Msc_sdt หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลย?

เชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาฯ Msc_sdt อบรม workshop การใข้ AI chatGPT ช่วยสนับสนุนงาน📚🤖 workshop เพื่อการวิจัยและน...
08/01/2024

เชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาฯ Msc_sdt อบรม workshop การใข้ AI chatGPT ช่วยสนับสนุนงาน
📚🤖 workshop เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย ChatGPT! ด้วยหลักสูตรที่จะใช้ AI ทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์!
👩‍🎓 นักศึกษาต้องการปิดเล่มการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือกำลังวางแผนการวิจัย, หลักสูตรนี้จะครอบคลุม:
1. องค์ประกอบหลักของการทำวิจัย
2. เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
📝 เทคนิคและแนวทางในการใช้ AI :
🚀📚 ปรับรูปแบบการเขียนงานวิจัยของคุณด้วย "การใช้ OpenAI chatGPT"! เรามาเรียนรู้การใช้ Generative AI เพื่อช่วยนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!
✍️ ทุกขั้นตอนการเขียนบทที่ 1 - 5จะกลายเป็นเรื่องง่าย:
1. เรียนรู้การใช้คำสั่งใน chatGPT ในการเขียนงานวิจัย
2. เทคนิคการตั้งชื่อหัวข้อและการกำหนดหัวข้อที่เหมาะสม
3. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย
4. การเขียน Conceptual Framework และประโยชน์ของการวิจัย
5. ทำความเข้าใจความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
6. การเขียน Literature Reviews (บทที่ 2) และวิธีการวิจัย (บทที่ 3)
7. พื้นฐานการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลตาราง กราฟ (บทที่ 4)
8. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย (บทที่ 5)
9. การเขียนอ้างอิง ตามรูปแบบ APA หรือ MLA หรือแบบอื่น
🌐 รู้จักกับ Generative AI ที่จะเปลี่ยนการเขียนงานวิจัยของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษ!
🔍 เรียนรู้การใช้ chatGPT เพื่อการวิจัย
⌛️ 8 มกราคม 2567 เวลา 12.00-18.00 น. พลาดไม่ได้สำหรับท่านที่สนใจการศึกษาและการวิจัย!

เชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาฯ Msc_sdt อบรม workshop การใข้ AI chatGPT ช่วยสนับสนุนงาน📚🤖 workshop เพื่อการวิจัยและน...
30/12/2023

เชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาฯ Msc_sdt อบรม workshop การใข้ AI chatGPT ช่วยสนับสนุนงาน
📚🤖 workshop เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย ChatGPT! ด้วยหลักสูตรที่จะใช้ AI ทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์!

👩‍🎓 นักศึกษาต้องการปิดเล่มการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือกำลังวางแผนการวิจัย, หลักสูตรนี้จะครอบคลุม:

1. องค์ประกอบหลักของการทำวิจัย
2. เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

📝 เทคนิคและแนวทางในการใช้ AI :
🚀📚 ปรับรูปแบบการเขียนงานวิจัยของคุณด้วย "การใช้ OpenAI chatGPT"! เรามาเรียนรู้การใช้ Generative AI เพื่อช่วยนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!

✍️ ทุกขั้นตอนการเขียนบทที่ 1 - 5จะกลายเป็นเรื่องง่าย:

1. เรียนรู้การใช้คำสั่งใน chatGPT ในการเขียนงานวิจัย
2. เทคนิคการตั้งชื่อหัวข้อและการกำหนดหัวข้อที่เหมาะสม
3. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย
4. การเขียน Conceptual Framework และประโยชน์ของการวิจัย
5. ทำความเข้าใจความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
6. การเขียน Literature Reviews (บทที่ 2) และวิธีการวิจัย (บทที่ 3)
7. พื้นฐานการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลตาราง กราฟ (บทที่ 4)
8. การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย (บทที่ 5)
9. การเขียนอ้างอิง ตามรูปแบบ APA หรือ MLA หรือแบบอื่น

🌐 รู้จักกับ Generative AI ที่จะเปลี่ยนการเขียนงานวิจัยของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษ!

🔍 เรียนรู้การใช้ chatGPT เพื่อการวิจัย

⌛️ 8 มกราคม 2567 เวลา 12.00-18.00 น. พลาดไม่ได้สำหรับท่านที่สนใจการศึกษาและการวิจัย!

#วิทยานิพนธ์ #งานวิจัย

ทางสาขาฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก เกษร นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้สอบผ่านการนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง  "กา...
14/12/2023

ทางสาขาฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก เกษร นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้สอบผ่านการนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ปลูกยางพารา
กรณีศึกษาจังหวัดระยอง" โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุม M306 ชั้น3 (ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) ตึกอาคารบรรยายเรียนรวม 5 วันที่ 14 ธ.ค.2566 เวลา 13.30-16.30 น.
โดย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วม รศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย รศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ และประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า ร่วมเป็นกรรมการ

ทางสาขาฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลรัตน์ กีรติวิบูลย์ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้สอบผ่านการนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ...
13/12/2023

ทางสาขาฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลรัตน์ กีรติวิบูลย์ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้สอบผ่านการนำเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับพื้นที่เขตชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย"
โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุม M306 ชั้น3 (ห้องสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) ตึกอาคารบรรยายเรียนรวม 5 นะคะอาจารย์ วันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร.ณัฐพล ใจสำรวม และผู้ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี
และประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ปานนท์ ลาชโรชน์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาฯ ผศ.ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า ร่วมเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาว...
07/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ที่ได้รับ
รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
เรื่อง การรับรู้และการรับมือต่อความเสี่ยงน้ำท่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

สอบ defense THESIS นักศึกษา ปริญญาโท หัวข้อ [Particulate matter monitoring system and Health Impact Assessment using and...
06/12/2023

สอบ defense THESIS นักศึกษา ปริญญาโท หัวข้อ [Particulate matter monitoring system and Health Impact Assessment using and Application of Internet of Things Technology]
จบอีก 1 ท่าน บ่ายวันนี้

บันทึกภาพ ประวัติศาสตร์ ในการรับปริญญา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการรับ ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ค...
25/11/2023

บันทึกภาพ ประวัติศาสตร์ ในการรับปริญญา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการรับ ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1
 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนทุกท่าน 🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ทุกท่านครับ👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓🎉
25/11/2023

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ทุกท่านครับ👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓🎉

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์พัฒนาการ ธรรมศาสตร์จากท่าพระจันทร์สู่รังสิต ...
21/11/2023

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์พัฒนาการ ธรรมศาสตร์จากท่าพระจันทร์สู่รังสิต การเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัย จนถึงยุคปัจจุบัน และการจะไปสู่ยุคถัดไป

เชิญชวนหาเวลาว่างฟังปาฐกถาครั้งนี้ครับ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ธรรมศาสตร์กับการขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ขอเชิญรับชม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ธรรมศาสตร์กับการขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไ....

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งหลีกเลี่ยงการจราจร บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริ...
20/11/2023

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งหลีกเลี่ยงการจราจร บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (วันซ้อมใหญ่)
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
🔴รายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร: https://tu.ac.th/thammasat-commencement-ceremony-2021-academic-year

-----------------------------
Please avoid traffic on and around Thammasat University, Rangsit Campus on 25th November 2023 and 29th-30th November 2023 as the university is staging its graduation rehearsal and the graduation ceremony.

Life at Thammasat Rangsit
TU Graduate 64

เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 06.00 น. ปริญญาตรี SCI-TUณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต📍 จุดนัดพบบริเวณอาคาร...
09/11/2023

เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น.
ปริญญาตรี SCI-TU
ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
📍 จุดนัดพบบริเวณอาคารบรรยายรวม 4
บัณฑิตสามารถเดินทางไปตามเวลานัดหมายเพื่อให้ทันเวลาจุดวัดส่วนสูง
06.00 น. บัณฑิตรวมตัวก่อนเดินไปจุดวัดส่วนสูงเพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
06.10 น. บัณฑิตเรียงแถวตามความสูง (บัณฑิตควรรู้ระดับความสูงของตัวเอง)
06.50 น. บัณฑิตเดินไปจุดวัดส่วนสูง
07.05 น. เดินไปขึ้น Stand (อัฒจันทร์ 1)
07.20 น. กด Shutter

📣กำหนดการ ถ่ายภาพหมู่วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี SCI-TU
ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

📍 จุดนัดพบบริเวณอาคารบรรยายรวม 4
บัณฑิตสามารถเดินทางไปตามเวลานัดหมายเพื่อให้ทันเวลาจุดวัดส่วนสูง

06.00 น. บัณฑิตรวมตัวก่อนเดินไปจุดวัดส่วนสูงเพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
06.10 น. บัณฑิตเรียงแถวตามความสูง (บัณฑิตควรรู้ระดับความสูงของตัวเอง)
06.50 น. บัณฑิตเดินไปจุดวัดส่วนสูง
07.05 น. เดินไปขึ้น Stand (อัฒจันทร์ 1)
07.20 น. กด Shutter

#รับปริญญามธ #ซ้อมย่อยSCITU
____________________________________
#38ปี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


🌐 Website : https://sci.tu.ac.th
📲 Facebook : Science & Technology Thammasat University Official
📱Instagram : https://instagram.com/scithammasat
⏯️ Youtube : Science and Technology Thammasat University

05/11/2023

ด่วน❗️แบบสอบถามการเข้ารับปริญญา
จากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
https://forms.gle/PuAx5Wczzychnie1A
เนื่องจากทางสำนักงานฯ จะสรุปตัวเลขก่อนการซ้อมย่อย
เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมงาน ฯ รบกวน“ช่วยตอบแบบสำรวจอีกครั้ง” สำหรับบัณฑิตที่
➡️ 'ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ' หรือ 'ต้องการเปลี่ยนใจ'
เช่น ไม่เข้าร่วม เป็น เข้าร่วม / เข้าร่วม เป็น ไม่เข้าร่วม / ไม่แน่ใจ เป็น ไม่เข้าร่วม / ไม่แน่ใจ เป็น เข้าร่วม
✅ หากบัณฑิตท่านใดตอบแบบสอบถามแล้วก่อนหน้านี้ และยึดคำตอบเดิม ไม่ต้องทำการกรอกซ้ำ

#รับปริญญามธ

23/10/2023

✨ วันนี้เรามีหนังสือดี ๆ มาฝากทุกท่านค่ะ ✨

หนังสือชุด 4 เล่ม "คู่มือการวางแปลงตัวอย่าง การศึกษาแหล่งสะสมคาร์บอน และการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ป่าธรรมชาติ" จากพี่ชิงชัย วิริยะบัญชา นักวิจัยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี และทีมนักวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กลั่นองค์ความรู้ออกมา เป็นคู่มือทางด้านระบบนิเวศป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการนำไปศึกษารวมถึงการทำวิจัยต่อไป

เล่ม 1 คู่มือการวางแปลงตัวอย่างถาวรและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เล่ม 2 คู่มือการใช้ Google Earth Pro สำหรับการวางแปลงตัวอย่างถาวร
เล่ม 3 คู่มือการศึกษาแหล่งสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
เล่ม 4 ข้อมูลภาคสนาม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF โดยสแกน QR CODE ในภาพได้เลย
หรือท่านใดต้องการอ่านเป็น E-BOOK ให้คลิกลิ้งค์ที่แนบมานี้
➡️ https://pubhtml5.com/bookcase/bmwu/

อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตาม เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสาร บทความวิชาการดี ๆรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่ทีมงานทุกคนตั้งใจคัดสรรนำเสนอนะคะ

#เรื่องน่ารู้จากนักวิจัย #กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม #ระบบนิเวศป่าไม้ #สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

23 ตุลาคม ของทุกปีคือ “วันปิยมหาราช” เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของชาวไทย
23/10/2023

23 ตุลาคม ของทุกปีคือ “วันปิยมหาราช”
เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของชาวไทย

การใช้ AI ช่วยเขียนบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ผู้เข้าอบรม พรุ่งนี้ จะได้เทคนิ...
21/10/2023

การใช้ AI ช่วยเขียนบทความวิจัย สำหรับนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ผู้เข้าอบรม พรุ่งนี้ จะได้เทคนิค
1. การดึงวารสารนานาชาติ ทั่วโลก และเข้ามา อ่านแบบแปลไทย เพื่อให้เข้าใจง่าย อย่างน้อย 60-70% เพื่อเลือกข้อมูลอ้างอิง update ล่าสุดและย้อนไม่เกิน 10 ปี
2. นำไป การเขียนบทความ / ทำวิทยานิพนธ์ และอ้างอิง update ล่าสุดและย้อนหลัง 10 ปี เพื่อให้ บทความวิจัย นานาชาติ ที่มี impact
3. การนำไปร่างเขียนบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ โดนใจ reader ข้อมูลอ้างอิง update ใหม่ๆ ย้อนไม่เกิน 10 ปี
4. นักศึกษา จะสามารถนำเทคนิค ไปเขียน วิทยานิพนธ์ ให้ดู Professional และประกอบการทำบทความวิจัย ฉบับไทย ได้อย่างดีมากขึ้น
5. และสามารถเรียนรู้เทคนิคการแปล บทความฉบับไทย ไปเป็นภาษาอังกฤษ ให้ดีขึ้นในระดับ 70% และลดการตรวจสอบ % คัดลอกเนื้อความ ได้อย่างเป็นระบบ
6. การนำผลไฟล์ Excel ไปประมวลใน ChatGPT เพื่อให้ ระบบ AI แนะนำ การเขียนกราฟ และอธิบายผล เพื่อนำไปเขียนในบทความวิจัย
7. เทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับ ChatGPT

โปรแกรม SPSS ฟรีดาวน์โหลด
13/10/2023

โปรแกรม SPSS ฟรีดาวน์โหลด

นักศึกษาและบุคลากรของ มธ. สามารถใช้บริการโปรแกรม SPSS ได้แล้ววันนี้ (ให้บริการเฉพาะ On Site) ที่
- ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
- (กำลังดำเนินการ) ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7
-------------
ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน
1. ลงทะเบียน
- สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม SPSS ได้ที่ https://icttu.page.link/spss-register (เฉพาะ Email ของธรรมศาสตร์เท่านั้น)
2. Connect OpenVPN
- เมื่อลงทะเบียนแล้ว เปิดโปรแกรม OpenVPN ที่อยู่บนหน้า Desktop
- ใส่ URL = tuvpn.openvpn.com
- Sign in ด้วย Email ของธรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนในข้อ 1
- เลือกประเทศ Singapore แล้วกด Connect
3. เข้าใช้โปรแกรม SPSS
- เปิดโปรแกรม SPSS เลือก Luanch License Wizard
- กรอก URL = spss-activate.tu.ac.th
- ระบบจะทำการ Restart โปรแกรม และสามารถใช้งานได้

หมายเหตุ
1. ระหว่างเปิดโปรแกรมต้อง Connect OpenVPN ตลอดเวลา
2. หลังจากเปิดโปรแกรมได้แล้วสามารถปิด OpenVPN และใช้งานได้ตามปกติ

VDO แสดงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SPSS - https://icttu.page.link/spss-getstart

software ใช้ฟรี ดีดี จาก มธ.
13/10/2023

software ใช้ฟรี ดีดี จาก มธ.

Learn From Home หรือ Work From Home ก็ทำงานได้

Software ฟรี !! สำหรับนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบัน

1. Azure dev tool for teaching - สามารถ Download โปรแกรมต่างๆ กว่า 80 รายการ (https://aka.ms/devtoolsforteaching)

2. Microsoft 365 - สามารถ Download โปรแกรมต่างๆ ของ Office 365 ได้ (https://www.office.com)

3. Adobe Creative Cloud - สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของ Adobe เช่น Photoshop, illustrator, Premiere pro เป็นต้น (ติดต่อ LINE ICT-TU Helpdesk - เพื่อสอบถามช่องทางการ Download)

4. Matlab - โปรแกรมการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (https://www.mathworks.com/mwaccount)

ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ICT-TU Helpdesk -

THEOS-2 ไทยสั่งซื้อด้วยงบประมาณ 7,800 ล้านบาทจากบริษัท Airbus แห่งยุโรปคือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพิภพ (earth observation s...
10/10/2023

THEOS-2 ไทยสั่งซื้อด้วยงบประมาณ 7,800 ล้านบาทจากบริษัท Airbus แห่งยุโรปคือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพิภพ (earth observation satellite) รุ่น หลักที่นำส่งขึ้นอวกาศสำเร็จไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา มีน้ำหนักพร้อมส่ง 450 กก. อุปกรณ์หลักคือกล้องความละเอียดสูง 0.50เมตร/พิกเซล (เทียบเท่ายานอวกาศสำรวจโคจรรอบดวงจันทร์ LRO ของนาซา)

THEOS-2A เดิมชื่อ THEOS-2 SmallSAT เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพิภพขนาดเล็ก (smallsat) ดวงแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรไทยตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณข้างบน มีพื้นฐานจากดาวเทียมรุ่น CARBONITE ของบริษัท SSTL แห่งอังกฤษที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างให้กับทีมวิศวกรไทย ก่อนนำมาทดสอบในห้องทดสอบในประเทศไทย มีน้ำหนักพร้อมส่ง 101 กก. ใช้กล้องความละเอียด 1.07 เมตร/พิกเซล จะส่งขึ้นอวกาศด้วยจรวดอินเดียในอนาคตอันใกล้นี้

THEOS ย่อจาก Thailand Earth Observation System หรือระบบสำรวจทรัพยากรพิภพแห่งประเทศไทย

อ้างอิง:
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส #ยานอวกาศ
(Geo-Informatics and Space Technology Development Agency – GISTDA)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428189279347614&set=a.308224404677436

Airbus
https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-theos-2-airbus-built-satellite-for-thailand-successfully-launched

#ดาวเทียม #ดาวเทียมธีออส #อวกาศ #ยานอวกาศ

THEOS-2 ไทยสั่งซื้อด้วยงบประมาณ 7,800 ล้านบาทจากบริษัท Airbus แห่งยุโรปคือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพิภพ (earth observation satellite) รุ่น หลักที่นำส่งขึ้นอวกาศสำเร็จไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา มีน้ำหนักพร้อมส่ง 450 กก. อุปกรณ์หลักคือกล้องความละเอียดสูง 0.50เมตร/พิกเซล (เทียบเท่ายานอวกาศสำรวจโคจรรอบดวงจันทร์ LRO ของนาซา)

THEOS-2A เดิมชื่อ THEOS-2 SmallSAT เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพิภพขนาดเล็ก (smallsat) ดวงแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรไทยตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมอยู่ในงบประมาณข้างบน มีพื้นฐานจากดาวเทียมรุ่น CARBONITE ของบริษัท SSTL แห่งอังกฤษที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างให้กับทีมวิศวกรไทย ก่อนนำมาทดสอบในห้องทดสอบในประเทศไทย มีน้ำหนักพร้อมส่ง 101 กก. ใช้กล้องความละเอียด 1.07 เมตร/พิกเซล จะส่งขึ้นอวกาศด้วยจรวดอินเดียในอนาคตอันใกล้นี้

THEOS ย่อจาก Thailand Earth Observation System หรือระบบสำรวจทรัพยากรพิภพแห่งประเทศไทย

อ้างอิง:
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส #ยานอวกาศ
(Geo-Informatics and Space Technology Development Agency – GISTDA)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428189279347614&set=a.308224404677436

Airbus
https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-theos-2-airbus-built-satellite-for-thailand-successfully-launched

#ดาวเทียม #ดาวเทียมธีออส #อวกาศ #ยานอวกาศ

การนำส่งเช้านี้ จะเป็นการส่งจากฐานปล่อยที่ French Guiana ที่เป็นมลรัฐหนึ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังนั้น จะยึดข้อกำหนดของศ...
07/10/2023

การนำส่งเช้านี้ จะเป็นการส่งจากฐานปล่อยที่ French Guiana ที่เป็นมลรัฐหนึ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังนั้น จะยึดข้อกำหนดของศูนย์แห่งชาติเพื่อการศึกษาอวกาศ (CNES) เป็นหลัก ซึ่งหากวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าสาเหตุของการเลื่อนนำส่งในเช้าวันนี้ เกิดจากความไม่สมบูรณ์ทางเทคนิค โดยกำหนดการปล่อยยานอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับระดับความไม่สมบูรณ์ที่ตรวจพบ ส่วนใหญ่มักกำหนดหลังจากทำการซ่อมแซมและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์นั้น ๆ ก่อน

ถึงแม้การนำส่งจะต้องล่าช้าออกไป แต่ความปลอดภัยต้องมาก่อน เพราะทุกก้าวของวงการเทคโนโลยีอวกาศต้องระมัดระวังอยู่เสมอครับ

สำหรับกำหนดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 จะเป็นอย่างไร รวมถึงสาเหตุเชิงลึกของการเลื่อนนำส่ง ทางทีมงานจะรีบประสานรวบรวมความคืบหน้าและสรุปมาให้ท่านผู้อ่านโดยเร็ว รอติดตามกันนะครับ

รอลุ้นการส่ง รอบต่อไปครับ ให้กำลังใจ GISTDA ครับ ❤️

📌ติดตามชม Live Streaming การนำส่งดาวเทียม THEOS-2 🛰️🚀วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 – 09.30 น. ผ่านทาง▶️ GISTDA Yo...
06/10/2023

📌ติดตามชม Live Streaming การนำส่งดาวเทียม THEOS-2 🛰️🚀
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 – 09.30 น. ผ่านทาง
▶️ GISTDA Youtube: https://www.youtube.com/
▶️ GISTDA Facebook : https://www.facebook.com/gistda
📺ถ่ายทอดสดผ่านช่อง TNN 16 เวลา 07:00 - 09:30 น.

📌ติดตามชม Live Streaming การนำส่งดาวเทียม THEOS-2 🛰️🚀
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 – 09.30 น. ผ่านทาง
▶️ GISTDA Youtube: https://www.youtube.com/

▶️ GISTDA Facebook : https://www.facebook.com/gistda

📺ถ่ายทอดสดผ่านช่อง TNN 16 เวลา 07:00 - 09:30 น.

✅สื่อร่วมแชร์เพจ
ข่าว 3 มิติ : https://www.facebook.com/3mitinews

MCOT : https://www.facebook.com/BackboneMCOT

ThaiPBS : https://www.facebook.com/ThaiPBS

NBT : https://www.facebook.com/NBT2HDTV

Nation : https://www.facebook.com/NationOnline

Post Today : https://www.facebook.com/Posttoday

SpringNews : https://www.facebook.com/springnewsonline

ฐานเศรษฐกิจ : https://www.facebook.com/thansettakij

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : https://www.facebook.com/MHESIThailand

#จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #รายละเอียดสูงมาก #อวกาศ #ประเทศไทย #อว #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

👏🏻 🎉 ขอแสดงความชื่นชม และร่วมยินดีกับรองคณบดีฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองท่าน ที่ทำผลงานทางวิชาการได้ระดับโลก...
05/10/2023

👏🏻 🎉 ขอแสดงความชื่นชม และร่วมยินดีกับรองคณบดีฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองท่าน ที่ทำผลงานทางวิชาการได้ระดับโลก Top 2%

เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ จะมีโอกาสได้เรียนกับ นักวิทยาศาสตร์ฯ ระดับโลก World's Top 2% Scientists

การอบรม "ย้อนอดีตด้วยภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีนิวเคลียร์"วิทยากร  • ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาพิบัติภ...
04/10/2023

การอบรม "ย้อนอดีตด้วยภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีนิวเคลียร์"
วิทยากร
• ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาพิบัติภัย
• ดร.ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสี
• พล.ต.รศ.ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ค่าธรรมเนียมการอบรม
สมาชิก 300.-
บุคคลทั่วไป 500.-
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รูปแบบ Online Zoom Cloud Meetings (รองรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน)
สมาชิก สชวท. ได้รับ 20 คะแนน (สำหรับใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3ZHVCt1

การอบรม "ย้อนอดีตด้วยภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีนิวเคลียร์"

วิทยากร
• พล.ต.รศ.ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

• ดร.ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสี

• ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาพิบัติภัย

ค่าธรรมเนียมการอบรม
สมาชิก 300.-
บุคคลทั่วไป 500.-

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รูปแบบ Online Zoom Cloud Meetings (รองรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน)

สมาชิก สชวท. ได้รับ 20 คะแนน (สำหรับใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3ZHVCt1
——————————————
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- ฝ่ายสมาชิกและใบอนุญาต 081-148-6766, 096-798-2441, 02-333-3700 ต่อ 3010,3020
- ฝ่ายการเงินและบัญชี 095-360-6202, 02-333-3700 ต่อ 3891
📲สามารถติดต่อเพิ่มเติมทาง Add LINE https://lin.ee/tfdff28 หรือInbox facebook m.me/1680054748926163
——————————————
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
Facebook https://www.facebook.com/cstp.or.th
Youtube https://youtube.com/-ls1gt9lr5c
Tiktok https://www.tiktok.com/.official
Website https://www.cstp.or.th
-----------------------------------
SCIENCE AND TECHNOLOGY "องค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับระดับสากล"
#สชวท #สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #วิทยาศาสตร์ #เทคโนโลยี #สิ่งแวดล้อม #เคมี #นิวเคลียร์ #จุลินทรีย์ #ธรณี #นิติวิทยาศาสตร์ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย #ใบอนุญาต #ส่งเสริม #ควบคุม #เพราะเราคือนักวิทย์

04/10/2023

📌 วิธีการเอาตัวรอด เมื่อเจอเหตุกราดยิง
1. หนี เมื่อสามารถหาเส้นทางหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
2. ซ่อน เมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ ให้หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัว
3. สู้ เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้
4. โทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อสามารถโทรได้อย่างปลอดภัย

------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

02/10/2023

😵‍💫 หัวจะปวดแทร่!!! 😵‍💫
งานจะส่งแล้วยังไม่ได้ตรวจ 𝑨𝒃𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 กับเช็ค 𝑷𝒍𝒂𝒈𝒊𝒂𝒓𝒊𝒔𝒎 เลอออ

อย่าปล่อยให้ตัวเองและ advisor ต้องปวดหัว ตรวจสอบ Abstract กับเช็ค Plagiarism ง่ายๆ ผ่านบริการของหอสมุดมธ.!!!
✅ 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐀𝐛𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞
บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟรี โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ
👉 https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_421

🎥 ชมคลิปอบรมย้อนหลังหัวข้อ "เทคนิคในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ (How to Write an English Abstract for an Academic Research Paper or Thesis)" โดย คุณ Benjamin Ivery
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oNci1y7USLc&t=23s


✅ 𝐏𝐥𝐚𝐠𝐢𝐚𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞
บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย ( Plagiarism Checking Service ) คือ บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกด้วย Turnitin ผู้ใช้บริการจะได้รับผลการตรวจ (Original Report) ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ
👉 https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_420

🎥 ชมคลิปอบรมย้อนหลังหัวข้อ "Copyleaks โปรแกรมออนไลน์เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานเขียน"
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HOMoT52M29U

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

📍 U-Services
แหล่งรวมเครื่องมือช่วยในการทำวิจัย (Research Support) ที่ครบ จบ ในแพลตฟอร์มเดียว
👉 https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/

ติดตาม YouTubeThammasat University Library
ได้ที่ https://bit.ly/3KzjVBw-Services
---------------
Facebook : Thammasat University Library
Website : www.library.tu.ac.th
Line :

สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง คาร์บอนเครดิตและการพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน T- ver
26/09/2023

สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง คาร์บอนเครดิตและการพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน T- ver

🔴Live งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER).วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. .📍 Topic - แน...

📢 ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...
26/09/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
📅 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Link : ⭐️

https://bit.ly/6610062nd-Thailand-Climate-Action-Conference

เชิญไปสมัครสอบ เทียบคุณวุฒิ นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Geomatics Technologist ได้นะครับ.....📣 พร้อมแล้ว การพัฒนากำลังคนพร้...
24/09/2023

เชิญไปสมัครสอบ เทียบคุณวุฒิ นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Geomatics Technologist ได้นะครับ.....
📣 พร้อมแล้ว การพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ เพื่อรองรับการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ ผลักดัน กลุ่มอาชีพด้าน "นักเทคโนโลยีภูมิสารเทศ" เข้าสู่ระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่านการรับรองสำเร็จ ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566
🛰️มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นเครื่องมือ ยกระดับคุณวุฒิให้แก่บุคลากรสายอาชีพ ที่ยอมรับในระดับสากล และใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนทักษะสูงของประเทศในอนาคตต่อไป อย่างยั่งยืน
👀ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทร 033 048 091 ต่อ 107 - 109
📧training.gistda.or.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศ...
18/09/2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2566

https://sci.tu.ac.th/news-graduate-4/

✍️ Sci TU Hackathon x 88Sandbox📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญคนรุ่นใหม่มาประกวดแข่งขันประชันไอเดียสร้า...
15/09/2023

✍️ Sci TU Hackathon x 88Sandbox

📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญคนรุ่นใหม่มาประกวดแข่งขันประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

💰💰💰ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

🎯การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

(1) Ready to Grow (มี Idea)

(2) Ready to Upscale and Go Commercial (มี Prototype)

✍️ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักศึกษาปริญญาตรี/ นักศึกษาปริญญาโท-เอก (บัณฑิตศึกษา)
ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชาชีพ

📣 สำคัญต้องทราบ!!!

1) อย่างน้อย 1 คนในสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาชั้นใดก็ได้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี/ โท/ เอก, วมว-มธ.-สกร.)

2) สมัครเดี่ยวหรือทีมก็ได้ สมาชิกรวมไม่เกิน 6 คน หากต้องการหาสมาชิกเพิ่มให้เข้าไลน์กลุ่มพูดคุยหาเพื่อนใหม่ (ลิงก์เข้าไลน์จะถูกส่งให้หลังจากสมัคร)

3) ต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 3 วันคือ (เสาร์ 4, 11, 18 พฤศจิกายน 66)

📍 เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 25 ตุลาคม 2566
📍 ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก : 30 ตุลาคม 2566
📍 อบรม และ Workshop : 4, 11, 18 พฤศจิกายน 2566
📍 Final Pitching : 26 ธันวาคม 2566

*กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

⭐️ มาร่วมสร้างอนาคตที่เราต้องการโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✍️ สมัครได้ที่ bit.ly/3PjLi5P

✍️ Sci TU Hackathon x 88Sandbox

📣 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญคนรุ่นใหม่มาประกวดแข่งขันประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

💰💰💰ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

🎯การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

(1) Ready to Grow (มี Idea)

(2) Ready to Upscale and Go Commercial (มี Prototype)

✍️ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักศึกษาปริญญาตรี/ นักศึกษาปริญญาโท-เอก (บัณฑิตศึกษา)
ไม่จำกัดคณะ มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาชีพ

📣 สำคัญต้องทราบ!!!

1) อย่างน้อย 1 คนในสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาชั้นใดก็ได้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี/ โท/ เอก, วมว-มธ.-สกร.)

2) สมัครเดี่ยวหรือทีมก็ได้ สมาชิกรวมไม่เกิน 6 คน หากต้องการหาสมาชิกเพิ่มให้เข้าไลน์กลุ่มพูดคุยหาเพื่อนใหม่ (ลิงก์เข้าไลน์จะถูกส่งให้หลังจากสมัคร)

3) ต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 3 วันคือ (เสาร์ 4, 11, 18 พฤศจิกายน 66)

📍 เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 25 ตุลาคม 2566 (สมัครได้เลย ส่งลิงก์วิดีโอคลิปตามมาได้ภายใน 25 ตุลาคม)
📍 ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก : 30 ตุลาคม 2566
📍 อบรม และ Workshop : 4, 11, 18 พฤศจิกายน 2566
📍 Final Pitching : 26 ธันวาคม 2566

*กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

⭐️ มาร่วมสร้างอนาคตที่เราต้องการโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✍️ สมัครได้ที่ bit.ly/3PjLi5P

✅ ลิงก์คลิปวีดีโอที่แนบส่งสมัครต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตนเอง เช่น Fackbook, YouTube, TikTok โดยคลิปบอกถึงไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวไม่เกิน 2-3 นาที ตั้งเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก (ให้ส่งลิงก์ที่โพสต์ในแพลตฟอร์มไหนก็ได้มาเพียงลิงก์ดียว) ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2566

ส่งลิงก์คลิปที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียที่ >> https://forms.gle/ovpQjbRVXdREDqVv5

ขอบคุณ ข้อเสนอแนะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บอย ไชยวงศ์ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ได้ข้อแนะ...
15/09/2023

ขอบคุณ ข้อเสนอแนะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บอย ไชยวงศ์ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
ได้ข้อแนะนำปรับงานให้กระชับ และมุ่งเป้าได้ชัดเจนมากขึ้น

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Khlong Luang
12120

เบอร์โทรศัพท์

+6625644482

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Msc_sdtผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Msc_sdt:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ