Clicky

Humanities and Social Sciences CMRU

Humanities and Social Sciences CMRU Faculty of Humanities and Social Sciences, Chaing Mai Rajabhat University

เปิดเหมือนปกติ

11/03/2022

📣📣📣 เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Telegram

เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

📌 ต้องการรับข่าวสาร การอัพเดต
การบรรจุ การแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาชีพ การรับทุน สวัสดิการ เครื่องราชย์ฯ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

🔵 สามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่ม Telegram ของกองบริหารงานบุคคลได้ที่ https://t.me/+RTniiwJuazE1OTE1

🔵 หากยังไม่ได้ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Telegram Messenger ดาวน์โหลดได้ที่
สำหรับ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
สำหรับ App Store : https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id68644980

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ใบชา วงค์ตุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอยู่ในระดับ...
11/03/2022

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ใบชา วงค์ตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอยู่ในระดับดีมาก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Photos from หางานครู เชียงใหม่'s post
10/03/2022

Photos from หางานครู เชียงใหม่'s post

ART THESIS EXHIBTION 2022
09/03/2022

ART THESIS EXHIBTION 2022

นิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี รุ่น 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2565 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานจัดแสดงสิ้น 93 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปีจำนวน 50 ผลงาน และ ชั้นปี 3 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 43 ผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาก่อนออกฝึกสอนและจบการศึกษา จะต้องจัดโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ เพื่อเป็นการประเมินขั้นสุดท้ายในรายวิชาเรียน

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมแสดงวงกลองตึ่งโนง เนื่องในโอกาสที่ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จไปทร...
09/03/2022
นักศึกษาร่วมแสดงดนตรีงานเปิดกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์ – Music Education CMRU

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมแสดงวงกลองตึ่งโนง เนื่องในโอกาสที่ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดตัวกองทุนดารารัศมีนุสรณีย์ ณ กู่ที่ประดิษฐานพระอัฐิ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมี เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเทพ
09/03/2022
มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทย

มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเทพ

มร.ชม. ประชุมร่วม 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาในพื้นที่ดอยสุเท.....

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการการสร้างเครือข่าย...
09/03/2022
รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ เข้าร่วมประชุมภา

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาส....

วันที่ 9 มีนาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ค...
09/03/2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ ร่วมกับ 10 เครือข่ายดอยสุเทพศึกษา จัดโดย ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

นิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักส...
09/03/2022

นิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี รุ่น 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2565 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาตัดริบปริ้นเปิดงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
08/03/2022
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

08/03/2022
7 มี.ค. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ พร้อม...
07/03/2022

7 มี.ค. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง คงประยูร อายุ 87 ปี อดีตรองอธิการบดี ข้าราชการบำนาญ
กัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ วัดโรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
มีกำหนดฌาปนกิจศพ วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เคลื่อนศพสู่สุสาน เวลา 12.30 น. ฌาปนกิจศพ เวลา 13.30 น. ณ สุสานสันติวัน ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่

7 มี.ค. 65 การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา...
07/03/2022

7 มี.ค. 65 การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสะบันงา และ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting

4 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานใน...
05/03/2022

4 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "นิทรรศการศิลปนิพนธ์ VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022"
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน รองคณบดีฯ ร่วมในพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและออกแบบดีไซน์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์เอกพงษ์ สุริยงค์ ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นักศึกษาเจ้าของผลงานร่วมให้การต้อนรับ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

4 มีนาคม 2565 คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แสดงความขอบคุณแก่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำ...
04/03/2022

4 มีนาคม 2565 คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แสดงความขอบคุณแก่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวาระดังกล่าว โดยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร. เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมแสดงความขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดังกล่าว

2 ก.พ. 2565 การประชุมกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสะบันงา และออนไลน์ผ่าน Zoom Cl...
02/03/2022

2 ก.พ. 2565 การประชุมกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสะบันงา และออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห...
02/03/2022

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันทั้งในด้านมิตรภาพและเครือข่ายวิชาการ โดยท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมพร้อมในการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน ...
02/03/2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแนะนำบุคลากรใหม่
ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวน 8 ราย ประกอบไปด้วย
สายวิชาการ จำนวน 6 ราย และสายสนับสนุน จำนวน 2 ราย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 🎉

ร่วมชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022 🎨✏️นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแ...
02/03/2022

ร่วมชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022 🎨
✏️นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📆วันที่ 4-6 มีนาคม 2565
📍ลานกิจกรรมชั้น G
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
#CentralChiangmaiAirport
#artthesis2022 #CMRU

จากเชียงใหม่ถึงปักกิ่ง เรื่องราวของอาจารย์ไทยวัย 77 ผู้เป็นที่เคารพรักของนักศึกษาจีน
02/03/2022
จากเชียงใหม่ถึงปักกิ่ง เรื่องราวของอาจารย์ไทยวัย 77 ผู้เป็นที่เคารพรักของนักศึกษาจีน

จากเชียงใหม่ถึงปักกิ่ง เรื่องราวของอาจารย์ไทยวัย 77 ผู้เป็นที่เคารพรักของนักศึกษาจีน

ปักกิ่ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- หากคุณมีโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (BFSU) คุณอาจจะได้เดินสวนกับหญิงสู...

01/03/2022

ชมผลงานออกแบบศิลปนิพนธ์ VICTORY ART THESIS นักศีกษาราชภัฏเชียงใหม่
การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบดีไซน์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2565 VICTORY ART THESIS EXHIBITION 2022 ภายใต้โครงการศิลปะและการออกแบบนิพนธ์ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย งานออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การออกแบบสื่อภาพนิ่งและสื่อภาพเคลื่อนไหว การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ ในรูปแบบของจิตรกรรมประยุกต์ ประติมากรรมประยุกต์ ศิลปะสื่อผสม งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

01/03/2022

ขยายเวลาแจกบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถรับบัตรนักศึกษาได้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

🎉ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 5 ท่าน🎉-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ...
01/03/2022

🎉ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 5 ท่าน🎉
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์ภิตินันท์ อะภัย เริ่มปฏิบัติงาน 1 มี.ค. 2565
อาจารย์ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ เริ่มปฏิบัติงาน 1 มี.ค. 2565
อาจารย์อาทิตยา ผิวขำ เริ่มปฏิบัติงาน 1 มี.ค. 2565
-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ ดร.สุขหรรษา ยศแสน เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย 2565
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย 2565

Photos from Humanities and Social Sciences CMRU's post
01/03/2022

Photos from Humanities and Social Sciences CMRU's post

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานคณะฯ
28/02/2022

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานคณะฯ

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล📢🔥แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้ใ...
28/02/2022

📢ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล📢
🔥แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 1 มีนาคม 2565
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เวียงบัว)
รายละเอียดของสาขาวิชาและเวลาที่รับบัตรนักศึกษา ตามรูปภาพด้านล่าง
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📌หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล 053-885960 ถึง 80 หรือที่ https://www.facebook.com/regcmru/

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉📌นายวิธวิทย์ คำใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       เนื่องในโอกาสได้รับมติจากที่ประ...
28/02/2022

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
📌นายวิธวิทย์ คำใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้รับมติจากที่ประชุมผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น.ให้ดำรงตำแหน่ง
📌ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
🥰มนุษยศาสตร์สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์🥰

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉

📌นายวิธวิทย์ คำใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับมติจากที่ประชุมผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น.ให้ดำรงตำแหน่ง

📌ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

🥰มนุษยศาสตร์สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์🥰

25/02/2022
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบก...
25/02/2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ข้อเสนอโครงการ การขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมด้วยสหวิทยาการเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้รูปแบบเชียงดาวเมืองเมืองมรดก “เชียง
ดาว-เคียงใจ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิ...
24/02/2022

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ แก่คณาจารย์

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่กิจกรรมบังคับไม่ผ่าน หรือกิจกรรมไม่ครบ ให้ทำตามวิธีตามที่แจ้งนี...
24/02/2022

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่กิจกรรมบังคับไม่ผ่าน หรือกิจกรรมไม่ครบ ให้ทำตามวิธีตามที่แจ้งนี้
โดยสามารถเข้าสู่ระบบที่ >> http://www.sdd.cmru.ac.th/cmru_act/login.php
📌โปรดศึกษาทำความเข้าใจวิธีและขั้ตตอนก่อนเข้าสู่ระบบ📌
📌ติดต่อสอบถาม 053-885438/053-558443/053-885699📌
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา CMRU
ลิงก์ 👇
https://www.facebook.com/Activity.CMRU

📌📌 #ขอเชิญชมนิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปี...
23/02/2022

📌📌 #ขอเชิญชมนิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี รุ่น 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์หลากหลายเทคนิค หลากหลายรูปแบบ ได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และ งานดิจิทัลเพ้นท์ ที่น่าสนใจ
#นอกจากนี้ยังได้นำองศ์ความรู้จากการสร้างสรรค์จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน และ สื่อภาพเคลื่อนไหว สำหรับเด็กนักเรียนหรือผู้สนใจได้ ศึกษา ชื่นชมในนิทรรศการครั้งนี้
พิธีเปิดในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 18:00 น.
📍ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยผู้สนใจสามารถชมผลงานนิทรรศการได้ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2565
และติดตามชมนิทรรศการออนไลน์ (on line) ในเพจของเราด้วย
มาชมและให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ 😊😊

📌📌 #ขอเชิญชมนิทรรศการ ART THESIS EXHIBTION 2022 ศิลปศึกษานิพนธ์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี รุ่น 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์หลากหลายเทคนิค หลากหลายรูปแบบ ได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และ งานดิจิทัลเพ้นท์ ที่น่าสนใจ
#นอกจากนี้ยังได้นำองศ์ความรู้จากการสร้างสรรค์จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน และ สื่อภาพเคลื่อนไหว สำหรับเด็กนักเรียนหรือผู้สนใจได้ ศึกษา ชื่นชมในนิทรรศการครั้งนี้

พิธีเปิดในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 18:00 น.
📍ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยผู้สนใจสามารถชมผลงานนิทรรศการได้ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2565

และติดตามชมนิทรรศการออนไลน์ (on line) ในเพจของเราด้วย
มาชมและให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ 😊😊

มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัต
22/02/2022
มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัต

มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัต

มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

21 ก.พ. 65 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังค...
22/02/2022

21 ก.พ. 65 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและงานศิลป์ให้แก่คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการขับเคลื่อนนักศึกษาวิศวกรสังคมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สืบสานงานศิลป์เพื่อความมั่นคงของชุมชน ณ ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

053885700

เว็บไซต์

http://www.human.cmru.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Humanities and Social Sciences CMRUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎉🎉🎉 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร 📝 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน Online ได้ที่ 🌐 http://www.lms.cmru.ac.th ☎️ โทร. 053-88-5931, 5934
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอโทษนะครับ ผมอยากทราบว่าทางคณะ จะแจ้ง รายชื่อ นักศึกษาที่ขาดสอบ (ขอสอบย้อนหลัง ) วันไหนอะครับ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ https://goo.gl/EBw6Ep
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อทำการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นก่อนการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมิุนายน ถึง สิงหาคม 2560 ค่ะ
ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทีร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของยายยวง ข่ายสุวรรณ์
ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ร่วมแสดงความเสียใจ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ผมมีเรื่องถามครับ ผมลงทะเบียนเพื่อเตรียมฝฝึกประสบการณ์ แต่มันขึ้นคำว่า "ปฏิเสธการเข้าถึง" คืออะไรครับ?? เพราะผมต้องไปฝึกงานเทอม 2 ปีการศึกษา 2559 น่ะครับ
ช่วยโหวตแบบเสื้อ ค่ายคุณธรรม ปี1/2559 หน่อยนะครับว่าชอบแบบ A หรือ B
นายสิทธิผล คำวัง นักศึกษารหัส 57262060 สาขาวิชาเอกการท่องเที่ยว ได้ทำกระเป๋าสตางค์ตกหาย มีผู้เก็บได้ ติดต่อที่ คุณชัยพร อุตรศักดิ์ คณะครุศาสตร์ ครับ