อบต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมดปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้าสว่างทั่วถึง ถนนต้องดีทุกเส้น ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่
1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบ

รมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
8. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.
1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดจุดบร...
13/04/2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยมีคณะผู้บริหาร/ส.อบต.หนองพลับ/ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับเข้าร่วมเปิดจุดบริการในครั้งนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00น.นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสื...
13/04/2024

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00น.นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร/ส.อบต.หนองพลับ/ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ/ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองพลับ และเจ้าหน้าที่ อสม.ต.หนองพลับ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย และมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธ-พระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จะดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 256...
11/04/2024

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จะดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
เวลา 08.30-15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านท้องถิ่น และประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป
โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมการแสดงการละเล่นของผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม...
10/04/2024

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมเดช หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์📌📌

📌📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย ...
10/04/2024

📌📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์📌📌

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการติดตั้งระบบท่อประปาหมู่...
10/04/2024

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการติดตั้งระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 📌📌

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม...
10/04/2024

📌📌 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์📌📌

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แจ้งกำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์นะค่ะ
04/04/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แจ้งกำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์นะค่ะ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายประกอบ  แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ มอบหมายให้นางสาวรัตติยา  ค...
02/04/2024

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ มอบหมายให้นางสาวรัตติยา คชกูล ผู้อำนวยการกองคลัง/ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

📌📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ...
27/03/2024

📌📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ Box Culverts หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์📌📌

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดการประชุมค...
27/03/2024

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อำนวยการ รพ.สต./ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ/สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

📢📢งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
21/03/2024

📢📢งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ  แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดโครงการอบ...
21/03/2024

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

🏃🏃 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประกอบ  แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ นำทีม คณะผู้บริหาร/ข้าร...
21/03/2024

🏃🏃 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ นำทีม คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do วิ่งกันดุ๊ สนามที่ 4 ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14/03/2024

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและนำประชาชนในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ร่วมรับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิปอเต็กตึงและโรงพยาบาลหัวเฉียว ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หนองพลับ จำกัด
ทั้งนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง

📢📢ประชาสัมพันธ์ ด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ "ปั้มดูดน้ำชำรุด" อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่...
14/03/2024

📢📢ประชาสัมพันธ์ ด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ "ปั้มดูดน้ำชำรุด" อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อม จึงของดให้บริการชั่วคราว หากใช้การได้ปกติจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

13/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ได้รับแจ้งจากอำเภอหัวหินว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชนเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ในการเสนอเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ต้องจัดทำเป็นหนังสือหรือเดินทางมายื่นด้วยตนเอง จะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถติดตามความคืบหน้าร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th

📢📢ประกาศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เรื่อง ห้ามปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และ เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยาน...
13/03/2024

📢📢ประกาศ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เรื่อง ห้ามปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และ เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ  แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน...
13/03/2024

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

📢📢 ประชาสัมพันธ์ ด้วยอำเภอหัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน มูลนิธิปอเต็กตึ้ง (สำนักงานใหญ่ ...
12/03/2024

📢📢 ประชาสัมพันธ์ ด้วยอำเภอหัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน มูลนิธิปอเต็กตึ้ง (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร) และโรงพยาบาลหัวเฉียว กำหนดดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ร่วมรับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. ตรวจสุขภาพฟัน
3. ตรวจคัดกรองเบาหวาน
4. แจกแว่นสายตาสั้นและยาว
5. บริการตัดผมชายและหญิง
6. กิจกรรมนันทนาการเด็ก
ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หนองพลับ จำกัด
#นำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าท...
12/03/2024

📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขั...
12/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นผู้ภักดี 15 ทำการฝึกภาคสนาม บริเวณพื้นที่บ้านหนองพลับ, บ้านคอกช้าง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 2567 เพื่อป้องกันอันตรายจากการฝึก และป้องกันการเข้าใจผิด จึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 8/2567
11/03/2024

ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 8/2567

📢📢  ประกาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ...
11/03/2024

📢📢 ประกาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับออกชี้แจงเรื่องแผนงานโครงการในตำบลงานป้องกันการทุจริตต่อต้านคอรัปชั่นงานป้องกันและบรรเทาสาธ...
09/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับออกชี้แจง
เรื่องแผนงานโครงการในตำบล
งานป้องกันการทุจริตต่อต้านคอรัปชั่น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและ
การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน

นายสนิท ทรัพย์มา รองนายก หนองพลับ ออกให้ความรู้การจัดการธนาคารขยะ และแผนพัฒนาตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานต่อต้า...
08/03/2024

นายสนิท ทรัพย์มา รองนายก หนองพลับ ออกให้ความรู้การจัดการธนาคารขยะ และแผนพัฒนาตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานต่อต้านคอร์รัปชั่น

07/03/2024

ที่อยู่

เลขที่ 299 หมู่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin
77110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin

แสดงผลทั้งหมด