เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 ม.1 ต.หนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทร. 053-103882-3

เปิดเหมือนปกติ

วันที่29พฤศจิกายน2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ออกตรวจเพื่อคัดกรองโรคCOVI...
29/11/2021

วันที่29พฤศจิกายน2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ออกตรวจเพื่อคัดกรองโรคCOVID-19เบื้องต้น ให้กับ พนักงานบริษัท Shopeeเชียงใหม่ จำนวน 70คน โดยผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

27/11/2021
วันที่9-26พฤศจิกายน2564เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนCOVID-19 เข็มที่1 ให้กับประชา...
26/11/2021

วันที่9-26พฤศจิกายน2564
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนCOVID-19 เข็มที่1 ให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ โรงยิมโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดย มียอดจำนวนผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมด 875 ราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผ...
24/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสารภี

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะ ของ...
22/11/2021

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ของผู้พิการที่...
19/11/2021

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ของผู้พิการที่มีฐานะยากจน และมีสภาพแวดล้อม/ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อสภาพความพิการในเขตตำบลหนองผึ้ง เพื่อประกอบการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ มาปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองผึ้ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทงวิถีใหม่ นุ่งผ้าไทย แขวนโคมประดับเป็นพุทธ...
19/11/2021

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองผึ้ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทงวิถีใหม่ นุ่งผ้าไทย แขวนโคมประดับเป็นพุทธบูชา"
#ประเพณียี่เป็ง2564

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองผึ้ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทงวิถีใหม่ นุ่งผ้าไทย แขวนโคมประดับเป็นพุทธบูชา"
#ประเพณียี่เป็ง2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการตรวจ ATK swab ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักง...
15/11/2021

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการตรวจ ATK swab ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยฉีดวัคซีนของตำบลหนองผึ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีน (เข็มที่ 1) ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นี้

วันที่15 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประชุมแกนนำผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ...
15/11/2021

วันที่15 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประชุมแกนนำผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหารือเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองผึ้ง) ประจำปี 2565 ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบ New Normal (การเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน) โดยมีนางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง เป็นประธานในการประชุม

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
15/11/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองผึ้งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 เชิงรุ...
05/11/2021

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองผึ้งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 เชิงรุก

กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหนองผึ้ง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ โรงยิมโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ตั้งแต่เวลา 8:00-14:00 น

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองผึ้งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 เชิงรุก

กลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลหนองผึ้ง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ โรงยิมโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ตั้งแต่เวลา 8:00-14:00 น

วันที่3พฤศจิกายน2564นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก ครอบครัวชูเชิด  กลุ่มBF ศูนย์ข้า...
03/11/2021

วันที่3พฤศจิกายน2564
นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก ครอบครัวชูเชิด กลุ่มBF ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง โดยมี นายอณุสรณ์ ไม้สน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2564 นางมาลี  สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ลงพื้นที่เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส...
03/11/2021

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2564 นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ลงพื้นที่เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในตำบลหนองผึ้ง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานและร่วมลงพื้นที่ดูแลประชาชน

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸กิจกรรมก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slpe Barrier โดยทางหลวงขอเชิญร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่ว...
03/11/2021

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸กิจกรรมก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slpe Barrier โดยทางหลวงขอเชิญร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอขอรับงบประมาณ ปี 2566 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร

เพื่อความปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ Single Slope Barrier เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของอุบัติเหตุบนถนน แบบเกาะร่อง (Deperssed Median)

1. ทางหลวง 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม. 13+993-กม. 18+500

2. ทางหลวง 121 ตอน เหมืองกุม - ต้นเปา ระหว่าง กม. 0+500 - กม. 12+200 (เป็นแห่งๆ)

3. ทางหลวง 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม. 16+345 - กม. 29+845 (เป็นแห่งๆ)

4. ทางหลวง 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ระหว่าง กม. 4+097 - กม. 9+600

🖱 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIhUWzhwTfjFVAMUL3IQ5qu2jgI3ckUJzuVKYzbKfI2SXpQ/viewform?fbclid=IwAR0nsdRIlzEMS3DVBwAxhJ3zJ2O6klh5EhBocz1uTz_HpBwHHHPAJmo9hWc

📢#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ sme S
02/11/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ sme S

📢#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ sme S

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565
02/11/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เรื่อง ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สารภี ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้...
29/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เรื่อง ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สารภี ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวนำหลักฐานไปขอรับเงินคืน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ได้ในเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะรับคืน และทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี จะได้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ส่งมอบถ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 3 ราย ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอ...
28/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 // ดูเอกสาร 🖱 https://is.gd/3I2exc

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 // ดูเอกสาร 🖱 https://is.gd/3I2exc

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เรื่องการปิดน้ำเพื่อดำเนินการแก้ไขท่อ ST ขนาด 900 มม. รั่วซึม บริเวณข้างหมู่บ้านสวนริมธาน ถนนเชียงใหม่ ...
28/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เรื่องการปิดน้ำเพื่อดำเนินการแก้ไขท่อ ST ขนาด 900 มม. รั่วซึม บริเวณข้างหมู่บ้านสวนริมธาน ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างเวลา 22.00 น. ขอวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 04.00 น. ของเช้าวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เรื่องการปิดน้ำเพื่อดำเนินการแก้ไขท่อ ST ขนาด 900 มม. รั่วซึม บริเวณข้างหมู่บ้านสวนริมธาน ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างเวลา 22.00 น. ขอวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 04.00 น. ของเช้าวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

นางมาลี  สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ส่งมอบถุง...
26/10/2021

นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนตำบลหนองผึ้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางมาลี  สิงห์ด้วง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ไม้สน รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภ...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ไม้สน รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองผึ้ง เพื่อมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ "ปันน้ำใจคนหนองผึ้งไม่ทอดทิ้งกัน" ให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนขาดคนดูแล ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 🙏 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕---...
23/10/2021

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 🙏 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
----------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 🙏 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
----------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

#ประชาสัมพันธ์ สถานที่เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แล...
21/10/2021

#ประชาสัมพันธ์ สถานที่เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน (เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าซีเนก้า โดยห่างกัน 3 สัปดาห์)

👉👉ทั้งนี้วัคซีนมีจำนวนจำกัดสำหรับการ Walk in ในแต่ละวัน
👉👉สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฉีดฯ หรือโรงพยาบาลที่เปิดรับการฉีดตามที่ระบุไว้

#ประชาสัมพันธ์ สถานที่เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน (เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าซีเนก้า โดยห่างกัน 3 สัปดาห์)

👉👉ทั้งนี้วัคซีนมีจำนวนจำกัดสำหรับการ Walk in ในแต่ละวัน
👉👉สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฉีดฯ หรือโรงพยาบาลที่เปิดรับการฉีดตามที่ระบุไว้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง นำโดยนางมาลี  สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ป...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง นำโดยนางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ประธานกรรมการ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้กักตัวในชุมชนตำบลหนองผึ้ง

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาด เสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างส...
16/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาด เสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุขสู่ชุมชน // ดูเอกสาร 🖱 https://is.gd/4372OS

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางมาลี  สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศ...
16/10/2021

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยและสายคล้องหน้ากาก ให้กับผู้นำชุมชน ผู้แทน อสม. โรงเรียนวัดกองทราย โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคสารภี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิดับ บิว วีเอส ไทยแลนด์ ร่วมกันจัดการอบร...
16/10/2021

📑#ประชาสัมพันธ์ 📸วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิดับ บิว วีเอส ไทยแลนด์ ร่วมกันจัดการอบรมเรื่องการทำหมันสุนัขและการดูแลสุนัขเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชนและ อสม.ตำบลหนองผึ้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่...
15/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบต่อไป

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบต่อไป

13/10/2021
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
----------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 🙏

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
----------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 🙏

#ประชาสัมพันธ์👉เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 👉เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณีผู้มายื่นคำขอสามาร...
11/10/2021

#ประชาสัมพันธ์
👉เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
👉เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ผู้มายื่นคำขอสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการใช้บริการของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ด้วยตนเอง ได้ที่ ระบบการติดตามการใช้บริการของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (Service Tracking System)

โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้างล่าง👇👇👇

https://status.m-society.go.th

#ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ...
06/10/2021

#ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📝หลักเกณฑ์การลงทะเบียน
👉 เป็นผู้สูงอายุที่มี อายุ 59 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพมาก่อน
👉มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
👉ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📝ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

👉หลักฐานที่ใช้
📎บัตรประจำตัวประชาชน
📎ทะเบียนบ้าน
📎สมุดบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
📎หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุ) *เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

#ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📝หลักเกณฑ์การลงทะเบียน
👉 เป็นผู้สูงอายุที่มี อายุ 59 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพมาก่อน
👉มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
👉ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📝ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

👉หลักฐานที่ใช้
📎บัตรประจำตัวประชาชน
📎ทะเบียนบ้าน
📎สมุดบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
📎หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุ) *เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ...
04/10/2021

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 // ดูเอกสาร 🖱 https://is.gd/eDYn5O

📢#ประชาสัมพันธ์ 📑ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 // ดูเอกสาร 🖱 https://is.gd/eDYn5O

02/10/2021

ที่อยู่

เชียงใหม่-ลำพูน
Chiang Mai
50140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.nongphueng.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลหนองผึ้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ยินดีต้อนรับ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอสารภี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายให้ นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี กรรมการและ​เลขานุการ​รองประธาน ศจพ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศจพ.อำเภอสารภี เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ​ VDO​ Streaming​ กระทรวงมหาดไทย​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินตามที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ) โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP) ทั้งนี้มีการประสานการดำเนินงานร่วมส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชน ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำพร้อมกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำการปกครอง อำเภอสารภี สถานีตำรวจภูธรสารภี สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี กศน.อำเภอสารภี สหกรณ์การเกษตร สาขาสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เทศบาลตำบลสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ Takwang Saraphi Nongfag Narug เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง พช เชียงใหม่ #พช.เชียงใหม่ #สพอ.สารภี : รายงาน #นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
ช่วยมาแก้ไขด้วยครับ
#ฝากแชร์ต่อเจ้าา ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม (ฟรี !) ในโครงการ 1 มหาวิทยาลัย สู่ 1 ตำบล (U2T) กิจกรรมส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับชุมชนตำบลหนองผึ้ง โดยกิจกรรมแรก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 , 7 , 8 , 13 และ 14 ก.ค 64 เวลา 09:00 - 16:00 น ในหัวข้อ " สร้าง Creative food people " อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะ เช่น การแปรรูปอาหาร สมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ การอบรมระบบอุปกรณ์จ่ายเจลอัตโนมัติ เป็นต้น รับสมัคร 30 คน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ 2. มีภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบลหนองผึ้ง 3. สามารถเข้าอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว อนึ่ง ระหว่างการอบรม มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เช้า - บ่าย ทุกวัน และ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ทางโครงการมีใบประกาศฯ ให้กับผู้เข้าอบรม ทุกท่าน ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ ที่ คุณเอกลักษณ์ (พี่เบ) 081 - 8829008
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห์ภาคเหนือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง นางแสงหล้า สุยะราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาสังคม กู้ชีพเอื้องผึ้ง ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง
นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และชาวบ้านป่าเก็ดถี่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าพัฒนาพื้นที่ วางเสาไฟฟ้าอันใหม่ ตรวจสอบปรับปรุงเส้นทางลำเหมืองและเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำ...
https://www.blockdit.com/posts/5ecf7daed38df546edfc61d1 มารู้จัก พลังงานไฟฟ้า ผ่านหนังกันเถอะ
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ตามหาพี่มาลี ภรรยาอ้ายต่าย อยู่กองเจ้านาย ที่มีบ้านติดกับป้าเพ็ญ ลุงผลัด มีธุระต้องการติดต่อ กับพี่มาลี และ อ้ายต่ายค่ะ หากท่านใดรู้จัก รบกวนแจ้งพี่เค้าด้วยนะคะ มีคนตามหาค่ะ 🙏 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 🙏
บะหู้จะเผาอะหยั่งปะล้ำปะเหลือเผามันกุ้แลงๆ
หนองผึ้งซอย 5 ออกซอยมาเจอป้ายร้านแบตฯ บังแบบนี้ ดูรถลำบากเลยครับ ช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนหน่อยได้มั้ยครับ...เจ้านาย
#คนโกง ที่เชื่อพราะบอกติดเข้าเวร... ไม่เสียดายเงินเพราะทำบุญมากกว่านี้ ไม่เสียดายพระพระไม่ช่วยคนแบบนี้ แต่เสียความรู้สึกมีตำแหน่งหน้าที่ดูแลชาติแต่กลับเอามาหลอกประชาชนที่หาเงินเลี้ยงครอบครัว