ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ “ มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า ”
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า
053469066
(1)

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่    -วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอย...
17/06/2024

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

-วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า /ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

🔸 โดยมีประเด็นการประชุมสำคัญ ประกอบไปด้วย
1. การแจ้งแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
2. การรายงานผลการจัดกิจกรรม ประจำปี 2566
3. พิจารณากำหนดการ การแบ่งมอบภารกิจ และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ประจำปี 2567
4. ข้อสั่งการนายอำเภอดอยเต่า
🔸 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม "โครงการโคก หนอง ...
16/06/2024

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม "โครงกา
รโคก หนอง นา อำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่"

วันนี้เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15 และ 16 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม "โครงการโคก หนอง นา อำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่"

โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายทะเบียนและบัตร สำนักงานอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม "โครงการโคก หนอง นา อำเภออารยเกษตร อำเภอดอยเต่า" ปลูกต้นไม้บริเวณโคก หนอง นา และตรวจติดตามโครงการงบลงทุน จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
3. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
4. โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอดอยเต่า
5. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์
6. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการอำเภอดอยเต่า
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า

โดยมี ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ตรวจติดตาม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่    -วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิท...
15/06/2024

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

-วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมดอยเกิ้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายอำเภอดอยเต่า/ ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

🔸 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอำเภอดอยเต่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด และปลูกจิตสำนึก ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชน ของตนเอง จนนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

🔸 โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

14/06/2024
ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่-วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม (King Power) โรงเรียนดอยเต...
13/06/2024

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

-วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม (King Power) โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า / ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

🔸ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”
โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ประกอบไปด้วย ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ดอยเต่า ส่วนราชการ สถานศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยเต่า ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดการแข่งขัน ประกอบไปด้วย

(1). การแข่งขันฟุตบอลชาย จำนวน 2 สาย ๆ ละ 3 ทีม รวมจำนวน 6 ทีม
(2). การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 2 สาย ๆ ละ 3 ทีม รวมจำนวน 6 ทีม

🔸โดยมีทีมนักเรียน/เยาวชน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัล
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

อำเภอดอยเต่า ขอเชิญชวนรับชมการแข่งขันกีฬา To Be Number One วันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567 โดยมีการแข่งขันทั...
11/06/2024

อำเภอดอยเต่า ขอเชิญชวนรับชมการแข่งขันกีฬา To Be Number One วันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ระหว่างวันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2567

อำเภอดอยเต่า ขอเชิญชวนรับชมการแข่งขันกีฬา   To Be Number One วันยาเสพติดโลก         (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2...
11/06/2024

อำเภอดอยเต่า ขอเชิญชวนรับชมการแข่งขันกีฬา To Be Number One วันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2567 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ระหว่างวันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2567

อำเภอดอยเต่า ขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพืชให...
11/06/2024

อำเภอดอยเต่า
ขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และ

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ขอให้ตรวจสอบ หากคัดค้านให้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. https://drive.google.com/file/d/1hJewxqRoOVA8FkveIKd9rsTxmzOhB4n_/view
2.
https://drive.google.com/file/d/16tjOJfNfPJy1v0lLsKJPtApxr57byYBt/view

🐢ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 🐢   วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ดอยเต่า และ ศปก...
06/06/2024

🐢ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 🐢

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ดอยเต่า และ ศปก.สภ.แม่กา นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า / ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า มอบหมายให้ นายพิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ และนายวราวิชญ์
สุภาภรณ์ ปลัดอำเภอร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า และสถานีตำรวจภูธรแม่กา

โดยมี ผู้บริหาร อปท. ผอ.รพ.สต. และฝ่ายปกครองท้องที่ ในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

05/06/2024

5 มิถุนายน 2567
วันสิ่งแวดล้อมโลก
“หยุดเผา ทุกชีวิตรอด”
นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
#ผู้ว่าฯเซมเบ้ #นิรัตน์ #ผู้ว่าฯเชียงใหม่ #วันสิ่งแวดล้อมโลก #หยุดเผาทุกชีวิตรอด

🐢อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 🐢      วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต...
04/06/2024

🐢อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 🐢

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่รับฟังในระดับตำบล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ ในตำบลเสี่ยง ตามสถิติการเกิดจุดความร้อน (Hotspot)มาแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ เพื่อวางแผน กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานป่าไม้/อุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนฝ่ายปกครองจากแต่ละท้องที่ตำบล โดยดำเนินการประชุมทั้งในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า และรูปแบบ Online ผ่านระบบ VCS (Line Meeting) (computer)

🔸จากนั้น ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า นายอำเภอดอยเต่า ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการ หน่วยงานป่าไม้/อุทยาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

- วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน "การประชุมหัวหน้าส่วน...
04/06/2024

- วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน "การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริการงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 6/2567" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเต่า ชั้น 2 เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของกระทรวง กรมและจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่าง ๆ ของอำเภอดอยเต่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ นายอำเภอดอยเต่าได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องส่วนราชการ หน่วยงาน กลุ่มองค์กรและบุคคลดังนี้
1.มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการ หน่วยงานป่าไม้/อุทยาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
2.มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ให้แก่ ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าตีนจกลายโบราณ บ้านช่างแปลง 8 หมู่ที่ 2 ชื่อลายแมงกำปุ้งโคมกุญแจ
3.มอบเกียรติบัตร ยกย่ององค์กรในพื้นที่ ที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทองค์กรคุณธรรม จำนวน 5 องค์กร ได้แก่
(1) โรงพยาบาลดอยเต่า
(2) สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า
(3) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
(4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า
(5) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยเต่า

🐢ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 🐢    วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เร...
04/06/2024

🐢ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 🐢

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา อารยเกษตร อ.ดอยเต่า นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดอยเต่าเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยเต่า ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยร่วมกันดำเนินการพัฒนา/ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนอง นา อารยเกษตร อ.ดอยเต่า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระ...
31/05/2024

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นายธนภัทร ร...
31/05/2024

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นายธนภัทร รัตนสมัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. และบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่โดยรอบ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศกำหนดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา อำเภอดอยเต่า คือ หอปร...
31/05/2024

ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ได้ประกาศกำหนดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา อำเภอดอยเต่า
คือ หอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โดยจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ประกอบไปด้วย 13 กลุ่ม และ...
29/05/2024

ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า
ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประกอบไปด้วย 13 กลุ่ม
และจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

🐢อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 🐢     วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า...
27/05/2024

🐢อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 🐢

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า กำนันตำบลมืดกา กำนันตำบลท่าเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ตำบลมืดกา-ท่าเดื่อร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา อำเภอดอยเต่า (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอดอยเต่า)

คณะกรรมการการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ อำเภอด...
14/05/2024

คณะกรรมการการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
จึงขอปิดประกาศเพื่อให้ทราบทั่วกัน

สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567
สถานที่รับใบสมัคร คือ สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกแห่ง
สถานที่สมัคร สว ดอยเต่า คือ ห้องประชุมอำเภอดอยเต่า ชั้น 2
เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567

11/05/2024
✨อำเภอดอยเต่า ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจดทะเบียน GI ผ้าซิ่นตีนจกโหล่ง ฮอด - ดอยเต่า 📣วันที่ 9 พฤษภาคม 256...
09/05/2024

✨อำเภอดอยเต่า ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจดทะเบียน GI ผ้าซิ่นตีนจกโหล่ง ฮอด - ดอยเต่า
📣วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่

🎯▶️ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจดทะเบียน GI ผ้าซิ่นตีนจกโหล่ง ฮอด - ดอยเต่า โดยมี เกษตรอำเภอดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า และสมาชิกเครือข่ายทอซิ่นตีนจกโหล่งฮอด-ดอยเต่า เข้าร่วมในการประชุมฯ
ในการนี้นางสาวณัฐรดา เมืองลือ พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
วันนี้ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ลายที่จะขอ GI และต้องเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อยืนยันสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามจำนวน 4 กลุ่มลาย คือ กลุ่มลายกูด กลุ่มลายโคม กลุ่มลายเครือ กลุ่มลายส่วนห้อง ซึ่งผ้าทั้ง 4 กลุ่ม ได้มีการวางแผนการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อจัดรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามชื่อ/ลักษณะ/เอกลักษณ์ของลาย ต่อไป

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ -วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567เวลา 16.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้...
09/05/2024

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
-วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เวลา 16.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ชลประทานเชียงใหม่ นายก อบต.ดอยเต่า กำนัน ต.โปงทุ่ง กำนัน ต.ดอยเต่า ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำตามมาตรา 5 ประเภท 1 ทางน้ำที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน บริเวณห้วยแม่ตูบ ซึ่งเป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับทางน้ำล้น (Spillway) ของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ระยะทางราว 4 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง ซ้ำซาก เนื่องจากสภาพของลำห้วยที่ตื้นเขิน มีการทับถมของดินตะกอนทำให้น้ำเปลี่ยนเส้นทางสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรโดยรอบ
ในการนี้ นายอำเภอดอยเต่า และคณะฯ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับฟังปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ต.ดอยเต่า และ ต.โปงทุ่ง ซึ่งทำการเกษตรอยู่บริเวณลำห้วยดังกล่าว เพื่อนำไปวางแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง และออกแบบจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ในระยะยาว ต่อไป (...)

-ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ -วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไปโดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัส...
08/05/2024

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

-วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไปโดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า 18 ออกตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรม สนองนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิงฯ

(-)ผลการปฏิบัติ : ออกตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน ประกอบไปด้วย
(1). ร้านน้องเมย์หมูกระทะ
(2). ร้านลูกแม่ปิง
(3). ร้านบ้านสีโบ
(4). ร้านมะขามหวาน
(5). ร้านจิ๊บจิ๊บ คาราโอเกะ
(6). ร้านโรงข้าวสาร
(7). ร้านนัดมายำ
(8). ร้านครัวธารทิพย์

(-) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

🐢ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่🐢- วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น....
08/05/2024

🐢ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่🐢

- วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า 18 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยเต่า ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ไปรษณีย์ไทย สาขาอำเภอดอยเต่า
2. J&T Express สาขาอำเภอดอยเต่า

- ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ -วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ...
08/05/2024

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

-วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/จพง ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า 18 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตร. สภ.แม่กา กำนันตำบลโปงทุ่ง ผญบ. ผช.ผญบ. ผรส. แพทย์ฯ สารวัตรฯ และ ชรบ. ต.โปงทุ่ง ออกลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/สกัดเชิงรุก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ต.โปงทุ่ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิงฯ

(-) ผลการปฏิบัติ :
(-)ตรวจค้นยานพาหนะ (รถ) (รถ) จำนวน 28 คัน
(.)ตรวจค้นบุคคล (ผู้ชาย)(ผู้หญิง) จำนวน 38 ราย
(.)ตรวจสารเสพติด (ยา)ในปัสสาวะ จำนวน 10 ราย
(.)ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง/ล่อแหลม (อันตราย) ต่อการก่ออาชญากรรม จำนวน 3 แห่ง
(.)ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
(-) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

08/05/2024
ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ -วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. โดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ น...
03/05/2024

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
-วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. โดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สั่งการให้ นายวรวิชญ์ สุภาภรน์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า 18 ลงพื้นที่ ต.โปงทุ่ง และ ต.ดอยเต่า เพื่อค้นหา Re X-ray ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด

-ผลการปฏิบัติ นำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 ราย เข้ารับการคัดกรอง และบำบัดรักษา ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ณ รพ.ดอยเต่า ต่อไป

-ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้...
03/05/2024

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า

ที่อยู่

5 หมู่ 3 ตำบล ท่าเดื่อ อำเภอ ดอยเต่า เชียงใหม่
Chiang Mai
50260

เบอร์โทรศัพท์

+6653469066

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด