PEA N1 Careers โอกาสดีๆ ที่จะได้มาร่วมเป็นครอบครั

🔉🔉🔊บัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำน...
18/05/2021

🔉🔉🔊บัญชีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ อาคาร 3 ชั้น 3

09.30น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 3-20)

13.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ประกาศรับสมัครฯ 959 (สำรองอันดับ 1-14)

😷🤒🤧 กรุณาปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร

📢บัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำ...
17/05/2021

📢บัญชีรายชื่อสำรอง
รายงานตัวแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ อาคาร 3 ชั้น 3

09.30น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-21)

13.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 958 (สำรองอันดับ 1-13)

15.00น. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประกาศรับสมัครฯ 959 (สำรองอันดับ 1-10)

😷🤒🤧 กรุณาปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรองการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง  ผู้ช่วยช่า...
28/12/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการรายงานตัว ได้ที่ ⏭
https://drive.google.com/file/d/1cW5PTprckZNKePLikRn5mrMBnKwkygwp/view?usp=drivesdk

เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้ารายงานตัวตามรอบวันที่มีความประสงค์จะเริ่มเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดเวลาและสถานที่ในการรายงานตัว ดังนี้

* รอบที่ 1 เริ่มเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2564 รายงานตัวในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

**รอบที่ 2 เริ่มเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัวในวันที่ 14 มกราคม 2563

อนึ่ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีความประสงค์จะเริ่มเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รอบที่ 1 ในวันที่ 4 มกราคม 2564 จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจ้าง ตามรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อขอรับการจัดจ้างเป็น ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนบท้ายประกาศฉบับนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หากเอกสารในส่วนของ “เอกสารผู้ค้ำประกันเข้าทำงาน” ไม่ครบถ้วน
โดยเฉพาะ “หนังสือรับรองระดับตำแหน่ง สังกัด อัตราเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน” ซึ่งจะต้องออกเลขที่หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ค้ำประกัน ลงวันที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รอบที่ 2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

🧗‍♀️แอดเก็บภาพบรรยากาศการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (วันแรก) ของการสอบคัดเลือกลูกจ้าง 2 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟ...
16/09/2020

🧗‍♀️แอดเก็บภาพบรรยากาศการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (วันแรก) ของการสอบคัดเลือกลูกจ้าง 2 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) สังกัด กฟน.1 ประจำปี 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สถานีไฟฟ้าสันกำแพง..มาฝากทุกคนกันเน้อเจ้า

สนามทดสอบทักษะปีนเสาไฟเฉพาะตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) "สถานีไฟฟ้าสันกำแพง"พิกัด📍 https://goo.gl/maps/WMt...
31/08/2020

สนามทดสอบทักษะปีนเสาไฟ
เฉพาะตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

"สถานีไฟฟ้าสันกำแพง"

พิกัด📍 https://goo.gl/maps/WMtcgJoj37BHGi3CA

หวังกันไป หวังกันมา หวังในใจ ใครสมหวัง...ยินดีต้วยเจ้า🔊🎯💜ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แล...
26/08/2020

หวังกันไป หวังกันมา หวังในใจ ใครสมหวัง...ยินดีต้วยเจ้า

🔊🎯💜ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด กฟน.1 ประจำปี 2563

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ *สถานที่ทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ได้ที่ ⏭https://drive.google.com/file/d/1UZFUAZzZpgY8UKLy3aH_NN97PBv8R6vg/view?usp=drivesdk

🔈🔉🔊ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง  ผู้ช่วยช่าง...
29/07/2020

🔈🔉🔊ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา และ ผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563

⚠️ทุกตำแหน่ง ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน
ในวันเสาร์ที่ 1️⃣ สิงหาคม 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🐘🐘🐘

คลิ๊กอ่านรายละเอียดประกาศ >>>> https://drive.google.com/file/d/1RfWuubzh6atkwT7yasTgL-eU4gSG6auK/view?usp=drivesdk

🎙️ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบ...
22/07/2020

🎙️ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบัญชี สังกัด กฟน.1 ประจำปี 2563💝💖

>>>>>https://drive.google.com/file/d/1PtmIZ5L0DLlwm5M-RBAJqRPY0Hksi_qo/view?usp=drivesdk

❌🚫⛔สำหรับผู้ที่สมัครสอบในระบบ และฝากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศฉบับนี้ ให้มาติดต่อยื่นใบคำร้องพร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบ (ต้องมีครบทุกรายการตามประกาศ) ด้วยตนเองที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานการไฟฟ้าเขต กฟน.1 จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563📑🗂️

15/07/2020

📢💜การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563📢💜

▶️▶️คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2️⃣2️⃣3️⃣ อัตรา

📌📌เปิดรับสมัครวันที่ 2️⃣0️⃣ - 2️⃣6️⃣ ก.ค. 2563 ที่เว็บไซต์

https://pea.thaijobjob.com/

🔎🔎🔎รายละเอียดประกาศรับสมัคร :https://file.job.thai.com/prakad/pea2015/pea2015_1.pdf

😉ปล. อัตราคุณวุฒิ ปวส. ปีนีก็จะน้อยๆ หน่อยอย่างที่แอดบอกไว้ เพราะแบบนี้ แบบนี้ การเข้ามาเป็นลูกจ้าง 2 ปีให้ได้ก่อน ถึงมีโอกาสและภาษีดีกว่าในการสอบปรับเป็นพนักงาน กฟภ.

🙉🙈🙉 เรียน ผู้สมัครสอบที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครสอบผ่านระบบ และจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ท่านสามารถเข้าทำการ...
14/07/2020

🙉🙈🙉 เรียน ผู้สมัครสอบที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครสอบผ่านระบบ และจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ท่านสามารถเข้าทำการตรวจสอบสถานะการรับสมัครสอบได้ผ่านทางช่องทางเดิม https://pea-n1-jobs.web.app/login โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

ท่านจะสังเกตเห็นสถานะได้ 4 สถานะ ดังนี้

🔎1. ตรวจสอบ : อยู่ระหว่างเอกสารจัดส่ง หรือเจ้าหน้าที่ กฟภ. กำลังดำเนินการตรวจสอบ

✅2. ผ่าน : เอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีสิทธิเป็นผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน

❌3. ไม่ผ่าน : คุณสมบัติผู้สมัครไม่ถูกต้อง ไม่มีสิทธิเป็นผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน

⚠️4. ติดตามเอกสาร : ให้ดูรายละเอียดข้อความที่ระบุไว้ว่าขาดเอกสารใด และต้องนำมาทำการอัปโหลดที่ร้องขอเพิ่มเติมภายในวันที่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเป็นผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป

🚨🚨🚨วันสุดท้ายกันแล้วนะจ้ะ...(Final Call)🔐ระบบจะปิดรับสมัครในวันนี้(13 ก.ค. 2563) เวลา 22:00 น. สำหรับการลงทะเบียนสมัครสอ...
13/07/2020

🚨🚨🚨วันสุดท้ายกันแล้วนะจ้ะ...(Final Call)

🔐ระบบจะปิดรับสมัครในวันนี้(13 ก.ค. 2563) เวลา 22:00 น.

สำหรับการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี จำนวน 93 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563

🙀อัพเดทข้อมูลผู้สมัครล่าสุดเพิ่งผ่าน 630 มาแค่นั้นเองจ้า

📍📍📍ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบควรศึกษาข้อมูลประกาศและอ่านรายละเอียดกำหนดการรับสมัครสอบให้เข้าใจชัดเจนก่อนทำการสมัคร ดังนี้

1.เข้าไปลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น >>>> https://pea-n1-jobs.web.app/register

2.กรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย พร้อมอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (เมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อความ และอัปโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้อีก)

3.พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติสอบออกมาจากระบบเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลในใบสมัครแบบฟอร์มเปล่าด้วยลายมือผู้สมัคร)

4.นำเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบตามข้อ 3 และสำเนาเอกสารประกอบการสมัครงานทั้งหมดตามที่แต่ละตำแหน่งกำหนดไว้ รับรองสำเนาถูกต้อง ด้วย "ปากกาหมึกสีน้ำเงิน" เท่านั้น ใส่ซองปิดผนึกแล้วจัดส่ง
📨ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. จ่าหน้าซองส่งถึง :

📮แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ผู้มัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครดังกล่าวข้างต้น ตามข้อ 1 - 4 จึงจะถือว่าการสมัครสอบมีผลสมบูรณ์

คู่มือการใช้งานระบบ >>>>>https://pea-n1-jobs.web.app/assets/documents/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

😽และแล้วก็เป็นไปตามที่แอดบอก...ปี 63  กฟภ. เปิดสอบพนักงาน กฟภ. จากกลุ่มลูกจ้าง 2 ปี ถึงจำนวน 209 อัตราเลยเชียวนะ สำหรับต...
10/07/2020

😽และแล้วก็เป็นไปตามที่แอดบอก...
ปี 63 กฟภ. เปิดสอบพนักงาน กฟภ. จากกลุ่มลูกจ้าง 2 ปี ถึงจำนวน 209 อัตราเลยเชียวนะ สำหรับตำแหน่งพนักงานวิชาชีพล้วนๆ ที่ต้องมีวุฒิ ปวส. ....
🍕แบ่ง half-half ไปเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอกอีก 200 อัตรานิดๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีอัตรานักวิชาการ ที่ใช้วุฒิ ป.ตรี เช่น วิศวกร นักบัญชี หรือ บุคลากร ผสมรวมอยู่ด้วยเป็นส่วนนึง แล้วจะเหลือตำแหน่งที่ใช้วุฒิ ปวส. ในการสมัครกันกี่อัตราครับเจ้านาย❓❔❓
🧏คนไหนที่มีวุฒิ ปวส. หรือ ปวช. อยู่แล้ว แต่ลังเลว่าจะสอบเป็นพนักงาน กฟภ. ทีเดียวไปเลยดีกว่ามั้ย ต้องหันกลับมาคิดกันใหม่สักหน่อย..เพราะในวันนี้ กฟภ. เราเห็นคุณค่าของลูกจ้างที่มีความสามารถในการทำงานจริงได้เลย การเข้ามาเป็นลูกจ้าง กฟภ. ก่อนก็เหมือนกับการได้มาทดสอบฝีมือและทดลองงานกับ กฟภ. พร้อมได้รับเงินเดือน + สวัสดิการ(ครอบครัว คู่สมรส + บุตร) ไปในตัว เกิดวันดีคืนดีโชคชะตาเป็นใจ ฟ้าเปิด สอบปรับได้เป็นพนักงานขึ้นมา จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมต่อเนื่องจากตอนเป็นลูกจ้างนะเออ (กรณีที่มีอัตราเงินเดือนมากกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของระดับตำแหน่ง)..
🦁หวังดีจึงมาบอกต่อด้วยความห่วงใยจากใจแอดเอง

โพสต์เมื่อคืน...ปลิวเพราะเพจ PEA ลบโพสต์ออกแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะไป ไป ไป ไป๊......
10/07/2020

โพสต์เมื่อคืน...ปลิว
เพราะเพจ PEA ลบโพสต์ออก
แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะ
ไป ไป ไป ไป๊......

09/07/2020

ไป ไป ไป ไป๊...

Covid-19 รอบแรกในไทยระงับแล้ว...ระลอกต่อไปเดินสายสมัครสอบกันรัววววววๆ ข่าวดีมีตามมาเป็นระยะ โปรดอย่ากระพริบตา  #การ์ดอย่...
09/07/2020

Covid-19 รอบแรกในไทยระงับแล้ว...ระลอกต่อไปเดินสายสมัครสอบกันรัววววววๆ ข่าวดีมีตามมาเป็นระยะ โปรดอย่ากระพริบตา #การ์ดอย่าตก #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

⁉️คำถามยอดฮิตติดลมบนเป็นลูกจ้างครบ 2 ปี แล้วปีที่ 3 ไปไหนต่อ...😕😦😧คำตอบ : มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน กฟภ. เต็มตัวไงล...
08/07/2020

⁉️คำถามยอดฮิตติดลมบน
เป็นลูกจ้างครบ 2 ปี แล้วปีที่ 3 ไปไหนต่อ...😕😦😧
คำตอบ : มีสิทธิสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน กฟภ. เต็มตัวไงล่ะ😉😊😍
👀👁️ที่เห็นๆ ว่า กฟภ. เปิดรับสมัครพนักงานจากบุคคลภายนอกจำนวนอัตราน้อยลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี ก็เพราะ กฟภ. เราแบ่งสัดส่วนอัตราการรับพนักงานใหม่มาส่วนหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับลูกจ้างที่ทุ่มเทและเสียสละทำงานให้กับองค์กรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
🤟การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่หนีไปไหน และไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง💓💗
ปล. หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ พรุ่งนี้ค่อยลงคีย์บอร์ดเข้ามาสมัครกัน..ว่าที่ลูกจ้างในปีนี้ และพนักงาน กฟภ. ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

♦️♦️♦️การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (กฟน.1)♥️♥️♥️ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยฯ (ลูกจ้าง ก...
08/07/2020

♦️♦️♦️การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (กฟน.1)♥️♥️♥️
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยฯ (ลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี) รวมจำนวน 93 อัตรา ดังนี้
ผู้ช่วยช่าง 40 อัตรา / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 50 อัตรา และ ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 3 อัตรา

โดยวิธีการลงทะเบียนสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต :
https://pea-n1-jobs.web.app/login

ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ส่งถึง :-
แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

***จึงจะถือว่าการสมัครสอบมีผลสมบูรณ์***

ประกาศกำหนดการรับสมัครฯ >>>> https://drive.google.com/file/d/1O0mvTUzpsZEh-CvOleLGcHVzMSXWJAx-/view

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง สังกัด และคุณสมบัติของอัตราที่เปิดรับได้จากประกาศเลขที่ 958 และ 959

ประกาศเลขที่ 958 : https://drive.google.com/file/d/1v3pZY50ZclTMR1I74nMF8MvTKl8Sx3RM/view?fbclid=IwAR1KVvF2uGqwVwDkCfKrMWIJTdt6CtlcdeZ-36pEraGnNXSwLFj2-T2qrgs

ประกาศเลขที่ 959 : https://drive.google.com/file/d/1uzLwbYKeztC4hsVlOfk-EGPO7Tzzdmu1/view?fbclid=IwAR1LlRVV4MnfNLXoyUWoYpaohDdEfMA1EXDS_q6CHbBo7FcYE09ceHTQ8_s

ทันทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารข้อมูลการรับสมัครงานของ กฟน.1 กดถูกใจและติดตามได้ที่ Facebook : PEA N1 Careers >>> https://web.facebook.com/pean1careers/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5324-4752 ในวันและเวลาราชการ

🤩🤩🤩การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก..เพื่อนบ้านเรือนเคียงชิดติดการไฟฟ้าเขตของเรา จะเปิดรับสมัครลูกจ้าง กฟ...
02/07/2020

🤩🤩🤩การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก..เพื่อนบ้านเรือนเคียงชิดติดการไฟฟ้าเขตของเรา จะเปิดรับสมัครลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.ค. 2563 กันแล้วล่ะน๊า...าา
อยากรู้ว่ามีตำแหน่งและสังกัดไหน วุฒิอะไร ใกล้บ้านใครเตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลย เพราะอาจจะมีการจัดสอบข้อเขียนในวันเดียวกันกับทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ก็เป็นได้🗓️⏏️
💗💗ตัดสินใจเลือกสนามสอบกันให้ดีๆๆ ปี 63 นี้มีแค่รอบเดียว

รายละเอียดประกาศรับสมัคร >>> คลิ๊กเข้าไปอ่านได้ที่ http://recruit.pean2.com/

📢เตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบ✅✅🔛เปิดระบบลงทะเบียนสมัครสอบทางออนไลน์ ภายในเดือนกรกฏาคมนี้🚨🚨🚨ทั้งนี้ ต้องจัดส่ง EMS...
29/06/2020

📢เตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบ✅✅
🔛เปิดระบบลงทะเบียนสมัครสอบทางออนไลน์ ภายในเดือนกรกฏาคมนี้🚨🚨🚨
ทั้งนี้ ต้องจัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ มาด้วยอีกครั้ง

ปวส.ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง...โรงเรียนช่าง กฟภ. เปิดรับสมัคร online ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิ.ย.2563 ตำแหน่ง "พนักงานช่าง (ก่อสร้าง...
06/06/2020

ปวส.ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง...
โรงเรียนช่าง กฟภ. เปิดรับสมัคร online ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิ.ย.2563 ตำแหน่ง "พนักงานช่าง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)" สอบผ่าน เข้าอบรม 6 เดือน ได้บรรจุเป็นพนักงาน🙂👷⚡

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครหลักสูตร 6 เดือน เรียนจบบรรจุทันที
ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
สนใจศึกษารายละเอียด และสมัครได้ที่
ได้ที่ PEAEVS.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 63

🔔🔔🔔ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 2 ปี) สังกัด กฟน.1 ประจำป...
27/05/2020

🔔🔔🔔ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 2 ปี) สังกัด กฟน.1 ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)

🇹🇭🌎😷เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุนเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

🔺🔺🔺กฟน.1 จึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ ดังกล่าว🔻🔻🔻 #ประเทศไทยต้องชนะ #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📣📣📣ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคล ปี 2563 (ฉบับที่ 2)😷🤒🤕
21/04/2020

📣📣📣ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคล ปี 2563 (ฉบับที่ 2)😷🤒🤕

📌📌📌ตามประกาศ กฟน.1 เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัต...
18/03/2020

📌📌📌ตามประกาศ กฟน.1 เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบัญชี
สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด กฟน.1 ประจำปี 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ (เลขที่ 958 และ 959)

โดยกำหนดรับสมัครสอบด้วยวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 นั้น

😷😷😷กฟน.1 ตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ดังนั้น กฟน.1 จึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จากเดิมกำหนดวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ตามประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

📣📣📣ทั้งนี้ กฟน.1 จะประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ต่อไป🔺🔺🔺

🚫🚫💵💸⛔️⛔️ระวัง...โดนตกกันไว้ให้ดีด้วยนะครับ ่ทนต่อการทุจริต
16/03/2020

🚫🚫💵💸⛔️⛔️ระวัง...โดนตกกันไว้ให้ดีด้วยนะครับ
่ทนต่อการทุจริต

ประกาศ.....กฟน.1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ...
13/03/2020

ประกาศ.....กฟน.1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 93 อัตรา ตามประกาศรับสมัคร 2 ฉบับ ดังนี้

☝️ ประกาศเลขที่ 958 จำนวน 38 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยช่าง 21 อัตรา / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 14 อัตรา และ ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
***จากกลุ่มบุคคล ดังนี้
1. บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 - 28 มีนาคม 2545) และ
2. ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 958>>>>>>
https://drive.google.com/file/d/1v3pZY50ZclTMR1I74nMF8MvTKl8Sx3RM/view?usp=drivesdk

✌️ ประกาศเลขที่ 959 จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยช่าง 19 อัตรา และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 36 อัตรา
***จากบุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 - 28 มีนาคม 2545)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 959>>>>>>
https://drive.google.com/file/d/1uzLwbYKeztC4hsVlOfk-EGPO7Tzzdmu1/view?usp=drivesdk

📌📌📌ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น

31/01/2020
รับสมัครสอบ กฟภ. ปี 63สนามแรกเปิดฉากแล้ว..ช่างเฉพาะทาง อบรม 6 เดือนแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน เดือนธันวาคม 63
30/01/2020

รับสมัครสอบ กฟภ. ปี 63
สนามแรกเปิดฉากแล้ว..
ช่างเฉพาะทาง อบรม 6 เดือน
แล้วจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน เดือนธันวาคม 63

13/11/2019

เป็นหนึ่งในเส้นทางที่จะได้เข้ามาร่วมงานกับ กฟภ. ...ประกาศเพื่อทราบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ...
30/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี ผู้ช่วยพัสดุ และผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
>>>>>
https://drive.google.com/file/d/1DJr5a5b0TYF8V1Qf740c1rJppi8G1pTh/view?usp=drivesdk

นาที 02:12การสรรหาและคัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"มีความโปร่งใส และความยุติธรรม"ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวั...
21/08/2019

นาที 02:12

การสรรหาและคัดเลือก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"มีความโปร่งใส และความยุติธรรม"

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ และวันศุกร์..ทุกท่าน

ติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม ที่นี่เร็วๆ นี้

https://m.youtube.com/watch?v=e4UvzVhbUsM&feature=share

เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ จัดทำโดย ๑. นางสาว ชลิตา สุภาศรี รหัสนัก....

ที่อยู่

208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต
Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653244752

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PEA N1 Careersผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PEA N1 Careers:

แชร์

ประเภท

Debut

ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครสอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสำนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ครอบคลุมทุกอำเภอในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน

โอกาสดีๆ ที่จะได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา PEA....

"สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย"

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}