Phargrad CMU หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มห?

18/09/2019

📣📣ใกล้เข้ามาแล้วจ้า..งานประชุมวิชาการ 55 ปี เภสัช เชียงใหม่

ภายในงานท่านจะได้พบกับ
🍀24 ตค - บรรยากาศอบอุ่นที่คณะเภสัชฯ ร่วมทำบุญหอพระไภสัชฯ นำชมหน่วยวิจัยและการเรียนการสอน สัมมนาบทบาทของเภสัชกรในบทบาทต่างๆ

🍀25 ตค - พบกันที่นิมมานวันบรรยากาศดีดีย่านนิมมานฯ การบรรยายโดยวิทยากรศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และทิศทางของวิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเภสัชกรรม หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานเอกชน
เชิญชมนิทรรศการและของที่ระลึกจากหน่วยงานและบริษัทยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชั้นนำ จำนวนกว่า 50 บูธ

📍CPE = 8.5 หน่วยกิต
📍ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน 10 ตุลาคม 2562
📍ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ 1,955 บาท เท่านั้น!!

ลงทะเบียนออนไลนได้แล้ววันนี้ ที่ ⏩ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0-5394-4374
📧 [email protected]
📲 LINE Official: สำหรับติดตามข่าวสาร
📱 LINE ID: cpe.rxcmu
👉Youtube: https://youtu.be/SqH9JxymnyY

ูธก็เยอะด้วยน๊า..พี่ไหวเหรอ
#55ปีเภสัชเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก นางจิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ รหัสประ...
26/06/2018

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก นางจิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ รหัสประจำตัว 561031013 เรื่อง ผลของกรดโฟลิกต่อระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Effect of Folic Acid on Glycosylated Hemoglobin Levels in Patients with Type 2 Diabetes) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพุดซ้อน 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว อาจารย์ประจำสายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการสอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม รอบที่ 3 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท...
23/06/2018

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม รอบที่ 3 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดอบรม เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใ...
26/02/2018

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดอบรม เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรที่รับผิดชอบทำงานด้านนี้ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์

รายละเอียดติดตามได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000438

ด้วย สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาล...
26/02/2018

ด้วย สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 23 ก.ค. 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากขึ้น และสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสหรัฐฯ โดยกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการจากสหรัฐฯ 20 คน ไทย 20 คน และ สกอ. จะสนับสนุนค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะฯ คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ 3.25 สำหรับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 173 (computer-based) หรือ 500 (paper-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือผลคะแนนสอบอย่างอื่นเทียบเท่า

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaioverseastudy.com

23/02/2018

ด้วย สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 รอบ
1. รอบเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 สำหรับงานวิจัย" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igs/index.php ทั้งนี้มีการมัดจำค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการละ 100 บาท หากนักศึกษา เข้ารับการอบรมจะคืนค่ามัดจำให้ในวันอบรม

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีทุนผู...
17/01/2018

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/tara/

ประจำปีการศึกษา 2561 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 )

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักย...
09/01/2018

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017 – 2018 โดยแบ่งออกเป็น

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี

2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท

3. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท Non-Degree ในหลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language

โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน และสนับสนุนค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง และดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1239

Chiang Mai University is University of Excellence Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence

ประชาสัมพันธ์โครงการ Meiji University’s Summer Program 2018 โดยกำหนดจัด 2 หัวข้อ1. Cool Japan Summer Program  มีการบรรยา...
09/01/2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Meiji University’s Summer Program 2018 โดยกำหนดจัด 2 หัวข้อ

1. Cool Japan Summer Program มีการบรรยาย ทัศนศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิม ระหว่างวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีค่าลงทะเบียนจำนวน 150,000 เยน

2. Law in Japan Program สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษากฎหมายของญี่ปุ่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 2 – 13 กรกฎาคม และ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม มีค่าลงทะเบียนจำนวน 87,000 เยน สำหรับนักศึกษา และ 102,000 เยน สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/index.html และสมัครได้โดยตรงต่อไป กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

Meiji University is one of the best universities in Japan and has the history for 130 years. It has four campuses located in Tokyo, the central of Japan. On the basis of its fundamental principle “Rights and Liberty” “Independence and Self-government”, we accept individuals from around the w...

ด้วย ASEA-UNINET ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant (EMG) - ASEA-UNINET ของรัฐบาลออสเตรีย สำหรับทุน 4 ประเภท ได้แก่- Pos...
27/11/2017

ด้วย ASEA-UNINET ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant (EMG) - ASEA-UNINET ของรัฐบาลออสเตรีย สำหรับทุน 4 ประเภท ได้แก่
- Post-doc Grants (research-Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน
- PhD Grants ระยะเวลา 36 เดือน
- Sandwich-Grants ระยะเวลา 9 เดือน
- Music-Grants ระยะเวลา 9 เดือน
ตามรายละเอียดดังแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asea-uninet.org โดยผู้สมัครสามารถขอรับทุนทางออนไลน์เท่านั้น ที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง และขอความกรุณาแจ้งหน่วยวิเทศฯ ทาง email: [email protected] เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป

ประชาสัมพันธ์โครงการ  Exchange Student for Spring 2018 ณ National D**g Hwa University  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ...
17/11/2017

ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National D**g Hwa University ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2018 ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองอันมีรายละเอียดดังแนบ

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.ndhu.edu.tw/files/11-1114-8510.php?Lang=zh-tw และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

請填寫網站簡述

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 กำห...
15/11/2017

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 กำหนดจัด 2 ช่วงเวลา คือ

Summer Session I : 4-29 มิถุนายน 2018 กำหนดปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2018

Summer Session II : 2-27 กรกฎาคม 2018 กำหนดปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2018

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยน สำหรับการลงทะเบียน East Asian Studies Program 3 วิชา and Japanese Language Course & Japanese Language and Culture และ190,000 เยน สำหรับการลงทะเบียน East Asian Studies Program 2 วิชา and Japanese Language Course โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/summer_asia

ผู้ที่ประสงค์สมัครให้ส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ Session I และ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ Session II

Sophia University official website

15/11/2017

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program สำหรับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มเรียนในเทอม Fall 2018/Spring 2018 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการศึกษามาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และเหลือระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา มีเกรดเฉลี่ยนสะสมอย่างน้อย 2.5 และมีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษในการสมัคร

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldlearning.org/ugrad

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครและแจ้งชื่อยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Full Degree และทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Ritsumeikan Univesity ปร...
15/11/2017

ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Full Degree และทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Ritsumeikan Univesity ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการสมัครรับทุนสนับสนุนจาก Mongbukagakucho (MEXT)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2560

Admissions & Aid Admissions & Aid English-based Degree Programs Japanese-based Degree Programs Short-term Programs Offered in English and Japanese Financial Aid Admissions & Aid English-based Degree Programs Undergraduate International Admissions College of International Relations, Global Studies Ma...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online: program A&B: USCO 1/2018 (Aut...
15/11/2017

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online: program A&B: USCO 1/2018 (Autumn2018) ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Program A: เฉพาะระหว่างสถาบันสมาชิก UMAP ที่ลงนามความร่วมมือโดยเฉพาะเท่านั้น

Program B: สถาบันที่เป็นสมาชิก UMAP

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://umap.org/programs/

ผู้ที่สนใจให้ส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60

Undergraduate and postgraduate students participating in UMAP exchanges spend a period of formal study overseas. This study should be for one to two semesters. Host universities are expected to wai…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ Hsiuping University of Science & Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)...
09/11/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ Hsiuping University of Science & Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment: Sus - LaB 2) ในระหว่างวันที่ 11 - 14 ม.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://slb.rmutr.ac.th/
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin) 96 Mu 3 Thanon Phutthamonthon Sai 5 Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170 TEL 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ext 2001,2002 FAX 02-889-4588

31/10/2017

Euraxess ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย อาทิ

SPAIN

- Research funding opportunity for ASEAN researchers in the field of dermatology

- PROBIST BIST Post-doctoral Fellowship Program

GERMANY

- Georg Forster Research Fellowship for postdoctoral students

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EURAXESS.LINKS.ASEAN/

สามารถติดต่อได้โดยตรง

EURAXESS ASEAN is your gateway to the European Research Area. Shape your research career in Europe w

University of Ryukyus ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018 - 2019 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อเรียนระยะสั้น และปริญญา...
31/10/2017

University of Ryukyus ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018 - 2019 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อเรียนระยะสั้น และปริญญาโทเพื่อศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะเวลา คือ 6 เดือน และ 1 ปี ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/strp/ (ภาษาญี่ปุ่น)

รายละเอียด guideline และ download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang-en&lang=en และhttp://isu.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2016/06/1.Guidebook_UniversityofRyukyus.pdf ส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

概要 短期交換留学一般プログラムSTRP(Short-TermRegularExchangeProgram)は…

28/10/2017

Sophia University ประชาสัมพันธ์โครงการ January Session 2018 จำนวน 4 หลักสูตร คือ

1. Japanese Business and Economy
2. Education in Japan
3. Media and contemporary issues in Japan
4. Basic Japanese (Beginner level)

ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561 โดยนักศึกษาจะต้องเลือกอย่างน้อย 2 ไม่เกิน 3 หลักสูตร ค่าธรรมเนียม 173,000 Yen/3 courses 153,000 Yen/2 courses ทั้งนี้นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/Sophia

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรง และส่งสำเนาเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูล กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 3 พ.ย.60

Japanese

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secr...
18/10/2017

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: Program A&B : 1/2018 (Autumn 2018)

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใน "Program A&B Information Form" และ "Students Application Form" ได้ที่ http://umap.org

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

University Mobillity in Asia and the Pacific

18/10/2017

Based on the student exchange agreement, Kansai University accepts international exchange students from partner institutions in April and September every year. Available courses under this exchange program are divided into the Japanese Language class and the Japanese Studies class, with the Japanese...

ด้วย EURAXESS ASEAN ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัย การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเน้นด้...
15/10/2017

ด้วย EURAXESS ASEAN ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัย การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเน้นด้านความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเน้นด้านโรคติดเชื้อ และยังมีโครงการ / ทุน อีกหลายรายการ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและดูรายละเอียดได้โดยตรงที่ https://euraxess.ec.europa.eu/ หรืออีเมล [email protected]

Researchers in Motion

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ป...
11/10/2017

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการรวมจิต ของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์ ตามกำหนดการ ดังนี้
เวลา 15.45 น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา 16.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
- ประธานในพิธี (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จุดเครื่องทองน้อย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ “ความฝันอันสูงสุด”
- https://www.youtube.com/watch?v=8pLUDeykPL8
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ “ต้นไม้ของพ่อ”
https://www.youtube.com/watch?v=x-7NQXN6FkQ
- ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
https://www.youtube.com/watch?v=8yLq7sfS8xc
- ผู้ร่วมพิธีถ่ายรูปกับต้นไม้ของพ่อ (ดอกดาวเรือง)
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : คณาจารย์ บุคลากร แต่งชุดสีดำ นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา

Kwassui Women's University เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะเพศหญิงเข้าร่วมโครงการ Kwassui Women's University Short Term Interna...
05/10/2017

Kwassui Women's University เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะเพศหญิงเข้าร่วมโครงการ Kwassui Women's University Short Term International Student ประจำปีการศึกษา 2018 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook: arainews หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 13 พ.ย. 60 สำหรับ Spring Semester และ 15 มิ.ย. 61 สำหรับ Fall Semester

ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Chevening  Scholarships 2018/2019  เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อของรัฐบาลอัง...
05/10/2017

ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2018/2019 เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อของรัฐบาลอังกฤษในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครฯ ดังนี้

- เดินทางไปอยู่ประเทศตนเองอย่างน้อย 2 ปี หลังจากเรียนจบ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2

- ทำงานหรือมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

-สมัครล่วงหน้าหรือกำลังสมัครเข้าร่วมเรียนหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี ที่สถาบันในสหราชอาณาจักร โดยสามารถสมัครเรียน 3 มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับเข้าร่วมต่ออย่างไม่มีเงื่อนไข จาก 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย

-มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chevening.org เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป

ด้วยกองวิเทศฯได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำ...
19/09/2017

ด้วยกองวิเทศฯได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2018 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

SPRING 2018 (Apr. 1st, 2018 - Aug. 31st, 2018)

FALL 2018 (Oct. 1st, 2018 - Feb. 28th, 2019)

โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนในวิชา Independent Study เพื่อทำการวิจัยหรือศึกษาในหัวข้อที่กำหนดตามที่ได้เสนอ Proposal ในการสมัคร ภายใต้การควบคุมของอาจารย์จาก Okayama University

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/english/epok/index.html ดูข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครได้ที่ http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

岡山大学グローバル・パートナーズ(旧国際センター)の公式サイト。

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช. จัดทำหลักสูตร "อบรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน" รุ่นที่ 1 (30 ...
14/09/2017

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช. จัดทำหลักสูตร "อบรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน" รุ่นที่ 1 (30 ชั่วโมง) ให้กับนักศึกษา บุคลากร มช. และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1,900 บาท เริ่มเรียนวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องเรียน HAS Center ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942303, 053-942308
https://www.facebook.com/hascenter/
http://www.hascenter.cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านม...
11/09/2017

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่ใช้สารเคมี และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี รวมทั้งการใช้โปรแกรม ESPReL Checklist ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับประเมินสถานภาพของห้องปฎิบัติการ และการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (Chenlnvent) โดยคณะวิทยากรจาก วช. รายละเอียดดังแนบ
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ไม่มีค่าลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ http://goo.gl/q1121M ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้โดยตรงต่อไป

ที่อยู่

Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

053944394

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Phargrad CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ