สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 053-112090 หรือ 053-112091
053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้...
30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่ นายทศนิพรรษ ทิพยโสตถิ พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งได้ที่ทำงานแห่งใหม่ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางผ่องพรรณ จันทจร พ...
30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางผ่องพรรณ จันทจร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 และอำเภอเชียงดาว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาวฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยของชุมชน เกิดการบูรณาระหว่างหน่วยราชการและภาคประชาชนในอำเภอเชียงดาว ในการส่งต่อข้อมูล ผู้กระทำผิดที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงดาว เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและนอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนของอำเภอเชียงดาว หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน และอาสาสมัครคุมประพฤติในอำเภอเชียงดาว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว รักษาการแทนนายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นา...
30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ“โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม”รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีแนวทางริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงต้นทุนชีวิตของตนเอง และแหล่งสนับสนุนต่างๆที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้รู้จักการให้ การรับ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนลดโอกาสในการกลับสู่วงจรการกระทำผิดซ้ำ โดยมี นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางวีราพร ปัญโญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวพรพรรณ จตุรพร พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นางสาวณัฐกานต์ กันชัยสัก และนายศุภฤกษ์ ตัวสะอาด พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คนอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานจำนวน 8 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันนี้ กลุ่มงานจริยธรรม มีสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดัง...
30/11/2023

วันนี้ กลุ่มงานจริยธรรม มีสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้
📍สื่อ Infographics เรื่อง นำครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ‼️
ที่มา (:)กลุ่มวินัยและพิทักษ์คุณธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.
♦️ขอความร่วมมือให้ผู้ประสานงานทุกท่านช่วยเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานค่ะ ขอบคุณค่ะ (Admin : จุทัยทิพย์)(please!)

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมปร...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสวมใส่เสื้อขาว แสงดสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ยึดหลักค่านิยม 6 ประการ มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ในการปฏิบัติราชการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นา...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปิยรัชนี ตระกูลจันทร์แสงพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างไรให้พ้นการคุมประพฤติด้วยดีและได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกคุมประพฤติ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติ ยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอิ...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของทีมวิทยากรประจำกลุ่ม ในการจัดอบรมกิจกรรม“โครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-ปรับพลังใจ(ปรบมือตามจังหวะ) กิจกรรมริเริ่มและพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง(ก้าวเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลง)กิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-ปรับพลังใจ(เป่ายิ้งฉุบรถไฟ) (ช่วยเธอ ช่วยฉัน เราช่วยกัน) และกิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-เติมพลังบวก(อ่อนโยนต่อตนเอง) ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวห...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 โดยในการประชุมประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ ,การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ,ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยงานยุทธศาสตร์ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน เขตพื้นที่ 1-4 (สถิติคดี) ,การบริหารงบประมาณ 2567 และการประหยัดพลังงาน ,ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2567 และอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ที่มีวันคล้ายเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2566 และมอบของให้กำลังใจพนักงานขับรถที่ประสบอุบัติเหตุทางรถและได้รับบาดเจ็บ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายด้านเด็กและสตรี เพื่อสอดคล้องข้อตกลงระหว่างประเทศ” ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ http...
29/11/2023

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติเ...
28/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติเสาร์แก้ว พายุ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ,อาสาสมัครคุมประพฤติสมจิตร จอห์นสัน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนางสาวทิพวรรณ ขำขาว หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติพร จันทะศรี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาและเส้นเลือดในสมองตีบ โดยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 15 วัน และได้กลับมาพักรักษาตัวที่ที่บ้านพัก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้หั...
28/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มประพฤติเขตพื้นที่ 2 และ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และถ่ายทอดแผนการเสริมสร้างการรับรู้นโยบาย Quick Win ของกรมคุมประพฤติและการจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนการเสริมสร้างการรับรู้นโยบาย Quick Win ของกรมคุมประพฤติ และการจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กรมคุมประพฤติกำหนด โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมฯ

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัว...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ครั้งที่ 4 ประจำสัปดาห์เดือนพฤศจิกายน 2566 โ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมห...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ ,นายชัชวาล ปัญญา ,นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด,นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางดารุณี ชัยวรรณา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน ( ใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ” ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสในการทบทวนตนเอง ตระหนักในต้นทุนชีวิต และได้ตระหนักในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่นำมาสู่การกระทำผิดซ้ำ รู้ถึงการกระทำต่างๆที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งได้มีแนวทางในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง อย่างเหมาะสมโดยมีนางดารุณี ชัยวรรณา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ นางศิริลักษณ์ อินมงคล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวปิยรัชนี ตระกูลจันทร์แสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวภิชญาพร วงศ์คำแก้ว พนักงานคุมประพฤติและนายฉัตรชนก บุญทรงสันติกุล พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งมีสมาชิกผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 41 คนและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

27/11/2023

⚡ QUICK WIN กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน ดำเนินการทันทีใน 100 วัน

🔷️ บูรณาการการคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด

🔷️ ขับเคลื่อนกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ สร้างความเข้าใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม

#กรมคุมประพฤติ #กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให...
25/11/2023

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางนภาพร เรืองทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ กลุ่มที่ 5 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางดาร...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางดารุณี ชัยวรรณา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดการประชุมบุคลากรกลุ่มพื้นที่ 1 เพื่อสรุปผลการจัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน( โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ยังได้ร่วมพูดคุยนำปัญหาข้อข้องในการจัดกิจกรรมมาร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในการเตรียมความพร้อมจัดอบรม “โครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน”( โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา  13.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธา...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานเขต 5 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมให้ข้อสังเกตและแนะนำในหัวข้อหลักเกณฑ์คะแนนประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดระดับภาคในปี พ.ศ.2567 มีสำนักงานคุมประพฤติในเขต 5 ทุกสำนักงานฯ รวม 10 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางผ่องพรรณ จันทจร พ...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางผ่องพรรณ จันทจร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 และอำเภอพร้าว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผน การควบคุมดูแลความปลอดภัยของชุมชน เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอพร้าว ในการส่งต่อข้อมูลผู้กระทำผิดที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอพร้าว เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 อีกทั้งยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในฐานะที่เป็นองค์กรสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานในการประชุม และเป็นตัวแทนในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นา...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ“โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีแนวทางริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงต้นทุนชีวิตของตนเอง และแหล่งสนับสนุนต่างๆที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้รู้จักการให้ การรับ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนลดโอกาสในการกลับสู้วงจรการกระทำผิดซ้ำ โดยมี นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางวีราพร ปัญโญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวพรพรรณ จตุรพร พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายศุภฤกษ์ ตัวสะอาด และนางสาวมนสิชา เสียงเพราะ พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานจำนวน 8 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับใช้ชาติได้นะครับ📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่❇️ fan page...
24/11/2023

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับใช้ชาติได้นะครับ

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพรอินทร์ ชัยบัตร...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพรอินทร์ ชัยบัตร์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการและนายฤทธิเกียรติ สักลอ พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่และโบราณสถานและจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมแก่สมาชิกคุมประพฤติพร้อมกับดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยการนำสมาชิกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอสันป่าตองฯ ทำการพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ โบราณสถานเวียงท่ากานตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 2 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้เจ้าหน...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสร้างความผาสุกในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสร้างความผาสุก เกิดความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันในองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางผ่องพ...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางผ่องพรรณ จันทจร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและ วางแผนการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นเรื่อง การกำหนดแผนการจัดอบรมกิจกรรม“โครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ใจพร้อม” รุ่นที่ 1 การวางแผนการจัดการประชุมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเชียงดาว และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัดของพนักงานคุมประพฤติ และการจัดให้สมาชิกผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นา...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ“โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีแนวทางริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงต้นทุนชีวิตของตนเอง และแหล่งสนับสนุนต่างๆที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้รู้จักการให้ การรับ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนลดโอกาสในการกลับสู้วงจรการกระทำผิดซ้ำ โดยมี นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางวีราพร ปัญโญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวพรพรรณ จตุรพร พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นางสาวณัฐกานต์ กันชัยสัก และนายศุภฤกษ์ ตัวสะอาด พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานจำนวน 8 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

📢📢📢 ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢  😃😃😃 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพน...
23/11/2023

📢📢📢 ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢
😃😃😃 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 😃😃😃

☎️☎️☎️ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112090 และ 053-112091 ☎️☎️☎️ รายละเอียดการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

📢📢📢 ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢  😃😃😃 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงา...
23/11/2023

📢📢📢 ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢

😃😃😃 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 😃😃😃

☎️☎️☎️ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112090 และ 053-112091 ☎️☎️☎️ รายละเอียดการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบ...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติแล้วมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ โดยนางสาวทิพวรรณ ขำขาว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเสาร์แก้ว พายุ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีเนื้อหาการชุมคือประธานแจ้งให้ทราบเรื่องสรุปกิจกรรมโครงการ “ปล่อยปลา สืบชะตาชีวิต” ,พิจารณาเกณฑ์การใช้เงินกองทุนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ,วางแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดการจัดประชุมสามัญประจำปี ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอิ...
21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติของทีมวิทยากรประจำกลุ่ม ในการจัดอบรมกิจกรรม“โครงการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานใจพร้อม” (โปรแกรมใจพร้อม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-แรกพบ(นามบัตร) กิจกรรมรู้จักตนเอง(กราฟชีวิต)กิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-ปรับพลังใจ(ประติมากรรมมนุษย์) กิจกรรม เสริมต้นทุ่นชีวิต(เนรมิตก้อนดิน ค้นหาขุมทรัพย์พลังชีวิต) และกิจกรรมอุ่นเครื่องให้ใจพร้อม-เติมพลังชีวิต(อ่อนโยนต่อตนเอง) ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนภาพร  เรืองทอง...
21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนภาพร เรืองทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ โดยได้อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ไฟป่าปัญหาไม่รู้จบ ผลกระทบจากไฟป่า” จากนั้นได้นำสมาชิกคุมประพฤติพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และจัดเตรียมสถานที่งานวันลอยกระทง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 แก่สมาชิกคุมประพฤติ กิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน ร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 3 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-1129090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่:

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด