สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่    Agricultural Land Reform Office สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชี?

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) จัดตั้งขี้นตามมาตราที่ 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2518 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20/11/2023

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม
🎉🎉 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม 👈👈

https://www.facebook.com/watch/?v=776025037619923

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ เข้าร่ว...
16/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วม Kick off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ บริเวณห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13/11/2023
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน...
13/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตกรตามโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่ บ้านภูดิน หมู่ที่ 9 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 14 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายเชิดชาย วังคำ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญกา...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายเชิดชาย วังคำ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมติดตา...
07/11/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมติดตามคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมมอบแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำ...
17/10/2023

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โครงการธนาคารอาหารชุมชน(เกษตรวิชญา) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเชิดชาย วังคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศ...
13/10/2023

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเชิดชาย วังคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามลงพื้นที...
14/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามลงพื้นที่ ในการตรวจราชการ ของนายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ณ บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ALROSMART ในการสร้างความสั...
25/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ALROSMART ในการสร้างความสัมพันธ์ “หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจ...
19/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด” (CHIANG MAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” เป็นวาระสำคัญหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญดังกล่าว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉล...
04/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

03/07/2023
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีป...
09/06/2023

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ แม่น้ำปิงหน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียง...
06/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653328470

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ Agricultural Land Reform Office:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด