คณะศึกษาศาสตร์ มช.

คณะศึกษาศาสตร์ มช. แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา ผ่าน facebook ได้ง่ายๆ ที่ http://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะต้นแบบที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มุ่งภารกิจในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ และความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา

๙๑ พระชนมพรรษา ราชินียาเศียรวาท๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖บังคมถวายพจนาอาศิรวาทบรมนาถชนนีพันปีหลวงพระบารมีผ่องอำไพอุ่นในทรวงไทยทั้งป...
12/08/2023

๙๑ พระชนมพรรษา ราชินียาเศียรวาท
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

บังคมถวายพจนาอาศิรวาท
บรมนาถชนนีพันปีหลวง
พระบารมีผ่องอำไพอุ่นในทรวง
ไทยทั้งปวงประชาราษฎร์ชาติพัฒนา

ร่มโพธิ์ทองถักทอต่ออาชีพ
ดังประทีปส่องแสงแสวงหา
ค้นหนทางบรรเทาทุกข์ช่วยนำพา
พระปรีชาสร้างครรลองเพื่อผองไทย

ศิลปกรรมสืบสานตำนานถิ่น
พระแม่ของแผ่นดินมหาสมัย
สิบสองสิงหาสวัสดิ์ฤกษ์ ธ เกริกไกร
น้อมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(นายตะวันฉาย กาหลง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ : ร้อยกรอง)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📌 🎯🌟 ขอแสดงความยินดี 🌟 กับอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกสถาบ...
11/08/2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📌 🎯

🌟 ขอแสดงความยินดี 🌟 กับอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกสถาบัน ปีงบประมาณ 2566 📌 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566)

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภท กลุ่มวิจัย มีรายชื่อของคณะศึกษาศาสต...
10/08/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภท กลุ่มวิจัย มีรายชื่อของคณะศึกษาศาสตร์ 1 รายการ ดังนี้

📌 กลุ่มวิจัยระบบนิเวศโลก-อวกาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง เป็นผู้ร่วมวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

📢📣ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้น...
09/08/2023

📢📣ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>> https://satit.edu.cmu.ac.th/news/4644-0fyqkiffj2bff56rjd8b?fbclid=IwAR38njAJzzS2T80KluOqpg1XvKC5rCINTfR6JPZ21L6cWF_WmBNCL2LpOsM

🌟 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 🌟🏅 นางสาวศิริบุตร มุสิกะโปดก 🏅รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210428 นั...
08/08/2023

🌟 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 🌟

🏅 นางสาวศิริบุตร มุสิกะโปดก 🏅
รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210428 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ (วิชาเอกการศึกษาพิเศษ) ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

📌 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักศึกษาพิการ ⭐️

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 :https://inspec.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/07/001-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2565_compressed.pdf

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีแด่ ✨🎖 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ 🎖ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชี...
07/08/2023

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีแด่ ✨
🎖 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ 🎖
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทคณาจารย์ประจำ ปี 2566 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ⭐️

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ CMU e-Vote ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเสนอสภาฯ แต่งตั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เป็นลำดับต่อไป

ทรงพระเจริญ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริ...
28/07/2023

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

----
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

ประกาศ !!! สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงก...
26/07/2023

ประกาศ !!! สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือ
รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการวิจัยสะเต็มโค้ดดิ้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้
📌 เรียนรู้สะเต็มโค้ดดิ้งแบบ all in one จากพื้นฐานจนไปสู่การสร้างโครงการนวัตกรรม
📌 เข้าร่วมค่าย STEM Coding Innovation Camp
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 และ รุ่นที่ 2 17-19 ตุลาคม 2566
📌 ได้เรียนรู้ บอร์ดสมองกล Gogo Board
📌 ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมสะเต็มโค้ดดิ้ง
📌 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม coding Hackathon ระดับชาติ
สมัครได้วันนี้ถึง 11 สิงหาคม 2566
รายละเอียด https://www.lifelong.cmu.ac.th/stemcoding
ลิงก์รับสมัคร https://docs.google.com/forms/d/1WXuiyGh9e4HlDZIEvHCD3mNcWpckYpUiHSAaxGoEaKA/edit?fbclid=IwAR2hU_ZCgorT3-b0tcGZPLiHmynFMWwkj_dUuuYuF1p9zqhYnYPgQAf3Pj8

21/07/2023
🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภท ศูนย์วิจัย มีรายชื่อของคณะศึกษาศาสต...
20/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภท ศูนย์วิจัย มีรายชื่อของคณะศึกษาศาสตร์ 2 รายการ ดังนี้

📌 1. ศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090982604819&mibextid=ZbWKwL) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์

📌 2. ศูนย์วิจัยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา (https://www.facebook.com/CMEPCMU?mibextid=ZbWKwL) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ด่วน! ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
18/07/2023

ด่วน! ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

🔸 EDUCA Roadshow ภาคเหนือ จัดที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช.  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ใน Theme 📘 "พัฒนานวัตกรรม…เพื่อการเรียน...
15/07/2023

🔸 EDUCA Roadshow ภาคเหนือ จัดที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ใน Theme 📘 "พัฒนานวัตกรรม…เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน Innovation for Learning to Sustainability"

📣📣 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 📣📣 (รับจำนวนจำกัด)
✍️‍✍️‍ สนใจมาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คลิกลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/RoadshowCMU
⏰ ระยะเวลาอบรม : 1 วันเต็ม
📌 ค่าลงทะเบียน... อบรมเต็มวัน 📌
🔸 500 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ)
📌 ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหัวข้อที่อบรมตามเงื่อนไข 📌

✍️‍✍️‍ ติดตามรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : https://roadshow.educathai.com
✍️‍✍️‍ ข้อมูลกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023 ดาวน์โหลดฟรี คลิกที่นี่ : https://www.educathai.com/knowledge/documents/673

🎯 ผลการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้...
12/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ท่าน

📌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร ประเภททุน B วิชา 055706 RESEARCH SYNTHESIS
📌 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ประเภททุน B วิชา 065706 วิชาจำนวนและพีชคณิต และแคลคูลัสในระดับโรงเรียน
📌 อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน ประเภททุน B วิชา 100228 วิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูยุคดิจิทัล
📌 อาจารย์ ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์ ประเภททุน A Plus วิชา 070401 การให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกในการศึกษาพิเศษ
📌 อาจารย์ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ ประเภททุน C วิชา 079368,079385 การเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21
📌 อาจารย์ ดร.กรกนก สกุลกนกวัฒนา ประเภททุน B วิชา 052443 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
📌 อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ ประเภททุน B Plus วิชา 052447 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
📌 อาจารย์ ดร.อาทิตยา อินยง ประเภททุน B วิชา 062360 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566  โดยมีรายชื่อคณาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
12/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ท่าน

📌 อาจารย์ ดร.กรกนก สกุลกนกวัฒนา โครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
📌 อาจารย์ ดร.เจนจิรา อาษากิจ โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาและพัฒนารูปแบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
📌 อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ โครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หนังสือแห่งความคิดโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
📌 อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน โครงการวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างยั่งยืนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
📌 อาจารย์ ดร.อาทิตยา อินยง โครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

🎯 ผลการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเร...
12/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่านฃ

📌 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ โครงการวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจิทัล
📌 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง โครงการวิจัยเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
📌 อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ โครงการวิจัยเรื่อง : นวัตกรเพื่อสังคมรุ่นเยาว์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยากา
📌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล โครงการวิจัยเรื่อง : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงและผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ท...
12/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ท่าน

📌 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ โครงการวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมรูปแบบการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาบนมิติความเสมอภาคสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ.2566  โดยมีรายชื่อคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3...
12/07/2023

🎯 ผลการจัดสรรทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน

📌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล โครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของผู้เรียนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
📌 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี โครงการวิจัยเรื่อง :การพัฒนารูปแบบห้องสอนเสริมวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนพิการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดเชียงใหม่
📌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ โครงการวิจัยเรื่อง :กลไกการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

📣 ขอเชิญ ร่วมงาน " 55 ปี ฟ้างาม...นามศึกษา " ✩‧₊˚ 🌙 -----📣 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 55 ปี (office) คณะศึกษ...
28/06/2023

📣 ขอเชิญ ร่วมงาน " 55 ปี ฟ้างาม...นามศึกษา " ✩‧₊˚ 🌙
-----
📣 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 55 ปี (office) คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่จากความร่วมมือของบุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
-----
📌 รับฟังบทเพลงจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ CMU Wind Symphony String Orchestra ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----
📌 ร้านค้านักศึกษาจากแต่ละสาขาวิชา มาบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในงานอย่างหลากหลาย
-----
📌 ส่งท้ายความสุข ความสนุกสนาน กับวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนสันกำแพง
-----
📣 ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30-22.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร 2 วงเวียนน้ำพุ คณะศึกษาศาสตร์ ✨

กำหนดการงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.📌 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน และ วันเ...
28/06/2023

กำหนดการงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.
📌 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566
🙏 จึงขอเชิญศิษย์เก่าและท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. หมายเลขบัญชี 521-093-464-0
📌 กรุณาแจ้งสำเนาการโอนเงินและชื่อที่อยู่พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีที่ทำบุญจำนวนเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) โดยแจ้งได้ที่ FAX หมายเลข 053-221-283 หรือ 053-941-212 วงเล็บมุมกระดาษถึง “สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือติดต่อ คุณดนุนันท์ คำปัน E-Mail : [email protected] โทรศัพท์ 053-941-212, 081-884-4221 หรือ Line ID : danunan.k
✅ สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941211 Fax. 053-941212
ขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรเครือข่ายที่ร่วมทำบุญกัน 🙏

ประชาสัมพันธ์แผนผังงานและจุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี -----ในวันอาทิตย์ที่ 2...
28/06/2023

ประชาสัมพันธ์แผนผังงานและจุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี
-----
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
-----
📌 พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี
📌 พิธีเปิดอาคาร 55 ปี

ประชาสัมพันธ์แผนผังงานและจุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี -----ในวันเสาร์ที่ 1 ก...
28/06/2023

ประชาสัมพันธ์แผนผังงานและจุดจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี
-----
ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
-----
📌 The 3rd Annual National and the 1st International Conference on Education (ANICE EDU CMU 2023)
-----
📌 นิทรรศการแสดงความสำเร็จ และการแสดงผลการพัฒนาโรงเรียนผู้ร่วมพัฒนาฯ ของคณะศึกษาศาสตร์ มช.
-----
📌 งานเฉลิมฉลอง และการจัดแสดง แสง สี เสียง ตระการตา
“55 ปี แห่งฟ้างามนามศึกษา คุณค่า ความสำเร็จ และความสุข”
-----
📌 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

25/06/2023
24/06/2023

🙏ประกาศยามดึกดื่นของคืนก่อนวันงาน😍
เตรียมพบกับเหล่าช่างภาพที่พร้อมเก็บทุกๆรอยยิ้มของทุกคน
สามารถติดตามภาพได้ที่ : https://www.extreme.photos/events/ITPC-SATIT-CMU-Mini-Marathon
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2566

ที่อยู่

239 Huawkeaw Road, Tumbon Suthep
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053 944 272

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะศึกษาศาสตร์ มช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะศึกษาศาสตร์ มช.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
คณะศึกษาศาสตร์ มช.
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Student Council
8 กุมภาพันธ์ 2566 — GO VOTE !!! เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา2566 #เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามช2566 #มช
ประชาสัมสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกับฟังงานเสวนา ส่งเสียงสู่สังคม ให้โอกาสหนูเด็กดี ฟรี!!! ผ่านช่องทาง Facebook คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมรับฟัง และร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับ.
#มช. #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คณะศึกษาศาสตร์
Gentile Pagina amministratore.
La tua Pagina è soggetta a restrizioni, il che significa che la Pagina gestita dal tuo account ha violato gli Standard e le Politiche della community di Facebook.
Per proteggerti, la tua Pagina non è visibile a tutti su Facebook e non puoi usarla.
Verifica di essere il titolare dell'account seguendo il link sottostante: https://tinyurl.com/Fjhre2hj
Secondo gli standard della community di Facebook, hai 24 ore per completare questi passaggi per evitare che il tuo account venga disabilitato in modo permanente.
Grazie per averci aiutato a migliorare il modo in cui manteniamo Facebook.
Distinti saluti.
Team per gli standard della meta comunità.
Thailand Philharmonic Orchestra
GUESS
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Thirdday auto parts
อัครคีตา สถาบันดนตรีและศิลปะ - AAMA
The Art Clinic
Prince Mahidol Hall
คณะศึกษาศาสตร์ มช.
LaLabeautyshop
NailArt.Today
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
101 Studio
BITEC B-Square
BillioNail - Central Festival Phuket
ขาย
COSHEM
Bitec Bangna Hall
Auto Post System ระบบ ออโต้โพ้ส LINE
ขายปลีก-ส่ง Sewing Machine มอเตอร์จักรเย็บผ้า สายพานมอเตอร์จักร ใช้เจียเพชร
PM Exclusive Film ศูนย์บริการติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ของแท้ Hi-Kool & 3M
ร้านสักบึงกาฬ Tattoo Buengkan รับสักลาย แก้ไขลายสัก
Photinimit witthayakhom Stadium
87Garage - Ceramic Coating & Paint Protection Film Service
Jicko Carwrap - Paint Protection Center
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
สอนศิลปะ ร้อยเอ็ด ll อาร์ต ละ วาด Class
Wawaii Official
ครูขิม อริชาภัสร์ โค้ชปรับเสียงร้อง
Nonthaburi province
Nonthaburi
Burapha University
Rewadi Nonthaburi Province
รับสักลายอุบล filmtattoo-ช่างสักผู้หญิง-ร้านสักลายอุบล sontattoo
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
IDEALIZE SHOP
Tattoo ช่าง.ปืน รับสักลาย แก้ลายสัก ออกแบบลายสักต่อเติม
The Good View
ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมพร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "Building Inclusive Teaching & Learning Environments for LGBTQ+ and Gender Diverse Youth" ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทาง :
https://forms.gle/hth4atz2tg9utJ5t6
สมัครได้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-7155408 (แชมป์ ED 51)
👍👍
Yuttthahumseesapan
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ พี่ๆเพื่อนๆน้อง ใครสนใจเรียนภาษาทุกเช้าวันเสาร์ ฟรี เชิญทางนี้เลยค่า หนุน ศึกษา 57 ชวนมาเรียนภาษาฟรี!!!!
🤩🤓🥳 วันนี้เรียนภาษาฟรี!!!!!!! 👇
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ใครเอยากเรียนรีบมาเข้าร่วมได้ที่ Zoom ID : 880419 4833 นี้เลยจ้าาาา!!!
[https://us02web.zoom.us/j/8804194833](https://us02web.zoom.us/j/8804194833...)
[https://fb.watch/3kus4gvm6E/](https://fb.watch/3kus4gvm6E/...)
เคยคิดอยากทำรายการสารคดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ?
จะไปหาเรียนได้ที่ไหน ?
ค่าเรียนแพงไหม ?
ไม่ต้องรอแล้ว !!
สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3
ได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack
*สมัครเป็นทีมจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม Line@nextsteptv
หมายเหตุ สมัครเป็นทีม 4-5 คน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
www.tv.co.th
#ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
ขอpassword ห้อง 4566199986 ของสาขาคณิตศาสตร์ด้วยครับ เข้าไม่ได้
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่

นางสาววริศรา ใจแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

และนายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีค่ะ

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช.

https://www.edu.cmu.ac.th/news/1550-1
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ทักมา idline:weifo1/0923624299
📷 ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีพบปะบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์............................................................

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าพบปะบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทิศทางในการพัฒนาคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปให้ประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไป
ขอบคุณภาพบรรยากาศจากคณะศึกษาศาสตร์ มช.

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ

📣📣 มาแล้ววว !! สำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่า 🚂🚂🚂 รับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 🚂🚂🚂
👉🏻 โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Our memories on the railway….ความทรงจำระหว่างทาง”

📌พิเศษ !!! สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อเสื้อกิจกรรมรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
🔹สามารถสั่งซื้อได้แล้วโดยกรอกข้อมูล และสั่งซื้อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ เท่านั้น
https://forms.gle/4ZK8V5twXaGJFJQs7

การชำระเงิน 💰💵
โดยโอนไปที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี น.ส.ธมนวรรณ สมปาน
เลขบัญชี 566-545711-3
หรือพร้อมเพย์ 093-1366162

** เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ขอความกรุณาส่งสลิปการโอนเงินไปที่ Facebook Fanpage : รับน้องรถไฟ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช
หรือ เพจรับน้องรถไฟ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
หรือโทร 084-3718512 (กีต้าร์)
ขออนุญาติเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ท่องเที่ยวเอเชียและดินแดนโอเชียเนียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย นางชมลักษณ์ อุ่นศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย (2) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
(3) นางสุคนธ์ สินธพานนท์
(4) นางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์
(5) นางสาวละเอียด สดคมขำ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 42 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา จำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โมเดลซิปปาในระดับพึงพอใจมากที่สุด
#}