องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขอ?

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมวางพวงมาลาอนุส...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เราสู้และตรวจพลสวนสนาม ในงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2566 โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 /นายแพ เดชพร ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ /คณะสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ /นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอโนนดินแดง จัดงานวันระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติประวัติ สดุดีวีรกรรมหาญกล้าของวีรชนผู้กล้า ซึ่งสละชีวิตและร่างกายต่อสู้เพื่อก่อสร้างถนนสายละหานทราย-ตาพระยา และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายอนุวัตร จริยาก...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศุภชัย ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 2 พร้อมด้วยสิบเอกไกรศรี ชิดนอก ผอ.โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบวงสรวงงาน...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบวงสรวงงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2566 โดยมีนายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพ เดชพร ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ /คณะสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ /นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนร่วมบวงสรวงวีรชนเราสู้ ณ อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเจริ...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี 2566 โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง /นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล รองประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ /คณะสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนร่วมในพิธี ณ อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายศุภชัย ศรีตะว...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายศุภชัย ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 2 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิติขั้นพื้นฐาน(CPR) รุ่นที่ 2 สำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์:EMR ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสุวิช นันโช หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เข...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 2 และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผอ.กองสาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลคูเมือง โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5 เป็นประธานส่งมอบฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายศุภชัย ศรีตะว...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายศุภชัย ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 2 พร้อมด้วยนายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 1 และนางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือตัวแทนญาติของผู้ป่วย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์ปันสุขตำบลตูมใหญ่ (องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่) อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

“รองบิ๊ก ส่งมอบบ้านให้นางหนูกาย โพธิขำ และนายอุดม เยาว์ไธสง ผู้พิการผู้สูงอายุชาวตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุร...
25/08/2023

“รองบิ๊ก ส่งมอบบ้านให้นางหนูกาย โพธิขำ และนายอุดม เยาว์ไธสง ผู้พิการผู้สูงอายุชาวตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความปลอดภัยมั่นคง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
***********************************************************************************
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานส่งมอบบ้านให้นางหนูกาย โพธิขำ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 1 และส่งมอบบ้านให้นายอุด เยาว์ไธสง บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางศิริรัตน์. วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ /นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ /นางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผอ.กองสาธารณสุข /นางเพชรี สุขประโคน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบฯ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 160,000 บาท แก่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในการก่อสร้างบ้านได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการก่อสร้างบ้านจนเสร็จ..

24/08/2023

(24ส.ค.66)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566 ใน 5 ด้าน ประกอบ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.การบริการสาธารณะ และ5.ด้านธรรมาภิบาล

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนางพร...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนางพรวลัย ศิริวาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หัวหน้าทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566 และคณะทีมประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัด อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะทีมประเมินฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566 ใน 5 ด้าน ประกอบ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.การบริการสาธารณะ และ5.ด้านธรรมาภิบาล จากทีมประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลในด้านต่างๆ แก่คณะทีมประเมินฯ.....

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกฤษณศักดิ์ ศาลางาม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ (ส.อบจ.บุรีรัมย์ อำเ...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกฤษณศักดิ์ ศาลางาม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ (ส.อบจ.บุรีรัมย์ อำเภอสตึก เขต 1) เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมด้วยนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณาผล ซึ่งจะได้แถลงผลการแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข เทศบ...
23/08/2023

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 150,000 บาท
*************************************************************************************
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์และเครื่องมือโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ /นางปริญญาพร เคนน้ำเที่ยง สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ /นายอภิสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒนา /แพทย์หญิงปัจฉิมา หลอมประโคน ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ /นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัด อบจ.บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดับชุมชนและที่บ้าน ให้กับเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา งบประมาณ 150,000 บาท โดยเป็นการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย อบจ.บุรีรัมย์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย ผู้พิการและครอบครัว ให้มีความหวัง เห็นคุณค่าตนเอง มีพลังกาย พลังใจ ที่จะสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกีย...
23/08/2023

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 279,500 บาท
*************************************************************************************
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ /นางปริญญาพร เคนน้ำเที่ยง สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ /แพทย์หญิงปัจฉิมา หลอมประโคน ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ /นายวิชัย เจริญสุข สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ /นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัด อบจ.บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบ..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 279,500 บาท เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผู้ป่วย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย ผู้พิการและครอบครัว ให้มีความหวัง เห็นคุณค่าตนเอง มีพลังกาย พลังใจ ที่จะสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

🏅มิชชั่นแรกคือเข้าเส้นชัย มิชชั่นต่อไปคือรับเสื้อฟินิชเชอร์ 👕👕 มาแล้วจ้า! เสื้อ Finisher งานวิ่ง ”บุรีรัมย์ มาราธอน 2024...
23/08/2023

🏅มิชชั่นแรกคือเข้าเส้นชัย มิชชั่นต่อไปคือรับเสื้อฟินิชเชอร์ 👕
👕 มาแล้วจ้า! เสื้อ Finisher งานวิ่ง ”บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 พรีเซนเต็ดบาย เครื่องดื่มตราช้าง" สำหรับนักวิ่งระยะ Marathon และ Half Marathon
🆕 ปีนี้เสื้อ Finisher ยังคงใช้ 2 สี คือน้ำเงิน และส้ม เป็นหลัก โดยสีน้ำเงินเป็นของระยะ Marathon ส่วนสีส้มเป็นของระยะ Half Marathon
สำหรับลายเส้นที่ปรากฎบนเสื้อสื่อความหมายถึงเส้นทางการวิ่งทั้ง 4 ระยะของงาน ”บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 พรีเซนเต็ดบาย เครื่องดื่มตราช้าง" ที่รวมกันจนสามารถก้าวไปเป็นงานวิ่งไนท์รันมาตรฐาน Gold Label รายแรกของโลก
🏃🏼‍♀️🏃🏼แล้วมาสนุกด้วยกันวันที่ 27 มกราคม 2567
ใครที่สมัครแล้วก็เตรียมตัวซ้อมให้ดี ส่วนใครที่ยังไม่สมัครรีบเลย ใกล้เต็มแล้ว สามารถสมัครได้ที่ 👇👇
https://www.runningconnect.com/event/BRM2024
#บุรีรัมย์มาราธอน2024

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลการประเมิน ITA 2566 ระดับผ่านดี 92.51 คะแนน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
22/08/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลการประเมิน ITA 2566 ระดับผ่านดี 92.51 คะแนน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566

📣 เสื้อวิ่งมีทั่วไป แต่เสื้อที่ดีต่อใจ ต้องบุรีรัมย์มาราธอน Gold Label 🎉🎉 มาแล้วจ้า Official Race Pack "บุรีรัมย์มาราธอน...
22/08/2023

📣 เสื้อวิ่งมีทั่วไป แต่เสื้อที่ดีต่อใจ ต้องบุรีรัมย์มาราธอน Gold Label 🎉
🎉 มาแล้วจ้า Official Race Pack "บุรีรัมย์มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ดบายเครื่องดื่มตราช้าง" ทั้ง 4 ระยะ 🏃🏼
🎽สำหรับแนวคิดในการออกแบบเสื้อวิ่งปีนี้มาจากเส้นทางการวิ่งทั้ง 4 ระยะตลอดทั้ง 7 ปี มารวมกันจนกลายเป็นงานวิ่งที่ได้รับรองให้เป็น Gold Label รายการแรกของโลกในรูปแบบ NIGHT RUN
ใครที่สมัครแล้วก็เตรียมตัวซ้อมให้ดี ส่วนใครที่ยังไม่สมัครรีบเลย ใกล้เต็มแล้ว สามารถสมัครได้ที่ 👇👇
https://www.runningconnect.com/event/BRM2024
🏃🏼‍♀️🏃🏼แล้วมาสนุกด้วยกันวันที่ 27 มกราคม 2567
#บุรีรัมย์มาราธอน2024

อบจ.บุรีรัมย์ ทำ MOU ความร่วมมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ...
22/08/2023

อบจ.บุรีรัมย์ ทำ MOU ความร่วมมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
*********************************************************************************
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายศุภชัย ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิติขั้นพื้นฐาน(CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ณ โรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สจ.อำเภอคูเมือง เขต 1 /นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัด อบจ.บุรีรัมย์ /นางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผอ.กองสาธารณสุข /นายศุภกร อันนอก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง /นายสุวิช นันโช หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน /นางสาวยศสุดา สุขแป้ง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิติขั้นพื้นฐาน(CPR) รุ่นที่ 2 สำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์:EMR เพื่อให้มีความรู้ และมีทักษะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเป็นระบบ ทั้งด้านการประเมินวิเคราะห์ปัญหา การดูแล การจัดการประเมินผล การสื่อสาร และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิติและกลับคืนมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลคูเมือง บ้านด่าน ชำนิ ห้วยราช และลำปลายมาศ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา...
22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” อำเภอพลับพลาชัยและอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองประจำการในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มีการจัดพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าไปปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ เมื่อปลดประจำการได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนำความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเอง เช่น นายเดชสิทธิ์ โสประโคน ที่มีความสนใจในการทำเกษตร รับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรั่ง จึงนำประสบการณ์การปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาทำที่บ้านของตนเองในช่วงที่ลาพักกลับบ้าน ในเนื้อที่ 1 งาน และมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดีเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ หลังปลดประจำการแล้ว ได้ย้ายมาอยู่บ้านภรรยา ประกอบกับพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านตนเองประสบปัญหาน้ำท่วม จึงได้ปลูกผักปลอดภัย เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ในพื้นที่ 2 งาน ที่บ้านภรรยา นำผลผลิตมาประกอบอาหารภายในครอบครัว และจำหน่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว ปัจจุบัน นายเดชสิทธิ์ ได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผักในพื้นที่ว่าง เป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 11.44 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ทรงฟังรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กราบบังคมทูลรายงานโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ดำเนินงานภายในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตั้งแต่ปี 2559 ในพื้นที่ 28 ไร่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก, พื้นที่ปศุสัตว์, แหล่งน้ำ และพื้นที่อื่น ๆ เน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตดีเป็นพิเศษ คือ หน่อไม้ฝรั่ง และปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, ทำน้ำส้มควันไม้ ใช้ผลิตจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ, เลี้ยงปลานิลจิตรลดา, เป็ดเทศกบินทร์บุรี, ไก่ประดู่หางดำ, กบทุ่งกุลา, สุกร และโค มีทหารกองประจำการที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาสาเข้าร่วมโครงการ เมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตน และกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนกองพลทหารราบที่ 6 และกองกำลังสุรนารี ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบัน มีหน่วยเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี 10 หน่วย ในจังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี เน้นปลูกผักปลอดภัย และขยายผลสู่ชุมชน ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ปลูกผลไม้พระราชทาน ลดรายจ่าย หากมีมากสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่อีสานใต้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 สามารถผลิตพันธุ์ปลาพระราชทานได้ 375,860 ตัว และจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคอีสานใต้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา เป็นการทดลองเลี้ยงไก่ เพื่อผลิตเป็นไก่พื้นเมืองพระราชทาน

เวลา 13.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" สู่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของมณฑลทหารบกที่ 26 โดยเข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 243 คน ซึ่งมูลนิธิเทพอำนวย โดยกองทัพบก ร่วมสนองพระราชดำริผ่านการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 289 โรงเรียนทั่วประเทศ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งคณะครูได้แนวความคิดมาจากการไปศึกษาดูงานที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 และกลับมาทดลองปลูก เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง และมีแผนแบ่งปันเมล็ดและกล้าพันธุ์ให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปเพาะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เพื่อมาประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากมีโปรตีนสูง ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู พร้อมเลี้ยงกบและปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ซึ่งทหารพันธุ์ดีเข้ามาอบรบขั้นตอนการเลี้ยง การให้อาหาร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ แล้วทอดพระเนตร "ร้านขายผักของยายๆ" ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ได้นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้าน มาวางจำหน่ายภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงผักของ นางสมกมล แซงรัมย์ อายุ 77 ปี เกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน โดยเป็นหนึ่งในยายของนักเรียนบ้านหนองม่วง ที่นำผักมาขายในโรงเรียน ซึ่งสนใจการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมถึงโรงเรียน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เช่น กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือเปราะเจ้าพระยา และถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร มาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน เหลือจำหน่าย และเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชน

Cr.ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

นายกภูษิต เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศอำเภอนางรอง เพื่อยกระดับนักกีฬาฟุตบอลของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดี ม...
19/08/2023

นายกภูษิต เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศอำเภอนางรอง เพื่อยกระดับนักกีฬาฟุตบอลของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดี มุ่งสู่ความเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
*********************************************************************************
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อำเภอนางรอง ประจำปี 2566 พร้อมร่วมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมVIPอบจ.บุรีรัมย์ กับ ทีมVIPอำเภอนางรอง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8
พร้อมด้วยนายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง /คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัด อบจ.บุรีรัมย์ /นายเติมเขต กีรติมาศ เลขานุการนายก อบจ.บุรีรัมย์/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอนางรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนางรอง จัดการแข่งขันฟุตบอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อำเภอนางรอง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในท้องถิ่นให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ยุวชน เยาวชน และประชาชนมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยทำการแข่งขัน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชน(ชาย) อายุไม่กิน 12 รุ่นเยาวชน(ชาย) อายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป โดยทำการแข่งขันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อมแ...
18/08/2023

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ - บ้านหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้อมวัสด...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง นำรถรถสุข...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง นำรถรถสุขาเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ที่มาร่วมงานงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

17/08/2023

โครงการ อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน ครั้งที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

OCPB Connect แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุมครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) https://www.o...
17/08/2023

OCPB Connect แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุมครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) https://www.ocpb.go.th/index.php?filename=index
สอบถามข้อมูลต่างๆ 24 ชั่วโมง ได้ที่ ocpbconnect.ocpb.go.th

16/08/2023

อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน ครั้งที่ 4

16/08/2023

การแสดง เรือมอันเร ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
"อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน" ครั้งที่ 4
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

16/08/2023

การแสดง รำตร๊ด ของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น
"อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน" ครั้งที่ 4
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

นายกภูษิต เปิดโครงการอบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มโอกาสในการให้ประชาชนได้รับรู้ถ...
16/08/2023

นายกภูษิต เปิดโครงการอบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มโอกาสในการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ********************************************************************************
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /นายศุภชัย ช่วยชู นายอำเภอพลับพาชัย /นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /หัวหน้าส่วนราชการ /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธีเปิด....
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการ “อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน”ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มโอกาสในการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่ ในการดำเนินการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน รวมไปถึงการตอบสนองความต้องการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชา เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ย่างครอบคลุมทั่วถึง
โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของอบจ.บุรีรัมย์ การให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการงานด้านสาธารณสุข และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดจำหน่ายสินค้า O-TOP นิทรรศการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และการแสดงของชาวอำเภอพลับพลาชัย

นายกภูษิต เปิดถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง บร.ถ. 1 - 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ - บ้านสะเ...
16/08/2023

นายกภูษิต เปิดถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง บร.ถ. 1 - 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ - บ้านสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ชาวอำเภอพลับพลาชัยเดินทางสัญจรไป-มา สะดวกสบายและอย่างปลอดภัย... ********************************************************************************
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง บร.ถ. 1 - 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ - บ้านสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงบ้านแสลงคง ตำบลโคกขมิ้น - บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์) ตามนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่นายกภูษิต เล็กอุดากร ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสังคม ที่มีความสำคัญที่ใช้ในการสัญจรไป-มา การขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงการคมนาคมอื่นๆ ที่จะสร้างความสะดวก ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนารายได้สร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลัก “คนบุรีรัมย์ต้องมาก่อน”
โดยมีนายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /นายศุภชัย ช่วยชู นายอำเภอพลับพาชัย /นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /หัวหน้าส่วนราชการ /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมเปิดถนนเส้นดังกล่าว....

วันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้...
15/08/2023

วันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย และตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2566 นี้

วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองการท่องเที...
15/08/2023

วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลือนที่จอ LED สนับสนุนงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ปี 2023 AMAZING ดินแดนเซราะกราว ณ หน้าสนามช้าง อารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง นำร...
15/08/2023

วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักช่าง นำรถสุขาเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ปี 2023 AMAZING ดินแดนเซราะกราว ณ หน้าสนามช้าง อารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อบจ.บุรีรัมย์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ...
15/08/2023

อบจ.บุรีรัมย์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดการอาการเกิดการเสียชีวิต
**********************************************************************************
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภา อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทธา สจ.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต /3 นายวิทูรย์ เทพอักษรณรงค์ สจ. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 4 /นายธงชัย เนื่องจำนงค์ สจ.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 /นายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สจ.อำเภอคูเมือง เขต 1 /นายศุภชัย ศรีตะวัน สจ.อำเภอคูเมือง เขต 2 /นายจิระนันท์ วงศ์จันทร์ สจ.อำเภอแคนดง /นางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผอ.กองสาธารณสุข /หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีเปิดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและ หลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิตและอุบัติเหตุจมน้ำ จึงได้จัดทำโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีการจัดอบรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อลดการเกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเรา รวมถึงการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว ถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระน...
12/08/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2566
**************************************************************
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 19.19 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางเพชรี สุขประโคน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่อบจ.บุรีรัมย์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิหาคม 2566

ที่อยู่

444 หมู่ที่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Buriram
31000

เบอร์โทรศัพท์

+6644612913

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์คุณอาจจะชอบ