NIMT Electrical Metrology Club

NIMT Electrical Metrology Club Electrical Metrology Club...National Institute of Metrology (Thailand)

เปิดเหมือนปกติ

29/03/2021

การบ่งชี้พิกัดและการนำทางด้วย GNSS (Global Navigation Satellite System) อาศัยการวัดสัญญาณของคาบเวลาที่เดินทางจากดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญานภาคพื้นดิน อาศัยความแม่นยำของค่าพิกัดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมและการประสานเวลาที่ระดับต่ำกว่านาโนวินาที จึงเห็นได้ว่า การบอกเวลา การนำทาง และการบ่งชี้พิกัด มีความเชื่อมโยงในลักษณะที่แยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากนั้นแล้ว GNSS ยังถูกใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณเวลาและความถี่ที่มีความแม่นยำสูง และการเปรียบเทียบนาฬิกาบนพื้นดินที่อยู่ห่างไกลกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://mx.nimt.or.th/?p=11247

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=27
27/07/2019
ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุพิกัดที่แม่นยำด้วย GNSS

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=27

1.การสัมมนาครั้งนี้ เน้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ   2.มีการบรรยายภาษาอังกฤษ  3.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่....

ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานสัมมนาวิชาการโดยสถาบันมาตรฯ ในวัน พ ที่ 10 ก.ค. 2562 กำหนดการเป็นดังนี้ค่ะElectrical Metrology Clu...
22/05/2019
Tutorial

ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานสัมมนาวิชาการโดยสถาบันมาตรฯ ในวัน พ ที่ 10 ก.ค. 2562 กำหนดการเป็นดังนี้ค่ะ

Electrical Metrology Club
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
8.00 น -900 น ลงทะเบียน
13.00 น-14.00 น ระบบดาวเทียมนำทางสากล (จีเอ็นเอสเอส) และการประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะเรื่องการเทียบเวลา
โดย ดร ทยาทิพย์ ทองตัน
14.00 น -15.00 น เทคนิคการเขียนแบบจำลองทางการวัดสำหรับการสอบเทียบปริมาณการไฟฟ้า
โดย ดร มณฑล หอมกลิ่นเทียน และ นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ
15.00 น - 15.15 น พักรับประธารอาหารว่าง
15.15 น - 16.15 น การทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าทั่วไป
โดยนายกองศักดิ์ ทองบุญ
ลงทะเบียนได้ที่ http://ecticon2019.ecticon.org/content/Tutorial.html

ecticon2019

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=12
10/09/2018
ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ : (ร่าง) ข้อแนะนำการตีความและการนำไปใช้สำหรับการสอบเทียบดิจิ

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=12

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้มีความร่วมมือดำเนินกิจกร....

06/07/2018
EOP Product Center - Orientation de la Terre

News from IERS that NO leap second is applied in December 2018!

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : [email protected]
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc


Paris, 05 July 2018


Bulletin C 56

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of timeINFORMATION ON UTC - TAI


NO leap second will be introduced at the end of December 2018.
The difference between Coordinated Universal Time UTC and the
International Atomic Time TAI is :

from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December
or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every
six months, either to announce a time step in UTC, or to confirm that there
will be no time step at the next possible date.


Christian BIZOUARD
Director
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France

Dear colleagues,Please find here below the information on the leap second produced by theIERS.Best regards,Felicitas Ari...
13/07/2017
EOP Product Center - Orientation de la Terre

Dear colleagues,

Please find here below the information on the leap second produced by the
IERS.

Best regards,

Felicitas Arias


INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE
REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS OBSERVATOIRE DE PARIS 61, Av.
de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : [email protected]
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc


Paris, 06 July 2017


Bulletin C 54

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of timeINFORMATION ON UTC - TAI


NO leap second will be introduced at the end of December 2017.
The difference between Coordinated Universal Time UTC and the
International Atomic Time TAI is :

from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of
December or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is
mailed every six months, either to announce a time step in UTC, or to
confirm that there will be no time step at the next possible date.


Christian BIZOUARD
Director
Earth Orientation Center of
IERS
Observatoire de Paris, France

เรียน ทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้งานสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางแบบต่อเนื่อ...
05/06/2017
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ GNSS CORS Applications and Addressing the Problems of Spoofing

เรียน ทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้งานสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางแบบต่อเนื่องและการมีอยู่ของปัญหาเรื่องการปลอมแปลงสัญญาณ

ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 จ. ปทุมธานี

กรุณาลงทะเบียนตามลิงค์นี้ค่ะ โดยร่างกำหนดการเป็นตามแนบ
https://docs.google.com/forms/d/1jZPAZGsA3fXiE1tw64-BCN0NgH8nv1h4FT383MLvV6w/edit?chromeless=1

ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ หน่วยงานใดที่ต้องใช้จดหมายเชิญที่เป็นทางการ กรุณาแจ้งมาทางดิฉันด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพ
ทยาทิพย์ ทองตัน

Draft seminar agenda on GNSS CORS Applications and Addressing the Problems of Spoofing
8.00 – 8.30 Registration
8.30 – 8.45 Opening remarks (Mrs Ajchara Charoensook, NIMT director)
8.45 – 9.45 GNSS Introduction (Associate Professor Dr Dinesh Manandhar, The University of Tokyo)
9.45 – 10.00 The University of Tokyo GNSS Program (Dinesh)
10.00 – 10.20 Tea break
10.20 – 12.00 GNSS utilisation in Thailand (Invited Thai key persons)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 SBAS/GBAS in Thailand
13.45 – 14.30 Jamming, Interference, Spoofing (JIS) and Signal Authentication (Dinesh)
14.30 – 15.00 Spoofing Demo
15.00 – 15.15 Tea break
15.15 – 16.30 Panel Discussion with Q/A (Invited Thai key persons)

ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น. ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 จ. ปทุมธานี ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 02 5775100 ต่อ 1335 โทรสารหมายเลข 02 5773658 กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน //วันศุกร์ที่…

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการฟังบรรยาย เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หวังว่าคงได้รับประโยชน์...
26/04/2017
สัมมนาเรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS (24 เมษายน 2560)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการฟังบรรยาย เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หวังว่าคงได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป
http://www.nimt.or.th/main/?p=8222

เรียน ทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS โดยรายละเอียดเป็นดังนี้1. Prospective of ...
07/04/2017
แบบตอบรับเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การใช้งานสัญญาณจาก GNSS

เรียน ทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS โดยรายละเอียดเป็นดังนี้
1. Prospective of national positioning and timing infrastructure using GNSS โดย ทยาทิพย์ ทองตัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2. Positioning determination with low cost receivers (standard, precise, RTK and etc.)
3. Introduction to spoofing and jamming
4. Demonstration on spoofing
หัวข้อที่ 2.-4. โดย Dr Dinesh Manandhar Project Associate Professor จาก The University of Tokyo

ใน วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง มว
รายละเอียดกำหนดการเป็นตามเอกสารแนบ

หากสนใจกรุณากรอกรายละเอียดการตอบรับเข้าฟังการบรรยายในลิงก์นี้ https://goo.gl/forms/kFKxcKAvJnYATyT52
ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ด้วยความเคารพ
ทยาทิพย์ ทองตัน

18/01/2017
www.thaieei.com

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยยุค THAILAND 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเข้าสู่ยุค THAILAND 4.0 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน และการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaieei.com/AC2017 หรือ
- ส่งแบบตอบรับไปยังอีเมล์ [email protected], [email protected] และ [email protected] หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2280 7273 และ 0 2280 7277

ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-280-7272 ต่อ 0 (คุณอภิญญา), ต่อ 409 (คุณอพิถกรณ์) และ ต่อ 602 (คุณบารมี)

ท่านสามารถดาวน์โหลด จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา และ แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/0B5B-_yufJkTOMnZwcjlmOE9rSEE?usp=sharing นะคะ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้...
08/11/2016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

08/11/2016
Interlab_2017 - Google Drive

ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศประจำปี 2560
จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. EM-01/17: 6 ½ Digit Multimeter Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 5,600 บาทต่อหน่วยงาน

2. EM-02/17: Fiber Optic Power Meter Inter-laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อหน่วยงาน

3. EM-03/17: Standard Resistor 200 Ohm Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อหน่วยงาน

4. EM-04/17: Standard Resistor 100 MOhm Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อหน่วยงาน

รายละเอียดของการวัดในแต่ละสาขาแสดงดัง protocol และหากหน่วยงานใดประสงค์จะเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการวัด กรุณาแสดงความประสงค์ ผ่าน "แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด" และส่งกลับมายัง [email protected] ภายในวันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 นะคะ

Protocol และ แบบแสดงความประสงค์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/0B5B-_yufJkTOMDR2X1QwNVZTOEk

มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั�
02/08/2016
มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั�

มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั�

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ National Measurement Symposium 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมมาตรวิทยา สาขาแรงบิด สถาบันมาต...
12/07/2016
การประชุมวิชาการ การวัดแห่งชาติ 59 | 1 – 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ National Measurement Symposium 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมมาตรวิทยา สาขาแรงบิด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559
โดยจะเป็นการประชุมทางวิชาการที่ประกอบดวยหัวข้อที่เกี่ยวของกับการวัดในดาน มวล ความ หนาแนน แรง แรงบิด ความแข็ง ความดัน สุญญากาศ การไหล แรงโนมถวงโลก การสั่นสะเทือน และมิติ
เข้าชมรายละเอียดของงานได้ที่ http://www.nimt.or.th/NMS2016/ นะคะ

หัวข้อ เนื้อหาของการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวัดในด้าน มวล ความหนาแน่น แรง แรงบิด ความแข็ง ความดัน สุญญากาศ การไหล แรงโน้มถ่วงโลก การสั่นสะเทือน และมิติ บทนำ การประชุมวิชาการ การวัดแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (NMS 2016) ถูกจัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีแรก โดยฝ่ายมาตรวิทยาเช...

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS) SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES ...
12/07/2016
hpiers.obspm.fr

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS OBSERVATOIRE DE PARIS 61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : [email protected]
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc


Paris, 6 July 2016

Bulletin C 52

To authorities responsible for the measurement and distribution of timeUTC TIME STEP
on the 1st of January 2017


A positive leap second will be introduced at the end of December 2016.
The sequence of dates of the UTC second markers will be:

2016 December 31, 23h 59m 59s
2016 December 31, 23h 59m 60s
2017 January 1, 0h 0m 0s

The difference between UTC and the International Atomic Time TAI is:

from 2015 July 1, 0h UTC, to 2017 January 1 0h UTC : UTC-TAI = - 36s
from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = - 37sLeap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every six months, either to announce a time step in UTC or to confirm that there will be no time step at the next possible date.


Christian Bizouard
Head
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France

17/02/2016
ECTI-CARD 2016 - การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016) ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559
งานประชุม ECTI-CARD 2016 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
นักประดิษฐ์ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งในการดำเนินกิจกรรม พบปะ และรวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีหรือหน่วยงานต่างๆได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของ Oral Session และ Poster Session ภายใต้หัวข้อบทความที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดบูธนิทรรศการของผู้สนับสนุนการจัดงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ecticard2016.ecticard.org/content/home.html

ECTI-CARD 2016 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

สวสดีค่ะ สมาชิกเพจทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ...
20/01/2016

สวสดีค่ะ สมาชิกเพจทุกท่าน

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เรื่อง “Precision RF/MW Measurement Techniques and Standards at NMIJ/AIST: A Broadband RF/MW Attenuation Measurement System”
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น.
ซึ่งจะมีกิจกรรมการบรรยายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวัดคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ สาขา power, attenuation, impedance และ noise

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แบบตอบรับออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1Rbn5m1pDJXmvUgOn7TjyZhKp_SE-GDZmD38o55JohxI/viewform

ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณเยาวเรศ 0 2577 5100 ต่อ 1254 นะคะ

หมายเหตุ แบบตอบรับแสดงผลได้ดีในเบราเซอร์ Google Chrome ค่ะ

NIMT Electrical Metrology Club
23/11/2015

NIMT Electrical Metrology Club

Workshop DMM calibration and Thermal EMF Estimation #EEclub 3/2558
15/09/2015

Workshop DMM calibration and Thermal EMF Estimation #EEclub 3/2558

Electrical club ครั้งที่ 3/2558ประชุมชี้แจ้งการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ และกิจกรรม workshop DMM Calibration & ther...
15/09/2015

Electrical club ครั้งที่ 3/2558
ประชุมชี้แจ้งการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ และกิจกรรม workshop DMM Calibration & thermal EMF estimation

08/07/2015

No leap second insertion at the end of 2015!

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE


SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : 33 (0) 1 40 51 22 29
FAX : 33 (0) 1 40 51 22 91
Internet : [email protected]

Paris, 7 July 2015


Bulletin C 50

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of time
INFORMATION ON UTC - TAI


NO leap second will be introduced at the end of December 2015.
The difference between Coordinated Universal Time UTC and the International Atomic Time TAI is :

from 2015 July 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -36 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every six months, either to announce a time step in UTC, or to confirm that there will be no time step at the next possible date.


Daniel GAMBIS
Director
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France

ที่อยู่

Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2577 5100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIMT Electrical Metrology Clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด