ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีรวัฒน์  เพ็งช่วย ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิชาเทคโนโลย...
22/11/2023

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีรวัฒน์ เพ็งช่วย ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เนื่องจากวันพรุ่งนี้บัณฑิตจะไม่สามารถพกพาสิ่งของเข้าห้องประชุมได้ หลังจากบัณฑิตส่งผลการตรวจ ATK เข้าระบบแล้วให้พิมพ์ผลตร...
22/11/2023

เนื่องจากวันพรุ่งนี้บัณฑิตจะไม่สามารถพกพาสิ่งของเข้าห้องประชุมได้ หลังจากบัณฑิตส่งผลการตรวจ ATK เข้าระบบแล้วให้พิมพ์ผลตรวจลงบนกระดาษ A4 แสดง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และห้ามพกสิ่งของอื่นใดติดตัวเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด

#ชี้แจ้งเพิ่มเติม หากบัณฑิตท่านใดคิดว่าสามารถนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามายืนยันตัวตนที่จุดทะเบียนได้ แล้วสามารถฝากญาติได้โดยไม่มีสิ่งของใด ๆ ติดตัวเข้าห้องประชุมเลย ก็สามารถส่งแค่ผล ATK เข้าระบบ ไม่ต้องปริ้นมายื่น ณ จุดลงทะเบียน (มาตรการนี้อำนวยความสะดวกให้บัณฑิตที่มาตัวคนเดียวไม่มีญาติมาด้วย หลังจากยืนยันตัวตนบัณฑิตสามารถทำลายเอกสารได้ด้วยตนเองหรือจะเก็บกลับไปได้)
เนื่องจากวันพรุ่งนี้บัณฑิตจะไม่สามารถพกพาสิ่งของเข้าห้องประชุมได้ หลังจากบัณฑิตส่งผลการตรวจ ATK เข้าระบบแล้วให้พิมพ์ผลตรวจลงบนกระดาษ A4 แสดง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และห้ามพกสิ่งของอื่นใดติดตัวเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ ...
22/11/2023

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#บัณฑิตเริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น. - 08.00 น. ขอให้บัณฑิตรักษาเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

21/11/2023

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมเข้าพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

21/11/2023
21/11/2023
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ทรงกลด ศรีปรางค์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมสวนาเชิงปฏิบัติ...
01/09/2023

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ทรงกลด ศรีปรางค์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ต่อลมหายใจตาลโตนด สู่ความยั่งยืนแห่งน้ำตาลเมือง 3 รส” จัดโดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน สวนตาลณรงค์และพื้นที่อนุรักษ์การทำตาลโตนดในอำเภอบ้านลาด เพื่อเสนอแนะการสร้างนวัตกรรมในการช่วยเกษตรกรตาลโตนด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566  ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มอบหมายให้ ดร.ทรงกลด ศรีป...
31/08/2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบหมายให้ ดร.ทรงกลด ศรีปรางค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วย อาจารย์สมพร พึ่งสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทบทวนภารกิจและยืนยันอัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2570 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีณ ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค. 66) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. บริษัท ซาวด์เช็ค จำกัด กิจกรรมออกบูธ แจกผลิตภัณฑ์ฟรี (ไม่มี...
30/08/2023

ประชาสัมพันธ์

ในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค. 66) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. บริษัท ซาวด์เช็ค จำกัด กิจกรรมออกบูธ แจกผลิตภัณฑ์ฟรี (ไม่มีจำหน่าย) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ท่านใดสนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่โรงอาหารค่ะ

ประกาศจากกองทุนฯผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติจัดทำสัญญากู้ยืมให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารพร้อมสัญญาและใบเบิกเงิน พร้อมเอกสารยื่น...
30/08/2023

ประกาศจากกองทุนฯ

ผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติจัดทำสัญญากู้ยืมให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารพร้อมสัญญาและใบเบิกเงิน พร้อมเอกสารยื่นกู้ในระบบภายในวันที่7กันยายน 2566 เท่านั้น

ผู้ให้ข้อมูล
ฉวีวรรณ เยาวหลี
30สค.2566

28/08/2023
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ โดยมี ...
28/08/2023

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) จ.ประจวบคีรีขันธ์


#คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
25/08/2023

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

25/08/2023

GRADUATE RMUTR APP ศูนย์รวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 สะดวก ครบ เพื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มทร.รัตนโกสินทร์
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถเข้าไปใช้งาน GRADUATE RMUTR APP ได้ที่ https://shorturl.at/nBDF8 (สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟน)
บริการต่าง ๆ ภายใน GRADUATE RMUTR APP เช่น ข่าวสารและกำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร, ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับแถว ลำดับที่นั่งของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต, สถานที่ฝึกซ้อมย่อยของคณะ/วิทยาลัย, แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ซ้อม, แบบฟอร์มสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต, แบบประเมินความพึงพอใจ และกิจกรรมต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง มีกำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ขอให้บัณฑิตกด Like กดติดตามเพจไว้ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารพิธีมอบปริญญาบัตร รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ และขอให้บัณฑิตรักษาสุขภาพและเตรียมตัวให้พร้อม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานรับพระราชทานปริญญาบัตร โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2304 ตามวันและเวลาราชการ
#ประชาสัมพันธ์ #ข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร #ครั้งที่37 #ปีการศึกษา2565 #ราชมงคลรัตนโกสินทร์

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๖ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
24/08/2023

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๖ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

✨การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ✨และมอบรางวัลการแข่งขัน ROV🎮❗️คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวันที่ 18 สิงหาคม 2566ณ หอประชุมปกเกล...
21/08/2023

✨การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ✨
และมอบรางวัลการแข่งขัน ROV🎮❗️
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล

19/08/2023

นักศึกษาที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมฟุตบอล สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ⚽️⚽️

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ อาจารย์สมพร...
18/08/2023

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ อาจารย์สมพร พึ่งสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ IDT Recreation Day กิจกรรมประกวดดาว - เดือน และดาวเทียม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ ไปประกวดดาว - เดือนมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบ...
18/08/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

17/08/2023

📣📣 กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับ " X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 6"
เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ‼️

จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ที่มาเป็นโจทย์ในการแข่งขันในครั้งนี้
เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ไวรัลคลิปโฆษณา
กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลย 💡
👉🏻 สมัครได้ที่เว็บไซต์ : https://www.x-campuscontest.com/
📍 เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566 📍
----------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📩 Facebook : X Campus Advertising Idea Contest
📱 Line OA : .uni
📞 : นายรัฐพงศ์ ประสาทเงิน (เจเล่) 02-661-7750 ต่อ 215, 216
#สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ี6 #ไวรัลคลิป #คลิปโฆษณา #คลิปวิดีโอ #ไอเดียสุดเจ๋ง #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี #ปริญญาใจ #ตัวพ่อตัวแม่

สรุปผลการแข่งขัน ROV 🎮ทีมชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีม ONE NIGHT MIRACLEทีมรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีม COMEDIESทีมรอง...
17/08/2023

สรุปผลการแข่งขัน ROV 🎮
ทีมชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีม ONE NIGHT MIRACLE
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีม COMEDIES
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่3 ได้แก่ ทีม ปลาทองสีเขียว

ยินดีกับน้องๆนักแข่ง e-sport ที่ได้รางวัลทุกคน นะค่ะ
ปีหน้าพบกันใหม่กับการแข่งขันROVคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


#คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยากาศการแข่งขันROV ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17/08/2023

บรรยากาศการแข่งขันROV ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

16/08/2023

ตารางการแข่งขัน ROV 🎮❗️
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
📌ณ ตึก IDT เวลา 9.00-16.30 น.
คำเตือน**เพื่อให้เวลาการแข่งขันเป็นไปตามตาราง หากมีทีมไหนที่มาช้าหรือเลทเกิน 10 นาที ทีมนั้นจะถูกปรับแพ้บาย**

16/08/2023
📣ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องมาร่วมงาน ✨การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ✨ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในวันที่ 18 สิงหาคม 2566ณ หอประช...
15/08/2023

📣ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องมาร่วมงาน ✨การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ✨
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล

ตารางการแข่งขัน ROV 🎮❗️วันที่ 16 สิงหาคม 2566📌ณ ตึก IDT เวลา 9.00-18.00 น.
15/08/2023

ตารางการแข่งขัน ROV 🎮❗️
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
📌ณ ตึก IDT เวลา 9.00-18.00 น.

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ อาจารย์วิล...
15/08/2023

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัยเก๋า รู้ทันเทคโนโลยี โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้กับคนในชุมชน อำเภอหัวหิน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชน อำเภอหัวหิน จำนวน 30 คน โดยโครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมสินธุ์ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 #เร่งด่วน  #ประชาสัมพันธ์  #ประวัตินักศึกษา  #ระบบงานทะเบียน  #แก้ไขประวัตินักศึกษาขอให้นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ชั้นป...
15/08/2023

#เร่งด่วน #ประชาสัมพันธ์ #ประวัตินักศึกษา #ระบบงานทะเบียน #แก้ไขประวัตินักศึกษา
ขอให้นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขา ทุกพื้นที่ เข้าไปกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาของตนเองในระบบงานทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
ปล.หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถจัดพิมพ์บัตรนักศึกษาได้ ขอให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการโดยเร่งด่วนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ที่อยู่

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
Hua Hin
77110

เบอร์โทรศัพท์

+6632618500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin

แสดงผลทั้งหมด