ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ กองสวัสดิการสังคม (ส่วนราชการ/ศูนย์ให้บริการประชาชน)

แหล่งให้บริการที่เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนที่สร้างความสะดวกสบาย ด้วยการให้บริการสำหรับผู้รักสุขภาพ และการเล่นกีฬา เป็นแหล่งสร้างความสุขสนุกสนาน และให้ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

📆 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขล...
17/11/2023

📆 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "กล้วยทอด มันทอด" จัดโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม กลุ่มเป้าหมายผู้สนใจสร้างอาชีพเสริม จำนวน 50 คน ทั้งนี้มี นายณรงค์ เอ่ยไฉน นางสุธนี พ่วงผาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 1 นายนคร มัณยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 2 และนายสมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติ โครงการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม รับความรู้ทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าโขลงต่อไป

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง 
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการตลาดนัดชุมชนคนท่าโขลง ❌🚫เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ"..ขอขอบคุ...
15/11/2023

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการตลาดนัดชุมชนคนท่าโขลง ❌🚫
เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ
"..ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ และสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ผ่านทางหน้าเพจนะคะ.." 😊🙏

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ...
14/11/2023

📅 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง “เสริมสร้างพลังสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง ชมรมส่งเสริมอาชีพชาวท่าโขลง ชมรมขนมหวานลำสนุ่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

#ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป📌ิ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ...
10/11/2023

📅 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

📌ิ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาท มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน พฤศจิกายน 2566) จัดโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม มีผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนคณะกรรมการชุมชนทั้ง 43 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชลิต ลิ้มรสสุคนธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยนายนคร มัณยานนท์, นายสายันต์ สว่างใจ, น.ส.สุดารัตน์ ใจแคล้ว, นางณัชรัตน์ อยู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 2 นายชนะชัย โกยชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 3 พร้อมด้วย นายสมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และรับมอบนโยบายการดำเนินงานในชุมชน ไปสู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️📌 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการพุทธสุขใจ รวมใจ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟั...
03/11/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

📌 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการพุทธสุขใจ รวมใจ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม" ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 ตามกำหนดการที่แนบมานี้

#ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. "กล้วยทอด มันทอด" ❌🚫เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ"..ขอขอบคุณทุ...
30/10/2023

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. "กล้วยทอด มันทอด" ❌🚫
เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ
"..ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ และสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ผ่านทางหน้าเพจนะคะ.." 😊🙏

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได...
30/10/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567

🧡 หลักสูตร.. "กล้วยทอด มันทอด"
📅 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
🚩 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่านเท่านั้น 💢

☑️ สแกน QR CODE เพื่อสมัครอบรม โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.คำนำหน้าชื่อ (สำหรับจัดทำเกียรติบัตร)
2.ชื่อ-นามสกุล (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง)
3.เบอร์โทรศัพท์
4.โปรดระบุศาสนา (สำหรับจัดเตรียมอาหาร)

⚠️ หมายเหตุ ⚠️
อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง 📌 เรื่อง การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้ที่จะยืนยันสิทธิต้องมีคุณสมบัต...
24/10/2023

📢 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง

📌 เรื่อง การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยผู้ที่จะยืนยันสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1️⃣ สัญชาติไทย
2️⃣ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง
3️⃣ เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) หรือผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
📄เอกสารประกอบการยื่นยืนยันสิทธิ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (ฉบับจริง)

💢 ติดต่อขอยืนยันสิทธิได้ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง โทรศัพท์ 02-529-4929 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 ธันวาคม 2566 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญผ...
19/10/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ในโครงการ “ตลาดนัดชุมชนคนท่าโขลง (ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน) ประจำปีงบประมาณ 2567”

✅ สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ
☑️ สามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
🚩 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณแพรวพัตรา (หญิง) 064-026-2978

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.📌 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการจัดประชุมคณะกรรมการพั...
18/10/2023

📅 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

📌 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของคณะพัฒนาสตรี เป็นการประชุมรับทราบข่าวสาร กิจกรรม นโยบายบริหารและการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละชุมชน เพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่องค์กรและหน่วยงานต่างๆใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 200 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ.ห้องเอราวัณและลานเวทีเล็ก ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

#ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📌 วันนวมินทรมหาราช💛 ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...
13/10/2023

📌 วันนวมินทรมหาราช

💛 ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง 🙇🏻‍♀️🙇🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

📅 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. 📌 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ...
06/10/2023

📅 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

📌 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประกอบการทำวิจัย ตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองสวัสดิการสังคม ประสานกลุ่มชมรมอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม OTOP ดีจริง กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ และกลุ่มรักบ้านเรา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชนในอำเภอคลองหลวงต่อไป

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

03/10/2023

📢 ประกาศ‼️
เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

⚠️ เนื่องจากขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

⚠️ ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ มา ณ ที่นี้

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

📅  วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เ...
11/09/2023

📅 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Learning Express 2023 ร่วมกับ “Singapore Polytechnic” เพื่อรับฟังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีและนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์นำเสนอไอเดีย ตัวต้นแบบ Prototype ให้กับเทศบาลเมืองท่าโขลง ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30น. 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ นายสุเทพ  วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมคณะผู้บริหาร...
08/09/2023

📆 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30น.

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าโขลง และการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าโขลง โดยคณะศึกษาดูงานมีความประทับใจในการต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง

#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. 📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมผล  ...
07/09/2023

📆 วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมผล ภาคีพล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 2 ราย

#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นา...
07/09/2023

📆 วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและมอบภารกิจในการประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ครั้งที่ 2/2566 (ประชุมใหญ่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมประชุม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง และเครือข่ายกลุ่มชมรม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการตำบลบูรณาการ และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2567 (ตำบลคลองสอง) จำนวน 15 หลังคาเรือน ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประกาศ‼️เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ✅ เปิดให้บริการสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ ตามปกติแล้วค่ะ ✅“.....
05/09/2023

📢 ประกาศ‼️
เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

✅ เปิดให้บริการสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ ตามปกติแล้วค่ะ ✅

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

📅 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง น...
31/08/2023

📅 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและประชาชนในชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มกระบวนการกลุ่มจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในหัวข้อการอบรม การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ผลการอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

#ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ตามประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ‼️📌 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่ดำเนินการเลือกในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยา...
28/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ตามประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ‼️

📌 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่ดำเนินการเลือกในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ จุดเลือกกรรมการชุมชนฯ ที่เทศบาลกำหนดไปแล้วนั้น
💢💢 สามารถตรวจรายชื่อได้ ณ จุดเลือกกรรมการชุมชนตามที่เทศบาลกำหนด และดำเนินการเพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ได้ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง

ปิดให้บริการชั่วคราว
28/08/2023

ปิดให้บริการชั่วคราว

📢 ประกาศ‼️
เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

💢ปิดให้บริการสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ ชั่วคราว💢
เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามจนกว่าจะแล้วเสร็จ

หากดำเนินการกซ่อมแซมแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ มา ณ ที่นี้

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

📢 ประกาศ‼️เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ💢ปิดให้บริการสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ ชั่วคราว💢เพื่อดำเนินก...
28/08/2023

📢 ประกาศ‼️
เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

💢ปิดให้บริการสนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ ชั่วคราว💢
เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามจนกว่าจะแล้วเสร็จ

หากดำเนินการกซ่อมแซมแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ มา ณ ที่นี้

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

23/08/2023

📢 ประกาศ‼️

เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

💢 ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ 💢

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

23/08/2023

📢 ประกาศ‼️

เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ

⚠️ ขณะนี้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะฯ ส่งผลให้ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้

⚠️ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว
หากดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ มา ณ ที่นี้

“.. ขอบคุณค่ะ ..” 🙏🏻

#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
#กองสวัสดิการสังคม

📅 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วง...
23/08/2023

📅 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ของชำร่วยรักษ์โลก โดยมีคณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล...
21/08/2023

📅 วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

📌 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ รวมเป็นเกียรติในการมอบสวัสดิการทุนการศึกษา ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปี 2566 ประกอบด้วย
1.ระดับอนุบาล-ประถม จำนวน 110 คน เป็นเงิน 55,000 บาท
2.ระดับมัธยม จำนวน 76 คน เป็นเงิน 76,000 บาท
3.ระดับอุดมศึกษา จำนวน 33 คน เป็นเงิน 49,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 180,500 บาท

#กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขล...
19/08/2023

📆 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะทางสหวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์(เบื้องต้น) โดยมีนายสมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ทั้งนี้มีนายกฤชณภัทร วงษ์จวง รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง นายกนกศักดิ์ ลุนสำโรง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง นายบุญเทียบ บางขัน นายนคร มัณยานนท์ นายสายันต์ สว่างใจ นางสาวณัชรัตน์ อยู่เจริญ นายมนตรี สุขสมกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีทักษะความรู้วิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอาชีพเสริมทางอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
#กองสวัสดิการสังคม 
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง น...
18/08/2023

📅 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📌 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนสิงหาคม 2566) หลักสูตรเส้นหมี่คลุก โดยมีนายสมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ โดยมี นายกฤชณภัทร วงษ์จวง รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง นายกนกศักดิ์ ลุนสำโรง เลขานุการสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง นายณรงค์ เอ่ยไฉน นางสุธณี พ่วงผาด และนายสุข ปิ่นภู่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 1 นายนคร มัณยานนท์ นายสายันห์ สว่างใจ และนางณัชรัตน์ อยู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าอบรมเสริมทักษะความรู้วิชาชีพเสริม มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองท่าโขลง ‼️ 📌 กำหนดการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี...
17/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองท่าโขลง ‼️

📌 กำหนดการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการทำหน้าที่สื่อกลางและประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
📣 เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน ตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนได้ที่ จุดเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 29 ชุมชน

#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์📌 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อย...
16/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์

📌 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

📝 กิจกรรม ของชำร่วยรักษ์โลก
📅 วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
📍 ณ ห้องเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 50 ท่านเท่านั้น 💢
☑️ สแกน QR CODE เพื่อสมัครอบรม หรือสมัครอบรมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
ติดต่อสอบถาม ☎️02-5294929

หมายเหตุ
🎉อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📆 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป📌 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ...
15/08/2023

📆 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาติ ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัด "กิจกรรมการตกแต่งสถานที่งานต่างๆ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข และเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ณ ห้องเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

#ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📅 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป📌 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสตร...
09/08/2023

📅 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สิทธิสตรี การพัฒนาตนเองและการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักความพอเพียงมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการพัฒนาสตรี สตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 80 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องเอราวัณและลานเวทีเล็ก ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

#ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (เบื้องต้น)" ❌🚫เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล...
09/08/2023

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (เบื้องต้น)" ❌🚫
เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ
"..ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ และสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ผ่านทางหน้าเพจนะคะ.." 😊🙏

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. “เส้นหมี่คลุก" ❌🚫เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ"..ขอขอบคุณทุกท่...
09/08/2023

🚫❌ ประกาศปิดรับสมัครอบรม 🧡 หลักสูตร.. “เส้นหมี่คลุก" ❌🚫
เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วค่ะ
"..ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ และสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ผ่านทางหน้าเพจนะคะ.." 😊🙏

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️💢 รับสมัครด่วนนน..จำนวนจำกัดค่ะ 💢
09/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

💢 รับสมัครด่วนนน..จำนวนจำกัดค่ะ 💢

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางช่างสหวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

🧡 หลักสูตร.. "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (เบื้องต้น)"
📅 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
🚩 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่านเท่านั้น 💢

☑️ สแกน QR CODE เพื่อสมัครอบรม โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.คำนำหน้าชื่อ (สำหรับจัดทำเกียรติบัตร)
2.ชื่อ-นามสกุล (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง)
3.เบอร์โทรศัพท์
4.โปรดระบุศาสนา (สำหรับจัดเตรียมอาหาร)

⚠️ หมายเหตุ ⚠️
อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางช่างสหวิชาชีพ ประ...
07/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางช่างสหวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

🧡 หลักสูตร.. "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (เบื้องต้น)"
📅 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
🚩 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่านเท่านั้น 💢

☑️ สแกน QR CODE เพื่อสมัครอบรม โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.คำนำหน้าชื่อ (สำหรับจัดทำเกียรติบัตร)
2.ชื่อ-นามสกุล (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง)
3.เบอร์โทรศัพท์
4.โปรดระบุศาสนา (สำหรับจัดเตรียมอาหาร)

⚠️ หมายเหตุ ⚠️
อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได...
07/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ ‼️

📌 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

🧡 หลักสูตร.. "เส้นหมี่คลุก"
📅 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
🚩 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง
💢 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่านเท่านั้น 💢

☑️ สแกน QR CODE เพื่อสมัครอบรม โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.คำนำหน้าชื่อ (สำหรับจัดทำเกียรติบัตร)
2.ชื่อ-นามสกุล (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง)
3.เบอร์โทรศัพท์
4.โปรดระบุศาสนา (สำหรับจัดเตรียมอาหาร)

⚠️ หมายเหตุ ⚠️
อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️

#ฝ่ายพัฒนาชุมชน
#กองสวัสดิการสังคม
#เทศบาลเมืองท่าโขลง
#ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

ที่อยู่

ถนน เทพกุญชร 2
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 21:00
อังคาร 06:00 - 21:00
พุธ 06:00 - 21:00
พฤหัสบดี 06:00 - 21:00
ศุกร์ 06:00 - 21:00
เสาร์ 06:00 - 21:00
อาทิตย์ 06:00 - 21:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625290500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

แหล่งให้บริการที่เป็นศูนย์รวมของประชาชน เพื่อสร้างความสะดวกสบาย ด้วยการให้บริการสำหรับการศึกษา ให้บริการสำหรับผู้รักสุขภาพ มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ร่วมกันทำกิจกรรมของชุมชนและครอบครัว เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพประชากรในท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้ท่าโขลง: ให้บริการห้องสมุดสำหรับประชาชน ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ ห้องมินิเธียเตอร์สำหรับผ่อนคลายและความเพลิดเพลิน

ศูนย์กีฬา : ให้บริการฟิตเนส และเครื่องออกกำลังกาย


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด