Office of the Education Council, Ministry of Education

Office of the Education Council, Ministry of Education สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

31/08/2021

แต่งตั้ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ครม.มีมติแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

30/08/2021

สอศ.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

*มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

30/08/2021

สรุปมติ ครม. 30 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

https://moe360.blog/2021/08/30/cabinet-resolution-30082564/

27/08/2021

พบกับ !! OEC Symposium ครั้งที่16

การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 🇹🇭 •
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
.
📆 ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564
.
⭐️ #กำหนดการและหัวข้องานวิจัย (ฉบับอัปเดต) ⭐️
>> https://bit.ly/3mxcy40
.
.
⭐️ #ช่องทางการรับชม ⭐️
.
>> เฟซบุ๊กแฟนเพจ OEC News สภาการศึกษา
ถ่ายทอดสด พิธีเปิด วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
.
#เว็บไซต์และเฟซบุ๊กSym16
>> เริ่ม Live การนำเสนองานวิจัยในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม
.
🌐 เว็บไซต์ : https://sym16.onec.go.th/
(เพื่อคลิกเลือกรับชม Facebook Live ห้องย่อย)
.
🌐 Facebook : Sym16 ห้องย่อยที่ 1-6 ดังนี้
.
• Sym16 ห้องย่อย1 •
https://www.facebook.com/OEC.Sym16Room1/

• Sym16 ห้องย่อย2 •
https://bit.ly/3CUWvmf

• Sym16 ห้องย่อย3 •
https://bit.ly/3yWn0W4

• Sym16 ห้องย่อย4 •
https://bit.ly/37UBedW

• Sym16 ห้องย่อย5 •
https://bit.ly/3mkoSEi

• Sym16 ห้องย่อย6 •
https://bit.ly/3AVz9Lx
.
.
⭐️ #วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ ⭐️
.
1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
.
2) ท่านสามารถเลือกรับชมการนำเสนองานวิจัยที่ห้องย่อยใดก็ได้ วันใดก็ได้ เนื่องจากเกียรติบัตรของงานดังกล่าวจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
.
3) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Facebook Live : Sym16) ในแต่ละห้องย่อย
.
ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้
.
#กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร
.
📝 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
📌 เวลา 14.00 - 18.30 น.
.
📝 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
📌 เวลา 10.00 - 17.30 น.
.
4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
.
5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
.
โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 📧
.
📝 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
.
.
🙋‍♀️ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ 🤝❤️
.
#OECsymposium #OECnews #สภาการศึกษา

ศธ.360 องศา
17/11/2020

ศธ.360 องศา

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง 3 ด้าน คือ

● ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา

● ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

● ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-2022/

ศธ.360 องศา
09/11/2020

ศธ.360 องศา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-64/

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
29/09/2020

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

มติ ครม. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. จำนวน 8 ราย

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) นายธนู ขวัญเดช ตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) นายวีระ แข็งกสิการ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) นายวรัท พฤกษาทวีกุล ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) นายยศพล เวณุโกเศศ ตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7) นายพีรศักดิ์ รัตนะ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา
8) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
29/9/2563

ศธ.360 องศา
08/09/2020

ศธ.360 องศา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของ 4 องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

https://moe360.blog/2020/09/08/15862/

ศธ.360 องศา
16/06/2020

ศธ.360 องศา

มาติดตามช่องทางของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1 ใน 4 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

📍 Line Official :
https://lin.ee/slIM77z

📍 Website :
http://www.onec.go.th/

📍 Facebook :
OEC News สภาการศึกษา

📍 Youtube :
http://bit.ly/2VIVusK

สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu
12/02/2020

สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

กมธ.เห็นชอบ ร่าง พรบ.การศึกษาชาติ แล้ว
————————————————
คณะกรรมาธิการ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณา เห็นชอบ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 410 อาคารรัฐสภา ซึ่งเสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน อนุ กมธ. กฎหมายการศึกษา
จะมีการนำเสนอต่อเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภูมิภาค ครม. ศธ. และกฤษฎีกา และอาจเสนอร่าง พรบ. ต่อ สภาผู้แทนราษฎร ด้วย ต่อไป

OEC News สภาการศึกษา
24/01/2020

OEC News สภาการศึกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

อ้างจาก :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/017/T_0012.PDF

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
11/12/2019

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

REPORT: ครม. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ว่าได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ​เสนอ ดังนี้

1. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายอัมพร พินะสา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/12/2562

ศธ.360 องศา
12/04/2019

ศธ.360 องศา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565)
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/155.html

ศธ.360 องศา
02/01/2019

ศธ.360 องศา

มติคณะรัฐมนตรี 2 มกราคม 62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง

- เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- รับทราบสรุปการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 10
- แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

http://www.moe.go.th/websm/2019/1/001.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

วันนี้ (5 ธ.ค.61) ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ส่วนหนึ่งของพระราชกระแสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฝากไว้ให้ครูทุกท่านร่วมน้อมนำไปปฏิบัติ

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/469.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน

- เตรียมเสนอแก้ไขคำสั่ง ปรับลดสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เหลือ 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน
- ทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่บอร์ดชุดนี้
- พิจารณายกเลิก ม.44 ที่ไม่จำเป็นของ ศธ.

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/479.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53429&Key=news19

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน

"รับทราบประกาศ/คำสั่ง ความก้าวหน้า และการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 ภาค

7 ธันวาคม 2561 ภาคตะวันออก (ระยอง)
19-20 ธันวาคม 2561 ภาค ตวอ.เฉียงเหนือ (ศรีสะเกษ)
21-22 ธันวาคม 2561 ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
26-27 ธันวาคม 2561 ภาคกลาง (กาญจนบุรี)
ส่วนภาคใต้ (สตูล) และภาคใต้ชายแดน (3 จว.) จะกำหนดช่วงเวลาลงพื้นที่ต่อไป"

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/489.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 http://www.moe.go.th/websm/2018/5/449.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/493.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

เชียงใหม่ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่"

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/494.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

คำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา
ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/496.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

มติ ครม.25 ธค 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 2 เรื่อง
- รับทราบและเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม 11 ฉบับ
- อนุมัติ การจัดทำและลงนามบันทึกความตกลง ในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ ที่ประเทศไทย

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/499.html

ศธ.360 องศา
01/01/2019

ศธ.360 องศา

สรุปการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ 'พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี'
http://www.moe.go.th/websm/2018/5/505.html

โปรดเกล้าแต่งตั้ง ดร.สุภัทร จำปาทอง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
01/01/2019

โปรดเกล้าแต่งตั้ง ดร.สุภัทร จำปาทอง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 2 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2561 คือ

- นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
- นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/334/T_0016.PDF

01/11/2018
เพลง ชัยพฤกษ์ ขุนศึกการศึกษาไทย

ดร ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์. คนที่วงการศึกษาโดยทั่วไปมองเห็นผลงานเชิงประจักษ์. จึงสื่อสารเป็นเพลง. เพื่อบอกว่า. คนดี สังคมมองเห็น...

ศธ.360 องศา
25/10/2018

ศธ.360 องศา

รวมข่าว ครม.เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้ง "กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" หรือชื่อย่อ “สะเต็ม (STEM)

โดยรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าไว้ในกระทรวงเดียวกัน

ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/content/1402916
เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/politics/673191
โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com/politic/news/568711
แนวหน้า https://www.naewna.com/politic/372427

ศธ.360 องศา
14/10/2018

ศธ.360 องศา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

http://www.moe.go.th/websm/2018/4/382.html

-----

อัพเดท : เป้าหมาย "ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580)" ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1864192943663218&id=1611166045632577

05/06/2018
ศธ.360 องศา

ศธ.360 องศา

VTR ผลการปฏิรูปการศึกษา ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 6 ด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบวันนี้ (5 มิถุนายน 2561) ความยาว 3 นาที

ศธ.360 องศา
30/05/2018

ศธ.360 องศา

คณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) รับรองร่างมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
และอนุมัติเพิ่ม 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตอนนี้มีครบทุกจังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ยกเว้น สพม.กทม.มี 2 เขต http://www.moe.go.th/websm/2018/2/133.html

ศธ.360 องศา
30/05/2018

ศธ.360 องศา

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561"

ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้​ (14 พ.ค.61)​ เป็นต้นไป

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/137.html

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
13/05/2018
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค...

PMQA in Practice
18/12/2017

PMQA in Practice

ระบบราชการ 4.0
(ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.ร.)
.
ในการปรับตัวของหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 จะมุ่งเน้นที่การทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างให้หน่วยงานราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (ตรงกลางของรูปราชการ 4.0) ซึ่งการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาขึ้น จะประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่
.
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ส่วนราชการมีการทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม และรับโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้ มีการเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน รวมถึงมีการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
.
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
เป็นส่วนราชการที่ทำงานเชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และระบบดิจิตัลในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน รวมถึงมีการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เพื่อให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จในขุดเดียว และประชาชนสามารถใช้บริการภาครัฐได้ตลอดเวลา ผ่านหลากหลายช่องทาง เข่น ติดต่อด้วยตนเอง สมาร์ทโฟน เว๊บไซต์
.
3. ขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย (Smart & High Performance Government)
เป็นส่วนราชการที่ทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา มีการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ และทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
.
171260

ที่อยู่

99/20 ถนนสุโขทัย
Dusit
10300

เบอร์โทรศัพท์

026687123

เว็บไซต์

http://www.onec.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Office of the Education Council, Ministry of Educationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Dusit

แสดงผลทั้งหมด