้งที่ 38 มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 10 ประเทศ และประเทศ
คู่เจรจา 8 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาซียนครั้งที่ 38 ที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
ซึ่งอาจจะต้องใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์เช่นเดียวกัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดยังไม่คลี่คลายลง

14/07/2020

วันที่ 14 ก.ค. '63 :
นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ประธานพิธี) นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงงานจังหวัดสกลนคร และที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม พิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://ppp.energy.go.th/สสช-มาตรฐาน-วิสาหกิจ/ #ชุมชนก้าวไกลพลังงานไทยยั่งยืน

28/04/2020
project.enconfund.go.th

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

วันที่เปิดประกาศ/เวลาเปิด
28 เมษายน 2563 เวลา 16:30 น.
วันที่ปิดประกาศ/เวลาปิด
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://project.enconfund.go.th

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2020042816570_ประกาศรับข้อเสนอโครงการ%202563%20(28%20เม.ย.%2063).pdf

แบบฟอร์มราชื่อผู้ร่วมโครงการ

http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2020042817011_แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมใช้ประโยชน์จากการใช้งานของระบบสูบน้ำ.xlsx

คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ

http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2020042817012_คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน%20.pdf

27/04/2020

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศปรับปรุงยุทธศาสตร์ ปี2563(ฉบับปรับปรุง)

http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2020042415370_ยุทธศาสตร์%2063%20(ฉบับปรับปรุง).pdf

มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
20/04/2020

มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

“พลังงาน”ร่วม กกพ.- 3 การไฟฟ้าเยียวยาค่าไฟช่วย 2 กลุ่มครัวเรือน
ขยายกลุ่มใช้ไฟฟรี 150 หน่วย พร้อมให้ส่วนลดครัวเรือนชั้นกลาง

กระทรวงพลังงานเพิ่มมาตรการบรรเทาผลกระทบค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือนที่สนองนโยบายรัฐอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยแบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกผู้ใช้ไฟฟรี จะขยายปริมาณการใช้ไฟให้จาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย กลุ่มสอง ลดภาระค่าไฟครัวเรือนโดยยึดหน่วยการใช้ไฟเดือนก.พ.63 ก่อนเกิดโควิดเป็นเกณฑ์ หากใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วยจ่ายเท่าเดิมเท่ากับเดือนก.พ. หากเกิน 800 หน่วยมีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินโดยจะลดให้ 50%ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน และถ้าใช้มากเกิน 3,000 หน่วยมีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินโดยจะลดให้ 30%ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค.63 โดย กกพ. เตรียมสรุปเสนอที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
วันนี้ (20 เม.ย.63) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานตระหนักถึงปัญหาของประชาชนในรายจ่ายด้านค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการของภาครัฐที่ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมโ ดยที่ประชุมสรุปมารตการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟประเภทครัวเรือนรวม 20 ล้านคน แบ่งมาตรการได้ดังนี้
กลุ่มประเภทอัตราค่าไฟ 1.1 ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ซึ่งมีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน จะขยายหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมให้ใช้ไฟฟรีที่ 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย ตั้งแต่มี.ค.-พ.ค.63
กลุ่มประเภทอัตราค่าไฟ 1.2 กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยขึ้นไป ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะช่วยเหลือโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนในเดือนก.พ.63 เป็นเกณฑ์ เพราะเป็นเดือนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีการกำหนดมาตรการความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือนมี.ค.-พ.ค.63 แบ่งตามระดับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ได้ดังนี้

- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือน ก.พ. เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย และในเดือนมีนาคมมีการใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย ซึ่งไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าคิดตามจำนวน 500 หน่วยเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย จะคำนวณหน่วยใช้ไฟฟ้าจากจำนวนหน่วยเดือนมีนาคมลบจำนวนหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ ลดเฉพาะส่วนต่าง ลด 50% เช่น เดือน ก.พ.ใช้ 500 หน่วย เดือน มี.ค.ใช้ 1,000 หน่วย ซึ่งเกินจากเดือน ก.พ. ที่ 500 หน่วย เมื่อลด 50% เท่ากับส่วนต่างใช้ไฟเพิ่ม 250 หน่วย นำส่วนต่าง 250 หน่วยรวมกับ 500 หน่วยที่ใช้ในเดือนฐาน ก.พ. ก็เท่ากับหน่วยไฟที่ใช้และนำคำนวณเป็นค่าไฟตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า เป็นจำนวน 750หน่วยที่จะใช้คำนวณค่าไฟฟ้าในเดือน มีนาคม
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามากคือใช้เกิน 3,000 หน่วย ก็จะมีส่วนลดให้ 30% ของหน่วยที่ใช้เกิน เช่น เดือนก.พ.ใช้ไฟ 1,200 หน่วย เดือนมี.ค.ใช้ 3,200 หน่วย ซึ่งเกินจาก 3,000 หน่วยตามเกณฑ์ ส่วนต่างหน่วยใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบจากกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 2,000 หน่วย คิดส่วนลด 30% จาก 2,000 หน่วยคือ 600 หน่วย เท่ากับต้องเสียส่วนเพิ่มค่าไฟที่ 1,400 หน่วย และนำ 1,400 หน่วยไปบวกกับฐานการใช้ไฟ ก.พ. 1,200 หน่วย เท่ากับต้องจ่ายค่าไฟที่ 2,600 หน่วย สำหรับเดือนมีนาคม

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวทั้งสองกลุ่มจะดำเนินการในการคิดค่าไฟฟ้า 3 เดือนคือ มี.ค.-พ.ค.2563 โดยหากมีการจ่ายค่าไฟในบิลเดือนมี.ค.หรือเม.ย.ไปแล้วจะมีการนำเงินคืนอัตโนมัติผ่านรอบบิลถัดไป
“เป็นความตั้งใจของหน่วยงานของรัฐในการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเมื่อมีปัญหาก็พยายามหาทางออกเพื่อแบ่งเบาภาระผลกระทบ ซึ่งเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ กระทรวงพลังงานคาดหวังว่าจะช่วยลดภาระให้ประชาชนลงได้ ซึ่งขั้นตอนจากนี้ ทาง กกพ. จะสรุปหลักเกณฑ์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอได้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.63)” นายสนธิรัตน์กล่าว
………………………………………………………..

มาตราการ Work from Home จากสป.พน. ครับ เราจะผ่านไปด้วยกัน
24/03/2020

มาตราการ Work from Home จาก
สป.พน. ครับ

เราจะผ่านไปด้วยกัน

กกพ.รับฟังความเห็นร่างจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ถึง27 มี.ค.นี้ เผยมีทั้งบทปรับและยกเลิก
17/03/2020
กกพ.รับฟังความเห็นร่างจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ถึง27 มี.ค.นี้ เผยมีทั้งบทปรับและยกเลิก

กกพ.รับฟังความเห็นร่างจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ถึง27 มี.ค.นี้ เผยมีทั้งบทปรับและยกเลิก

เหลืออีก10 วันในการเปิดรับฟังความเห็นระเบียบหลักเกณฑ์จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ใน โครงการโรง....

โรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
14/03/2020
โรงไฟฟ้าชุมชนQuick Win เข้มเกณฑ์คุณสมบัติ ห้าม กลุ่มSPP Hybrid Firm สวมรอย - Energy News Center

โรงไฟฟ้าชุมชน Quick win

กระทรวงพลังงานเปิดประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนประเภทQuick Win กำหนดคุณสมบัติเข้ม 10 ข้อ โดยห้าม โรงไฟฟ้า S...

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกาศรับสมัคร admin เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563http://enconfund.go.th/...
02/03/2020
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศรับสมัคร admin เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563

http://enconfund.go.th/index.php

คู่มือการลงทะเบียน

http://enconfund.go.th/pdf/index/2020030216390_คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน.pdf

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

27/02/2020
คนบันดาลไฟ

คนบันดาลไฟ

⚡ มหา'ลัยไฟจากฟ้า ⚡
ตอน สาธิตการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
โดย ช่างดำอินดี้ สำนักช่างดำ

ช่างดำจะสาธิตการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบตั้งพื้น แนะนำอุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ ให้เข้าใจในหลักการของโซลาร์เซลล์ จนถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติติดตั้งด้วยตัวเอง

สามารถเรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
คลิก 👉 https://bit.ly/3azMKM3

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
25/02/2020
รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เทมเพลต หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการประเภทคำสั่ง และหนังสือประชาสัมพันธ์ประเภทประกาศ ดาวน์....

กระทรวงพลังงาน
18/02/2020

กระทรวงพลังงาน

โรงไฟฟ้าชุมชน นโยบายที่เป็นรูปธรรมด้านพลังงานซึ่งผลักดันนโยบาย Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน ภายใต้การนำของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน สามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบอาชีพของชุมชน

หลักการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนคือ จะกำหนดพื้นที่เป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วประเทศ และมีระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับไฟฟ้าที่จะผลิตจากชุมชน โดยแนวทางการจัดตั้ง ให้ภาคไฟฟ้า รัฐและ/หรือเอกชนและ/หรือชุมชน ร่วมจัดตั้ง หากพื้นที่ไม่มีศักยภาพจากพืชพลังงานจะส่งเสริมการผลิตจากแสงอาทิตย์ด้วย ขนาดกำลังผลิตที่สอดคล้องความต้องการใช้ในพื้นที่ ทั้งนี้ ราคารับซื้อต้องกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าให้น้อยที่สุด และมีการกำหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้า ส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงาน หรือรายได้จากการขายเชื้อเพลิงจากวัสดุทางการเกษตร โดยอาจมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สามารถติดตามความคืบหน้าได้จาก Facebook ของกระทรวงพลังงาน

#สนธิรัตน์ #โรงไฟฟ้าชุมชน #พลังงานเพื่อทุกคน #EnergyForAll #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

ที่อยู่

555/2 ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีชั้น11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0819367135

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด