ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR,
(1)

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ກຳລັງແຮງງານ, ຕະຫລາດແຮງງານ, ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ແຮງງານເດັກ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ທີ່ປະເທດຟີລິບປິິນ ເປັນເຈົ້າພາ...
11/08/2020
ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະກອງປະຊຸມປິ່ນອ້

ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ທີ່ປະເທດຟີລິບປິິນ ເປັນເຈົ້າພາບ.
http://molsw.gov.la/news/detail/N108315

ລາວເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ທີ່ປະເທດຟີລິບປ....

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງຮສສ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ລະບົບສາງເກັບມ້ຽນຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທ...
10/08/2020

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງຮສສ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ລະບົບສາງເກັບມ້ຽນຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
.......................

ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ , ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ຈາກອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WFP) ໃນການອອກແບບ ວຽກງານພາລາທິການ (Logistics) ໂດຍສະເພາະວຽກງານ ລະບົບສາງເກັບມ້ຽນຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຊຶ່ງໄດ້ຈັດ ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານສາງ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ຂັ້ນແຂວງ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນນັ້ນ ສາມາດສ້າງຄູຝຶກໄດ້ 7 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ ຈໍານວນ 34 ທ່ານ, ຍິງ 09 ທ່ານ ຈາກ ພະແນກ ຮສສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ຊຸດຝຶກດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ຜ່ານມານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ 2 ພາກ , ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານສາງ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນ 2 ພາກຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໃນນັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມ ຊຶ່ງໄດ້ໄດ້ລົງເລີກ ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1) ການເລືອກສາງທີ່ເໝາະສົມ (ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງສາງ),
2) ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສາງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຮັບໃຊ້ວຽກງານສາງ,
3) ການເກັບຮັກສາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບັນທຶກ ຕິດຕາມ ກວດກາເຄື່ອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
4) ການຄິດໄລ່ເພື່ອບັນຈຸບໍລິມາດເຄື່ອງ ແລະ ຂະໝາດຄວາມແຮງຂອງລົດບັນທຸກ, ການປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນສາງ
5) ການໃຊ້ແບບຟອມເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງ ລວມທັງການດຳເນີນການຂົນສົ່ງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ
ພ້ອມກັນນີ້, ພາກທົດລອງຕົວຈິງ ແມ່ນໄດ້ມີການກວດນັບ ແລະ ການບັນທຶກເຂົ້າໃນແບບຟອມ. ພ້ອມນີ້ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແທດ ກັບວຽກງານຕົວຈິງໃນຂົງເຂດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ, ຊຶ່ງນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ, ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການຄົ້ນຄວ້າສອບຖາມ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນບົກຮຽນເຊີ່ງກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອຈະໄດ້ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໃນຕໍ່ໜ້າ.
ພ້ອມກັນນີ້, ທາງອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳລາວ (WFP) ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານສາງ ເປັນ ປຶ້ມ (ໃບບົງ-ບິນ) ຮັບ-ຈ່າຍເຄື່ອງເຂົ້-ອອກສາງ ຈຳນວນ 200 ຫົວ ແລະ ໂປຣສະເຕີ ຈຳນວນ 50 ແຜ່ນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືກຽ່ວກັບວຽກງານພາລາທິການສຳລັບການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃຫ້ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມອງບໍລິຫານສາງໃນຕໍ່ໜ້າ./

( ຂ່າວສານຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານ ອົງການປະກັນສັງຄົມປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ.....................ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2020 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ,  ໄດ້ມ...
10/08/2020

ເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານ ອົງການປະກັນສັງຄົມປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ.
....................

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2020 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາຂັັ້ນແຂວງ, ບັນດາຫົົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ຈາກແຂວງອ້ອມຂ້າງ 5 ແຂວງ ເປັນຕົ້ນຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ,ແຂວງຫົວພັນ ,ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາເຄິ່ງຕອນຂອງມື້ນີ້ ຊຶ່ງພາຍຫລັງ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຄັ້ງແລ້ວ ທັງກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ ຮສສ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານປະກັນສັງຄົມຢູ່ຂັ້ນເມືອງ. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການປະກັນສັງ ຄົມນັບທັງສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສັງຄົມມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ລວມສູນ, ຫລີກລ້ຽງການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ມີຫລາຍກົງຈັກຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຮມບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໜ້າວຽກວິຊາສະເພາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຂົ້າກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໂຮມກົມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າເປັນອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການກະກຽມ ແລະ ປະກາດການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕາມພາລະບົດບາດ ໃນຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2020 ຜ່ານມານີ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງປະກັນສັງຄົມຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ເປັນການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະ ດວກວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

( ຂ່າວສານຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດ ລວມມູນຄ່າ 1 ຕື້ກ່ວາກີບ. ..........................ທີ່ພະແນກແ...
07/08/2020

ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດ ລວມມູນຄ່າ 1 ຕື້ກ່ວາກີບ.
..........................

ທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຫົວພັນ. ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ2020 ນີ້,. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄໍາສອນ ເທບວົງຊໍາ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງຫົວພັນ ມີແຂກຖຶກເຊີນຕະຫລອດຮອດພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຮັບຊາບ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ທາງແຂວງແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແຫ້ງແລ້ງ ໃນນີ້: 6 ເມືອງທີ່ປະສົບໄພພິບັດ ຄື: ເມືອງກວັນ, ຊໍາໃຕ້, ວຽງໄຊ, ເມືອງຮ້ຽມ, ສົບເບົາ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈໍານວນ 159 ບ້ານ, 2,219 ຄອບຄົວ, 14.773 ຄົນ, ຍິງ 6.744 ຄົນ, ພ້ອມນີ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດເຂົ້າກິນ ຈໍານວນ 118 ໂຕນ ມູນຄ່າ 1.113,920.000 ກີບ ໂດຍແມ່ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ກອງ ທຶນເພື່ອນຮ່ວມງານ KR1 ເເລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ເຕັ້ນ, ມູນຄ່າ 344,476,630 ກີບ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້,
ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຝົ້າລະວັງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຕອບໂຕ້ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ, ເຫດການ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

( ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ໃນວັນທີ 2-3 ສິງຫາ 2020 ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸຊິນລາກຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າສ...
07/08/2020

ໃນວັນທີ 2-3 ສິງຫາ 2020 ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸຊິນລາກຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍຍຶ່ງຂຶ້ນ ເກິີດມີນໍ້າເຂົ້າຖ້ວມຂັງມີ 8 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ແຕນ ເມືອງເງິນ ເມືອງຄອບ ເມືອງພຽງ ແກ່ນທ້າວ ທົ່ງມີໄຊ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຊາຊົນຈຳນວນ 54 ບ້ານ 1.740 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກສົມຄວນຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມຊຸ ຍ້ອນພາຍຸຊິນລາກູພັດຜ່ານ ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 4 ສິງຫານີ້ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນຫລາຍກວ່າ 2 ຕື້ 880 ລ້ານກີບ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກແມ່ນເມືອງພຽງມີເນື້ອທີ່ນາຖືກນໍ້າຖ້ວມຫລາຍກວ່າ 300 ເຮັກຕາ ເມືອງບໍ່ແຕນມີເສັ້ນທາງຂາດຫຼາຍຈຸດ ຂົວອູ່ 2 ແຫ່ງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ສະເພາະເທສະບານແຂວງຄື:ເມືອງໄຊຍະບູລີແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຮຸ່ງກວມເອົາ 12 ບ້ານ ມາຮອດປະຈຸບັນຫຼາຍເມືອງລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະເລີ່ມເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ
ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມນຳໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວທັງເປັນຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງລົງໄປມອບເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພພິບັດທີ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ ເງິນ ຈຳນວນ 50 ລ້ານກີບ ເຂົ້າໜ້ຽວຈາກກອງທຶນເພື່ອນຮ່ວມງານ KR1 ຈຳນວນ 258 ໂຕນ ມູນຄ່າ 2,4 ຕື້ກວ່າກີບ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເກີບ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຕັ້ນ ມູນຄ່າ 344 ລ້ານກວ່າກີບ ລວມມູນຄ່າ 2,8 ຕື້ກວ່າກີບ ນອກຈາກນັ້ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງ ມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ.

(ຂ່າວສານຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໃນ 2 ແຂວງຄື: ໄຊຍະ...
07/08/2020

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໃນ 2 ແຂວງຄື: ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.
..........................................
ເນື່ອງຈາກ ພາຍຸ ຊິນລາກຸ (SINLAKU)ໄດ້ພັດຜ່ານ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2020 ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 12 ເມືອງ (ໃນນີ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີມີ 8 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຊຽງຮ່ອນ ຫົງສາ ເງິນ ໄຊສະຖານ ພຽງບໍ່ແຕນ ທົ່ງມີໄຊ ແກ່ນທ້າວ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນມີ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຊະນະຄາມ ເມືອງວັງວຽງ ເມືອງກາສີ) 87 ບ້ານ 1.261 ຄອບຄົວ 3.406 ຄົນ (ຍິງ 1.672 ຄົນ) ເຮືອນເສຍຫາຍ 150 ຫຼັງ ເນື້ອທີ່ນາຖືກນໍ້າຖ້ວມ 562.81 ເຮັກຕາ ນອກນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ.
ໃນວັນທີ 5-6 ສິງຫາ 2020ນີ໊, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມຄະນະ . ໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໃນ 2 ແຂວງຄື ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.
ສຳລັບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ອໍານາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ສົມທົບ ແລະ ລະດົມນໍາໃຊ້ກໍາລັງທະຫານຈັດວາງກໍາລັງພົນແຕ່ລະຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ພື້ນທີ່ລຽບແຄມນໍ້າຮຸ່ງ (ທີ່ມີສະພາບນໍ້າລົ້ນຕາຝັ່ງໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງປະຊາຊົນ) ປະກອບມີ 5 ຈຸດຫຼັກ ຄື: ຈຸດບ້ານນາຢາວ ຈຸດບ້ານຖິ່ນ ຈຸດບ້ານສີເມືອງ ຈຸດບ້ານ ໜອງແຊງ ແລະ ຈຸດບ້ານນາຕາກ ແຕ່ລະຈຸດ ໄດ້ກຽມພ້ອມດ້ານກໍາລັງພົນ ປະກອບມີ ທະຫານ ປກສ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຽມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກເສີນ ເປັນຕົ້ນ - ເຮືອກູ້ໄພ ຈັກປັ່ນໄຟ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມນີ້ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງໄດ້ອອກແຈ້ງການປະກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກຽມພ້ອມ ຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງ ແລະ ຊັບສິນທີ່ຈໍາເປັນໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ ໂດຍມີກໍາລັງພົນເຂົ້າຊ່ວຍ ສ່ວນແຂວງວຽງຈັນຕໍ່ກັບສະພາບເຫດການດິນເຈື່ອນຢູ່ເມືອງວັງວຽງທາງແຂວງໄດ້ແກ້ໄຂ ໂດຍໄດ້ຂຸດສະດິນທີ່ຖົມທາງເລັກໜ້ອຍສໍາເລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາທຽວໄປ - ມາ ໄດ້ ສະເພາະເຫດການນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສະພາບນໍ້າແມ່ນໄດ້ລົດລະດັບລົງແລ້ວ ແລະ ມີພຽງເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນເລັກໜ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງກໍາລັງພົນທະຫານແຂວງໄດ້ສົມທົບກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຮັດການອານາໄມເຮືອນຊານ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບ ເຫດການນໍ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ ຢູ່ເມືອງກາສີ ປະຈຸບັນ ສະພາບນໍ້າແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຖ້ວມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບ ເມືອງ ເພື່ອປະເມີນຜົນເສຍຫາຍດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຈະລາຍງານເພີ່ມຕື່ມມາຍັງ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ.
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເກີດໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຈັດສົ່ງກໍາລັງ ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ສະເພາະຂະແໜງ ຮສສ ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຕັ້ນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ທັງສອງແຂວງແລ້ວ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການບັນເທົາທຸກ ແລະ ໃຫ້ແຂວງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີ ນໍາໃຊ້ເງິນບ້ວງເງິນກອງທຶນນໍ້າມັນໃຫ້ແຂວງເພີ່ມເຕີມ ຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 50 ລ້ານກີບ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ 30 ລ້ານກີບ ແລະ ພ້ອມທັງຢຽ້ມຢາມຫົວໜວ່ຍແຮງງານ, ຄອບຄົວຕົວແບບ ນຳອີກ.

(ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເພຶ່ອຕິດຕາມເກັບກຳ...
05/08/2020

ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເພຶ່ອຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ນຳ້ຊຸໄຫຼຖວ້ມ ບັນດາເມືອງ, ບ້ານ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ກະຊວງ ຮສສ ຮວ່ມມືກັບ ອົງສາກົນ (IOM)ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ການເພີ່ມທະວີກະກຽມພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.....
04/08/2020

ກະຊວງ ຮສສ ຮວ່ມມືກັບ ອົງສາກົນ (IOM)ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ການເພີ່ມທະວີກະກຽມພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.
................................
ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາໃຫ້ແຮງງານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບຽບການໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຖືກກົດໝາຍ, ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການປ້ອງກັນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ໄດ້ຮ່ວມມື ກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ການເພີ່ມທະວີກະກຽມພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດ ຫຼື ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນ ສປປ ລາວ” ໂດຍການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກລັດຖະບານປະເທດຍີປຸ່ນ.
ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ປີ 2020ນີ້, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍມີຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຕາງໜ້າຈາກກະກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍ ທ່ານ ນ. ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້ານຖິ່ນຖານ ໂດຍ ທ່ານ ອຸດອນ ສຸພາວັນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃຫ້ແກ່ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ປກສ ແຂວງ, 36 ເມືອງ ແລະ 72 ບ້ານເປົ້າໝາຍ,
ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຜ່ານມາ, ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ລາວ. ຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ທີ່ໄປແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ຫຼັງໄຫຼກັບຄືນປະເທດ ໂດຍຜ່ານດ່ານ ແລະ ລັກລອບເຂົ້າມາຕາມຊາຍແດນຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 120.000 ຄົນ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນຍ້ອນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານລົງ ແລະ ແຮງງານເອງກໍມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍ່ຄື ແຮງງານຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແບບຜິດກົດໝາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນອາດບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ.
ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ນ. ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ພ້ອມຄະນະ, ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອາຫານແຫ້ງຈໍານວນ 1.300 ຊຸດໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ສູນກັກກັນຂອງແຂວງເປົ້າໝາຍ, ມອບລໍາໂພງຈໍານວນ 72 ຊຸດ ພ້ອມທັງໄດ້ລົງໂຄສະນາຢູ່ 72 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ນຳອີກ.

( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ວັນທີ 3-4/8/20ນີ້,  ສູ້ໆເດີພີ້ນ້ອງຊາວແຂວງໄຊຍະບູລີ
04/08/2020

ວັນທີ 3-4/8/20ນີ້, ສູ້ໆເດີພີ້ນ້ອງຊາວແຂວງໄຊຍະບູລີ

03/08/2020
ວັນທີ່ມີຜົນການໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ

ວັນທີ່ມີຜົນການໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ
https://www.youtube.com/watch?v=I9KoCqZagIs&feature=share&fbclid=IwAR1_vRuVYtqIEm3Yj-wPMoEQ24Bm2E2huS0uSZBd426Q4qQV9UUbt4dMvxM

ວັນທີ່ມີຜົນການໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ

31/07/2020
molsw.gov.la

ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ (1 ສິງຫາ 2010 - 1 ສິງຫາ 2020) ຕໍ່ ສື່ມວນຊົນລາວ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ໃນສົງຄາມອິນໂດຈີນ ໄລຍະປີ 1964-1973 ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນ ສະໝໍລະພູມສູ້ຮົບທີ່ດຸເດືອດ ທັງພາກພື້ນດິນ ແລະ ການຖິ້ມລະເບີດ ທາງອາກາດ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ສະເພາະແຕ່ການຖີ້ມ ລະເບີດທາງອາກາດ ແມ່ນມີຫຼາຍ ກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ, ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ເຄີຍມີການຖິ້ມລະເບີດຜ່າມາ, ໃນນັ້ນມີລະເບີດລູກຫວ່ານ (ບົມບີ) ຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ແລະ ປະເມີນໄດ້ວ່າມີປະມານເຖິງ 30% ຂອງລະເບີດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ.
http://molsw.gov.la/news/detail/N767518

ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເ...
31/07/2020

ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ (1 ສິງຫາ 2010 - 1 ສິງຫາ 2020) ຕໍ່ ສື່ມວນຊົນລາວ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ໃນສົງຄາມອິນໂດຈີນ ໄລຍະປີ 1964-1973 ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນ ສະໝໍລະພູມສູ້ຮົບທີ່ດຸເດືອດ ທັງພາກພື້ນດິນ ແລະ ການຖິ້ມລະເບີດ ທາງອາກາດ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ສະເພາະແຕ່ການຖີ້ມ ລະເບີດທາງອາກາດ ແມ່ນມີຫຼາຍ ກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ, ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ເຄີຍມີການຖິ້ມລະເບີດຜ່າມາ, ໃນນັ້ນມີລະເບີດລູກຫວ່ານ (ບົມບີ) ຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ແລະ ປະເມີນໄດ້ວ່າມີປະມານເຖິງ 30% ຂອງລະເບີດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ.
http://molsw.gov.la/news/detail/N767518

ກອງປະຊຸມ ວາງແຜນ ແລະ ຄົ້ນຄິດຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ...
30/07/2020

ກອງປະຊຸມ ວາງແຜນ ແລະ ຄົ້ນຄິດຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຜ່ານລະບົບສື່ສານທາງໄກ (Video Conference) ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ໂດຍການເປັນປະທານຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ, ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ Hans Guttman, ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນກຽມພ້ອມໄພພິບັດອາຊີ (ADPC), ໂດຍມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຕາງໜ້າ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານທູດອາເມຣິກາປະຈໍາລາວ (USAID), ສູນກຽມພ້ອມໄພພິບັດອາຊີ (ADPC) ປະຈໍາລາວ ,ຕາງໜ້າ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເຊັ່ນ: ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດຟິລິປິນ;
ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ, ພ້ອມວິຊາການຈາກກົມສັງຄົມສົງເຄາະຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດບັນຫາ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງ ການສຳຄັນໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ,ບົດຮຽນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງວຽກງານຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນ ລະດັບຂົງເຂດ ລະຫວ່າງສະມາຊິກ APP, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນທ່າແຮງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ຕໍ່ກັບເຫດການໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸ, ດິນເຈື່ອນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟໄໝ້, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປຶ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດລາວ,ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ສາເຫດມາຈາກ ການແຕກພັງ ຂອງ ສັນເຄື່ອນເຊປຽ່ນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນຫຼັງໄພພິບັດ, ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ຍາດແຍ່ງຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ແລະ ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນຫຼັງໄພພິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເປັນກ້າວໆ.

(ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ที่อยู่

Chanthaburi
347

ข้อมูลทั่วไป

ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ຂຽນ​ຫຍໍ້ “ ຮສສ “ ແມ່ນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ ຂອງ​ລັດຖະບານ ຊຶ່ງ​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕາມ​ການ ສະ​ເຫ​ນີ ຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ມີພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະບານ ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ ສະຫວັດດີ​ການ​ ສັງຄົມ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ມີໜ້າ​ທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ແລະ ຫັນ​ແນວທາງ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ ແຜນ​ງານ, ​ແຜນການ, ​ໂຄງການ, ​ເປັນ​ລະບຽບ​ ກົດຫມາຍ ​ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ​ ການຈັດຕັ້ງ ​ ແລະ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ງານ​ແຮງ​ງານ ແລະ ວຽກງານສະຫວັດດີ​ການ ​ສັງຄົມ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

85621213003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ສ້າງກຳລັງແຮງງານ, ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,ປົກປ້ອງສັງຄົມ,ແຮງງານເດັກ,ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິຫວັດຊາດ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ບໍລິຈາກເລືອດ ອົງການດາແດງ, ເກັບກູ້ລະເບີດ, ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chanthaburi

แสดงผลทั้งหมด