ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกา...
02/04/2024

คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานธุรการ) ฝ่ายการพยาบาล
โดยมีคุณ
คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและบริการ
คุณสำราญ พุ่มวัชระ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
ให้เกียรติร่วมการเปิดการอบรมด้วย

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมปราณีตสวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล

ภาพ/ ข่าว สื่อสารองค์กรฝ่ายการพยาบาล

ทรงพระเจริญ2 เมษายน 2567🔸วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเ...
02/04/2024

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2567

🔸วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาร...
01/04/2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ ในฐานะหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ อาจารย์ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ คุณกนกรัตน์ แสงอำไพ ผู้เยี่ยมสำรวจ, ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ ผู้เยี่ยมสำรวจ และคุณอธิรัชต์ เทพวัลย์ ผู้เยี่ยมสำรวจ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจ เพื่อเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA surveillance survey) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในงานครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.โครงการ Happy & Healthy Elderly : กิจกรรม...
01/04/2024

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในงานครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการ Happy & Healthy Elderly : กิจกรรม “ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่แข็งแฮง”
โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.

📍วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

🔹กิจกรรมภายในงาน
📌ฐานที่ 1 สรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่เมือง
• วัดความดันโลหิต (Blood Pressure Measurement)
📌ฐานที่ 2 กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ
• การตรวจวัดมวลร่างกาย (Body composition)
• การทดสอบแรงบีบมือ (Grip Strength)
• การประเมินการทรงตัว (Balance)
📌ฐานที่ 3 การพบแพทย์ และให้ความรู้เรื่องวัคซีน
📌ฐานที่ 4 เขียนคำอวยพรปีใหม่เมือง
- จับ-แจก-ของรางวัล

🌿Workshop ทำยาดมสมุนไพร (รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ขอเจิญจวนหมู่เฮาคนสวนดอก ฮ่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม🔸แต่งก๋ายชุดปืื๊นเมืองทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้ #65ปี #คณะแพทย...
01/04/2024

ขอเจิญจวนหมู่เฮาคนสวนดอก ฮ่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
🔸แต่งก๋ายชุดปืื๊นเมือง
ทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้
#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ขอเจิญจวนหมู่เฮาคนสวนดอก ฮ่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

🔸แต่งก๋ายชุดปื๊นเมือง
ทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรม สัมมนาพัฒนาองค์กร (OD) ครั้งที่ 3 รุ่นที...
30/03/2024

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรม สัมมนาพัฒนาองค์กร (OD) ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 2

เรื่อง MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence
โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัชรีย์ พัฒนนิรมาน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และบรรยาย การนำแนวคิด MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ลงสู่การปฏิบัติ และสื่อสาร PMS & OKRs ระดับหัวหน้างาน
สื่อสาร PMS & OKRs ระดับผู้ตรวจการ โดย คุณหทัย ส่งศรีเกตุ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
ระดับหัวหน้าหอ โดยคุณบำเหน็จ แสงรัตน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคปอด
ระดับพยาบาล โดยคุณสมพร วังเมา หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3
ระดับแม่บ้าน โดยคุณวรรษวรรณ ทองดี หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 1
ระดับ ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล โดย คุณรสรินทร์ รักเผ่าสุวรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก และให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง
Sharpen your brain, test your wits, challenge our communication strategies game.
Workshop “KRs projects: Performance Acceleration to MEDS Excellence”
โดย คุณหทัย ส่งศรีเกตุ ,คุณนันทวัน มงคลเวส ,คุณรุจิรัตน์ ผัดวัน และคุณปาลีรัฐ โตไพบูลย์
ได้รับเกียรติจากคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล บรรยายในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรม และจริยธรรมการสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ชั้น 3 ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

"ทำความดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา" งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชว...
30/03/2024

"ทำความดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา"

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน พ.ศ.2567

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สอบถาม 0-5393-5624

ผู้บริจาคโลหิตสามารถจอดรถได้ที่ด้านข้างอาคารศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์ หลังห้องรับบริจาคโลหิต

รับของที่ระลึก ถุงผ้า 1 ใบ(จำนวนจำกัด)

คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและบริการ ให้เกียรติกล่าวปิดการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้...
29/03/2024

คุณสุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและบริการ ให้เกียรติกล่าวปิดการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น

เรื่อง " การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ " รุ่นที่ 4

โดยมีคุณเสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กล่าวรายงาน

ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

ขอเจิญหมู่เฮาจาวสวนดอก ฮ่วมใจ๋ใส่ชุดปื๊นเมืองในทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้ติดตามรับชมรายละเอียด ได้ที่ TikTok : ht...
29/03/2024

ขอเจิญหมู่เฮาจาวสวนดอก ฮ่วมใจ๋ใส่ชุดปื๊นเมืองในทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้

ติดตามรับชมรายละเอียด ได้ที่ TikTok : https://cmu.to/qQbVKือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ดูวิดีโอของ MEDCMU

📣ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ จัดประชุมวิช...
29/03/2024

📣ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการ “พลังพยาบาล พลังสู่การดูแล คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล”ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
👉ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์หนังสือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปี2567
https://bit.ly/3TUKpUJ

ลิงก์หนังสือโครงการประชุมวิชาการประจำปี2567
https://bit.ly/3TAxV3g

ลิงก์สมัครโครงการ
https://bit.ly/4axUr3C

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.นพ.มนศั...
28/03/2024

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและประสบการณ์ในการดำเนินงานของฝ่ายเภสัชกรรม และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 วิธีสังเกต “อีเมลหลอกลวง”✅เช็คก่อนเชื่อ จะได้ไม่พลาด 1. สังเกตจาก Display nameDisplay name หรือชื่อสกุลของผู้ส่งอีเมลเ...
28/03/2024

3 วิธีสังเกต “อีเมลหลอกลวง”
✅เช็คก่อนเชื่อ จะได้ไม่พลาด
1. สังเกตจาก Display name
Display name หรือชื่อสกุลของผู้ส่งอีเมลเป็นข้อมูลที่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย หากไม่พบความผิดปกติของชื่อ
หรือเป็นชื่อที่คุ้นเคยให้ตรวจสอบในวิธีที่ 2 ต่อไป
2. ให้คลิกที่ Display name
เพื่อตรวจสอบอีเมลผู้ส่ง ให้สังเกตว่าอีเมลมีความผิดปกติหรือไม่ เช่น พยายามใช้อีเมลที่ใกล้เคียงกับอีเมลของผู้ใช้จริง หรือ ส่งจากอีเมลโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ
📍หมายเหตุ: หากท่านเปิดอีเมลผ่านเครื่องมืออื่น สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ
3. เนื้อหาที่ส่งมาในอีเมลมีการขอข้อมูล
เช่น ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว, มีลิงก์แปลกๆให้กด, ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือขอข้อมูลการทำธุรกรรม เป็นต้น
หากตรวจสอบทั้ง 3 วิธีแล้ว ยังไม่แน่ใจ?
ให้ Forward อีเมลดังกล่าว มาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ หากพบว่าเป็นอีเมลปลอม ทีมงานจะได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานท่านอื่นที่อาจตกเป็นผู้เสียหายต่อไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://cmu.to/phishing

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ...
28/03/2024

ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
คุณมนนพรัฐ อุเทน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลศาสตร์ กล่าวภาพรวมหน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์
ผศ.พญ.ขวัญนภัส แสงสิน
คุณจิณณวัตร รัตนัง
คุณปธานิน จินดารุ่งเรืองกุล
และนำเข้าการศึกษาดูงานตามหน่วยงานในโรงพยาบาล โดย
คุณเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์
คุณอนงค์ อมฤตโกมล
คุณอารยา อินทชัย และคุณนิธัญญา จี้จำปา การศึกษาดูงาน Hybrid OR

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...
28/03/2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
😷รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM 2.5
📍30-31 มีนาคม 2567
ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
******************************
📌30 มีนาคม 2567
🕛เวลา 12.30 -13.15 น.
🔹เสวนา เรื่อง “ผลกระทบของ PM2.5 ต่อโรคมะเร็ง”
•รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม อาจารย์ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•ผศ.นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ อาจารย์ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. •นพ.ภัทรพงศ์ สัจจริตานันท์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
•ทีม Northern Thailand Thoracic Oncology Group
🕑เวลา 14.45 -15.30 น.
🔹เสวนา เรื่อง “ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อเด็กและสตรีตั้งครรภ์”
•รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
•รศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
🕓เวลา 16.00 -16.45 น.
🔹เสวนา เรื่อง “ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อ ดวงตา โรคภูมิแพ้ และระบบการหายใจในเด็กและผู้ใหญ่”
•ผศ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
•อ.พญ.กนกกาญจน์ ภิญโญพรพาณิชย์ อาจารย์ประจำหน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
📌31 มีนาคม 2567
🕑เวลา 14.45 -15.30 น.
🔹เสวนา เรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5”
•รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•ผศ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.
🕓เวลา 16.00 -16.45 น.
🔹เสวนา เรื่อง “ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง”
•อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
•ผศ.นพ.กิตติ เทียนขาว อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
✅ลงทะเบียนรับฟังเสวนาผ่านทาง QR CODE
#65ปี
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

📢📢ข่าวดีสำหรับบุคลากร มช.📢📢คลินิกศูนย์สุขภาพ มช. เปิดให้บริการสำหรับบุคลากร มช. และญาติสายตรงที่ประสงค์ใช้สิทธิแผนประกัน...
28/03/2024

📢📢ข่าวดีสำหรับบุคลากร มช.📢📢

คลินิกศูนย์สุขภาพ มช. เปิดให้บริการสำหรับบุคลากร มช. และญาติสายตรงที่ประสงค์ใช้สิทธิแผนประกันสุขภาพกลุ่ม (อาคเนย์ ประกันชีวิต) นอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าฉีดวัคซีนทางเลือกยังสามารถนำใบเสร็จตั้งเบิกในวงเงิน Flexible Benefits ได้อีกด้วย

📍 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🕗 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
เสาร์/นักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-16.00 น.
อาทิตย์ปิดทำการ
📞 053-944981

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการอบรม “พิเศษทั่วไปมั่นใจการดูแลผู้ป่วยให้เป็นเลิศด้วย Patient jour...
28/03/2024

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการอบรม

“พิเศษทั่วไปมั่นใจการดูแลผู้ป่วยให้เป็นเลิศด้วย Patient journey และกระบวนการจัดการความรู้”

โดยได้รับเกียรติจาก
คุณชยุต ใหม่เขียว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จิตถนอม สังขนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้านการจัดการความรู้องค์กร และหัวหน้าหน่วยวิจัยทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โดยมีเป้าหมายให้ทุกหอผู้ป่วยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้สำคัญ และใช้กระบวนการ Patient journey ในกลุ่มโรคสำคัญของทุกหอผู้ป่วยและพัฒนาระบบบริการโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเสียงของผู้รับบริการ

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น – 16.00 น
ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 5 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

🕺ตารางโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ FIT & FUN💃     ✨ ประจำเดือน เมษายน 2567 ✨     Sechdule of FIT & FUN programs    ...
27/03/2024

🕺ตารางโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ FIT & FUN💃
✨ ประจำเดือน เมษายน 2567 ✨
Sechdule of FIT & FUN programs
April 2024
• Line Dance
• Sunshine Dance
• Healthy Knee
• Better Balance
• Pilates
• Beginner Yoga
• Adaptive Yoga
• Neurobic
• Zumba Gold
• Hydrotherapy Aqua Group
📍 ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/5GESALMFQEF6vbDP6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
🟢 LINE : -cmu
🔵 Facebook Fanpage : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.
🔴 TEL : 065 472 5887, 061 365 3401

โปรแกรมการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.🧑‍⚕️            ✨ประจำเดือน เมษายน 2567✨      S...
27/03/2024

โปรแกรมการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.🧑‍⚕️
✨ประจำเดือน เมษายน 2567✨
Service Program of Senior Wellness Center CMU
April 2024
• โปรแกรมตรวจประเมินสมรรถนะร่างกายแบบองค์รวม (General Physical Checkup)
• โปรแกรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์ฟิตเนส (Prevention Park)
• ธาราบำบัดน้ำแร่ (Hydrotherapy)
• บริการนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)
• คลินิกเวชกรรมพฤฒพลัง (Medical Clinic)
• คลินิกทันตกรรมพฤฒพลัง (Dental Clinic)
• ร้านยาพฤฒพลัง (SWC Pharmacy)
• ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ (Wellderly Design Center)
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Line Dance
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Healthy Knee
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Sunshine Dance
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Neurobic
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Better Balance
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Pilates
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Beginner Yoga
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Adaptive Yoga
• โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ - Zumba Gold
• บริการตัดแต่งเล็บ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป (Nail trimming service)
• Forever Young Cafe
📍 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/5GESALMFQEF6vbDP6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
🟢 LINE : -cmu
🔵 Facebook Fanpage : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.
🔴 TEL : 065 472 5887, 061 365 3401
#ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน🔸ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง และของกิ๋นบ้านเฮา📍ว...
27/03/2024

คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงาน

🔸ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง และของกิ๋นบ้านเฮา

📍วันที่ 1-3 เมษายน 2567
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียนรวมและอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ (Skywalk) และบริเวณที่จอดรถด้านทิศตะวันตกอาคารเรียนรวม

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานขอ...
27/03/2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่นักศึกษา และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ทุกระดับ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✅คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มช.เปิดให้บริการวัคซีน Fast Track (รับบริการฉีดวัคซีนทางเลือกภายใน 20 นาที ) 💉🕓ตั้งแต่ 1 เมษาย...
26/03/2024

✅คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มช.เปิดให้บริการวัคซีน Fast Track (รับบริการฉีดวัคซีนทางเลือกภายใน 20 นาที ) 💉🕓
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป....

สำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนทางเลือก " ฉีดก่อน ป้องกันก่อน"
สอบถามข้อมูลวัคซีน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 053-944981
(วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 , วันเสาร์/นักขัตฤกษ์ 08.00-16.00)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินระบบมา...
25/03/2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การดำเนินระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 Implementation รุ่นที่ 1 โดยมีคุณวรางคณา แก้วยนต์ จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เพื่อให้ได้รับความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแก้ไขข้อผิดพลาด และแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 🔸ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลง“ สวนดอก Hand hygiene ”🔹เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริ...
25/03/2024

📣คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
🔸ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลง
“ สวนดอก Hand hygiene ”

🔹เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

📢หลักเกณฑ์
- เนื้อเพลงมีความยาว 1-3 นาที
- เนื้อเพลงสื่อถึง สวนดอก และระบุท่าล้างมือ “หน้า หลัง กลาง ปั้น โป้ง ปลาย ข้อ”
- เป็นเพลงที่แต่งใหม่ ไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งประกวดได้ท่านละ 1 เพลง

🥇รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
🥈รองอันดับ 1 3,000 บาท
🥉รองอันดับ 2 2,000

🔸สามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE
ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 22 เมษายน 2567

📢ประกาศผลในงาน Hand hygiene
9 พฤษภาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่..
หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ
📞โทร 053-935714

#65ปี #ประกวดแต่งเพลงสวนดอกHandhygiene
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 😷รับม...
25/03/2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

😷รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM 2.5

📍30-31 มีนาคม 2567
ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

🩺บริการตรวจสุขภาพภายในงาน
(ตั้งแต่เวลา 11.00–18.00 น.)
🔸ตรวจตาแห้ง, ตรวจคัดกรองโรคต้อหินและโรคจอตาบริการรักษาตาแห้งด้วย IPL และ lid spa นวดทำความสะอาดเปลือกตา บรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง
🔸ตรวจอัลตราซาวนด์คลื่นความถี่สูง 4 มิติ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
🔸ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายความดันโลหิตและแปลผลองค์ประกอบของร่างกาย
🔸ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
🔸ตรวจความแน่นกระชับของหน้ากากป้องกันฝุ่น (Fit test)
🔸ประเมิน-คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง,สมองเสื่อม และไมเกรน
🔸ส่องกล้องตรวจหูออกจอ
🔸ตรวจสมรรถภาพปอด
🔸ตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง
🔸วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
🔸วัดดัชนีมวลกาย

#65ปี
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

☀️😷อากาศร้อนและมลพิษฝุ่นควัน🔹เพิ่มโอกาสป่วย- โรคหลอดเลือดสมอง- โรคหลอดเลือดหัวใจ- โรคความดันโลหิตสูง‼️โดยเฉพาะคนที่เป็น-...
25/03/2024

☀️😷อากาศร้อนและมลพิษฝุ่นควัน

🔹เพิ่มโอกาสป่วย
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคหลอดเลือดหัวใจ
- โรคความดันโลหิตสูง
‼️โดยเฉพาะคนที่เป็น
- โรคเบาหวาน
- ผู้สูงอายุ
- คนอ้วน

➡️หากมีอาการเหล่านี้ .. ต้องรีบรับการรักษา
- เจ็บแน่นหน้าอก
- ใจสั่น
- ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
- แขนขาชา
- แขนขาอ่อนแรง
- หน้ามืดเป็นลมหมดสติ
📞โทร.1669 รีบไปโรงพยาบาลทันที

ที่มา : กรมควบคุมโรค

❤️ ด้วยความห่วงใย จาก
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ🔸พิธีทำบุญปอยหลวง“เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนคร...
24/03/2024

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ

🔸พิธีทำบุญปอยหลวง

“เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ครบ ๖ ปีและเฉลิมฉลองครบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

📍ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

🔹วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ)
•เวลา ๐๘.๐๐ น.
- พระสงฆ์มหาเถระ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
•เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ
- หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ
- หัววัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ

🔹วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ)
•เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
- หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอแม่ออน อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง แห่ครัวทานร่วมทำบุญเวลา •๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอสะเมิง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย แห่ครัวทานเข้าร่วมทำบุญ
- หัววัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ แห่ครัวทานเข้าร่วมทำบุญ

#65ปี #พิธีทำบุญปอยหลวง #โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้สัมภาษณ์ประเด็นการปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณให้เป็นอาคารผู...
22/03/2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้สัมภาษณ์ประเด็นการปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณให้เป็นอาคารผู้ป่วยที่ปลอดฝุ่น PM2.5 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งระบบความดันอากาศที่นำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวอาคารและเยี่ยมชมเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน สัมภาษณ์โดยคุณธนภัทร ติรางกูล บรรณาธิการข่าวส่วนกลางและผู้ประกาศข่าว ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา และหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เรื่อง “บทบาทของบุคลากรพยาบาลใ...
22/03/2024

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จัดโครงการอบรม

เรื่อง “บทบาทของบุคลากรพยาบาลในการใช้ Ventilator และ Safety Transfer ”

โดยได้รับเกียรติจาก
คุณพัชรินทร์ เนตรสว่าง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
คุณเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
คุณสุกัลยา สีตะบุตร และคุณปาริฉัตร พันธ์ศุภะ พยาบาลประจำสาขาวิชาโรคระบบหายใจและการนอนหลับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม NLC ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล

ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล

ที่อยู่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดChiang Mai
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653935722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด