สพม.บุรีรัมย์ The Secondary Educational Service Area Office Buriram

สพม.บุรีรัมย์ The Secondary Educational Service Area Office Buriram สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
21/08/2023

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สอนและฝึกหัดนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ว่ายน้ำเป็น สามารถเอาตัวรอดจากการปร...
21/08/2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สอนและฝึกหัดนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ว่ายน้ำเป็น สามารถเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ อีกทั้ง มีความรู้และทักษะการว่ายน้ำ และการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล

 #รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (2/2) #สพฐ. ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต “ว่ายน้ำเพื่อ...
21/08/2023

#รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (2/2)
#สพฐ. ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (2/2)- สพฐ. ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต “ว่ายน้ำเพ....

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2566
20/08/2023

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2566

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
17/08/2023

สถิติการรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาสัปดาห์นี้พบกับ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน และนักกีฬาว่ายน้ำ       เชิญรับฟังรายการคุยเฟ...
17/08/2023

รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาสัปดาห์นี้
พบกับ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน และนักกีฬาว่ายน้ำ

เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระบบ FM 101.75 MHz หรือ facebook live ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น. https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึก...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) เพื่อรับการประเมินระดับ ScQA และระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2566

โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้กำหนดนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word – Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้รายวิชาเพิ่มเติม “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS” และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลให้บังเกิดเป็นรูปธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) เพื่อรับการประเมินระดับ ScQAและระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2566
โดยมีกำหนดอบรม 1 วัน คือ ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำหรือครูที่รับผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนที่มีคุณสมบัติขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ScQAและระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/15QPREHv_OQdxCMlobdErPacLHeUzbaCx?usp=sharing

สพม.บุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับม...
16/08/2023

สพม.บุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สพม.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด นางพันทิพา สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการ ป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "โครงการพาน้อง กลับมาเรียน สพฐ." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้เด็กกลางคัน และการติดตาม ช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับ การศึกษา หรือมีงานทํา มีอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนด ประเด็นการติดตามและประเมินผลในรอบ 5 เดือน และรอบ 12 เดือน ในระบบ e-MES และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการควบคู่กับการศึกษาวิจัย ซึ่งได้กำหนดกรอบการวิจัยไว้เป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 3 - 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และระยะที่ 3 - 5 ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผลการวิจัยระยะที่ 1 - 2 ทําให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบถึงสาเหตุของการ หลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน จึงได้จัดสรร งบประมาณให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 18 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม โครงการดังกล่าวข้างต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการนำแนวปฏิบัติฯ บูรณาการสู่การดำเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อนผล นำข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1DH4YDD1dUfnPQw5Po6DmehBgzMX09c-s?usp=sharing

12/08/2023
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาสัปดาห์นี้พบกับ กิจกรรมดีกิจกรรมเด่นของโรงพลับพลาชัยพิทยาคม       เชิญรับฟังรายการคุ...
10/08/2023

รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาสัปดาห์นี้
พบกับ กิจกรรมดีกิจกรรมเด่นของโรงพลับพลาชัยพิทยาคม

เชิญรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระบบ FM 101.75 MHz หรือ facebook live ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น. https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารส...
09/08/2023

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการและระบบบริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมกับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 แผนแม่บทประเด็นที่ 12 สามารถเข้าข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ X2 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ และระบบบริการออนไลน์แก่ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time ที่เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง ด้วยระบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สพม.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศ ...
09/08/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สพม.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.บุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Best Practice) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1AO9Y8DdwUKDjDFA0sT9lKP9S8hZqRPCB?usp=sharing

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายสัคสม พระภูจำนง ผอ.กลุ่มนโยบายและ...
09/08/2023

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายสัคสม พระภูจำนง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

 #บุรีรัมย์ สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 #ข่าวการศึกษา
08/08/2023

#บุรีรัมย์ สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 #ข่าวการศึกษา

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 เมื่อวันที่ 6 ส.ค 2566 ดร.เกศทิ.....

- สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025
08/08/2023

- สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 8 สิงหาคม 2566 - สพฐ. Kick off ขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ พร้อมรับการประเมิน PISA 2025

ที่อยู่

15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644612408

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สพม.บุรีรัมย์ The Secondary Educational Service Area Office Buriramผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สพม.บุรีรัมย์ The Secondary Educational Service Area Office Buriram:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ