Clicky

Myanmar Center CMU

Myanmar Center CMU All about Myanmar Language and Culture
Youtube : Myanmar Center Chiang Mai University
Instagram : my

เปิดเหมือนปกติ

📌📌คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣  🥰🥰.ในปีพ.ศ. 2537 นโยบายของรัฐบา...
08/03/2022
Burmese Division CMU

📌📌คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣 🥰🥰
.
ในปีพ.ศ. 2537 นโยบายของรัฐบาลไทยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญภาษาประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วจึงรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่าต่อเนื่องยาวนาน จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 🥳🥳
.
ในปีพ.ศ. 2539 ได้ก่อตั้งสาขาวิชาภาษาพม่า เปิดการเรียนการสอนเป็นวิชาโท และวิชาเลือก หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี "ภาษาและวัฒนธรรมพม่า" โดยได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี 2560 🤩🤩👏👏
.
หลักสูตรมีลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม (joint program) กับมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) กล่าวคือ นักศึกษาวิชาเอกชั้นปีที่ 4 ต้องเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมพม่าที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพม่าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 💜💜
.
บัณฑิตหลายคนสามารถนำความรู้ภาษาพม่าไปประกอบวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นอาจารย์ในสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจคนเข้าเมือง ผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย พนักงานสายโทรคมนาคม ทั้งในภาครัฐและเอกชน 🧑‍✈️👩‍🏫🧑‍🏫👩‍💻🧑‍💻🧑‍💼👩‍💼
.
https://www.youtube.com/watch?v=KcOdE8SX5vA&ab_channel=BurmeseDivisionCMU
#BurmeseLanguageFamilyCMU​
#BurmeseDivisionCMU

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ติดตามข่าวสารได้ที่Official Facebook : https://www....

สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด
07/03/2022

สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด

📍สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การเงินกับชายแดน Money In Borderlands
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
📌ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/iBbyN8LdGC1AdqBJ9
ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์ https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088
📣ร่วมพูดคุยโดย
- คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ การค้าและการชำระเงินชายแดน ไทย-พม่า
- คุณก้องภพ ภู่สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ การค้าและการชำระเงินชายแดน: โอกาสที่ติดมากับขบวนรถไฟจีน-ลาว
- คุณวิทยา นีติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ในหัวข้อ มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ชายแดน
👉ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/02/2022

📍สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เจาะลึกสถานการณ์แรงงานข้ามแดน: ศึกษาแรงงานเพื่อนบ้านกับภาคเหนือของไทยในยุค Next Normal
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

📌ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/iBbyN8LdGC1AdqBJ9
ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์ https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

📣ร่วมพูดคุยโดย
- อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในหัวข้อ Next Normal ความท้าทายใหม่ในการจัดการแรงงานข้ามชาติ
- คุณศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation)
ในหัวข้อ การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติหญิงในสถานการณ์โควิด
- คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ แรงงานพัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
ในหัวข้อ ผลกระทบสถานการณ์โควิดต่อแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือ
👉ดำเนินรายการโดย
- อาจารย์อัจฉรียา สายศิลป์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งศูนย์เมียนมาร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคอยให้...
14/02/2022

ท่านอาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งศูนย์เมียนมาร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคอยให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน พวกเราจะยังคงดำเนินงานเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมต่อไปจนสุดความสามารถ
ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
မြန်မာစင်တာ

รูปภาพประกอบจากงานเสวนา "หลากเรื่องเมืองม่าน: ที่ระลึกครบรอบ 72 ปี อาจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร" วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09/02/2022

เจ้ารู้หรือไม่ ในละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ได้ปรากฏฉากที่ตัวละครปิ่นกำลังฟ้อนรำในป่า โดยมีเสียงเพลงประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีคำร้องประกอบสั้น ๆ ว่า “เอ...ชูเหย่ไช่” ใกล้เคียงกับคำว่า “เอย..ฉุยฉาย” ในภาษาไทยอย่างมาก ซึ่งบทเพลงฉุยฉายเป็นบทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างชาวโยเดีย และชาวเมียนมานั่นเอง

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มีเรื่องเล่าขานถึงบทเพลงฉุยฉายว่า มีแม่นมชาวอยุธยาคนหนึ่งกำลังฮัมเพลงกล่อมเด็กทารก จับใจความได้ว่า “เอยฉุยฉาย…” ในขณะนั้นเอง เสนาบดีชาวเมียนมาท่านหนึ่งบังเอิญได้ยินเข้าจึงเอ่ยถามถึงที่มาของบทเพลงนี้ จนได้คำตอบว่านี่เป็นเพลงชื่อว่าฉุยฉาย ดังนั้นเสนาบดีจึงได้กราบทูลต่อเจ้านายเชื้อพระราชวงศ์ และทรงมีพระราชโองการดํารัสให้ทำการแสดงถวายในพระราชสํานัก

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ใน บทความ “ฟ้อนม่านมุยเซียงตา : อิทธิพลนาฏกรรมพม่าในสังคมไทย ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของชื่อชุดการแสดง บทขับร้อง และโครงสร้างของทำนองเพลง” เขียนโดย สิทธิพร เนตรนิยม

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal/issue/view/14606

(อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ : ALTV4. (2565, 25 มกราคม). นาฏศิลป์และการละครที่ปรากฎอยู่ใน “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.altv.tv/content/altv-news/61ea499b652f3ccbe2c9aad1.)

#แนะนำบทความ
#วารสารไทยคดีศึกษา

---------------------------------------------

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/วิชาการตีพิมพ์ในวารสารไทยคดีศึกษา ติดต่อได้ที่
- Facebook : วารสารไทยคดีศึกษา Thai Khadi Journal
- Website : http://tkri.tu.ac.th/ (เลือกเมนู วารสารและสิ่งพิมพ์ > วารสารไทยคดีศึกษา)
- Email : [email protected]

Photos from Faculty of Humanities, Chiangmai University's post
04/02/2022

Photos from Faculty of Humanities, Chiangmai University's post

เพียงแค่ ดู LIVE กด LIKE กด SHARE 🤭🤭🤫🤫ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากประเทศเมียมาในวันงาน
30/01/2022

เพียงแค่ ดู LIVE กด LIKE กด SHARE 🤭🤭🤫🤫
ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากประเทศเมียมาในวันงาน

🗣🗣 แอดมินขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ รับชม LIVE งาน Show me your Myanmar Season 2 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ทางเพจเฟซบุ๊ก Burmese Division CMU 🎊🎊
.
เพียงแค่ ดู LIVE กด LIKE กด SHARE 🤭🤭🤫🤫
ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากประเทศเมียนมาในวันงาน 📣📣
รางวัลมีจำนวนจำกัดนะครับ ✌️✌️
.
📍เหลืออีกไม่กี่วันแล้ววววววว🥇🥈🥉
#BurmesedivisionCMU
#ShowmeyourMyanmarSS2
#BurmeseLanguageFamilyCMU

Mobile uploads
29/01/2022

Mobile uploads

🌞รายการตะวันออกปริทัศน์ 🌞
สัปดาห์นี้สาขาวิชาภาษาพม่า มช. จะมาชวนทุกคนเตรียมพร้อมรับความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในกิจกรรม “Show me your Myanmar Season 2"
ติดตามเรื่องราวของเวทีการแสดงศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมพม่าของนักเรียน & นักศึกษาทั่วประเทศได้พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2565 นี้ เวลา 16:10 น.

📣 ดำเนินรายการโดย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า ชั้นปีที่ 2-3
🎙 สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุ FM100 CMU ทางเว็บไซต์ www.fm100cmu.com
📻 หรือติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.fm100cmu.com/ondemand_detail.php?listid=35

27/01/2022

สู่รู้เรื่องพม่า🇲🇲 กับงานเสวนา หัวข้อ “โยทยา-พม่านิยม”

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองสายน้ำ ข้ามแดนข้ามเวลา สู่ละคร "จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี"🎥 ทางช่อง #ไทยพีบีเอส

ร่วมเสวนาโดย
📌คุณชาติชาย เกษนัส ผู้กํากับละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
📌คุณเดาง์ “สะสะ” จากละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
📌คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล ผู้ประสานงานด้านภาษาไทย-เมียนมา
📌คุณสิทธิพร เนตรนิยม “ครูอูโต” จากละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
📌รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา

📅วันที่ 30 มกราคม 2565
🔴เวลา 17.00 -19.00 น.
🔴ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: RILCA, Mahidol University
และเสวนาผ่าน Zoom Meeting https://zoom.us/j/96229734093?pwd=d0Z1bjNYcXdWZHBOWGFDZzhwejMvZz09
(ID : 962 2973 4093/ Passcode : 228758)

ขอขอบคุณ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

-------------------------------------

ติดตามข่าวสารของ RILCA ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
Line : https://lin.ee/qrBU8li
Facebook : https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol
Website : https://lc.mahidol.ac.th/
Youtube : https://www.youtube.com/rilcamu2011

#เจ้าพระยาสู่อรวดี #ThaiPBS #ละครไทย #พม่า #เมียนมา

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศในหัวข้อ "เมียนมาที่รัก คิดถึงนักอยากไปอีก" 🌺โดยสาขาวิชาภาษาพ...
25/01/2022

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศในหัวข้อ "เมียนมาที่รัก คิดถึงนักอยากไปอีก" 🌺
โดยสาขาวิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในกิจกรรม "Show me your Myanmar season 2" 🥳
ชอบรูปไหนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องๆเพื่อรับรางวัล Popular Vote ได้นะคะ 🥳

ဂုဏ်ယူပါသည်။ 🎉🎉
14/01/2022

ဂုဏ်ယူပါသည်။ 🎉🎉

Timeline photos
31/12/2021

Timeline photos

สวัสดีปีใหม่ 2565 ค่ะ 🎉🎉

23/12/2021

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/176931999614913/posts/927327141242058/
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 มกราคม 2565 (เวลา16.00 น.)

Photos from Burmese Division CMU's post
21/12/2021

Photos from Burmese Division CMU's post

https://www.silpa-mag.com/culture/article_62344
18/12/2021
คำยืมภาษาพม่าในภาษาล้านนา ร่องรอยในอดีตที่ยังหลงเหลือถึงปัจจุบัน

https://www.silpa-mag.com/culture/article_62344

เนื่องด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ ล้านนาและพม่าจึงมีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานกันทางสังคม วัฒนธรรม วิถีช...

17/12/2021

เตรียมพบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์
.
"เมื่อหัวใจและคำมั่นสัญญา พาเขาและเธอ ข้ามห้วงเวลามาพบกัน"
.
นำแสดงโดย
❤ จิรายุ ตันตระกูล
❤ นัฐรุจี วิศวนารถ
❤ เดาง์, นีน ตเว ยู ออง
กำกับการแสดงโดย ชาติชาย เกษนัส
.
รับชมพร้อมกันวันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 20.15 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 รับชมอีกครั้งทาง www.VIPA.me
.
📍ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
▶️https://www.facebook.com/ThaiPBS
▶️ https://www.facebook.com/thaipbsdrama
📍 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaipbs.or.th/Irrawaddy
.
#ก็อตจิรายุ
#ตังตังนัฐรุจี
#เดาง์นีนตเวยูออง

เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อยเดอะซีรีส์ Ep.03 | จิตรกรรมล้ำค่าจากโหม่งยฺวาสู่มะกฺเว
09/12/2021
เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อยเดอะซีรีส์ Ep.03 | จิตรกรรมล้ำค่าจากโหม่งยฺวาสู่มะกฺเว

เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อยเดอะซีรีส์ Ep.03 | จิตรกรรมล้ำค่าจากโหม่งยฺวาสู่มะกฺเว

รายการ เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อยเดอะซีรีส์ จัดทำขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก .....

“Language contact in Myanmar: Foreign influence in the structure of Burmese”โดย อาจารย์ Dr. Mathias Jennyผู้เชี่ยวชาญด้า...
08/12/2021

“Language contact in Myanmar: Foreign influence in the structure of Burmese”
โดย อาจารย์ Dr. Mathias Jenny
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า จาก University of Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

📣📣 สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ “Language contact in Myanmar: Foreign influence in the structure of Burmese”

👨🏼โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์ Dr. Mathias Jenny
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า จาก University of Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

📍การบรรยายจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.

🎙 สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์บนโปรแกรมซูม และ Live สด บน Facebook Fan page สาขาวิชาภาษาพม่า (Burmese Division CMU)
🖌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code บนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรับ Zoom Meeting ID ผ่านช่องทางอีเมลได้เลย
หรือกดลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/pBH4rk7EtMq9Rcjg6

Photos from Burmese Division CMU's post
05/12/2021

Photos from Burmese Division CMU's post

22/11/2021
Photos from Burmese Division CMU's post
18/11/2021

Photos from Burmese Division CMU's post

🌟🌟 วัดทรายมูล(พม่า) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานกฐินตามประเพณีพม่า ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ ...
14/11/2021

🌟🌟 วัดทรายมูล(พม่า) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานกฐินตามประเพณีพม่า ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ 🎉🎉
☀️☀️ ศูนย์เมียนมาร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญงานกฐินพม่า กับทางศูนย์เมียนมาร์ และสาขาฯ ค่ะ🙏🙏🙏

✉️✉️ ผู้ที่สนใจร่วททำบุญ สามารส่งข้อความมายังเพจ สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นะคะ 📌📌

🌟🌟 วัดทรายมูล(พม่า) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานกฐินตามประเพณีพม่า ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ 🎉🎉
☀️☀️ ศูนย์เมียนมาร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญงานกฐินพม่า กับทางศูนย์เมียนมาร์ และสาขาฯ ค่ะ🙏🙏🙏

✉️✉️ ผู้ที่สนใจร่วททำบุญ สามารส่งข้อความมายังเพจ สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นะคะ 📌📌

"Moving around Myanmar"
09/11/2021

"Moving around Myanmar"

The online version of "Moving Around Myanmar" is now available at the RCSD online bookstore, powered by Bookcaze: Knowledge E-Bookstore. The pdf is available as free download! Hard copies are also available through RCSD The Regional Center for Social Science and Sustainable Development

https://rcsd-cmu.bookcaze.com/index.php?route=product/product&product_id=25940

03/11/2021

โทรศัพท์ของศูนย์เมียนมาร์เกิดเหตุขัดข้องนะคะ
หากต้องการติดต่อสามารถฝากข้อความไว้ใน CB ของเพจได้เลยค่ะ

ကြောင်
22/10/2021

ကြောင်

MYANMAR | Burmese Cat
#Myanmar
The Burmese cat is an extremely friendly and affectionate creature that needs attention from human beings to be happy. The Burmese cat breed is very demanding and Burmese cats will follow owners around the house crying for attention – they might even climb their owner's leg begging to be picked up and cuddled!

Admin- KLN

พะสิม เมืองท่าโบราณ ความอุดมสมบูรณ์ ดังเพชรแห่งดินดอนแม่น้ำอิรวดี I ประวัติศาสตร์นอกตำร
09/10/2021
พะสิม เมืองท่าโบราณ ความอุดมสมบูรณ์ ดังเพชรแห่งดินดอนแม่น้ำอิรวดี I ประวัติศาสตร์นอกตำร

พะสิม เมืองท่าโบราณ ความอุดมสมบูรณ์ ดังเพชรแห่งดินดอนแม่น้ำอิรวดี I ประวัติศาสตร์นอกตำร

ปะเต็ง หรือพะสิม เป็นเมืองท่าของอาณาจักรพม่ามาแต่ครั้งโบราณ เมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษ อังกฤษได้สร้างป้อ.....

[Repost]People from Myanmar have moved back and forth between their home country and Northern Thailand (Lanna) since the...
07/09/2021
Becoming Thai Living as Myanmar in Chiang Mai

[Repost]
People from Myanmar have moved back and forth between their home country and Northern Thailand (Lanna) since the pre-modern era. Chiang Mai, as the principal city in Northtern Thailand, has long been their destination over many generations.
.
This is a film about the continuity and persistence of the Myanmar community in Chiang Mai through interviews with two groups from the community: descendants of the older waves of migrations who now identity as Thai, but who can tell stories of thier ancestors who came from Burma in the nineteenth century: and Myanmar people who arrived in Chiang Mai in the twenty-first century.
.
https://youtu.be/XrWyVdXB40o

People from Myanmar have moved back and forth between their home country and Northern Thailand (Lanna) since the pre-modern era. Chiang Mai, as the principal...

วันที่ 2 กันยายน 2564 ครบรอบ 6 ปี วันเปิดศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🌟🌟🥳🥳🎉🎉🎊🎊
02/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564 ครบรอบ 6 ปี วันเปิดศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🌟🌟🥳🥳🎉🎉🎊🎊

01/09/2021

The proceedings from the 3rd ICBMS - International Conference on Burma/Myanmar Studies conference are now online! Follow the link below to search for papers by author or title, or go to the "collected papers" link on the website to download all the papers, collected in 4 separate pdf volumes!

https://www.burmaconference.com/proceedings/

Timeline Photos
01/09/2021

Timeline Photos

ใกล้สอบกลางภาคแล้ววววว
แอดมินนำพยัญชนะภาษาพม่ามาฝากทุกคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษาพม่าค่ะ

Photos from lodggy.com's post
21/08/2021

Photos from lodggy.com's post

14/08/2021

🔔 สัปดาห์นี้จะพาไปเที่ยวทิพย์ที่รัฐกะยา ประเทศพม่ากัน!!! กลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่มีเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งที่บอกเล่าความเป็นชาติพันธุ์กะยาของพวกเขาได้เป็นอย่างดี มาร่วมออกเดินทางและรับฟังไปด้วยกัน
ในรายการ “ตะวันออกปริทัศน์”
วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 16:10 น.
📣 ดำเนินรายการโดย
อ.มุทิตา บุญวยาภรณ์ สาขาวิชาภาษาพม่า
🎙 ฟังออนไลน์ได้ทาง www.fm100cmu.com
📻 หรือติดตามย้อนหลังได้ที่ http://www.fm100cmu.com/ondemand_detail.php?listid=35

ที่มาภาพ: www.thefarmermedia.com/news/4782 และ Facebook - Thee Thit Sa

ที่อยู่

Chiang Mai University
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653943276

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Myanmar Center CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Myanmar Center CMU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Calling friends, associates and all FB connections who are from Myanmar, Vietnam or The Philippines; or if you've friends from any of these 3 countries, pls send them the link to help me with a survey about online learning - takes less than 5 mins to do. Link to survey: Hyperlink embedded in the question… https://goo.gl/forms/jODqAPp5BFEg9rqk2) Thanks in advance for helping with the survey. 😊😊
เปิดเป็นวิชาไมเนอร์ไหมครับ ขอทราบตัวย่อและรหัสวิชาหน่อยครับ หาไม่เจอ