สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ยินดีต้อนรับคะ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประ...
29/06/2021

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่ปันเดง หมู่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และ บ้านป่าแหน่ง หมู่ 3 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ดำเนินการ โครงการเขตพัฒนาที่ดิน เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่ปันเดง หมู่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และ บ้านป่าแหน่ง หมู่ 3 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ดำเนินการ โครงการเขตพัฒนาที่ดิน เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประ...
29/06/2021

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่กองแป หมู่ 9 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ดำเนินการ โครงการเขตพัฒนาที่ดิน เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่กองแป หมู่ 9 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ดำเนินการ โครงการเขตพัฒนาที่ดิน เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

เศรษฐกรชำนาญการ  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒน...
29/06/2021

เศรษฐกรชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ดำเนินการติดตามงานวิจัยประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยได้มีสำรวจพื้นที่การดำเนินงานวิจัย และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อการสูญเสียดิน การกักเก็บน้ำในดินและระบบนิเวศน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการปลูกข้าว และข้าวโพดบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลในการทำการเกษตรในปีการผลิตที่ผ่านมา โดยโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสูญเสียดิน ในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน และตามวิธีของเกษตรกร ตลอดจนศึกษาการเคลื่อนย้าย
ตะกอนดินในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามปริมาณความชื้นดิน ในพื้นที่
แต่ละช่วงเวลา และความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตพืช

เศรษฐกรชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ดำเนินการติดตามงานวิจัยประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยได้มีสำรวจพื้นที่การดำเนินงานวิจัย และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อการสูญเสียดิน การกักเก็บน้ำในดินและระบบนิเวศน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการปลูกข้าว และข้าวโพดบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลในการทำการเกษตรในปีการผลิตที่ผ่านมา โดยโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสูญเสียดิน ในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน และตามวิธีของเกษตรกร ตลอดจนศึกษาการเคลื่อนย้าย
ตะกอนดินในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามปริมาณความชื้นดิน ในพื้นที่
แต่ละช่วงเวลา และความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตพืช

เศรษฐกรชำนาญการ  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับนักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน แล...
29/06/2021

เศรษฐกรชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับนักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ดำเนินการติดตามงานวิจัยประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการวิจัย และร่วมดำเนินการจัดทำ Pretest แบบสอบถามการสำรวจภาวเศรษฐกิจและสังคม กับเกษตรกรในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อการสูญเสียดิน การกักเก็บน้ำในดินและระบบนิเวศน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการปลูกข้าว และข้าวโพดบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2564 โดยโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสูญเสียดิน ในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน และตามวิธีของเกษตรกร ตลอดจน
ศึกษาการเคลื่อนย้ายตะกอนดินในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามปริมาณความชื้น
ดินในพื้นที่แต่ละช่วงเวลา และความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตพืช

เศรษฐกรชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับนักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ดำเนินการติดตามงานวิจัยประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการวิจัย และร่วมดำเนินการจัดทำ Pretest แบบสอบถามการสำรวจภาวเศรษฐกิจและสังคม กับเกษตรกรในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อการสูญเสียดิน การกักเก็บน้ำในดินและระบบนิเวศน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการปลูกข้าว และข้าวโพดบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2564 โดยโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสูญเสียดิน ในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน และตามวิธีของเกษตรกร ตลอดจน
ศึกษาการเคลื่อนย้ายตะกอนดินในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามปริมาณความชื้น
ดินในพื้นที่แต่ละช่วงเวลา และความคุ้มค่าในการลงทุนในการผลิตพืช

17/06/2021

“เสวียน”
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ
การทำปุ๋ยหมักแบบทำเสวียนแบบล้อมโคนต้นไม้
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปุ๋ยหมักอย่างมีประสิทธิภาพ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

11/06/2021

📖👩‍🏫เอกสารวิชาการการอนุรักษ์ดินและน้ำ
: บริบทแห่งการพัฒนาที่สูงที่ยั่งยืน
เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
ครบรอบปีที่ 58 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เว็บไซต์ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10332f/bib10332f.html

#กรมพัฒนาที่ดิน #อนุรักษ์ดินและน้ำ
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11/06/2021

🎋ศาสตร์ของพระราชาในการอนุรักษ์ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และดิน 🎋

📍ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
www.tsdf.or.th

08/06/2021

สุดยอด "หญ้าแฝก” ประโยชน์ครอบจักรวาล

นายถาวร  มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร “โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม รุ่...
09/03/2021

นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร “โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564” ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ พระราชดำริ อ.สันป่าตอง ในด้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ พระราชดำริ อ.สันป่าตอง พิพิธภัณฑ์เฮือนไตเขิน วัดศรีนวรัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านร้อง และศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผล จากศูนย์ฯ พระราชดำริ อ.สันป่าตอง มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post
17/02/2021

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post

Photos from สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth's post
29/01/2021

Photos from สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth's post

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมวันดินโลก โดยมีนางสาวกนกว...
17/12/2020

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมวันดินโลก โดยมีนางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และน้ำหมักชีวภาพ การใช้ชุดทดสอบภาคสนาม LDD Test Kit พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 และ 7 น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 และ 7 มีผู้ข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 ราย ในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น

World Soil Day วันดินโลก
01/12/2020

World Soil Day วันดินโลก

พวกเราหรือเปล่า พวกเราไม่น่ารักหรือเปล่า ❓
#สัตว์ในดินที่หน้าตาไม่น่ารัก แต่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ❗

👉 ไส้เดือน - ส้อมพรวนมีชีวิต ช่วยพลิกกลับดิน โดยการกินดินที่มีแร่ธาตุจากด้านล่างขึ้นมาถ่ายมูลด้านบน ผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน ให้พืชดูดนำไปใช้
.
👉 กิ้งกือ – กัดกินเศษซากพืชที่ร่วงหล่นพื้น และย่อยสลายออกมาเป็นมูลก้อนกลมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นเดียวกับปุ๋ย
.
👉 แมงมุม - ยามรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลาย ด้วยเส้นใยที่มีความเหนียวสำหรับจับเหยื่อ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี
.
👉 มด - ชนิดที่ทำรังอยู่ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี รากพืชได้ธาตุอาหาร ปรับสมดุลย์ทางกายภาพและเคมีในดิน
.
👉 ปลวก - ผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช
.
👉 กระสุนพระอินทร์ - กระสุนปืนแห่งผืนป่า ผู้ย่อยสลายที่สำคัญในธรรมชาติ กินเศษพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร รวมทั้งสารพิษที่ปนเปื้อนในดิน ช่วยลดมลพิษทางดิน
.
👉 อุโมงค์ดิน - ผิวสัมผัสของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เปิดประสบการณ์ชีวิตใต้ดิน ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ชมและสัมผัสสัตว์ในดินเล็กๆ เหล่านี้ที่งานวันดินโลก 2563 (วันที่ 4-8 ธ.ค. ณ ศูนย์ CESRA อ.ปากช่อง)

ถึงแม้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ บางชนิดจะดูน่ากลัว(มากกว่าน่ารัก😜) แต่ในความเป็นจริงมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างมหาศาล.. 🌟 เรามีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในงาน “วันดินโลก (World Soil Day)” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 🌟

#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #CESRA
#5ธันวาคม #วันดินโลก2563 #ปากช่อง #นครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา :
https://www.svgroup.co.th/
https://www.scimath.org/article-science/item/8670-2018-09-11-08-07-29
https://www.thairath.co.th/content/380768
http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio44-45/44-450014.htm
http://www.infopestservice.com/uncategorized/
https://www.facebook.com/Rama9MuseumThailand/posts/2536202563302929/
https://www.treehugger.com/roly-poly-pill-bug-facts-important-environment-4864410

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ...
25/11/2020

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหางดง พร้อมเกษตรกร จำนวน 30 ราย ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรและเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร SMAEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกค้า ยกระดับความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ ให้สามารถนำไปปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ และต่อยอดด้านการรวบรวม แปรรูปผลผลิต และการตลาดเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังห...
17/11/2020

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงยุติธรรม และผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 45 คน ในการใช้สถานที่จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดี" ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองเพื่อพร้อมที่จะเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติต่อไปโดยได้พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯพระราชดำริ อ.สันป่าตอง ในวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น.

กรมพัฒนาที่ดิน
27/10/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

(shiny)ประโยชน์ 5 อย่างของความหลากหลายทางชีวภาพในดิน(shiny)

1.ดินดี(ok)
2. พืชงาม(fourleafclover)
3. สุขภาพแข็งแรง(grin)
4. น้ำสะอาด(drop)
5. อากาศสดชื่น (cloud)

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #SoilsServeUsAll #CESRA

กรมพัฒนาที่ดิน
12/10/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลก

คุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตล้วนก่อกำเนิดจากดิน ในขณะที่ดินถูกใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ ดินต้องพบกับสภาวะที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ การฟื้นฟูใช้เวลานับร้อยนับพันปี หากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ดินจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้อีกเพียง 55 ปี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินตามหลักธรรมชาติ ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist และการประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”

#วันดินโลก #worldsoilday #soilbiodiversity #ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #soilsserveusall
#cesra

กรมพัฒนาที่ดิน
07/10/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
http://worldsoilday.ldd.go.th/
🌄🌳🐛🐇🌏🌱🙆‍♂️
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ✨
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6's cover photo
05/10/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6's cover photo

กรมพัฒนาที่ดิน
05/10/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

🌄สิ่งมีชีวิตผู้ต่อเติมชีวิต 🌳🐇🐛🙆‍♂️
Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
http://worldsoilday.ldd.go.th/
🌄🌳🐛🐇🌏🌱🙆‍♂️
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ✨
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาต...
23/09/2020

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ศูนย์ฯ พระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานบูรณาการ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานบูรณาการ จำนวน 25 คน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
14/09/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

เซียนพืช-ดินผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย”

กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” โชว์แอฟฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดินครบถ้วน รู้ผลแบบเรียลไทม์ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาเก็บตัวอย่างดินรอผลตรวจอีกต่อไป มั่นใจแอฟฯ ผู้ช่วยตัวจริงลดต้นทุนใช้ปุ๋ยให้เกษตรกร พร้อมเปิดตัวแอปฯ ให้บริการแล้วกว่า 60 ชนิดพืชครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่า 149 ล้านไร่ แต่พื้นที่ปลูกพืชส่วนใหญ่ธาตุอาหารในดินถูกพืชดึงไปใช้ประโยชน์และขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ผลผลิตพืชลดน้อยลง เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมี ความเชื่อว่าหากใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากจะทำให้พืชให้ผลผลิตมากหรือบางรายใส่ตามความเคยชินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยที่สูงขึ้น ซึ่งหลักการใส่ปุ๋ยเพื่อให้พืชได้รับประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการเกษตรกรต้องรู้จักศักยภาพของดินในพื้นที่ต้องการปลูกพืชก่อนว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับคุณลักษณะของดิน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงตามความต้องการแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้เกษตรกรได้อย่างมากอีกด้วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ดังนั้นจึงมีแนวคิดให้กรมวิชาการเกษตรซึ่งมีองค์ความรู้ทางวิชาการความต้องการธาตุอาหารเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดและแต่ละช่วงเวลาการเจริญเติบโต ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลชุดดินอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 300 ชนิด โดยให้ทั้ง 2 หน่วยงานนำองค์ความรู้ทั้งด้านพืชและดินมาผนวกกันจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยที่ถูกชนิดและในอัตราที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชและตรงกับศักยภาพของดิน โดยมีหลักคิดที่สำคัญว่าต้องเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งด้านพืช ดิน และปุ๋ย ได้อย่างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ใช้งานง่าย ที่สำคัญต้องประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า จากการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารพืชจากกรมวิชาการเกษตรและฐานข้อมูลชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชัน “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” เป็นเครื่องมือให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะเบื้องต้นของดินให้ทราบผลภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์ พร้อมให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืชจำนวน 3 สูตรเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความต้องการ ผลผลิตขั้นต่ำและราคาต้นทุนปุ๋ยที่ลดลง รวมทั้งยังให้คำแนะนำการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินด้วยปูนทางการเกษตรเพื่อปรับสภาพของดินให้เหมาะสมต่อการใช้ปุ๋ยเคมีให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพให้แก่ผลผลิต โดยเกษตรกรไม่ต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหรือใช้ชุดตรวจสอบและรอผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลานานในการรอผลวิเคราะห์ โดยแอปพลิเคชัน “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” มีฐานข้อมูลพืชและดินให้บริการแล้วจำนวน 63 ชนิดพืช ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ
“พืชแต่ละชนิดและแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน ถ้าใช้ปุ๋ยสูตรที่ไม่ตรงกับความต้องการของพืชและไม่ถูกต้องกับสภาพของดิน ปุ๋ยก็จะไม่ช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” จะเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ถูกต้องและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืชและตรงตามศักยภาพของดิน ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยให้เกษตรกร โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้อยู่ที่ความสะดวกและรู้ผลทันที เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปฯ ลงในสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเข้าสู่ระบบขอรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ซึ่งแอฟฯ จะแจ้งคำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ให้ทราบทันที ถือเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเดียวในประเทศไทยที่ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการพืชและตรงตามสภาพดินที่ครบถ้วน แม่นยำ รู้ผลไว ใช้งานง่าย ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

สนใจดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” https://play.google.com/store/apps/details?id=tsfm.glo.com
***โหลดไปใช้แล้วได้ผลเป็นเป็นอย่างไรช่วยคอมเม้นท์ด้วยครับ

ที่อยู่

164 ม.3 ถ.โชตนา ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053121167

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

.....2 พ.ค. 2564 ขอแสดงความยินดีต่อ กรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสที่มีเพลงประจำองค์กรเป็นครั้งแรก . .....เมื่อปี พ.ศ. 2556 ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งมาครบ 50 ปี ข้าราชการกรมฯ ทั้งที่ยังปฏิบัติงานอยู่และที่เกษียณแล้ว รวมทั้งเพื่อนๆ ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นๆ ตระหนักว่า กรมฯ ยังไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรเลย จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มจิตอาสาในชื่อกลุ่ม “รักกรมพัฒน์” ทำการรวบรวมปัจจัยที่จำเป็นและมอบหมายให้ครูเพลงของสานใจคอรัสจัดทำเพลงประจำองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ของเพลงอันเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะต่างๆ เป็นสื่อในการสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านบุคลากรจำนวนมากที่กรมฯ มีอยู่ อันจะช่วยผลักดันให้กรมฯ ทำงานในเชิงรุก ทำงานนอกกรอบในบางโอกาส สร้างผลงานได้เร็วขึ้น เพื่อยับยั้งการเสื่อมโทรมของดินที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในการนี้กลุ่มรักกรมพัฒน์มีแผนที่จะจัดทำเพลงให้กรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งสิ้น 12 เพลง บัดนี้ ในวาระที่กรมฯ จะมีอายุครบ 58 ปี (23 พ.ค. 2564) ด้วยความร่วมมือของ จนท. พัฒนาที่ดินและเพื่อนๆ จำนวนมาก กลุ่มฯ ได้จัดทำเพลงแล้วเสร็จและขอมอบให้กรมพัฒนาที่ดินดังนี้: เพลงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 เพลง: “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง (เร็ว+ช้า)” “หมอดินอาสา” “ทุ่งปอเทือง” “รักษ์ดิน+น้ำ” “รักกรมพัฒน์” & “วันดินโลก” เพลงที่กำลังจะเสร็จ 2 เพลง (ใส่ทำนอง):“ดั่งกันเกรา” “อนุรักษ์ดินและน้ำ” ทีเหลือ 4 เพลง:“แฝกพระราชา” “แหล่งน้ำ พด.” “ปุ๋ยหมัก” “ดินมีปัญหา” กลุ่มฯ จึงขอแสดงความยินดีต่อกรมพัฒนาที่ดิน และขอเสนอแนะผู้บริหารกรมฯ เพื่อพิจารณามอบงานนี้แก่หน่วยงานย่อยในกรมฯ อาทิ กลุ่มสวัสดิการ กกจ. เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจักได้มีการจัดให้ จนท. กรมฯ นำเพลงเหล่านี้ไปร้องตามโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมและบรรลุผลในความเจริญของกรมฯ และประเทศชาติ --- ด้วยความปรารถนาดีต่อกรมพัฒนาที่ดินเสมอ ดร. สำราญ สมบัติพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มรักกรมพัฒน์ . อดีต ผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย/ประธานสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก . ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก △
.....คำแนะนำการนำภาพมาสร้างเป็นคลิปเพลง
อยากสอบถามเรื่องสาร เร่ง พ.ด สูตรต่างๆจ้าว อยากจะปลูกกล้วยจ้าว