เทศบาลตำบลนาโพธิ์

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
(6)

(วันนี้) ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลน...
16/11/2023

(วันนี้) ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ จัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
กระชับมิตร เปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลนาโพธิ์
มีการแข่งขันทั้งหมด ๒ คู่
คู่ที่ ๑ VIP ระหว่าง ทีมเฒ่า มัก ย่อง พบ ทีมเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และ ผู้นำชุมชน)
คู่ที่ ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระหว่าง
ทีมโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พบ ทีมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันดังกล่าว

(วันนี้) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร...
16/11/2023

(วันนี้) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๗ รูป ในโอกาสเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์และสวนสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในการค้าขาย ทำให้ตลาดสดน่าซื้อและตลาดติดดาว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการตลาดสด พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว

15/11/2023
25/08/2023
(วันนี้) นายวรพงษ์  บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล...
25/08/2023

(วันนี้) นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางหนูกาย โพธขำ อายุ ๗๕ ปี ประเภท ผู้สูงอายุ
๒. นายอุดม เยาว์ไธสง อายุ ๕๓ ปี ประเภทความพิการการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย การดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้บูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ดังนี้
๑. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. สาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ในการดูแลให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ
๓. ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ นายบุญเลิศ โบไธสง
อาสาสมัครและภาคประชาชน สนับสนุนแรงงานในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
๔. สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในการจัดทำโครงการฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคำนึงถึงความยากลำบากความยากจน ความมั่นคงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยที่เป็นสำคัญ

โดยมี นายยุทธชัย พงษ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ นางเพชรี สุขประโคน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน นางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นายธำมรงค์ ทิพย์อักษร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายบุญส่ง ปานทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุง และนายสุรชัย ชุตินธนารักษ์ สาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบล...
24/08/2023

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายสุขสรร อนุแก่นทราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี กำนันฯ ผู้นำชุมชนฯ อสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเ...
24/08/2023

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการหุ่นยนต์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนา...
24/08/2023

(วันนี้) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายสุขสรร อนุแก่นทราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาล เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมประเมินชุดที่ ๑๐ ซึ่งรับผิดชอบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ณ ห้องประชุมหนองโก ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖--------------------------------...
24/08/2023

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
--------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นางธนพร นอกไธสงประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายปัญญา ปักกาโต ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตันติโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุมฯ

(วันนี้) ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้...
18/08/2023

(วันนี้) ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ มีความเจริญรุ่งเรืองและก่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ รวมทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ กำนัน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าว

(วันนี้) ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้...
17/08/2023

(วันนี้) ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆด้านของผู้สูงอายุ สามารถมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้เกิดเวทีผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรม ดังนี้
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อบอุ่นร่างกาย
๒. การเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
๓. กิจกรรมสันทนาการ สร้างสุข ความสนุกสนาน มีส่วนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น
๔. กิจกรรมทำดอกไม้ไหว้พระจากใบเตยหอมและร่วมห่อข้าวต้มมัด เพื่อร่วมทำบุญในพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

17/08/2023

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

(วันนี้) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะก...
16/08/2023

(วันนี้) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ - ตรวจสอบและติดตามการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลและสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและให้เป็นตลาดที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
-ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการก่อสร้างวงเวียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
-ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณหนองฝายใหม่ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำที่ใส สะอาด ติดตามปริมาณน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนตลอดปี
- และลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการสร้างถนน เพื่อให้การคมนาคมของพี่น้องประชาชนสะดวก ปลอดภัย

(วันนี้) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ปักกาโต รองป...
12/08/2023

(วันนี้) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ปักกาโต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางจันทร์จิรา กามนต์ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ สวมใส่ชุดปกติขาวและชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

(วันนี้) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
12/08/2023

(วันนี้) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๕ รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางจันทร์จิรา กามนต์ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ สวมใส่ชุดปกติขาวและชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

(วันนี้) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์  บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานการจัดโค...
11/08/2023

(วันนี้) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาล จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่คุณความดีของแม่ดีเด่น และเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอีนดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวที ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ ผู้นำชุมชน อสม. และพี่น้องประชาชนร่วมในพิธี

11/08/2023

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

11/08/2023

โครงการวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖--------------------------------...
10/08/2023

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
--------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นางธนพร นอกไธสงประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายปัญญา ปักกาโต ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตันติโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุมฯ

(วันนี้) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภา...
04/08/2023

(วันนี้) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กำนันตำบลนาโพธิ์ ผู้นำชุมชนฯ ประธาน อสม. ร่วมทำบันทึกข้อตกลงขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หน่วยงานราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ ชมรม กลุ่มประชาชนในชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ การรักษา การป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหนองโก ชั้น ๓ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต อำเภอนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

(วันนี้) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ประ...
04/08/2023

(วันนี้) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโกเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

(วันนี้) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้า...
03/08/2023

(วันนี้) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆด้านของผู้สูงอายุ สามารถมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้เกิดเวทีผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรม ดังนี้
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อบอุ่นร่างกาย
๒. การเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
๓. กิจกรรมสันทนาการ สร้างสุข ความสนุกสนาน มีส่วนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

(วันนี้) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายปัญญา  ปักกาโต รองป...
28/07/2023

(วันนี้) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ปักกาโต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางจันทร์จิรา กามนต์ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ สวมใส่ชุดปกติขาวและชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

(วันนี้) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...
28/07/2023

(วันนี้) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๔๕ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางจันทร์จิรา กามนต์ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ สวมใส่ชุดปกติขาวและชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากท่อเมนเหล็กประปาบริเวณสะพานคลองจอกเกิดรอยรั่ว สาเหตุจากท่อเหล็กประปาผุกร่อน กองประปา เทศบา...
24/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากท่อเมนเหล็กประปาบริเวณสะพานคลองจอกเกิดรอยรั่ว สาเหตุจากท่อเหล็กประปาผุกร่อน กองประปา เทศบาลตำบลนาโพธิ์จะดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งจะปิดน้ำประปาในการซ่อมแซม พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ถึง โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

(วันนี้) ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ ...
20/07/2023

(วันนี้) ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวรพงษ์ บาลไธสง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆด้านของผู้สูงอายุ สามารถมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้เกิดเวทีผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรม ดังนี้
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อบอุ่นร่างกาย
๒. การเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
๓. กิจกรรมสันทนาการ สร้างสุข ความสนุกสนาน มีส่วนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

20/07/2023

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

(วันนี้) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประธา...
19/07/2023

(วันนี้) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายปัญญา ปักกาโต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นายสุขสรร อนุแก่นทราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่ออนุมัติแผนงานโครงการตามที่ได้เสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖------------------------------...
18/07/2023

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

--------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นายอุทัย ปิดตานัง รองประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เปิดประชุมสภาเทศบาล วิสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายปัญญา ปักกาโต ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตันติโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุมฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อ...
11/07/2023

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้
นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์
นายสุขสรร อนุแก่นทราย หัวหน้าสำนักปลัดฯ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานป้องกัน งานเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์พัฒนา ชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านขมิ้น โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก ๗ วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย

(วันนี้) ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบ...
10/07/2023

(วันนี้) ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะและป้องกันการพิการซ้ำซ้อนอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ประธานในการป...
07/07/2023

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยการนำของ
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์
ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
ได้มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโก ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

(วันนี้) ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงา...
06/07/2023

(วันนี้) ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลและสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและให้เป็นตลาดที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

(วันนี้) ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีตำบ...
06/07/2023

(วันนี้) ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ดำเนินเปิดการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาโพธิ์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆด้านของผู้สูงอายุ สามารถมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้เกิดเวทีผู้สูงอายุในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรม ดังนี้
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อบอุ่นร่างกาย
๒. การเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
๓. กิจกรรมสันทนาการ สร้างสุข ความสนุกสนาน มีส่วนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

06/07/2023

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ประจำวันที่ 6 กรกฏรคม พ.ศ.2566

(วันนี้) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนาม ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อหลักเมืองอำเ...
28/06/2023

(วันนี้) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ในนาม ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารผู้สูงอายุ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประเพณีปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ประจำปี เพื่อทำนุบำรุงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้สืบต่อไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธ...
28/06/2023

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก ๗ วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย

(วันนี้) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชกา...
26/06/2023

(วันนี้) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชกาาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพธิ์ โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก ๗ วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย

(วันนี้) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมา...
26/06/2023

(วันนี้) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน โดยมี นางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอนาโพธิ์ ผู้นำชุมชน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

(วันนี้) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีตำบลน...
23/06/2023

(วันนี้) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา วรสีหะ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายสุขสรร อนุแก่นทราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ ๖ ข บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก ๗ วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย

ที่อยู่

53 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
Buriram
31230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044686114

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลนาโพธิ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด