Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University

Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University Department of Sociology and Anthropology Chiang Mai University Thailand
(4)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่าสังคมวิทยาฯ มช. จัดง...
18/11/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่าสังคมวิทยาฯ มช. จัดงาน “ไหว้สาครูบา-อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคืนถิ่น” ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ คณาจารย์ของภาควิชาผู้ล่วงลับ

อาจารย์ประเสริฐ พันธชาติ
อาจารย์สมพงษ์ ชีวสันต์
อาจารย์เกษม บุรกสิกร
อาจารย์อุไรวรรณ ตันกิมยง
อาจารย์อรุณ พฤกษศรี
อาจารย์เบ็ญจา จิรภัทรพิมล
อาจารย์สุริสา กองแก้ว
อาจารย์สุภาพร นาคบัลลังก์
อาจารย์สุเทพ สุนทรเภสัช
อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์
อาจารย์นฤจร อิทธิจีระจรัส

และศิษย์เก่าที่จากไปของเพื่อนๆ ทุกรุ่น

ในงานไหว้สาฯ นี้มีคณาจารย์อาวุโสของภาควิชาที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาร่วมงาน คือ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ รุ่งวิสัย (เป็นประธานในพิธี) รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล อาจารย์/แม่ชี ฐิติพร วินิจฉัยกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา สุกัณศีล และรองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง

รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และกลุ่มคณาจารย์ในภาควิชาสังคมวิทยาฯ

การจัดพิธีสงฆ์เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีของล้านนา นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปจาก วัดฝายหิน (วัดของเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของเชียงใหม่ แต่สมัยสยามรัฐ คือครูบาโสภา)
ถวายผ้าบังสกุล ถวายสังฆทาน และถวายภัตราหารเพล เปนอันเสร็จพิธี

ปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 2-3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิท...
10/11/2023

ปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 2-3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
และร่วมจัด/สนับสนุนโดย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งต่อเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 4 คือ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณกรรมการจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ขอบคุณทีมงานนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาฯ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จากสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แล้วพบกัน อีก 2 ปีข้างหน้า ที่ สามย่าน!

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)Plenary Session ช่วงปิด ...
09/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)
Plenary Session ช่วงปิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
------

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)Panel Sessions ช่วงบ่าย ...
09/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)

Panel Sessions ช่วงบ่าย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
------
หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)Panel Sessions ช่วงเช้า ...
09/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)
Panel Sessions ช่วงเช้า วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
------
หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)ช่วงเช้าและเวทีเปิดบวันท...
09/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (2-3 พฤศจิกายน 2566)
ช่วงเช้าและเวทีเปิดบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
------
หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ช่วง Pan...
09/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
ช่วง Panel Sessions บ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ช่วง Pan...
08/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ช่วง Panel Sessions เช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา (ช่วงเปิ...
07/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา (ช่วงเปิดงานแสดงปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี)
หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา (ช่วงลงท...
07/11/2023

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา (ช่วงลงทะเบียน)

หมายเหตุ ภาพบรรยากาศช่วงอื่นๆ จะทยอยลง โปรดติดตาม

07/11/2023

📣 พฤศจิกา พาเรามาพบกัน กับ กิจกรรมใหญ่ ‼️
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันทุกท่านเข้าร่วมงาน “ไหว้สา ครูบา-อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คืนถิ่น” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนงาน “รับน้องขึ้นดอยประจำปี 2566” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หนึ่งวัน)
เวลา 9.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ตึก 3 (ตึกภาควิชาสังคมวิทยาฯ) คณะสังคมศาสตร์ และลานจามจุรี

รายละเอียดกำหนดการ
9.00 น ลงทะเบียน
9.30 น เริ่มพิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงอาจารย์และนักศึกษาเก่าของภาควิชา ผู้ล่วงลับ
10.30 น ถวายเพลพระสงฆ์
11.00 - 12.00 น กิจกรรมพบปะระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแ...
03/11/2023

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว นักสังคมวิทยา ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" จากรัฐบาลญี่ปุ่น
………

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ประชาชนและสังคมทั้งสองประเทศในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ โดยผ่านบทความ งานเขียนและโซเชียลมีเดียมาเป็นระยะเวลานานหลายปี
นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งมั่นพยายามในการก่อตั้ง Japan Research Network Thailand (JSN-T) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/pr2023_25.html

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ครั้งที่...
02/11/2023

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🆕🟢🔥DOWNLOAD🔥🟢🆕
เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👆 Click to download: https://cmu.to/mZfj4
รายละเอียดเพิ่มเติม
🖥️ thacas.org
💌 [email protected]
☎️ 0-5394-3575, 0-5394-3546

24/10/2023

การนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกระบวนวิชา 159335 สังคมวัฒนธรรมประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล)
กลุ่มที่ 2 ชื่อผลงาน “แว่นตานำทาง” เพื่อผู้พิการทางสายตา โดย กลุ่ม “อิสรวบกรุ๊ป” วิเคราะห์ว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างลำบาก และประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้สำรวจน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอด พบ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบอดสนิท กับ กลุ่มมองเห็นเลือนราง
สำหรับเป้าหมาย คือ เพื่อลดความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา
วิธีการ – จัดทำเเว่นตานำทาง 2 ประเภท คือ แว่นตานำทางสำหรับ”คนตาบอดสนิท” กับ แว่นตานำทางสำหรับ”คนตาเลือนราง” โดยกลุ่มนี้ได้หารือความเป็นไปได้กับเพื่อนๆ พี่ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พบว่าสามารถทำต้นแบบได้
ผลิตภัณฑ์แว่น กลุ่มนี้ คิดว่าจะมีเป้าหมายการตลาดกับ 1) ผู้พิการที่มีกำลังซื้อ 2) รัฐสนับสนุนเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 3) เอกชนที่สนใจสนับสนุน (เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่า 1) ผู้พิการทางสายตาพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น 2) ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของผู้พิการทางสายตา 3) ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ/โรงพยาบาลในการรักษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

20/10/2023

การนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกระบวนวิชา 159335 สังคมวัฒนธรรมประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล)
หัวข้อ เรื่อง “สุราก้าวหน้า” โดยกลุ่ม "SURA AGRI"
แม้ว่า กฎหมายยังไม่อนุญาต แต่นักศึกษาทดลองคิดและลงมือทำเป็นโครงงาน ธุรกิจเพื่อสังคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อ
1) รับซื้อผลผลิตเกษตรในเชียงใหม่ที่ขายราคาตกต่ำนำมาแปรรูปเป็นสุราชั้นดี และ
2) เพื่อสร้างแบรนด์ “สุราก้าวหน้า” จากสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร หวังลดการผูกขาดกลุ่มทุน
นักศึกษากลุ่มนี้ ออกแบบโลโก้ ขวด และทำแบบสำรวจกลุ่มผู้สนใจสุราก้าวหน้า รวมทั้ง ศึกษาทบทวนข้อมูลเกษตรกรในเขตเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา ตลอดจนพืชเกษตรที่เหมาะกับการผลิตสุรา ก่อนที่จะนำมาเป็นข้อสรุปโครงงาน

🆕📣 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 2567) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส...
14/10/2023

🆕📣 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 2567) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://admission.reg.cmu.ac.th
📌 รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครที่ : https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php
ℹ️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📱 0-5394-3589, 0-5394-3520
📧 [email protected]
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช

#สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร...
10/10/2023

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี" ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nrct.go.th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2567

📣การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 7 ปี ของชาว   กับ  “การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมาน...
08/10/2023

📣การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 7 ปี ของชาว กับ “การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566“ 🎉
ปีนี้มาในตีม “ ‘โฮะสังคม’ เรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่มีเหลือทิ้ง” ที่จะนำประเด็นทางสังคมต่าง ๆ นำมาเล่าใหม่ ผ่านคนรุ่นใหม่ ในมุมมองใหม่ ๆ มาร่วมรับฟังและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
📍ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องสีแดง) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🚩ภายในงานพบกับการนำเสนอหัวข้อวิจัย และภาพผลงานการลงภาคสนามจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนวิชา 159490 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และพบกันในงานสัมมนาวิชาการ “โฮะสังคม” เรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่มีเหลือทิ้ง ✨

#โฮะสังคม

📣📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากชมรมนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣📣เปิดจองเสื้อที่ระลึก "60 ปี สังคมว...
07/10/2023

📣📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากชมรมนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣📣
เปิดจองเสื้อที่ระลึก "60 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช." และผ้าคาดขึ้นดอย 66
👕 เสื้อราคาตัวละ 350.- บาท
⬛️ ผ้าคาดราคาผืนละ 39.- บาท
📌 สามารถสั่งจองตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 ตุลาคม 2566
🖱️ การสั่งจอง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYdahpW2_EKmpZEVUOnlmRy6iumGkwA0maw2WftxWEUqlQg/viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📱 โทรศัพท์หมายเลข: 0-5394-3589

#60ปีสังคมวิทยาฯมช

📢❗📚 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแนะนำกระบวนวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึ...
25/09/2023

📢❗📚 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแนะนำกระบวนวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 กระบวนวิชา ประกอบด้วย
1. กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
2. กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาแกนและวิชาเอกบังคับ
3. กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
4. วิชาโทสำหรับนักศึกษาทั่วไป (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566)
เพิ่มเติม
☎️ โทรศัพท์: 0-5394-3575
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: https://soc-anp.soc.cmu.ac.th/

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก นักศึกษาเก่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24/09/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก นักศึกษาเก่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เช้าวันนี้ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 ตึก 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา...
13/09/2023

เช้าวันนี้ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 ตึก 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดโครงการประชุมแนะนำและวางแผนเกี่ยวกับการเรียนกระบวนวิชา ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สัมมนา (และสหกิจศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยคณาจารย์ผู้สอนซึ่งได้เข้าร่วม ตอบคำถาม รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาสัมมนา ถือเป็น academic tradition และหัวใจสำคัญของหลักสูตร ที่ออกแบบไว้ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตลอด 3 ปีการศึกษา ทั้งในและนอกสาขา ประยุกต์ ต่อยอด ในการทำงานวิจัยโครงการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การฝึกงานภาคสนาม ในหมู่บ้าน ชุมชนเมือง หรือพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ และหรือในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม

ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

07/09/2023

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "500 ปี ตำนานพระเจ้าเลียบโลก (2066 - 2566)"
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
🕐 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
📍 ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Facebook LIVE 🔴 Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University
✳️กิจกรรมเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดพิมพ์หนังสือตำราในวาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่✳️
กิจกรรมเสวนา
📌 "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: 5 ศตวรรษนับจากการคัดลอก/แต่ง เป็นภาษาล้านนา, ความสำคัญและคุณูปการของวรรณกรรมพุทธศาสนาในพื้นที่วัฒนธรรมล้านนาและสิบสองปันนา (จีน พม่า ลาว และไทย)"
วิทยากรโดย
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌 "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: การปริวรรตจากเอกสาร (สำเนา) ใบลาน ฉบับ '50 ปี เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา' ”
วิทยากรโดย
- ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- อ.ศรีเลา เกษพรหม นักวิชาการวรรณกรรมล้านนาคดี
- อ.ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการตลอดงานเสวนาโดย
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม
📱0-5394-3546
🖥️ https://soc-anp.soc.cmu.ac.th

📢 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจั...
03/09/2023

📢 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ EP210004 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท
สมัครผ่านระบบ CMU HR e-Recruitment : https://cmu.to/2B2gb
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
🌐 เว็บไซต์ : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/1336
📞 โทรศัพท์: 0-5394-3546, 0-5394-3586

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวน...
30/08/2023

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "500 ปี ตำนานพระเจ้าเลียบโลก (2066 - 2566)"
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
🕐 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
📍 ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Facebook LIVE 🔴 Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University
✳️กิจกรรมเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดพิมพ์หนังสือตำราในวาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่✳️
กิจกรรมเสวนา
📌 "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: 5 ศตวรรษนับจากการคัดลอก/แต่ง เป็นภาษาล้านนา, ความสำคัญและคุณูปการของวรรณกรรมพุทธศาสนาในพื้นที่วัฒนธรรมล้านนาและสิบสองปันนา (จีน พม่า ลาว และไทย)"
วิทยากรโดย
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌 "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก: การปริวรรตจากเอกสาร (สำเนา) ใบลาน ฉบับ '50 ปี เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา' ”
วิทยากรโดย
- ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- อ.ศรีเลา เกษพรหม นักวิชาการวรรณกรรมล้านนาคดี
- อ.ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการตลอดงานเสวนาโดย
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม
📱0-5394-3546
🖥️ https://soc-anp.soc.cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์การปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 โดยองค์ปาฐก "ศาสตราจารย์ ดร....
24/08/2023

ประชาสัมพันธ์การปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 โดยองค์ปาฐก
"ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี" ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในหัวข้อ "ปัญญาชนสาธารณะ: คำถามว่าด้วยจินตนาการและการกระทำการ"
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงทะเบียนร่วมงานและสอบถามเพื่อเติม
Official page: 3rd Ant&Soc Conference
Website: https://thacas.org/

ประชาสัมพันธ์ปาฐกถาพิเศษในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 โดยองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "ปัญญาชนสาธารณะ : คำถามว่าด้วยจินตนาการและการกระทำการ"
📅 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
📍 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะเปิดลงทะเบียนร่วมงานประเภท Early bird เร็ว ๆ นี้
และสำหรับผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถส่งได้ทั้งรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) บทความวิชาการ (Full Text Paper) หรือเวทีอภิปรายวิชาการ (Panel Discussion) มายัง
💌 [email protected]
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
🖥️ thacas.org
💌 [email protected]
☎️ 0-5394-3575, 0-5394-3546

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลป...
20/08/2023

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนา
“72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลปะ ประชาสังคม”
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
ณ “ลานอ้ายจรัล” สวนสาธารณะหนองบวกหาด เทศบาลนครเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

15.00 - 16.00 น.
กล่าวเปิดงานโดย นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ และ “ลานอ้ายจรัล 1 ที่ปีผ่านมา” โดย อ.แสวง มาละแซม และเทศบาลนครเชียงใหม่
16.00 - 17.30 น.
เสวนา “72 ปี จรัล มโนเพ็ชร: ล้านนา ศิลปะ ประชาสังคม”
กล่าวนำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรเสวนาโดย
- อ.ย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ โฮงเฮียนสืบสานล้านนา
- ผศ.ดร.สิระ สมนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คุณปณิธ ปวรางกูร LANNERnews.com
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมกับการแสดงดนตรีในสวนและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่น ตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม : 0-5394-3546
#72ปีจรัลมโนเพ็ชร

หัวข้อที่เปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการ (Full Text Paper)  หรือเวทีวิชากา (Panel Discussion) และขอบเขตเนื้อหา ภายใต้หัวข...
17/08/2023

หัวข้อที่เปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการ (Full Text Paper) หรือเวทีวิชากา (Panel Discussion) และขอบเขตเนื้อหา ภายใต้หัวข้อหลัง “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🚩 เปิดรับพิจารณาบทความหรือเวทีวิชาการ 🚩
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566
ส่งมายัง [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม
🖥️ https://thacas.org/
💌 [email protected]
☎️ 0-5394-3575, 0-5394-3546

Obituary: Nidhi Eoseewong23 May 1940 - 7 August 2023ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์ ปัญญาชนสาธารณะ ผู...
11/08/2023

Obituary: Nidhi Eoseewong
23 May 1940 - 7 August 2023
ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์ ปัญญาชนสาธารณะ ผู้สร้างสรรค์งานเขียน บทวิเคราะห์ วิพากษ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน สร้างคุณูปการมากมายต่อความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับสังคมไทย ได้เสียชีวิตลง ช่วงสายของวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความอาลัย ด้วยความเคารพรัก กับการจากไปของท่าน ณ ที่นี้ ด้วย

นิธิ เอียวศรีวงศ์ หรือ “อาจารย์นิธิ” เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งก็คล้ายกับครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ยุคสมัยนั้น ที่กำลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลาน

ในวัยเด็ก นิธิ ถูกส่งไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จากนั้นท่านได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ต่อมาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาเดิม เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การปราบฮ่อและการเสียดินแดน” จนสำเร็จการศึกษาในปี 2509 หลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ขึ้นมาทำงานรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาจึงได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Fiction as history : a study of pre-war Indonesian novels and novelists (1920-1942) และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2519 กลับมาทำงานสอนหนังสือที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตามเดิม อาจารย์นิธิทำงานสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเป็นนักเขียนคอมลัมนิสต์ ลงบทความในนิตยสารของสำนักพิมพ์มติชน เช่น ศิลปวัฒนธรรม มติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารแพรว Trendy Man ของเครืออมรินทร์ จนหลายคนรับรู้กันภายหลังว่า “รังรอง” ซึ่งคอยเขียนคอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตให้กับสาวไทยในยุคนั้นคือนามปากกาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เส้นทางชีวิตนักเขียนของอาจารย์นิธิ เข้าใจว่านอกจากท่านจะเคยเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ (ที่กล่าวถึงข้างต้น) ล้วนเป็นกัลยาณมิตร ไม่ก็เป็นนิสิตร่วมรุ่นที่ต่างดื่มด่ำกับงานวรรณกรรมร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเรียนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์อมรินทร์

อาจารย์นิธิทำงานสอนหนังสือ (นับจากหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์ อันเป็นตำแหน่งวิชาการสูงสุด จนถึงปี 2543 จึงตัดสินใจลาออกจากราชการ จากนั้นเป็นเวลาอีกนานกว่า 20 ปี ท่านได้หันมาทุ่มเทให้กับการเป็นนักเขียนคอมลัมนิสต์ ผลิตผลงานเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์สังคมออกมาอีกอย่างมากมาย ที่ผู้คนคอยติดตาม ถามหา งานเขียนของอาจารย์นิธิไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หรือบทความนิตยสาร นอกจากจะคมคาย ลุ่มลึก บางทีก็สะกิด กวนใจ ทว่าผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ยาก ส่วนหนึ่งก็มาจากภาษา จากวรรณศิลป์ที่อดีตนิสิตอักษรศาสตร์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใช้ได้อย่างละมุนละไม เข้าถึงง่ายใกล้ชิด งานเขียนเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานคุณภาพ แฝงด้วยคมความคิด เมื่อนำมาตีพิมพ์รวมเล่ม (ซึ่งผู้อ่านกลุ่มเดิมจำนวนไม่น้อย จะยังตามหาซื้อไปเก็บไว้สะสม) กลายเป็นหนังสือรวมบทความ ไม่น้อยกว่า 20 เล่ม และหากนับรวมผลงานการเขียนทั้งระหว่างที่ท่านทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่น่าจะน้อยกว่า 40 เล่ม

นอกจากงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ปากไก่และใบเรือ (2527) หรือ Pen and Sail ในฉบับภาษาอังกฤษ (ตีพิมพ์ภายหลังฉบับภาษาไทย นานกว่า 20 ปี) อันเป็นงานเขียนที่เสมือนหมุดหมายและสร้างความโด่งดังทางวิชาการแก่นิธิ งานเขียนอีกเป็นจำนวนมากของอาจารย์นิธิ คืองานวิชาการ งานเขียนวิเคราะห์สังคม การเมืองไทย รวมจนไปถึงบทความประเทืองปัญญาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาวัฒนธรรมร่วมสมัย

มีเรื่องเล่าลือกันนานมาแล้วว่า เมื่อผู้สมัครที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขามานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถูกกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซักไซร้ให้พวกเขาลองเอ่ยถึงชื่อหนังสือที่พวกเขาอ่าน หรือนักมานุษยวิทยาที่พวกเขารู้จัก “นิธิ เอียวศรีวงศ์” คือหนึ่งในชื่อของผู้เขียนหนังสือ หรือนักมานุษยวิทยาไทยที่พวกเขาเอ่ยถึง

คำตอบที่อาจสร้างเสียงหัวเราะขึ้นได้ในวงสนทนานั้น ทว่าจะกลายเป็นตลกร้ายไปจริงๆ เมื่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ หรือบรรดาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักมานุษยวิทยา ได้ลองสำรวจตรวจตรา หยิบงานเขียนเชิงวิพากษ์ หรือบทวิเคราะห์วัฒนธรรมสังคมของอาจารย์นิธิ มาอ่านกันอย่างจริงจัง

อาจกล่าวได้ว่าหลังจากที่ติพิมพ์ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (2529) อาจารย์นิธิได้ “ทดลอง”สลัดคราบความเป็นนักประวัติศาสตร์ และหันมาเอาดีกับการทำงานด้านมานุษยวิทยา ดังที่ปรากฏผ่านงานเขียนที่เลื่องลือ (ในช่วงนั้น) อย่างน้อย 2 เรื่องคือ ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน (2536) และ ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 (2536)

ใน “ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน” ซึ่งเป็นงานศึกษาเชิงมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอีสานผ่านการศึกษาวิเคราะห์งานเทศกาลวัฒนธรรมบุญบั้งไฟของชาวนาที่ยโสธร จากข้อมูลภาคสนาม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ อาจารย์นิธิได้วิเคราะผ่านสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งท่านหมายถึงระบบความสัมพันธ์ และชี้ให้เห็นว่า งานบุญบั้งไฟซึ่งเดิมเป็นงานวัฒนธรรมในสังคมหมู่บ้านชนบท ได้เคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่มาสู่การเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวระดับเมืองของจังหวัดยโสธร จากขบวนแห่ที่มักล้วนแล้วแต่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และการล้อเลียนที่หยาบโลนของกลุ่มผู้ชายในขบวนแห่เซิ้ง บั้งไฟ (ก่อนนำไปถวายและจุดขึ้นฟ้า หาแถน) หรือแม้แต่ขบวนฟ้อนเซิ้ง ที่เดิมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ชาย ที่นอกจากจะฟ้อน ยังต้องจำแลงแต่งกายเป็นหญิง ทว่าได้กลายเป็นเรื่องของผู้หญิง ส่วนกลุ่มผู้ชายนั้น ดูเหมือนจะถูกเบียดขับให้กลายเป็นเพียง “ผู้ชม” และขบวนแห่ที่มักมีเรื่องเพศอันอุดมของพวกเขานั้นก็เป็นอันตรธานหายไป เมื่อรัฐราชการเข้ามาแทรกแซง จัดแจงเกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวบุญบั้งไฟ ที่สำคัญการวิเคราะห์เทศกาลงานบุญบั้งไฟในเมืองยโสธรที่ได้กลายมาเป็นงานท่องเที่ยวประจำจังหวัด อาจารย์นิธิยังเปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมและเกิดใหม่ ชนชั้นนำเดิมและกลุ่มใหม่ นายทุนต่างจังหวัด ที่จะกลายเป็นตัวละครสำคัญในพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการเมืองในท้องถิ่นไทย ที่ก็ยังคงช่วยสร้างความเข้าใจที่เรามีต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันได้ไม่น้อย

ส่วนในงานเขียนเรื่อง “ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5” ซึ่งนอกจากจะสร้างความฮือฮาขึ้นมาเป็นอย่างมากในแวดวงสังคมศาสตร์ไทยในตอนนั้น (คือหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535) งานชิ้นนี้ยังกลายเป็นข้อเสนอที่ยั่วยุให้เราขบคิดถกเถียงกันในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเรียกว่า “ชนชั้นกลางไทย” ที่น่าสนใจยิ่ง โดยการทำงานภาคสนาม และเก็บข้อมูลแบบที่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัด อาจารย์นิธิศึกษาปรากฎการณ์สังคมที่กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ ชาวเมืองในกรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อย (แม้แต่กลุ่มข้าราชการตำรวจ ช่วงนั้น) พากันหันมาเคารพนับถือและบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือที่เรียกกันในหมู่ผู้นับถือว่า “เสด็จพ่อ ร.5” ทั้งกิจกรรมหมู่พากันไป (อย่างไม่ต้องนัดหมาย เพราะเป็นแบบตัวใครตัวมัน) เพื่อเคารพสักการะ อนุสาวรีย์ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า (ทุกคืนวันอังคาร) และการนับถือบูชา รูปเหมือน เหรียญ จนไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์ และสื่ออื่นๆ ที่พวกเขาเข้าถึงได้

จากข้อมูลภาคสนาม (แน่นนอนว่ารวมถึงทั้ง เอกสาร ภาพถ่าย วัตถุมงคลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้) อาจารย์นิธิ เสนอเป็นบทวิเคราะห์ตีความอย่างน่าทึ่งว่า “ลัทธิพิธี” นั้นคือ ปรากฏการณ์สังคม ที่ (ในเวลานั้น) สะท้อนให้เราเห็นถึงทั้งการก่อตัวขึ้นมาของชนชั้นกลางใหม่ในเมืองหลวง และการที่ผู้คน อันเป็นปัจเจกชนเหล่านี้ ต้องแสวงหา “ที่พึ่ง” ที่พวกเขาเข้าถึงได้โดยตรง อีกทั้งเป็นตัวแทนของ “ความทันสมัย” และเป็นที่พึ่งที่จะช่วยประคับประคองให้พวกเขาต่อรองจัดการกับ “ความเสี่ยง” ที่เป็นผลมาจากความไม่มั่นคง แน่นอน ของอำนาจรัฐ ที่ดูเหมือนยังไม่สามารถสร้างความมั่นคง จนไปถึงความมั่งคั่ง ดังที่จะไว้เนื้อเชื้อใจได้ ในเวลานั้น (คือหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ที่ว่ากันว่าสังคมไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลกานุวัตรอย่างแนบสนิท)

2 ปี หลังจากที่ ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน และ ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 ออกสู่บรรณพิภพ ดูเหมือนว่า อาจารย์นิธิจะสลัดคราบนักมานุษยวิทยาไม่หลุดเสียแล้ว เมื่องานเขียนรวมบทความ (ส่วนใหญ่จากนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งสำนักพิมพ์มติชน ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชุด “จตุนิพนธ์” 4 เล่ม คือ กรุงแตก พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย, โขน คาราบาว น้ำเน่าและหนังไทย, ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์, และ ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และ ฯลฯ นอกจากจะสร้างความฮือฮาในหมู่นักอ่าน นิสิต นักศึกษา ได้เผยให้เห็นว่ามันคือ “ประวัติศาสตร์นอกขนบ” ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์

จะว่าไป ประวัติศาสตร์นอกขนบ หรือที่นักประวัติศาสตร์เองช่วงหลังๆ หันมาเรียกกันว่า ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (Culture History) หรือประวัติศาสตร์สามัญชน การเป็นนักประวัติศาสตร์ ผู้ดื่มด่ำวรรณกรรม (มิพักต้องพูดถึง ทฤษฎีและวิธีการทางประวัติศาสตร์ของท่าน) ที่ข้ามศาสตร์ ข้ามสาขา มาหามานุษยวิทยาของอาจารย์นิธิ เสมือนสิ่งที่กำหนดและสร้างทิศทางการทำงานเคลื่อนไหวในฐานะ ปัญญาชนสาธารณะ ของท่าน ดังที่เราสัมผัสได้ผ่านงานเขียนหนังสือ บทความ คอลัมนิสต์ และการเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา ประชาชน อย่างคงเส้นคงวาของอาจารย์นิธิ

ซึ่งอันที่จริงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ ทราบกันดีว่ากัลยาณนิมิตรที่ท่านคุ้นเคยดีนั้น นอกจาก Craig Reynolds (นักประวัติศาสตร์สังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษา นามอุโฆษ) อคิน รพีพัฒน์ และศรีศักร วัลลิโภดม ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเป็นสถานที่ทำงานของอาจารย์นิธิ มิตรสหายทางวิชาการส่วนใหญ่ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพวกมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็น สุเทพ สุนทรเภสัช (เสียชีวิตแล้ว) ฉลาดชาย รมิตานนท์ (เสียชีวิตแล้ว) ชยันต์ วรรธนะภูติ อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ เป็นต้น

หลังงานเขียนชุด “จตุนิพนธ์” อาจารย์นิธิ ยังผลิตผลงานการเขียน บทวิเคราะห์วิพากษ์สังคม การเมือง วัฒนธรรมร่วมสมัย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และทุนนิยมไทย ออกมาอีกมากมาย และบ่อยครั้งก็ยังคงสร้างความฮือฮา น่าสนใจในวงผู้อ่านได้อย่างต่อเนื่อง มิแปรเปลี่ยน และขยายวงกว้างมากขึ้นด้วย เช่น วัฒนธรรมความจน (2541) ก่อนยุคพระศรีอาริย์ ว่าด้วย ศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม (2545) ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย์ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย (2546) บริโภค/โพสต์โมเดิร์น (2547) จนไปถึง ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน (2548) อ่านการเมืองไทย (2553) อ่านเศรษฐกิจไทย (2555) และ โมงยามไม่ผันแปร (2558) เป็นต้น

คงจะไม่เป็นการเกินเลยไปนักที่จะกล่าวว่า นิธิ เอียวศรีวงศ์ คือ นักวัฒนธรรมศึกษา (ในภาษาและความหมายเดียวกันกับที่เราใช้เรียก Stuart Hall และพวกสำนักเบอร์มิงแฮม บนเกาะอังกฤษ) ตัวยงระดับหัวหอกในแวดวงสังคมศาสตร์ไทย

นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์สามัญชน ผู้ยิ่งยง ได้จากไปแล้ว ทว่าผลงานการเขียน คุณูปการ จากงานศึกษา ความคิด อันเป็นผลิตผลจากการทำงานด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม มานุษยวิทยา และ ปัญญาชนสาธารณะ ของท่านคือ มรดกทางปัญญา ที่จะยังคงดำรงอยู่ คือแสงสว่าง ที่จะช่วยส่องทาง สร้างความรู้ และแรงบันดาลใจ ให้กับเราท่าน ที่ ณ วันนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่ จนไปถึงคนหนุ่มสาว รุ่นหลัง รุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้สานต่อสืบไป

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. สุนทรีย์ สิริอินตะวงศ์ ในฐานะผู้แทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ให้ก...
19/07/2023

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. สุนทรีย์ สิริอินตะวงศ์ ในฐานะผู้แทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ให้การต้อนรับ Dr. Ming-Che Lu Dr. Jun-Hong Lin จาก Nanhau University ไต้หวัน และ ดร. นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และอาจารย์พงศกร สงวนศักดิ์ ได้มาพบปะเยี่ยมชมภาควิชาสังคมวิทยาฯ และแลกเปลี่ยนหารือกันเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ ในการร่วมมือ ร่วมงาน ด้านการวิจัย วิชาการและการเรียนการสอน ระหว่างทั้งสามสถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป

📣📣📣 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา แ...
18/07/2023

📣📣📣 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3
“ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”
📅 วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566
📍 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🚩 เปิดรับบทคัดย่อบทความหรือเวทีวิชาการ 🚩
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566
ส่งมายัง https://thacas.org/ หรือ [email protected]
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้
1️⃣ ประเด็นที่ 1 "มนุษย์และอมนุษย์ในโลกแห่งความพลิกผัน"
(Human and Non-Human in the Disruptive Worlds)
2️⃣ ประเด็นที่ 2 "ชีวิตดิจิทัล ใน สังคม-เมืองพลิกผัน"
(Digital Life in Disruptive Urban Society)
3️⃣ ประเด็นที่ 3 "แรงงานและชีวิตในยุคการจ้างงานเปราะบาง"
(Living-Labour in the Age of Precarious Employment)
4️⃣ ประเด็นที่ 4 "วิกฤตสุขภาวะและสังคมสูงวัย"
(Health Crisis and Aging Society)
5️⃣ ประเด็นที่ 5 "อาณาบริเวณศึกษาในโลกที่พลิกผัน"
(Area studies in Disruption)
6️⃣ ประเด็นที่ 6 "วิชาการสาธารณะในยุคอุตสาหกรรมการอุดมศึกษา"
(Academic Activism in the Age of Mass Higher Education)
ประกาศผลการพิจารณาฯ วันที่ 29 กันยายน 2566
เปิดรับลงทะเบียนร่วมงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
🖥️ Website : https://thacas.org/
💌 E-mail : [email protected]
☎️ โทรศัพท์ : 0-5394-3575, 0-5394-3546
🖱️ Official Page: 3rd Ant&Soc Conference
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
tusocant
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครอบครัวสังวิท มข. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
HUSO PSU - Faculty of Humanities and Social Sciences
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand
@ภาคมานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่

239 Huaykaew Suthap Muang
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

053-943546

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด