ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIH

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIH การนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบก?
(1)

25/05/2023

การปฐมนิเทศ โครงการปรับปรุงแผนที่่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIH ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่...
21/01/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIH ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสอนการใช้งานการบันทึกการปฏิบัติงานของ อสม. บน Plat form Line OA ภายใต้นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ Smart Health โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะสอดคล้องกับ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูยังได้ส่งตัวเองเข้าสู่การประกวดรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประเภท "ดีเลิศ" ด้วยนวัตกรรม Smart Health

03/12/2021

DGTI เทศบาลเมืองแสนสุข และ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

03/12/2021

DGTI ปลัดกระทรวงมหาดไทย และท่าน อธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

30/09/2021

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองชุมแแพ

3 กันยายน 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกร...
04/09/2021

3 กันยายน 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 7
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

2 กันยายน 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกร...
03/09/2021

2 กันยายน 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 21
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

1 กันยายน 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกร...
02/09/2021

1 กันยายน 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 20
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

31 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
01/09/2021

31 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 19
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

30 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
31/08/2021

30 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 18
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

27 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
28/08/2021

27 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------
บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 17
ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

25 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
26/08/2021

25 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 15
เทศบาลตำบลนาเพียง ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

26/08/2021

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เมือง "มรดกโลก" ของ อบต.ชุมแพ
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 15 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอกไม้
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

26/08/2021

" จ่าพร้อม" การพัฒนาคนคู่กับกับพัฒนาบ้านเมือง
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 15 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายเพชร พันธ์ุศิลา
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

26/08/2021

บทบาทของสตรี ในโตรงการสมาร์ทชุมแพ
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 15 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางวรรณวิสา เพ็ชรสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลนาเพียง)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

25/08/2021

แผนที่เพื่อการพัฒนาชุมชน ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนงาน เข้าถึงข้อมูล และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 14 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางสาวอุมาพร หล้าจันทร์
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

25/08/2021

นวัตกรรมเพื่อการจัดการโรคระบาดในสัตว์ สามารถกระจายวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ได้
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 14 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ สัตวแพทย์หญิงบงกชมาศ วงษ์เบาะ
(นายสัตวแพทย์ปฎฺิบัติการ)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

25/08/2021

Smart Plumping ระบบประปาอัจฉริยะ ตัวช่วยในการจัดเก็บค่าน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชุมชน
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 14 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ ฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
(หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#น้ำประปา
#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

24/08/2021

ความคุ้มค่าของนวัตกรรมที่วังหินลาด การนำนวัตกรรมแผนที่ภาษี
Smart Health Smart Kid และ E Smart Servise
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 13 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายกล้า มาดาดี
(หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

24/08/2021

นายกรุ่นใหม่หัวใจ Smart การนำนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาในชุมชน
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 13 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

23 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
24/08/2021

23 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

24/08/2021

ผลการตอบรับ Smart Chumphae การนำ Smart Phone มาพัฒนาในตำบล ทำให้เข้าถึงเร็วและประสานงานได้เร็วขึ้น
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 13นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางสุกันยา มีแป
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

23/08/2021

กำนันยุคใหม่หัวใจ IT การนำนวัตกรรม Smart Kid มาใช้ในชุมชน
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 12 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายประภาส หินสูงเนิน (กำนันตำบลขัวเรียง)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

23/08/2021

ฉลาดคิด ด้วย Smart Kid จุดประสงค์และผลของการนำ Smart Kid มาใช้
--------------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 12 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางพรรณี แก้วพิลา (นักวิชาการศึกษา อบต.ขัวเรียง )
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

23/08/2021

กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ยุคดิจิตอล
การพัฒนาด้วยระบบแอพลิเคชั่นที่สามารถนำมาพัฒนาในชุมชนในชุมชน
---------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 12 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายสยาม พันธ์โกศล (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อบต.ขัวเรียง)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

20 สิงหาคม 2564 -------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตก...
21/08/2021

20 สิงหาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------บรรยายขับเคลื่อนชุมแพเมืองนวัตกรรม “Smart ชุมแพ” รุ่นที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ที่โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัด ขอนแก่น ตามมาตรการ D M H T
ขอนแก่น MICE City Gismans Asia
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

20/08/2021

กำนันยุคใหม่ใส่ใจแนวเขต การมีแผนผังอย่างเป็นระบบ
---------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 11 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Beyond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายพุทธชนพัฒน์ พูนศรีนันทพัทร (กำนันตำบลชุมแพ)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

20/08/2021

ปลัดเจ้าหน้าที่งบประมาณ กลไกสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อที่จะพัฒนาตำบลชุมแพ
---------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 11 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Bryond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางสาววิชญาภรณ์ บัวผัน
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

20/08/2021

Smart EMS กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน และองค์ประกอบที่ทำให้การทำงานบรรลุผลสัมเร็จ
---------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 11 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Bryond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นายวิทยา ร้อยดี
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

20/08/2021

พนักงานท้องถิ่น "ยุคใหม่" ใส่ใจเทคโนโลยี โครงการ Smart EMS
---------------------------------------------------------------------
โครงการสมาร์ทชุมแพ รุ่นที่ 11 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Bryond Smart City)
บทสัมภาษณ์ของ นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอกไม้
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
#ขอนแก่น MICE City
Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
#เมืองอัจฉริยะ
ุมแพ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#อำเภอยิ้ม
#อำเภอชุมแพ
#เวทีท้องถิ่นไทย

18 สิงหาคม 2564------------------------------------------------------------------------ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางบูรณาการข้...
20/08/2021

18 สิงหาคม 2564
------------------------------------------------------------------------
ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางบูรณาการข้อมูลเกษตรเข้ากับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เข้ากับทะเบียนเกษตรกร
โดยมีผู้บรรยายประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและ
การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
4. อาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลคนอีสาน / Gismans Asia CEO
#เมืองอัจฉริยะ

่น
#นวัตกรรมท้องถิ่น


#มากกว่าแผนที่ภาษี
#ท้องถิ่นอัจฉริยะ
#ข้อมูลเกษตร

20/08/2021

นวัตกรรมภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้ อากาศยานไร้คนขับ หรือ "โดรน" ซึ่งจะได้ภาพที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ในงานผังเมือง แผนที่อาคาร หรือแม้แต่การนำไปใช้ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง#นวัตกรรมการสำรวจ #บริการบินโดรน
#การสำรวจ
#สำรวจ

#โดรน
#ภาพถ่ายทางอากาศ


#แผนที่ภาษี

.0 #ไทยแลนด์4.0

17/08/2021

นวัตกรรมการสำรวจ Smart Servey เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย
ที่ใช้ Smart Phone มาทดแทน ระบบ GPS และโปรแกรมการสำรวจ ทำให้งานภาคสนาม ใช้เวลาในสนามลดลงถึง 80%

Smart Collector 🌿☘️🌳--------------------------------------------------------------------------นวัตกรรมเพื่อการเก็บรวบรวม...
14/08/2021

Smart Collector 🌿☘️🌳
--------------------------------------------------------------------------
นวัตกรรมเพื่อการเก็บรวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรมพืช เพื่อใช้ในการจัดทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นระบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชได้อย่างสะดวก ทั้งตำแหน่ง ที่ตั้ง ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย
อีกนวัตกรรมหนึ่ง ที่เสนอโครงการเป็นเมืองอัจฉริยะของ Beyond Smart City และ Gismans Asia

#พันธุกรรมพืช
#เมืองอัจฉริยะ
#นวัตกรรมท้องถิ่น
#ธรรมาภิบาล
#โคราชสมาร์ทซิตี้
#นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน


#ไทยแลนด์4.0

ที่อยู่

Gismans Asia
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

+6652000565

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIHผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง UDIH:

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ