สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่ ดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านงานว?

ติดต่องานธุรการ-การเงิน โทร.05394-3606,3607
ติดต่องานวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ/ ค่าตอบตีพิมพ์ โทร. 05394-3608, 3610, 3612,613
ติดต่องานสำนักพิมพ์และวารสาร โทร. 05394-3603,3604
ติดต่องานนำเสนอผลงานต่างประเทศ/ จริยธรรมวิจัย/ Bio safety/ Lab safety โทร. 05394-3609, 3611
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 05394-3617
ติดต่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม โทร. 05394-3614

👩‍🔬🧑‍🔬อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลั...
24/08/2023

👩‍🔬🧑‍🔬อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีการอภิปรายเรื่องความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ให้บุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน บนพื้นฐานของการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย สร้างคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนความเหมาะสมทางจริยธรรม ภายใต้การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (respect for persons) ประโยชน์ (beneficence) และความเป็นธรรม (justice) ณ ห้องประชุม โรงแรม Win Tree เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
ข่าวโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✨ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อ...
24/08/2023

✨ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Kenji Kawai จาก Department of Earth and Planetary Science, School of Science, University of Tokyo, JAPAN ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ✨

ข่าวโดย : Department of Geological Sciences, Chiang Mai University

🎉🎉สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์...
22/08/2023

🎉🎉สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566
โดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

📣 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567 หน่วยบริหารและจัดการท...
22/08/2023

📣 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
🔶โดยลักษณะของโครงการจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติในรูปแบบดังต่อไปนี้
1) การรับ-ส่งต่อเทคโนโลยี (Technology partnership)
2) การหาตลาดใหม่ ในตลาดต่างประเทศ (Market development partnership)
3) การร่วมลงทุน (Investment partnership)
4) การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneur & talented partnership)
เพื่อนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการไทย ผ่านการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์
📌 สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/HORW3
👉 ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750
🔎 สอบถามเพิ่มเติม
📧[email protected], 📧[email protected]

📣 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

🔶โดยลักษณะของโครงการจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติในรูปแบบดังต่อไปนี้
1) การรับ-ส่งต่อเทคโนโลยี (Technology partnership)
2) การหาตลาดใหม่ ในตลาดต่างประเทศ (Market development partnership)
3) การร่วมลงทุน (Investment partnership)
4) การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneur & talented partnership)
เพื่อนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการไทย ผ่านการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์

📌 สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)

👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/HORW3
👉 ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750

🔎 สอบถามเพิ่มเติม
📧[email protected], 📧[email protected]

💜ม.เชียงใหม่ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เ...
17/08/2023

💜ม.เชียงใหม่ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกองวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

🔹🔹มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม...
15/08/2023

🔹🔹มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางพฤฒพลัง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาทักษะและสมาธิของผู้สูงอายุในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญ และวิถีทางการดาเนินชีวิตของผู้สูงวัยในสังคม รวมทั้งเพื่อให้ความสาคัญกับผู้เป็นแม่และผู้สูงอายุในครอบครัว และเพื่อให้ลูกได้แสดงออก ซึ่งความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้มีพระคุณ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://cmu.ac.th/.../412b39fc-82ec-489a-92f8-40fd6c5b91f0

12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม...
12/08/2023

12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🚩 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รอง...
11/08/2023

🚩 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

✨✨โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) นำผลงานวิจัยไปจัดแสดงภายในงานดังกล่าว จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1️⃣ CCS:เทคโนโลยีจบเกมสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ภายใต้หัวข้อ Neutralization โดย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

2️⃣ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยเทคโนโลยีไบโอชาร์การฟื้นฟูดินและการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ Reduction โดย ศ.ดร.พวงรัตน์ แก้วล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

3️⃣ การวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาต้นทุนส่วนเพิ่มเทคโนโลยีการลดก๊าชเรือนกระจกและจัดทำระบบติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ภายใต้หัวข้อ Policy โดย รศ.วงกต วงศ์อภัย สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

✨✨นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอในงานดังกล่าวด้วย อีกจำนวน 7 ผลงาน ภายใต้นิทรรศการต่างๆ รายละเอียดดังนี้ นิทรรศการ Research Utilization ศาสตร์ ศิลป์งานวิจัย จำนวน 1 ผลงาน คือ “เกษียณมีดี ผลงาน” โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ สังกัดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต นิทรรศการของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1️⃣ ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM 1 คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สะดวก แปลผลง่าย ช่วยพยากรณ์โรคและวางแผนรักษาแม่นยำ โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ

2️⃣ รู้จัก "คนไทย 4.0" ผ่านผลผลิตของแผนงาน โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

✨✨นิทรรศการ Research Utilization by NRCT จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่
1️⃣ ผลิตภัณฑ์ "ไก่ตอนล้านนา" (เนื้อไก่ตอนและไก่ย่างพร้อมทาน) โดย ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

2️⃣ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจิ้งหรีดผงและน้ำมันจิ้งหรีด โดย รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะสังกัดคณะเภสัชศาสตร์

3️⃣ แนวทางในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบกระเจิงแสงที่ติดตั้งในประเทศไทย โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

4️⃣ วัสดุทันตกรรมครอบฟันกลุ่มเซรามิก โดย ผศ.ทพ.ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

✨✨อีกทั้ง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันดังกล่าวด้วย
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

💐นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “ศาสตราจารย์ดีเด่น ประจำปี 2566” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก...
11/08/2023

💐นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “ศาสตราจารย์ดีเด่น ประจำปี 2566” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ในโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากการศึกษาและพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาทางประสาทและแนวทางการรักษาใหม่ในภาวะสมองผิดปกติภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด: การศึกษาจากสัตว์ทดลองถึงผู้ป่วย”

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย

11/08/2023

🔊 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เชิญเข้าร่วมรับฟัง...

🟢13.30 – 14.00 น. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”
วิทยากรโดย
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
2. นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ Head of the Corporate Venture Capital Group at Banpu

🟢14.00 – 16.30 น. การเสวนา “Net Zero in Action: From Policy to Research and Innovation”
วิทยากรโดย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
3. ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต
4. นายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการเสวนา : ศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


🎉✨สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิ...
11/08/2023

🎉✨สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 🎉✨
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

10/08/2023

✨ กิจกรรมเสวนาภายในบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”
✨ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. เรื่อง"นวัตกรรมการเกษตรรับมือโลกร้อนวันนี้ สู่การกักเก็บคาร์บอนสู่โลกอนาคต"
✨ กลุ่มงาน : Nuetralization
✨ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ แก้วล้อม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)​
✨ ในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18”
🗓️ 7-11 สิงหาคม 2566
📍 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ☑️พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์☑️รองศา...
09/08/2023

☑️พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์☑️

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าแผนงาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯดังกล่าว จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ สนับสนุนงานด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

จัดขึ้นภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023)เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
#การส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

08/08/2023

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ✨ กิจกรรมเสวนาภายในบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”
✨ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทีมนักวิจัย มช. นำเสนอผลงานวิจัย เวลา 14.30-15.00 น.
การตักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS): เทคโนโลยีจบเกมสำหรับการปล่วยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ㆍผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข

08/08/2023

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ✨ กิจกรรมเสวนาภายในบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”
✨ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทีมนักวิจัย มช. นำเสนอผลงานวิจัย 2 หัวข้อ ดังนี้
เวลา 13.00-13.30 น. การพัฒนาแนวทางติดตามผลการลดก๊ซเรือนกระจกของประเทศและการจัดทำต้นทุนส่วนเพิ่มของเทคโนโลยีการลดก๊ซเรือนกระจกเพื่อเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)
ㆍรองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
เวลา 14.30-15.00 น. การตักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS): เทคโนโลยีจบเกมสำหรับการปล่วยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ㆍผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข

📣 เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร (IP...
08/08/2023

📣 เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร (IP PATENT LANDSCAPE) 📣

✒️การทำ “Patent Landscape” มีประโยชน์อย่างไร ?
🔸วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีผ่านแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
🔸วางแผนงานวิจัยด้วยวิธีการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
🔸วางแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
🔸วิเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนขอทุนวิจัย

🤝 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
✅ผลงานวิจัยจาก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✅ ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับ TRL 2 ขึ้นไป
✅ผลงานวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนมาก่อน

🔥 ส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566
👉 https://cmu.to/patentlanscape

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 086-224-5466
นางสาวณัฐพร สาครวาสี (ปอ STeP) ดูน้อยลง

📣 เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร (IP PATENT LANDSCAPE) 📣

✒️การทำ “Patent Landscape” มีประโยชน์อย่างไร ?
🔸วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีผ่านแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
🔸วางแผนงานวิจัยด้วยวิธีการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
🔸วางแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
🔸วิเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนขอทุนวิจัย

🤝 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
✅ผลงานวิจัยจาก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✅ ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับ TRL 2 ขึ้นไป
✅ผลงานวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนมาก่อน

🔥 ส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566
👉 https://cmu.to/patentlanscape

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 086-224-5466
นางสาวณัฐพร สาครวาสี (ปอ STeP)

07/08/2023

📣 ขอเชิญร่วมรับฟังประกาศการให้ทุน และการชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงาน Global Partnership
โดยคณะอนุกรรมการแผนงาน Global Partnership หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
หัวข้อในการพูดคุย
👉 ภาพรวมและขอบเขตของโครงการ
👉 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเงื่อนไข
👉 เกณฑ์การพิจารณา
👉 Q&A
📌พบกันวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านช่องทาง Zoom meeting https://zoom.us/j/96839680047...
และ Facebook live https://www.facebook.com/pmuc.researchfunding
🔎สอบถามเพิ่มเติม
คุณจิราพรรณ คริสเตียน ลินาเรส 📧 [email protected]
คุณธญา วรรณเสน 📧 [email protected]
☎️ 02-109-5432 ต่อ 806

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

🙋‍♂️“CMU FIRST CONTACT” การปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566🙋‍♀️สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียง...
03/08/2023

🙋‍♂️“CMU FIRST CONTACT” การปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566🙋‍♀️

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องแผนการบริหารมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแผนงาน นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนการการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้บรรยาย และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน รวมถึงการใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

วันนี้แล้วนะคะ ☺️👩🏻‍💼🧑🏻‍💼 “CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566” 👩🏻‍💼🧑🏻‍💼สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่ว...
03/08/2023

วันนี้แล้วนะคะ ☺️

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼 “CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566” 👩🏻‍💼🧑🏻‍💼

สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกทุกท่านให้เข้าร่วมในรูปแบบ Onsite เท่านั้น (สำหรับ **ที่ปรึกษา** ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแบบ Onsite ได้ ขอให้เข้าร่วมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ที่ ID: 94884231266 หรือ link: https://cmu-th.zoom.us/j/94884231266 )

📌สำหรับนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับ พร้อมแจ้งขนาดเสื้อ ที่ : https://cmu.to/SurveytshirtFC ( ทั้งนี้ ขอตอบกลับภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566)

📌สอบถามเพิ่มเติมช่องทาง Facebook : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼 “CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566” 👩🏻‍💼🧑🏻‍💼

สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกทุกท่านให้เข้าร่วมในรูปแบบ Onsite เท่านั้น (สำหรับ **ที่ปรึกษา** ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแบบ Onsite ได้ ขอให้เข้าร่วมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ที่ ID: 94884231266 หรือ link: https://cmu-th.zoom.us/j/94884231266 )

📌สำหรับนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับ พร้อมแจ้งขนาดเสื้อ ที่ : https://cmu.to/SurveytshirtFC ( ทั้งนี้ ขอตอบกลับภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566)

📌สอบถามเพิ่มเติมช่องทาง Facebook : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

1 สิงหาคม 2666วันอาสาฬหบูชา
01/08/2023

1 สิงหาคม 2666
วันอาสาฬหบูชา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
28/07/2023

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธี ฯ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.cmu.ac.th/.../0d1b7785-955d-4f00-a7bd...

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชมนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บ...
28/07/2023

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชมนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼 “CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566” 👩🏻‍💼🧑🏻‍💼สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเท...
28/07/2023

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼 “CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566” 👩🏻‍💼🧑🏻‍💼

สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกทุกท่านให้เข้าร่วมในรูปแบบ Onsite เท่านั้น (สำหรับ **ที่ปรึกษา** ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแบบ Onsite ได้ ขอให้เข้าร่วมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ที่ ID: 94884231266 หรือ link: https://cmu-th.zoom.us/j/94884231266 )

📌สำหรับนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับ พร้อมแจ้งขนาดเสื้อ ที่ : https://cmu.to/SurveytshirtFC ( ทั้งนี้ ขอตอบกลับภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566)

📌สอบถามเพิ่มเติมช่องทาง Facebook : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

📢สบว. ขอประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิ...
27/07/2023

📢สบว. ขอประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับข้อเสนอ “ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก” โดยเปิดโอกาสให้ อาจารย์/นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ยื่นมายัง สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เพื่อรับการพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก รอบที่ 1 ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย จะได้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้กับผู้รับทุนต่อไป
📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmu.to/S2pnM
📞สอบถามเพิ่มเติม 053 943 616 (คุณจ๊อบ)

👩‍🔬🧫🧪มช. เสริมสร้างความรู้การจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 🧪💜🧫รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เก...
27/07/2023

👩‍🔬🧫🧪มช. เสริมสร้างความรู้การจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 🧪💜🧫
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดและบรรยายหัวข้อ นโยบายและความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสารเคมี มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ✅ The Right Way To Do ...
25/07/2023

สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
✅ The Right Way To Do The Pharmacy Patent Drafting ✅
✅ แนวทางยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ✅
สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม เป็นต้น
โดย ผู้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 📝
ในวัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
🔺การยกร่างคำขอ สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?
🔺สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ
🔺ทำอย่างไรถึงจะสามารถลดข้อผิดพลาดในการยกร่างคำขอ
🔺ย่นระยะเวลาการรับจดทะเบียน
จากมุมมองของผู้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6PMokW2caRMnUdCG9
Online : ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
Onsite : ห้องราชาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

✅ The Right Way To Do The Pharmacy Patent Drafting ✅
✅ แนวทางยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ✅
สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม เป็นต้น

โดย ผู้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 📝

ในวัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง

🔺การยกร่างคำขอ สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?
🔺สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ
🔺ทำอย่างไรถึงจะสามารถลดข้อผิดพลาดในการยกร่างคำขอ
🔺ย่นระยะเวลาการรับจดทะเบียน

จากมุมมองของผู้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6PMokW2caRMnUdCG9

Online : ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
Onsite : ห้องราชาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25/07/2023

📣 บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงาน NQI
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQ) ประจำปีงบประมาณ 2567
งานวิจัยที่เรามองหา 🧑‍🔬
☑️ พัฒนาความสามารถใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เช่น มาตรฐานการวัด การกำหนดมาตรฐานและการผลิต บริการตรวจสอบและรับรอง เป็นต้น
☑️ เป็นความสามารถใหม่ที่รองรับกลุ่มรายการสินค้าและนวัตกรรม เช่น สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา และ/หรือ ที่ใช้ทางเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซนเซอร์และระบบเซนเซอร์ battery และ Greenhouse Gas Management เป็นต้น
📌 เปิดรับตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=8828
👉 ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11738
🔎สอบถามมเพิ่มเติม
☎️ 02-109-5432
ต่อ 890 ดร.พิชชา สิงหพันธุ์ 📧 [email protected]
ต่อ 808 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.มนัสวี จั่นรอด 📧 [email protected]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย🔊ขอเชิญร่ว...
18/07/2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย
🔊ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน🔊
📍มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023
📍ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
📍ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
🎉“วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่นยืน”🎉
ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ
🟢นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🟢นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
🟢นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน : Power RI for Community Economy
🟢Thailand Research Expo & Symposium 2023
🟢กิจกรรม Highlight Stage
🟢กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย
🟢รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)
🟢กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegis.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566
#วช #อว #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

🔊ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน🔊

📍มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023
📍ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
📍ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

🎉“วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่นยืน”🎉

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ
🟢นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🟢นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
🟢นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน : Power RI for Community Economy
🟢Thailand Research Expo & Symposium 2023
🟢กิจกรรม Highlight Stage
🟢กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย
🟢รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)
🟢กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegis.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566

#วช #อว #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566

📢 สบว. ขอประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงร...
14/07/2023

📢 สบว. ขอประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (2566)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลังปริญญาเอก นั้น

📌 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก เรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmu.to/tNhWF

🚩 กรณีที่นักวิจัยเป็นชาวต่างชาติ และยังไม่ได้มาพำนักอยู่ในประเทศไทย ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยสำนักงานบริหารงานวิจัยจะได้ดำเนินการจัดทำ link เพื่อกรอกข้อมูลให้ท่านต่อไป
📞 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 053-943601 (คุณณิชกานต์)

📢 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม📌ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ ...
13/07/2023

📢 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📌ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ คปก. ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

ทั้งนี้ หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11736
--------------------
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(โทร) 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (น.ส.ขนิษฐาฯ หรือ น.ส.ภรรทรทรฯ)

ที่อยู่

239 Huay Kaew Road
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053943603 - 14

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีที่ต้องแก้ไขให้ถูกครับ
ขออภัยไม่สามารถโพสรูปในเฟของ https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu-qs/
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAuto Desiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
งานครับงาน
สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010006, EP010007, EP010008, EP010009 และEP010010 จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาทสังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620124
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS); One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยงานประชุมวิชาการ iCOMOS ในครั้งที่ 1-3 ที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ University of Minnesota ในปี พ.ศ.2558, ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2561 ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ.2562 จะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการของ iCOMOS นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม และที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการจัดการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทยและนานาประเทศ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้างต้น และเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร 0 5394 8026
.ฝากช่วย กดไลด์ กดแชร์ ให้น้องเยอะๆนะคะ.
👇like & share this link here👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=467776356928820&substory_index=0&id=101009846938808
คลิกลิงก์🔝(ตัวสีฟ้าๆ)🔝แล้วกดถูกใจ👍
ให้น้องยิ่งลักษณ์ ยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทยจ.ลำพูน ค่ะ😊
🌸🙏 ขอบพระคุณค่ะ🙏🌸
#}