โรงเรียนบ้านสันกำแพง

โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับข้า...
26/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามแนวทฤษฎี constructionism เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการศึกษา หรือ best Practice เพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน
ณ ห้องปฎิบัติการ Opportunity Space โรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ✨️คณะครูผู้จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย1. ค...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
✨️คณะครูผู้จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย
1. ครูจันทร์เพ็ญ คำฝั้น
2. ครูสายทอง ใจปัญญา
3. ครูรวงทอง เนียมงาม
4. ครูสุภาพ จันลาวงศ์
5. ครูวิจิตรา ประกอบของ
✨️ได้มอบพัดลมให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโรงอาหารจำนวน 6 ตัว
ในการนี้ผู้อำนวยการสามารถ อินตามูลเป็นผู้รับมอบ

✨️ขอขอบพระคุณคณะครูผู้เกษียณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ✨️ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด✨️ด.ญ.สุวรรณา พัทมาสี 🏆 #ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่ง...
21/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
✨️ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด
✨️ด.ญ.สุวรรณา พัทมาสี

🏆 #ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเอแม็ท (งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'66)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ “เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์...
21/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ “เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 และขอขอบคุณคุณสมหวัง อุทัศ ( นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง) สมหวัง นฤดา อุทัศ คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนมาโดยตลอด

โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ🎉 เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ได้รับการพิจารณ...
21/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
🎉 เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นนักเรียน
✨“ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566” ✨
ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่
ว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 9 ประการ

#คนดีศรีเชียงใหม่ ปี2566
#สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง
#กลุ่มเยาวชนสภาเยาวชนสันกำแพง

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั...
19/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ระดับประถมศึกษา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รายการ, เหรียญเงิน จำนวน 3รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน 1รายการ รวมทั้งหมด 10 รายการ🎉🎉🎉

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566        โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับ...
19/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ณ มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเนือ อ.เมือง และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2...
19/08/2023

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน
#กิจกรรมวิทยาศาสตร์
#โรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ...
19/08/2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2023 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (ระดับประถมศึกษา) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566        โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเร...
18/08/2023

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ณ มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเนือ อ.เมือง และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ✨️เด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6🏆ได้รับรางวัล...
16/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
✨️เด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรุ่น 11 ปี รายการมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ SAT NSDF Thailand Championship 2023 รอบแชมป์ชนแชมป์ ระดับประเทศ
🗓 วันที่ 12-13 ส.ค. 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย สังกัดสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ✨️เด็กชายกรฤต สังข์ทอง ✨️เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง ✨️เด็กหญิงวรธิดา มณีท...
16/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
✨️เด็กชายกรฤต สังข์ทอง
✨️เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง
✨️เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
🏆ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ “ ลูกดีเด่น ประจำปี 2566 "
✨️ จากท่านพระครู พระครูถิรบุญวัฒน์ (มงคล ฐิตมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
🗓วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566

 #โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบ้านสันกำ...
15/08/2023

#โรงเรียนบ้านสันกำแพงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เข้ารับรางวัล "ลูกกตัญญูดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง และเครือข่ายทางวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำน...
14/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 413 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอก...
12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลาก...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

✅วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 โรงเรียนหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติเปิดเรียนตามปกติ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
11/08/2023

✅วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 โรงเรียนหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

เปิดเรียนตามปกติ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...
11/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 มูลนิธิไทยคม ได้ดำเนินการจัดอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เ...
10/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 มูลนิธิไทยคม ได้ดำเนินการจัดอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น facitator ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ณ ห้องปฏิบัติการ Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้เข้ารับแต่งตั...
10/08/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้เข้ารับแต่งตั้งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "กลิ่นอารยสยาม งดงามวัฒนศิลป์" ประจำปี 2566 ✨️

👉วันที่ 5 สิงหาคม​ 2566
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี แต่งตั้งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "กลิ่นอารยสยาม งดงามวัฒนศิลป์✨️ และมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก​ และผู้เกี่ยวข้อง

โดยมี คุณวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้นานาชาติ
เชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัมนาสังคม องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นนานาชาติ รวมถึงเพื่อยกระดับสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ตลอดจนเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถพร้อมนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด และประชาสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติ 🌐

#คนเก่งโรงเรียนบ้านสันกำแพง
#โรงเรียนบ้านสันกำแพง #อำเภอสันกำแพง #จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #ขอพระองค์ทรงพระเจร...
09/08/2023

12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำ...
05/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องเรียน Fabrication lab ณ. โรงเรียนจักรคำ...
04/08/2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องเรียน Fabrication lab ณ. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมูลนิธิไทยคมได้ร่วมเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนบ้านสันกำแพง กลุ่ม North Constructionis และ โรงเรียนจักรคำคณาทร ในการสร้างความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในห้อง FabLab โรงเรียนบ้านสันกำแพง

03/08/2023
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 มูลนิธิไทยคม ได้ดำเนินการจัดอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เ...
03/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 มูลนิธิไทยคม ได้ดำเนินการจัดอบรม Meaningful Project ครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนคณะครู ที่เป็น facitator ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ณ ห้องปฏิบัติการ Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบพระคุณ ท่านรองฯสุเทพ เทียนมงคล อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในการเป็นประธานในพิธีปิด...
28/07/2023

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอขอบพระคุณ ท่านรองฯสุเทพ เทียนมงคล อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในการเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสันกำแพง ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง สเตเดียม พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลให้นักฟุตบอลทั้งสองรุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำ...
28/07/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำ...
28/07/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำ...
28/07/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึ...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
28/07/2023

28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่10

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  📌วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนว...
27/07/2023

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
📌วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนบ้านสันกำแพง
#ทรงพระเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ป...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันกำแพงหลวง อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา และ...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา และ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันกำแพงหลวงอำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสัน...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียน ระดับสายชั้นอนุบาล ได้เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดสันใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม การแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

ที่อยู่

52/4 หมู่ที่ 8 ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง
Chiang Mai
50130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653331554

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบ้านสันกำแพงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง
เตรียมงานเปิดอาคารใหม่ 99 ปี
ความสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จ
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16
มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม
ด้วยสถานกาณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้
โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้
1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด - 19
ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 30 สิงหาคม 2564
โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน
สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing
ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
XMA Header Image
ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive
drive.google.com
(18 พฤษภาคม 2563) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
👉มันม่วงญี่ปุ่น มันไข่ โลละ 50 บาทค่ะ
📲สนใจสอบถามได้ค่ะ หรือทักแชทมาก็ได้นะคะ
📱088-8069545 หมิวค่ะ สอบถามได้นะคะ
📮ส่งฟรีเชียงใหม่ค่ะ เคอรี่ต่างจังหวัดก็ส่งนะคะ
รบกวนช่วยดูแลห้องน้ำนักเรียนด้วยครับสิ่งสำคัญคือเรื่องความสะอาดอยากให้ทำความสะอาดอยู่เสมอเหมือนห้องน้ำครูเพราะเด็กบ่นเรื่องความสะอาดและไม่อยากเข้า
มีความรอๆๆ
รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ...
ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัคนักเรียนปีการศึกษา2563
เมื่อไรคะ?
เด็กร้องไห้ตามผู้ปกครอง?

อยากทราบความคิดเห็นของคุณครูท่านอื่นๆดูค่ะว่าคุณครูจะมีวิธีการโน้มน้าวนักเรียนยังไง

แต่สิ่งที่เจอมา แย่มากคะ ป2/1
อย่าให้มีเหตุการณ์ แบบนี้อีก
รบกวน ดูแล เด็ก ป.2/2 ด้วยนะครับ อย่าให้เด็กๆเริ่มทำตัวเป็นมาเฟีย นะครับ
#}