Digital Innovation and Transformation Center, CMU

Digital Innovation and Transformation Center, CMU ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Innovation and Transformation Center, CMU (DITC)

ศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
และเป็นศูนย์เรียนรู้ของอาจารย์ นักศึกษา องค์กร และผู้ประกอบการ
โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตภาคธุรกิจในภาคเหนือ

KIND by CAMT และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกั...
13/07/2023

KIND by CAMT และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการคนเก่ง (Talent) สรรค์สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดประกวดนำเสนอผลงาน (Show Your Idea) โดยมี คุณสุพาณี สอนซื่อ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรเป็นผู้มอบรางวัล โครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีการคัดเลือกและพัฒนาเป็น ผู้ที่มีศักยภาพสูงตามโครงการคนเก่ง (Talent) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับทีมบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคนเก่ง (Talent) ให้การสนับสนุนและความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทยให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายในโครงการจัดประกวดนำเสนอผลงาน (Show Your Idea) มีผลงานทั้งหมด 8 โครงการที่ได้รับการพัฒนาและคัดเลือกจากทีมบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาเป็นผู้มีศักยภาพสูง (Talent) โดยในงานมีการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลดังนี้
โครงการ "ยกระดับ Digital Transformation ด้วย สถาปัตยกรรมองค์กร" ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการนี้เน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดิจิทัลในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
โครงการ "D-CON" ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการนี้เน้นการพัฒนาระบบควบคุมดิจิทัลที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้า โดยเน้นติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยทั้งหมด 6 รางวัลที่ได้รับ ได้แก่:
โครงการ "กระบวนการจัดการเอกสารภายใน ฝชง. (Document Storage)" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งานเอกสาร
โครงการ "M-Thru" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีในการติดตามและบริหารจัดการข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า
โครงการ "สรรหาและพัฒนาบุคลากร รฟม. เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ "Station wait Station Wow" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การรอคอยในสถานีของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกสบายในการใช้บริการ
โครงการ "พลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบพลังงานในระบบรถไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานและการกระทำที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ "UNIVERSAL ACCESSIBILITY" เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการในระบบรถไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวกสบายสำหรับทุกคนและผู้สูงวัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center: KMEd) เพื่อการตร...
13/07/2023

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center: KMEd) เพื่อการตรวจติดตามภายในและเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน (Internal audit) ตามมาตรฐาน ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตามมาตรฐาน ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างและบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการนี้ จะมีการดำเนินการตรวจสอบภายในร่วมกับทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้และคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อประเมินการดำเนินงานและความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใต้มาตรฐาน ISO 30401:2018
ทีมวิทยากรที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และนางสาวธณัฐพร จันทร์แสง ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมโดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND BY CAMT) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (KM Education Center: KMEd) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SSC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND BY CAMT) ของวิทยาลัยศิลปะสื่อแล...
20/06/2023

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND BY CAMT) ของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างมาตรฐานองค์กรตามกรอบมาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO30401) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. - PEA) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คนจากทุกภาคส่วนของกฟภ. ทั่วประเทศ กิจกรรม Workshop นี้ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO30401 และเพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ได้ นอกจากนี้ยังมี Workshop การจัดทำระเบียบวิธีปฎิบัติเรื่องแผนการฝึกอบรมในองค์กรอีกด้วย วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 เป็นวิทยากรในการดำเนินงานครั้งนี้ ร่วมกับอาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ อาจารย์นักพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยใน Workshop นี้มีระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง และจัดขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร Workshop นี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO30401 และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมาตรฐานคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกฟภ. PEA ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยน...
15/06/2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี VRU KM Day 2023 โครงการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานและได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้
โครงการ VRU KM Day 2023 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยเน้นไปที่การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ อีกทั้งเน้นความสำคัญของการนำเสนอและแบ่งปันความรู้ที่ดี ซึ่งสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ในทุกๆ ด้าน VRU KM Day 2023 เป็นโอกาสที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สามารถแบ่งปันและส่งเสริมความรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์นวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Creativity & ...
06/06/2023

ศูนย์นวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Creativity & Innovation Boot CAMP เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking และการใช้ทักษะ 4C (Competencies) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning รวมถึงนอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Design Thinking และ 24 Hours of Innovation Thailand กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่

ศูนย์ KIND BY CAMT จัด  Workshop ให้หน่วยงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ในกิจกรรมการจับคู่นวัตกรรม พร้อมนำเสนอผลงา...
01/06/2023

ศูนย์ KIND BY CAMT จัด Workshop ให้หน่วยงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ในกิจกรรมการจับคู่นวัตกรรม พร้อมนำเสนอผลงานแนวคิดด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร
ศูนย์ KIND BY CAMT หรือ Knowledge and Innovation Development Center (ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการคนเก่ง (TALENT) สรรค์สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้กับบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม “การจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching Pilot Projects)” จากการนำเสนอผลงานโครงการนวัตกรรม (Show Your Idea Project) ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งประเภทนวัตกรรมได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และ 3) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service Innovation) นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และอาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด บริการวางแผนการตลาด และการสื่อสารแบบครบวงจร โดยคุณวิชานันท์ เดชนราพันธุ์ จากบริษัท อัลกอริทึม กรุงเทพฯ จำกัด พร้อมนี้ ยังได้จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรในเรื่อง Customer Journey & Design Thinking โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

🔥***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ***🔥อยู่ให้รอดในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื...
12/05/2023

🔥***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ***🔥
อยู่ให้รอดในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กร ด้วยกระบวนการ Design Thinking
💛วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเข้มข้น หลักสูตร “Creativity and Innovation Bootcamp” ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Design thinking และ 24 Hours of Innovation Thailand หลักสูตรนี้เน้น การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้งานได้จริง

💛หลักสูตรนี้จึง เหมาะสำหรับ

-ผู้สนใจเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design thinking อย่างละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่พื้นฐาน มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายที่น่าสนใจ

-ผู้ที่ต้องการนำกระบวนการ Design thinking ไปปรับใช้ในการทำงานหรือภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

-ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนวัตกร ที่เชี่ยวชาญกระบวนการและการจัดกิจกรรม Design Thinking

💛จากทีมวิทยากร
ผศ.ดร. กุศล พิมาพันธุ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* ผู้จัดการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง
24 Hours of Innovation, Thailand
ผศ.ดร.นำพล มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* ผู้จัดการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง
24 Hours of Innovation, Thailand
ผศ.สุปีติ กุลจันทร์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LEGO SERIOUS PLAY Facilitator
** ผู้จัดการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง, ภาคเหนือ
24 Hours of Innovation, Northern,Thailand

หลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมเต็มที่ตลอด 3 วันเต็ม
📌31 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2566

ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ จะได้รับ Certificate รับรองจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ค่าลงทะเบียน หลักสูตร ละ 12,500 บาท

🔥***ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียนลดเหลือ เพียง 9,500 บาท สถานที่ โรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่ รับจำนวน 25 ที่นั่งเท่านั้น

☎️ติดต่อสอบถาม
เรื่องการลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน
โทร 053-941805 คุณ ชุลีพร โมอ่อน /คุณ จงลักษณ์ สมร่าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ "อบรมฟรี"📢 15-16 ก.พ. นี้ ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมกับ กิจกรรม “1212 ETDA Workshop : สร...
06/02/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ "อบรมฟรี"

📢 15-16 ก.พ. นี้ ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมกับ
กิจกรรม “1212 ETDA Workshop : สร้างภูมิคนไทยรู้ทัน ปัญหาออนไลน์”
🎤 พลาดไม่ได้กับการเสวนาสุดพิเศษ โดยเหล่าวิทยากรจากหน่วยงานพันธมิตร กับหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้
✅️ อยากมีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัย
✅️ อยากรู้ทันกลโกงออนไลน์
✅️ โดนโกงแล้วต้องทำอย่างไร
✅️ ทำอย่างไรไม่ให้โดนโกง
✅️ ภัยออนไลน์มีมากกว่าที่คุณรู้
พบกัน ณ ห้องประชุม อิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/uGQ67V2rdRAxbK6YA
หรือติดตามการบรรยายได้ใน Live facebook : 1212 ETDA
#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
#ปัญหาออนไลน์ #มิจฉาชีพ #หลอกโอนเงิน #ภัยออนไลน์ #กลโกงออนไลน์
#ผู้บริโภค #โดนหลอกทำอย่างไร

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (ศูนย์ CIC CAMT วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ขอชวนทุกท่านติดต...
03/02/2023

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (ศูนย์ CIC CAMT วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ขอชวนทุกท่านติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับการค้าข้ามพรมแดนจีน (CBEC)

เริ่มตอนแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2566
เวลา 13.00 น. ทางช่อง

Ep1 : แกะกล่องดำค้าขายออนไลน์ ไทย-จีน
Ep2 : ตะลุยเส้นทางการค้า เชียงของ-บ่อเต็น
Ep3 : อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (จากภาคใต้)

LOCALISTชีวิตนอกกรุง ชวนติดตามซีรีส์ ชุด #ค้าขายข้ามพรมแดน Cross Border E-Commerce เพื่อพาไปเข้าใจเรื่องราวการค้าขายข้ามแดน ไทย -ลาว-จีน ทั้งเส้นทางการค้าข้ามพรมแดน การขายออนไลน์ และหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะตอบโจทย์การค้ายุคใหม่มากขึ้น
5 ก.พ. 66 แกะกล่องดำค้าขายออนไลน์ ไทย-จีน
12 ก.พ. 66 ตะลุยเส้นทางการค้า เชียงของ-บ่อเต็น
19 ก.พ. 66 อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (จากภาคใต้)

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 -13.30 น. ทาง

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัครCAMT ร่วมกับ นักศึกษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยจุงอัง จัดกิจกรรม K-CAMT Winter Program 2nd💛ทีมงาน K-CAM...
02/02/2023

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

CAMT ร่วมกับ นักศึกษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยจุงอัง จัดกิจกรรม K-CAMT Winter Program 2nd

💛ทีมงาน K-CAMT ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมคลาสและกิจกรรมในโครงการ K-CAMT Winter Program ร่วมกับนักศึกษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยจุงอัง สาธารณรัฐเกาหลีใต้

📍สถานที่จัดกิจกรรม: อาคาร CAMT, ลานกิจกรรม CAMT, อาคาร ILC, และนอกสถานที่
เวลา: ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ เวลา 9:00-16:00 กิจกรรมต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

💛คุณสมบัติและวิธีลงทะเบียน
- สำหรับกิจกรรมสันทนาการ ขอเพียงมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเพียงเล็กน้อย (ไม่ซีเรียส)
- สำหรับกิจกรรม Robotic stations, AI Painting, และ Mutiplayer game ผู้สมัครควรมีพื้นฐานเฉพาะทางมาบ้างแล้ว
- ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
- รับลงทะเบียน 20 คนแรกที่ติดต่อเข้ามาตามลำดับ
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคลาสและกิจกรรมทั้ง 14 วัน ตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทาง Google Form ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าจะเต็ม
https://forms.gle/QKQvzdyuSSeQUHBeA

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง inbox fan page CertCAMT ได้เลยโดยแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ + เบอร์ติดต่อ
https://www.facebook.com/CertCamt20

✨มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก HR ร่วมงาน Digital Night : Business Transformation & Human Manageme...
29/01/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก HR ร่วมงาน Digital Night : Business Transformation & Human Management
[เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย]

🗓 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
⏰️ เวลา 16.00 - 19:30 น.
📍 ห้องประชุม WorkCoCo โรงแรม The Kannas จังหวัดเชียงใหม่

📢 งานเสวนาและแลกเปลี่ยนไอเดียการดำเนินธุรกิจ กินและดื่มสบายๆ พร้อมพบกับเหล่าวิทยากรชั้นนำที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารองค์กรและบุคคล โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมเหล่าแพลตฟอร์มและโซลูชั่นในงาน ที่จะช่วยเปลี่ยนให้ธุรกิจของคุณเป็นองค์กรดิจิทัลได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนที่ https://forms.gle/qLQKZsg2qxUTLpx66
2. รออีเมลยืนยันและการ์ดเชิญจากทีมงาน
3. แสดงบัตรเข้างานได้ที่หน้างาน

[ปิดรับสมัครลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 2566 นี้]

" อบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ "KIND BY CAMT หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย...
13/01/2023

" อบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ "

KIND BY CAMT หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม “การวิเคราะห์องค์กรและการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร (กิจกรรมที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร Achara Khamaksorn ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้องค์กรเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของ ISO 30401 : 2018 ระบบการจัดการความรู้ นำไปสู่พัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 30401: 2018 ระบบการจัดการความรู้ รวมถึงวางแผนและดำเนินการขอคำรับรองตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ระบบการจัดการความรู้ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบคุณข่าวจาก : CAMT CMU https://www.camt.cmu.ac.th

"มช. ต่อยอดศักยภาพในการทำงานของอาจารย์"อาจารย์ CAMT มช. สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของ...
11/01/2023

"มช. ต่อยอดศักยภาพในการทำงานของอาจารย์"
อาจารย์ CAMT มช. สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร Achara Khamaksorn ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการดำเนินโครงการ “การจัดการความรู้นวัตกรรมความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้าง ในลักษณะกิจการร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย : มุมมองของเครือข่ายทางสังคม (Knowledge Management in Collaborative Innovation and Relationships of International Construction Joint Venture Project in Thailand: A Social Network Perspective)”

ชื่อหัวข้อวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการวิจัย ที่มุ่งเน้นไปยังการมุ่งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่มีกิจกรรมการค้าร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ ทั้งนี้คาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ที่ดำเนินการกิจการก่อสร้าง สามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้มรวมถึง ดำเนินกิจกรรมและเข้าใจมิติด้านการดำเนินการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข่าวจาก :
https://www.chiangmainews.co.th/learning/2837886/
https://www.camt.cmu.ac.th/index.php/th/
https://service.camt.cmu.ac.th/iso/home/gallery
https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php?p=service_detail&id=1

CAMT OPEN HOUSE OPEN HEART ❤️"เปิดบ้าน เปิดใจ ศาสตร์ไอทีแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ"แล้วพบกัน... วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 25...
31/10/2022

CAMT OPEN HOUSE OPEN HEART ❤️
"เปิดบ้าน เปิดใจ ศาสตร์ไอทีแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ"
แล้วพบกัน... วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (เช้ายันค่ำ)

CAMT OPEN HOUSE OPEN HEART ❤️
"เปิดบ้าน เปิดใจ ศาสตร์ไอทีแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ"
🚨 อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (เช้ายันค่ำ) 🚨

📍กิจกรรมสุดพิเศษที่จะเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ สนุกไปกับการท่องโลกแห่งเทคโนโลยี สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและกิจกรรมความบันเทิง เพลิดเพลินไปกับดนตรีที่จะพาความสนุกมาให้น้องๆ ร้อง เล่น และชิงรางวัลอีกมากมาย (บอกเลยว่า .. รางวัลปังมากนะวิ)

📍On-Site ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กิจกรรม Work Shop จาก 5 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี (รับจำนวนจำกัด)
- กิจกรรม Walk in เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

📍Online ผ่าน Facebook Fan Page และ ท่องโลกเสมือน CAMT Verse

📍ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://cmu.to/camtopenhouse
📍ติดตาม Line up กิจกรรม เวทีกลาง เร็วๆ นี้

#ทีมมช

24/09/2022
อบรมฟรี !!! "นำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เจ้านายรัก ด้วยโปรแกรม Power BI"โดย ผศ.ดร.ปัทมา ลงกานีระยะเวลาอบรม 2 วัน (Onsite)Day1...
09/08/2022

อบรมฟรี !!! "นำเสนอข้อมูลอย่างไรให้เจ้านายรัก ด้วยโปรแกรม Power BI"
โดย ผศ.ดร.ปัทมา ลงกานี

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (Onsite)
Day1 : 20 สิงหาคม 2565 (ห้องเรียน ฺB303)
Day2 : 21 สิงหาคม 2565 (ห้อง LAB C207)
ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครเรียนฟรี ที่ลิ้งค์ >>
https://forms.gle/tSZzLm6Mn19a2npk6

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 https://bds.sme.go.th/Project/Detail/7 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหก...
01/08/2022

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 https://bds.sme.go.th/Project/Detail/7 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดรับสมัครและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจขอรับความช่วยเหลืออุดหนุนผ่านระบบ BDS ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ รวมถึงให้คำปรึกษาสำหรับบริการต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงาน และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในขณะนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ >>https://bds.sme.go.th/Account/

31/05/2022

เส้นทางรถไฟ ลาว-จีน โดย ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ติดตามได้ทางเพจ Localist

23/12/2021

DITC ขอแนะนำเพจ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมและความรู้ต่างๆ ได้ที่เพจ "CAMT ACADEMY" ✨

ดูแลโดย ผศ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุจ หัวหน้าหน่วยธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ซ
"UNIT FOR DIGITAL COMMERCE
COLLEGE OF ARTS, MEDIA AND TECHONOLOGY
CHIANG MAI UNIVERSITY"
(หน่วยงานที่พัฒนาและให้บริการงานด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซ)

Share and Learn

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ...
17/12/2021

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้จัดฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้อง ANDROMEDA สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่


สนใจพัฒนาองค์กรตามกรอบมาตรฐานสากล
คิดถึง #การจัดการความรู้และนวัตกรรม คิดถึง

Contact : Achara Khamaksorn

งานนี้ ! ชาวดิจิทัลต้องไม่พลาด ...."DigiTech ASEAN Thailand 2021"งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอ...
22/11/2021

งานนี้ ! ชาวดิจิทัลต้องไม่พลาด ....

"DigiTech ASEAN Thailand 2021"
งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์
24-26 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนร่วมชมงาน ฟรี! https://bit.ly/3n8CUYK
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.digitechasean.com

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ‼ กับงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event งานแสดงสินค้าและสัมมนาออนไลน์ฟรีด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564

ร่วมชมโซลูชั่นส์เพื่อพัฒนาธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจจากผู้ให้บริการระดับโลก พร้อมรับฟังแนวโน้มและกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำตลอด 3 วันการจัดงานฯ จากที่บ้านและออฟฟิศทุกที่ทั่วโลก 🌍

ประสบการณ์ทางธุรกิจและความรู้ที่คุณจะได้สัมผัสจากงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event ❓

✅ การจัดแสดงโซลูชั่นส์เทคโนโลยีและดิจิทัล – ค้นพบโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลล่าสุดครอบคลุมแบบครบวงจรเพื่อธุรกิจ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล, ดาต้าและคลาวด์, สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที รวมไปถึงเทคโนโลยี 5G และเครือข่าย

✅ สัมมนาออนไลน์ DigiTech ASEAN Thailand x TechTalkThai – เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มความรู้และแนวคิดทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลร่วมจัดโดยเว็บไซต์และหน่วยงานเทคโนโลยีชั้นนำ TechTalkThai.com พร้อมพบกับผู้บรรยายชั้นนำที่จะมาร่วมแชร์ความรู้มากกว่า 20+ หัวข้อตลอดทั้ง 3 วันจัดงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, บริษัท นูทานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, The Center of Applied Data Science PTE LTD. (CADS), บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด, Zoho Corporation, บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัดและอีกมากมาย

✅ กิจกรรมเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์ (Online Business Matching) – พร้อมพบโอกาสในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจและสร้างคู่ค้าทางธุรกิจกับแบรนด์และบริษัทชั้นนำ

ลงทะเบียนร่วมชมงานฟรีที่ https://bit.ly/3n8CUYK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ทีมงาน DigiTech ASEAN Thailand
โทร 02-833-6336, 096-515-5667
อีเมล [email protected]
ติดตาม LINE OA
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.digitechasean.com

12/11/2021

การได้มาซึ่ง ISO 30401 ยังอีกอีก 4 ขั้นตอนที่สำคัญ จะเป็นขั้นตอนอะไร และทำอย่างไร ติดตามได้ ใน EP.04

Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA

Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

08/11/2021

📍 Ep.20 นี้ พบกับ "การทำ Keyword Research ตอนที่ 2"
เมื่อเราทราบการตั้ง Keyword กันแล้ว Ep นี้มาลองใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และเลือก Keyword กันง่ายๆ และ ฟรีอีกด้วย ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 8 พฤศจิกายน 2564 | 14.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

05/11/2021

การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ ISO 30401 มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร มีการวางแผน หรือ และ บทบาทของภาวะผู้นำอย่างไร ติดตามได้ ใน EP.03
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

02/11/2021

📍 Ep.19 นี้ พบกับ "การทำ Keyword Research"
จะทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแบรนด์ของเราได้ง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 1 พฤศจิกายน 2564 | 14.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

29/10/2021

หลังจากที่ทราบกันแล้วว่า KM และ ISO 30401 คืออะไร ใน EP.02 นี้ พบกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ISO 30401
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

27/10/2021
18/10/2021

📍 Ep.18 นี้ พบกับ "สร้าง Content อย่างไร ? ให้โดนในคนดูในตลาดจีน ตอนที่ 2"
มาติดตามกันต่อว่า การ Content มีหลักการ หรือ โครงสร้างยังไงบ้าง เพื่อให้ Content ออกมาโดนใจคนดูมากที่สุด ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 18 ตุลาคม 2564 | 14.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

11/10/2021

📍 Ep.17 นี้ พบกับ "สร้าง Content อย่างไร ? ให้โดนในคนดูในตลาดจีน"
การสร้างเนื้อหาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการขาย แล้วเนื้อหาแบบไหน ต้องสร้างอย่างไร ถึงจะโดนใจคนดู ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 11 ตุลาคม 2564 | 14.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

08/10/2021

ISO Corner รายการที่จะมาแบ่งปันความรู้ทางด้านมาตรฐานของการจัดการความรู้ภายในองค์กร ใน EP.01 นี้ พบกับ KM คืออะไร และ ISO 30401 สำคัญอย่างไร ?

Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

04/10/2021

📍 Ep.16 นี้ พบกับ "ตั้งราคาสินค้ายังไง ? ให้ขายได้กำไร"
การตั้งราคาขายสินค้า มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการได้มาของกำไรของเรา มาดูกันว่ามีการตั้งราคาขายสินค้สยังไงบ้าง และการตั้งราคาแบบไหนจะโดนใจคุณที่สุด ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 4 ตุลาคม 2564 | 14.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA

Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

เปิดรับสมัครแล้ว FRONT END DEVELOPER รุ่นที่ 2 🥳   (หลักสูตรระยะสั้น)📍 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมเป็น...
28/09/2021

เปิดรับสมัครแล้ว FRONT END DEVELOPER รุ่นที่ 2 🥳 (หลักสูตรระยะสั้น)

📍 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมเป็น และนำทักษะไปใช้ปฏิบัติงานกับ Case จริงได้มีโอกาสได้เข้า
📍 เพิ่มโอกาสให้คุณได้สัมภาษณ์และร่วมงานกับบริษัทซอฟแวร์ในเครือข่าย

📍 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานไปทำงานด้าน Front end Developer และ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน Front end Developer มีหรือไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้

พบกับการเรียนที่คุณสามารถเลือกได้ จาก 2 รูปแบบ ดังนี้
📍 ONLINE (ZOOM) : 5,000 บาท
📍 ONSITE (LAB COM) : 9,999 บาท

📍 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 7 ตุลาคม 2564
สมัครเรียน/พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
คลิกที่ลิ้งค์ >>https://forms.gle/pUrG9spEgji7v49WA

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Line ID :
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 090-624-5464 (ตั๊กแตน)
Email : [email protected]

27/09/2021

📍 Ep.15 นี้ พบกับ "ขายสินค้าออนไลน์ไปจีนต้องรู้และเตรียมพร้อมอะไรบ้าง"
และสินค้าไทยตัวไหน ขายดีบน Taobao ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 27 กันยายน 2564 | 14.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

27/09/2021

📍 Ep.15 นี้ พบกับ "สินค้าอะไรบ้าง ? ที่สามารถขายไปจีนได้"
การจะขายสินค้าไปจีน ต้องศึกษาให้ดีว่ากลุ่มเป้าหมายของเราต้องการสินค้าชนิดไหน หรือ กลุ่มเป้าหมายของเราชอบสินค้าชนิดไหนจากประเทศไทย การเตรียมตัวให้พร้อมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเจาะตลาดจีนได้ ติดตามได้ ในรายการ E-Commerce Master 27 กันยายน 2564 | 14.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/DITC.CMU
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNgVtV_YtS7tcGKUXkJQSZA
Contact us >>
Line OA : https://lin.ee/4WBeboL
Website : https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php
Tel. : 053920299 ต่อ 401
Email : [email protected]

ที่อยู่

ชั้น 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 920 299

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Digital Innovation and Transformation Center, CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Digital Innovation and Transformation Center, CMU:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เปิดตัวโครงการ "REfuture พลิกอนาคตธุรกิจบริการ" พร้อมประกวดโมเดลธุรกิจ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 220,000 บาท... พบกัน 30 พ.ค. นี้ ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม 061-832-1777
#}