สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ บกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้
(29)

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคร...
24/11/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและทีมสหวิชาชีพ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยงและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลร้องกวาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เข้าร่วมงานแสด...
24/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เข้าร่วมงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) กิจกรรม Kick off เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน Healthy Cities Models โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพิธีเปิด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงาน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “การส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก 7 day parenting” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฝึกทักษะและการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยไทย (The Thai Preschool Parenting Program; Thai Triple-P) และโปรแกรม 7 วัน 7 ฉลาด (7-day Parenting) ในเด็กวัยเรียน และแนะนำโปรแกรมจับใจ ที่ใช้การฝึกสติ (Mindfulness) เพื่อให้เกิดทักษะการยอมรับและการพัฒนาตัวเองต่อปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ในวัยรุ่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จังหวัดน่าน

📣รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2566 ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ...
22/11/2023

📣รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2566
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5390 8300 ต่อ 73156, 73222
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://ricd.go.th/webth2/2023/11/22/parcel-work-2/

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่เพื่อเฉลิม...
21/11/2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนนพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2570

สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเด่นชัย โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอเด่นชัย ดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program; Thai Triple-P ครั้งที่ 1 สร้างสายใย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2-6 ปี ผู้นำกิจกรรมคือ บุคลากรในพื้นที่ ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพัฒนา ม.12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบั...
21/11/2023

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 3 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคร...
17/11/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและทีมสหวิชาชีพ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยงและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลแม่ใจ นำทีมโดยนายแพทย์สหรัฐ บุตรดี นายแพทย์ปฏิบัติการพร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในพื้นพี่การดูแลของโรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ณ อาคารเวชศาตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเฉล...
17/11/2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนนพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2570

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ได้จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยคุณอมรา ธนศุภครัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและทีมสหวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอเด่นชัยและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา พรหมขัต...
15/11/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านละครบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การจ้างงานบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก (RICD Training center) การสื่อสารในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ (Picture Exchange Communication Systems : PECS) และเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกต่างๆ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิ...
15/11/2023

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำ...
13/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยาและสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย
นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา
ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา
ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึ...
13/11/2023

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 28 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทางการทำงานร่วมกันกับสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษของสถาบันฯ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ...
13/11/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและคณะ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยงและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย...
10/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 34 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน...
10/11/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและคณะ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยงและทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลวังชิ้น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้...
08/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณบดีและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 5 คน ได้แก่
อาจารย์ ดร.ณิศรา ชัยวงค์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
อาจารย์ ชฎาพร แซ่ม้า ประธานโปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะคุปต์ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.วนิษา ปันฟ้า ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ คณารีย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและพบปะเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานแพทย์แผนไทยของสถาบันฯ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25 โรงพยาบาลสวนป...
08/11/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25 โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 25 โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 20 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้า ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงณัชชา อรุณไพโรจนกุล แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2 แล...
07/11/2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงณัชชา อรุณไพโรจนกุล แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2 และแพทย์หญิงณัฏฐา บุญธนากร แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมบำบัด และ Snoezelen โครงการ RICD Wheelchair Project และระบบการให้บริการคลินิกต่างๆ ของสถาบันฯ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงพัทธน...
07/11/2023

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปีที่ 1 สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกุมารเวชศาสตร์ และระบบการให้บริการคลินิกต่างๆ ของสถาบันฯ ในวันที่ 2, 24 และ 30 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสาธิตการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กวัยรุ่นและกลุ่มเด็กพิเศษว...
07/11/2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสาธิตการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กวัยรุ่นและกลุ่มเด็กพิเศษ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสาธิตการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กวัยรุ่นและกลุ่มเด็กพิเศษ โดยมี แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. สมรส พงษ์ละไม แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก รพ. กรุงเทพพัทยา และคุณแมสเทียส เคียเนล ซึ่งเป็น Application specialist ที่เชี่ยวชาญด้าน TMS in Neuro-Rehab ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์


วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ มีความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และหลักการบำบัดของ TMS นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วย ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยจะประกอบไปด้วย เทคนิคการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา และเทคนิคการรักษาต่าง ๆ ด้วยเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก เพื่อเป็นการช่วยบำบัดเด็กในการกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง ประสาทสรีรวิทยาและการใช้งานเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตลอดจนทักษะความชำนาญของผู้บำบัด ความต่อเนื่องในการรักษา การประยุกต์การรักษาให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในแต่ละราย

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมสัปดา...
06/11/2023

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 Mental health anywhere, Helpers care everyone เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ ซึ่งภายในงานมีการอภิปราย หัวข้อเพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ และจัดนิทรรศการให้ความรู้สุขภาพจิต ซึ่งบูธกิจกรรม Safe zone ดูแลหัวใจ ห่วงใยคนรอบข้าง ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ความรู้ และคำปรึกษาเรื่องพัฒนาการ และสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ทั้งนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และผู้บริหารสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
06/11/2023

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเฉล...
06/11/2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2570

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ได้จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program : Thai Triple-P) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวรรณวิภา นพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์พัฒนพงศ์ เหลืองไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยคุณอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและคณะ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู อนุบาล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอเด่นชัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จำนวน 56 คน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับองค์กร Joni and Friends ปร...
03/11/2023

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับองค์กร Joni and Friends ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ Joni and Friends (Wheels for the World) และบริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการพัฒนาการช้า และผู้พิการ โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กล่าวต้อนรับ ผู้แทนจากองค์กร Joni and Friends กล่าวที่มาของการดำเนินงาน แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวขอบคุณ ทั้งนี้ภายในงานมียังการปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้พิการ รวมทั้งฝึกการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ที่ได้รับ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเลี้ยงดูเด็ก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงา...
02/11/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเลี้ยงดูเด็ก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเลี้ยงดูเด็ก (Positive Parenting Practice Center) โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในการประชุมได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิตพร้อมคณะ รศ.นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าโครงการ Net PAMA พร้อมคณะ ดร.แอมมาลี แม็คคอย หัวหน้าโครงการ Parenting for Lifelong Health; PLH พร้อมคณะ ดร.สมบัติ ตาปัญญา ประธานมูลนิธิศานติวัฒนธรรมและที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค ผศ.ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมเดอะไรส์ โรงแรมเดอะ ไรส์สวีทส์โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 Mental health anyw...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 Mental health anywhere, Helpers care everyone เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ ภายในงานมีบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้า การป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกกัน และดูแล…หัวใจ ห่วงใย…คนรอบข้าง
ทั้งนี้มีนางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 เป็นประธานพิธีเปิด นางกัณฑ์สินี ช่างสม นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุ...
01/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 Mental health anywhere, Helpers care everyone เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ ซึ่งภายในงานมีการอภิปราย หัวข้อเพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ และจัดนิทรรศการให้ความรู้สุขภาพจิต ซึ่งบูธกิจกรรม Safe zone ดูแลหัวใจ ห่วงใยคนรอบข้าง
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ความรู้ และคำปรึกษาเรื่องพัฒนาการ และสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ทั้งนี้มีนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิด นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดย พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  พญ.แพรว ไคลังคะ และเจ้าหน้าที่ได้ม...
31/10/2023

วันที่ 30 ตุลาคม 2566
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดย พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ พญ.แพรว ไคลังคะ และเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมทีมวิจัยเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยข้อบ่งชี้ของระดับความรุนแรงของโรคในเด็กที่มีภาวะออทิสซึมที่สัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยออทิสติก ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมี ผศ.นพ.ชินษณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในโครงการวิจัยครั้งนี้

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม Parenting ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล เพื่อ...
30/10/2023

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม Parenting ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล เพื่อสร้าง 7Q ในลูก ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคมะเร็งในสตรีจังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในบูธของสถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลเวียงสา มีกิจกรรม การคัดกรองพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ ให้การปรึกษาด้านพัฒนาการ สุขภาพจิตเด็ก ชวนพ่อแม่มาเล่นกับลูก และแจกนิทาน สื่อ สำหรับไปเล่นกับลูกที่บ้าน ณ เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ และอาสาสมัครโครงการ RICD Wheelchair Project สถาบันพัฒนาการเด...
26/10/2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ และอาสาสมัครโครงการ RICD Wheelchair Project สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบ ร่วมกับนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้ว่าการภาค 3360 พญ.อภิญญา สัชฌะไชย นายกสโมสรโรตารีลำปาง ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และอาสาสมัครโครงการ RICD Wheelchair Project ให้บริการประเมินและปรับรถเข็นแก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 87 คน มูลค่าอุปกรณ์ 2,085,240 บาท

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 19 ตุลาคม 2566สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร...
24/10/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2566
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและคณะ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยง และทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในพื้นพี่การดูแลของโรงพยาบาลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The University of East Anglia สหราชอาณาจักรดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒ...
24/10/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The University of East Anglia สหราชอาณาจักร

ดร.สุนทรี ศรีโกไสย หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก The University of East Anglia สหราชอาณาจักร จำนวน 9 คน และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลด้านพัฒนาการเด็ก สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น วันที่ 18 ตุลาคม 2566สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร...
19/10/2023

โครงการพัฒนาเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2566
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญและคณะ ได้จัดกิจกรรม Telepsychiatry แพทย์พี่เลี้ยง และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปาย โดยแพทย์หญิงอนุสรา ศิริสุภาศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในพื้นพี่การดูแลของโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“โครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างสุข”สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ แพทย์หญิงกิตติกุล เทียมแก...
18/10/2023

“โครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างสุข”

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ แพทย์หญิงกิตติกุล เทียมแก้ว และคณะ ได้จัดกิจกรรมประชุม case conference ร่วมกับครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ เสี่ยงภาวะซึมเศร้า สำหรับครู ในวันที่ 15 กันยายน 2566 , 6 ตุลาคม 2566 และ 17 ตุลาคม 2566 โดยมี ทีมครูผู้ดูแลนักเรียน จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา...
13/10/2023

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดย คุณอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการพยาบาล เข้าร่วมพิธีน้อมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

11/10/2023
การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส💓Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่💓 การช่วยเหลือต่อคนรอบข้างควรให้การช่วยเหลือผู้ใกล้ชิ...
11/10/2023

การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส
💓Mental Health Anywhere : เพื่อนแท้มีทุกที่
💓 การช่วยเหลือต่อคนรอบข้างควรให้การช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดคนที่มีความเครียดด้วยหลัก 3 ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ
🦉 ส 1 สอดส่องมองหา 👀 โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช
🦉 ส 2 ใส่ใจรับฟัง 👂🏻 อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ
🦉 ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง 👬 โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็น หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ป้องกัน ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
💕หากมีปัญหาสุขภาพจิต โทร☎ สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
#สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
#กรมสุขภาพจิต #วันสุขภาพจิตโลก
#เพื่อนแท้มีทุกที่

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวย...
10/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด จาก Salus University และ Thomas Jefferson University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่จาก Thomas House จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่จาก BlueDot Partnerships จำนวน 3 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมบำบัด Snoezelen และโครงการ RICD Wheelchair Project ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแ...
09/10/2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2570”

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 นำทีมโดยแพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และคณะ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B-Mod
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จำนวน 92 ณ ห้องประชุมเพชรยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่น จังหวัดแพร่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดร.สุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้...
09/10/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดร.สุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวน 36 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และพัฒนาการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

08/10/2023

ที่อยู่

196 Moo 10 Chiang Mai-Fang Road
Chiang Mai
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053908300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}