Yupparaj Wittayalai School

Yupparaj Wittayalai School ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Yupparaj Wittayalai School, โรงเรียนรัฐบาล, 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่, Chiang Mai.
(441)

Yupparaj Wittayalai School (ปัจจุบัน)
Yupparaj Royal's College (เดิม)
Yupparaj wittayalai Comprehensive High School(จากภาพ2515)
Yuba Raja College (ชื่อตามพระราชนิยม) *2432 ก่อตั้งโรงเรียน ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนหลวงประจำมณฑลพายัพ
*2442 สถาปนาตามพระบรมราโชบาย ร.๕ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ (โรงเรียนตัวอย่างประจำ ภาคเหนือ)
*2448 สถาปนาโรงเรียน(วันพระราชทานนามโรงเรียน)

ร.๖ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย"

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และความต้องการจัดการ ศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติโดยได้ออก"ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2441 ความว่า "…ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดแต่ความประพฤติชอบ และการเลี้ยงชีวิตโดยชอบเป็นที่ตั้ง ครั้นทั้งหลายจะประพฤติชอบ แลจะหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบนั้นเล่า ก็ย่อมอาศัยการได้ศึกษาวิชา ความรู้ ในทางที่จะให้บังเกิดประโยชน์ มาแต่ย่อมเยาว์ และฝึกซ้อมสันดานให้น้อยในทางสัมมาปฎิบัติและเจริญปัญญา สามารถในกิจการต่างๆ อันเป็นเครื่องประกอบการหาเลี้ยงชีพเมื่อเติบใหญ่ จึงเชื่อว่าได้เข้าสู่ทางความเจริญ… บัดนี้การฝึกสอนในกรุงเทพฯเจริญแพร่หลายมากขึ้นแล้ว สมควรจะจัดการฝึกสอนให้หัวเมืองได้เจริญขึ้นตามกัน…" สำหรับเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ของมณฑลพายัพนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชประสงค์ จะให้จัดเป็นโรงเรียนตัวอย่างและฝึกอบรมกุลบุตรกุลธิดา ให้รู้ธรรมเนียมการหนังสือ และฝึกหัดลายมือ ให้ใช้เป็นเสมียนได้ วิชาคิดเลขและวิชาช่างที่เป็นประโยชน์ และธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นคุณแก่แผ่นดิน ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ก็ยังมีพระราชประสงค์จะปลูกฝังคุณสมบัติ ให้นักเรียนเป็นคนขยันขันแข็ง สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี และเป็นพลเมืองดีในที่สุด

โรงเรียนมีการจัดนักเรียนเป็นคณะปกครอง ดังนี้

██ คณะเทอดจรรยา สีประจำคณะ สีเหลือง
██ คณะสามัคคี สีประจำคณะ สีแดง
██ คณะศรีวัฒนา สีประจำคณะ สีเขียว
██ คณะการุณรักษ์ สีประจำคณะ สีม่วง
██ คณะภักดิ์พิรีย์ สีประจำคณะ สีฟ้า
██ คณะไมตรีจิต สีประจำคณะ สีขาว (ยกเลิก)
██ คณะมิตรภาพ (ยกเลิก)
██ คณะบำราบภัย (ยกเลิก)


แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โครงการโรงเรียนนำร่องมาตรฐานสากล Student Hub
โครงการ English Program
โครงการหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำภาคเหนือ
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคสมทบ (โครงการ พสวท.สมทบ)
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม : http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

25/01/2024

😃

🎉🎉🎉โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูรมมาดี พรวญหาญ และคุณครูดรุณี กันธมาลา อดีตครูยุพราชวิทยาลัย ปัจจุบันเก...
25/01/2024

🎉🎉🎉โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูรมมาดี พรวญหาญ และคุณครูดรุณี กันธมาลา อดีตครูยุพราชวิทยาลัย ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ ได้รับรางวัลครูอาวุโสของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567

🎉🎉🎉โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูมงคล ปัญญารัตน์  ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567  "ครูดีส...
25/01/2024

🎉🎉🎉โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคุณครูมงคล ปัญญารัตน์ ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567

มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดพิธีเปิดฤดูกาล แข่งขันตอบปัญหาประวั...
25/01/2024

มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6
และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี จัดพิธีเปิดฤดูกาล แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์
ชิงถ้วยพระราชทาน
และการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีผู้แทนนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่เข้าร่วมตอบปัญหารับเกียรติบัตร นายณัฐสิทธิ์ ทองเงา และ นายจินตเสน ตรีธนะกิตติ นักเรียนชั้นม.4
และผู้แทนครู รับมอบเงินสนับสนุน

ในการนี้ได้เข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พระราชวังพญาไท และการวางรากฐานเมืองจำลองประชาธิปไตย “ดุสิตธานี” สำหรับเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน ระหว่างวันพุธที่ 24 - พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ และพระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงปุญญิศา สดใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  #ยุพราชศิลปินได้รับรางวัลรองชนะเลิศร...
24/01/2024

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงปุญญิศา สดใส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
#ยุพราชศิลปิน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรุ่นอายุ 9-13 ปี รางวัลการประกวดวาดภาพนานาชาติ The PMAC 2024 WORLD ART CONTEST ในหัวข้อ"รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภาย ใต้ความหลากหลาย: เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและสุขภาพสำหรับ ทุกประเทศ (Unity in Diversity: Promoting Inclusion and Health for Every Nation)"
จัดโดย คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
(Prince Mahidol Award Conference: PMAC )

โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15  : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาน์นันท์ ตาสัก นักเรียนทุนพระ...
24/01/2024

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาน์นันท์ ตาสัก นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการรับพระราชทานทุนการศึกษา ในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ข้าพระพุทธเจ้า​น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​อย่างหาที่สุดมิได้

นาฏศิลป์ เราก็มีนะออเจ้า
23/01/2024

นาฏศิลป์ เราก็มีนะออเจ้า

เริ่มมมแล้วววน้าาา ปีการศึกษา 2567 น้องๆ ป.6 ที่กำลังจะศึกษาต่อ ม.1 ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านนาฏศิลป์ 💕🥰

มาเป็นครอบครัว YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ กันนะครับ
22/01/2024

มาเป็นครอบครัว YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ กันนะครับ

ขอแสดงความยินดีนายชยฉัตร คำแสนนายญาณพัฒน์ น้อยแดงนางสาวอัณณ์ชญา ฉัตร์จิรนนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนย...
22/01/2024

ขอแสดงความยินดี

นายชยฉัตร คำแสน
นายญาณพัฒน์ น้อยแดง
นางสาวอัณณ์ชญา ฉัตร์จิรนนท์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

เข้ารับรางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่นจาก นายสมใจ วิเศษทักสิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
รับมอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผลการคัดเลือกโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยครับ ยินดีต้อนรับสู่รั้วบานเย็น!!🩷
21/01/2024

ผลการคัดเลือกโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยครับ ยินดีต้อนรับสู่รั้วบานเย็น!!🩷

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

🎉🎉ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ🎊🎊

ยินดีต้อนรับสู่รั้วบ้านบานเย็นนะครับ ❤️🥰😍

https://www.yupparaj.ac.th/uploads/pdf/yrc_dpste67b.pdf

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวย...
19/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง

ห้ามพลาด พบกับ DJ KzKARN
19/01/2024

ห้ามพลาด พบกับ DJ KzKARN

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น”
พบกัน 18.00 น.

พบกับ DJ KzKARN

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย หรือ ประธานรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยครับ

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี🏆🏆🏆 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประ...
18/01/2024

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี🏆🏆🏆 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลดีเด่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เนื่องใน วันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการ “โบราณคดีเสวนา ประตูช้างเผือก” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเ...
18/01/2024

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการ “โบราณคดีเสวนา ประตูช้างเผือก” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีประตูช้างเผือก แก่นักเรียน นักศึกษา สาธารณชนให้มีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานประตูช้างเผือก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้นำนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา แผนการเรียนศิลป์สังคม และนักเรียนที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกิจกรรม"ระบายอิฐติดลาย" (ระบายสีอิฐกำแพงเมืองลงบนผืนผ้า เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ โบราณสถานประตูช้างเผือก) รวมถึงฟังบรรยายสรุปจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ณ โบราณสถานประตูช้างเผือก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น” พบกัน 18.00 น. •พบกับ รองอันดับ 1 Mister Chiang Mai Thailand 2024 และ รองอันด...
17/01/2024

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น”
พบกัน 18.00 น.

พบกับ รองอันดับ 1 Mister Chiang Mai Thailand 2024 และ รองอันดับ 2 Mister Chiang Mai Thailand 2024

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย หรือ ประธานรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบั...
17/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ TCAS'67 รอบ TCAS 1 (Portfolio) เพิ่มเติม

❤️❤️นักเรียน ม.6 สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่งานแนะแนว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 🥰🥰

แก้ไขเพิ่มเติมรวม 94 คน (24/1/2567)

ขอแสดงความยินดีกับ MISTER CHIANG MAI 2024 2nd Runner Up นาย ธาดา ตาวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนยุพราช...
17/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ MISTER CHIANG MAI 2024 2nd Runner Up นาย ธาดา ตาวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

16/01/2024

ครูคนแรกที่คุณควรขอบคุณมากที่สุด คือ คุณพ่อ คุณแม่ คนในครอบครัวของคุณเอง
#ทุกคนคือครูของคุณ

16/01/2024

“ครูในดวงใจ”
ของคุณคือใคร ?
#สุขสันต์วันครูแห่งชาติ

14/01/2024

พบกับ YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เต็มๆในงานคืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น

3 กุมภาพันธ์ 2567
เริ่ม 18.00 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
#สอบถามรายละเอียดที่ประธานรุ่นหรือสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย

14/01/2024

🎪งานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น ประจำปี 2566 จัดในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาตั้งแต่ 17.00 น.-23.30 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับชมการแสดงดนตรีจาก วง YRC COMBO รองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ วงร้านวอร์มอัพ วง เชียงใหม่บิ๊กแบน วงศิษย์เก่าYRC รุ่นเทียน25-28
🍱โต๊ะจีน ราคาโต๊ะละ 3,500 บาท/10ที่นั่ง รับจองและโอนเงินก่อนวันที่ 26 มกราคม 2567 ***
📕 ชื่อบัญชี : สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
📙หมายเลขบัญชี : 424-407927-5
📘ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาประตูเชียงใหม่
☎️ ประสานงาน : คุณบอย โทร 0846159002 ไอดีไลน์ boysaraphi

ลูกยุพราชคว้ารางวัลระดับประเทศ🏆🥈ขอแสดงความยินดีกับ 1. เด็กหญิงวรรณิญา ทรายอ่อน2. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญเพชร3. เด็กหญิงกัลย...
14/01/2024

ลูกยุพราชคว้ารางวัลระดับประเทศ

🏆🥈ขอแสดงความยินดีกับ

1. เด็กหญิงวรรณิญา ทรายอ่อน
2. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญเพชร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพ็ชรน้อย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

ในการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

🏆🥉และ ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปุญญิศา สดใส
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ

ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ พ.ศ. 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดโดย มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

งานประชาสัมพันธ์ สพม.เชียงใหม่

สำหรับคนที่สนใจโครงการนี้นะครับ^^ รับสมัครวันสุดท้ายแล้ว!!!!
14/01/2024

สำหรับคนที่สนใจโครงการนี้นะครับ^^ รับสมัครวันสุดท้ายแล้ว!!!!

รับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะ!!!!!

ระบบรับสมัครปิดเวลา 16.30 น. ของวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567 นะคะ

ศึกษารายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.yupparaj.ac.th/yrc_dpste67

พบกับ YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วันนี้ (14 มกราคม 2567) 2 ทุ่ม ที่เวทีกลาง นางสาวเชียงใหม่ ใน...
14/01/2024

พบกับ YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วันนี้ (14 มกราคม 2567) 2 ทุ่ม ที่เวทีกลาง นางสาวเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น” พบกัน 18.00 น. •พบกับ วงดนตรีจาก Warmupcafe Chiangmai สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...
13/01/2024

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น”
พบกัน 18.00 น.

พบกับ วงดนตรีจาก Warmupcafe Chiangmai

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย หรือ ประธานรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยครับ

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น” พบกัน 18.00 น. •พบกับ YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ยุ...
13/01/2024

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น”
พบกัน 18.00 น.

พบกับ YRC band& YRC combo โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ยุพราชฯมหาชน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย หรือ ประธานรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยครับ

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น” พบกัน 18.00 น. •พบกับศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย นางสาวเชียงใหม่ 2567 , รองอันดับ...
13/01/2024

3 กุมภาพันธ์ 2567 “คืนสู่เหย้า ชาวบานเย็น”
พบกัน 18.00 น.

พบกับศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย นางสาวเชียงใหม่ 2567 , รองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ 2567 และ รองอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย หรือ ประธานรุ่นแต่ละรุ่นได้เลยครับ

รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป
11/01/2024

รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ
11/01/2024

ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบโครงการพิเศษ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
และรายละเอียดเพิ่มเติม
รอบโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ม.1 :https://www.yupparaj.ac.th/uploads/pdf/1704940018.pdf
ม.4 :https://www.yupparaj.ac.th/uploads/pdf/170496351416190.pdf

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ดังนี...
10/01/2024

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ดังนี้

🎖️เด็กหญิงปุญญิศา สดใส

นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ (ยุพราชศิลปิน) ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี (ประเภทเดี่ยว) จากผลงานด้านทัศนศิลป์รางวัลนานาชาติรางวัลนานาชาติ Grand prize winner 2023 IFAW World Wildlife Day International Youth Art Contest."Partnerships for Wildlife Conservation"Washington, DC, in the United States of America โดยกองทุนระหว่างประเทศ เพื่อสวัสดิการสัตว์(International Fund for Animal Welfare:IFAW)ร่วมกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และโครงการพัฒนาสหประชาชาติ และรางวัลนานาชาติอื่นๆ

🎖️เด็กหญิงชิติศิริ อินมงคล
🎖️เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีธัญรัตน์
🎖️เด็กชายอัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์
🎖️เด็กหญิงภูษณิศา บุญมาเรือง
🎖️เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว
🎖️เด็กหญิงชนัญธิดา ก๋องคำ
🎖️เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต

นักเรียน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ (ประเภททีม) จากผลงานชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก รายการ “The 2023 ICU World Cheerleading Championships” เมืองออร์แลนโด้, รัฐฟลอริดา, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่อยู่

238 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Yupparaj Wittayalai Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Yupparaj Wittayalai School:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


โรงเรียนรัฐบาล อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ