Clicky

โรงเรียนวัดทิพพาวาส

โรงเรียนวัดทิพพาวาส โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดเหมือนปกติ

🔴ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ✅รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล1 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ...
24/03/2022

🔴ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
✅รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล1 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่
🟠ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 12.00 น.
รายชื่อนักเรียน
>>อนุบาล 1/1
https://drive.google.com/file/d/1Zx_roOxQ2ZjLrmQAdXmYgS-YcARSG-y4/view?usp=sharing
>>อนุบาล 1/2 https://drive.google.com/file/d/1Ka2i8M4kSGSeaigSHWX5LWzjy4ag1ym0/view?usp=sharing
>>ประถมศึกษาปีที่ 1/1 https://drive.google.com/file/d/1orTiYMNEBXJMrUFx_BtIZ_pcJr9sg9yk/view?usp=sharing
>>ประถมศึกษาปีที่ 1/2 https://drive.google.com/file/d/1rRUVi53GsL5mQ3y0jEIcDFQPtyyaR8BA/view?usp=sharing
>>มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 https://drive.google.com/file/d/1tVPxhEWN52AAPSMKAGpca5OfXPzwyfip/view?usp=sharing
>>มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 https://drive.google.com/file/d/1oULCgwwAsyZJ-u7Je6ba1ZxF0fIGyMz1/view?usp=sharing
>>นักเรียนชั้นอื่นที่สมัครใหม่ https://drive.google.com/file/d/1Q5rE0Yf9L1IsOsCxGJqenH-eJ8P_TgeY/view?usp=sharing

📌การรับสมัคร ก็ยังรับสมัครไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง📌

24/03/2022
18 มีนาคม 2565นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
20/03/2022

18 มีนาคม 2565
นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

18 มีนาคม 2565>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
18/03/2022

18 มีนาคม 2565
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565>>นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน และคณะครู ให้กา...
25/02/2022

25 กุมภาพันธ์ 2565
>>นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน และคณะครู ให้การต้องรับ ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ ,ดร.นริศรา ริชาร์ดสัน และ ดร.วาสนา รังสร้อย ศึกษานิเทศก์ จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ช่วงเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาสขอขอบพระคุณท่าน มา ณ ที่นี้

15 กุมภาพันธ์ 2565>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน คณะครูและบุคลา...
15/02/2022

15 กุมภาพันธ์ 2565
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
>> โดยในกิจกรรมจัดให้มีการฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถไม้สักทอง
>> กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อธรรมรงค์ไว้ซึ่งวัฒธรรมที่ดีงามทางศาสนาสืบต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2565>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน คณะครูและบุคลา...
15/02/2022

15 กุมภาพันธ์ 2565
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
>> โดยในกิจกรรมจัดให้มีการฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถไม้สักทอง วัดทิพพาวาส
>> กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา

14 กุมภาพันธ์ 2565📣นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง2 ท่าน และคณะครู มอบช่อ...
14/02/2022

14 กุมภาพันธ์ 2565
📣นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง2 ท่าน และคณะครู มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอุดมฤทธิ์ ถาวร ข้าราชการครูโรงเรียนวัดทิพพาวาส ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ " สาขาเพชรผู้นำเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมฤทธิ์ ถาวร ข้าราชการครูโรงเรียนวัดทิพพาวาส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับคัดเล...
14/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมฤทธิ์ ถาวร ข้าราชการครูโรงเรียนวัดทิพพาวาส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ " สาขาเพชรผู้นำเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๔ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

10/02/2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
09/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

9 กุมภาพันธ์ 2565>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการป้องกันและ...
09/02/2022

9 กุมภาพันธ์ 2565
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใส ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนวัดทิพพาวาส
>> โรงเรียนวัดทิพพาวาสขอขอบคุณ นายสมยศ วงค์เขียน วิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

8 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนวัดทิพพาวาส จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ซึ่งตรงกัลวันที่ 26 มิถุนายน ของ...
08/02/2022

8 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนวัดทิพพาวาส จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ซึ่งตรงกัลวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) แต่ปีนี้เนื่องจาก เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคชิดเชื่อไวรัส โคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนมาจัดในวันนี้

25 มกราคม 2565 👉 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร แม่ครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. และนักเรียน ที่มาเรียน On Site เข้ารับการตรวจหาเชื่อ...
26/01/2022

25 มกราคม 2565
👉 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร แม่ครัว เจ้าหน้าที่ รปภ. และนักเรียน ที่มาเรียน On Site เข้ารับการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ลานโดมโรงเรียนวัดทิพพาวาส ตาม "โครงการตรวจ COVID-19 Rapid Antigen (ATK)" โดยหน่วยงานบริการเลขที่ 42532 เดอะทัชคลินิกเวชกรรม ร่วมกับ สปสช.
📣 ผลการตรวจ เป็น Negative (ไม่พบเชื้อโควิด-19) ทุกคน
**ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาสขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

24 มกราคม 2565นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นตัวแทนมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากน...
24/01/2022

24 มกราคม 2565
นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นตัวแทนมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กดีศรี กทม." ระดับโรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ เด็กชายศิริวัฒน์ พุ่มผกา และเด็กหญิงนารีรัตน์ แผงดี ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาส ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้

20 มกราคม 2565📣นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยฯ และคณะครู มอบของขวัญวันเด็...
21/01/2022

20 มกราคม 2565
📣นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส รองผู้อำนวยฯ และคณะครู มอบของขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มาเรียน On - site ส่วนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ให้มารับของขวัญวันเด็ก ที่ครูประจำชั้น พร้อมรับอาหารเสริมนม ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว
🙏สนับสนุนของขวัญโดยบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเงินสนับสนุนในการซื้อของขวัญ (บริษัท ห้างร้านต่างๆ กองทุนชุมชนเมืองหมู่บ้านทิพพาวาส) #WattippawasSchool #โรงเรียนวัดทิพพาวาส

20 มกราคม 2565👉นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน และนางสาวสุประวีณ์ โพธิ์เตมิย์ เป็นตัวแทนรับมอบนม จากท่าน พ.ต.อ.ขจร อบทอง ผกก.ส...
20/01/2022

20 มกราคม 2565
👉นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน และนางสาวสุประวีณ์ โพธิ์เตมิย์ เป็นตัวแทนรับมอบนม จากท่าน พ.ต.อ.ขจร อบทอง ผกก.สน.ฉลองกรุง และท่านรองสารวัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทิพพาวาส ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาส จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

🙏ระลึกในพระคุณครูวันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ✌️ขอให้คุณครูเชื่อมั่นในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยพัฒ...
16/01/2022

🙏ระลึกในพระคุณครู
วันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
✌️ขอให้คุณครูเชื่อมั่นในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณธรรม มีความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไป ขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย และภัยคุกคามทั้งมวล มีความสุขตามอัตภาพ มีชีวิตที่ดี มีความเจริญในหน้าที่การงาน เฮงๆ รวยๆ ครับ ✌️
👉 คำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
#วันครู2565 #โรงเรียนวัดทิพพาวาส

📣ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น...
14/01/2022

📣ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.🌱

โรงเรียนวัดทิพพาวาสเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (มาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 ***เฉพาะ นักเรียนช...
13/01/2022

โรงเรียนวัดทิพพาวาสเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (มาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 ***เฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3***

6 ม.ค. 2565🎉คณะครูช่วยกันมอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ก่อนกลับบ้าน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาต...
06/01/2022

6 ม.ค. 2565
🎉คณะครูช่วยกันมอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ก่อนกลับบ้าน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ 2565
🙏ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาส ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยริจาคของให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน 🙏🙏🙏

06/01/2022
24 ธันวาคม 2564>> โรงเรียนวัดทิพพาวาสจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดหาปัจจัยมาส่งเสริมและพัฒนาก...
28/12/2021

24 ธันวาคม 2564
>> โรงเรียนวัดทิพพาวาสจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดหาปัจจัยมาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีบริษัทไทยฮอนด้า เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดทิพพาวาสในครั้งนี้
>> ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาสขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมยอดผ้าป่า 1,011,359 บาท

24 ธันวาคม 2564>> โรงเรียนวัดทิพพาวาสจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดหาปัจจัยมาส่งเสริมและพัฒนาก...
28/12/2021

24 ธันวาคม 2564
>> โรงเรียนวัดทิพพาวาสจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดหาปัจจัยมาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีบริษัทไทยฮอนด้า เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดทิพพาวาสในครั้งนี้
>> ทางโรงเรียนวัดทิพพาวาสขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมยอดผ้าป่า 1,011,359 บาท

15 ธันวาคม 2564>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส และรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับคณะ...
21/12/2021

15 ธันวาคม 2564
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส และรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดยสำนักทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กิจกรรมวันคริสต์มาส 21 ธันวาคม 2564>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานการจัดกิจกรรมว...
21/12/2021

กิจกรรมวันคริสต์มาส 21 ธันวาคม 2564
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส 21 ธันวาคม 2564>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานการจัดกิจกรรมว...
21/12/2021

กิจกรรมวันคริสต์มาส 21 ธันวาคม 2564
>> นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Photos from โรงเรียนวัดทิพพาวาส's post
21/12/2021

Photos from โรงเรียนวัดทิพพาวาส's post

🙏เชิญชวนผู้มิจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดทิพพาวาส ในวันศุกร์ ท...
09/12/2021

🙏เชิญชวนผู้มิจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดทิพพาวาส ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
🙏หากท่านไม่สะดวกมาร่วมงานสามารถโอนเข้าบัญชี พร้อมส่งสลิปใต้โพสต์ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-3471154
🙏บัญชีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส ธ.ไทยพานิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมายเลขบัญชี 167-403844-9

09/12/2021
09/12/2021
ด.ญ. พีชญา อังคะราชสอบ NT (National Test) ความสามารถด้านภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม คนเดียวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
26/11/2021

ด.ญ. พีชญา อังคะราช
สอบ NT (National Test) ความสามารถด้านภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม คนเดียวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

เลขที่ ๓๒ ซอยฉลองกรุง๕๓ ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
Lat Krabang
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623471154

เว็บไซต์

http://www.wattippawas.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดทิพพาวาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดทิพพาวาส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lat Krabang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 19 พ.ย.64
ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด - 19 ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 28 มกราคม 2565 โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7 XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.comXMA Header Image โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16 มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม ด้วยสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้ โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้ 1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565 ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drivedrive.google.com
>> ขอให้ผู้ปกครอง ห้องเรียน การศึกษาพิเศษ สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ของทางโรงเรียน จากทางครูประจำชั้น เช่น การมารับหนังสือเรียน การรับนม และอื่นๆ
>> ขอให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1-2 สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ชั้นที่นักเรียนในปกครองของท่านอยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ของทางโรงเรียน จากทางครูประจำชั้น เช่น การมารับหนังสือเรียน การรับนม และอื่นๆ
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ชั้นไหนมาเรียนวันไหนให้อ่านดูครับ
แจ้งผู้ปกครองกำหนดการรับอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ข้อสอบ O-NET Online คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ---------------------------------------------- ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-m3-60/maths/onet-m3-60-m-start-s.php
ข้อสอบ O-NET Online คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ---------------------------------------------- คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6-60/maths/onet-p6-60-m-start-s.php
ทะมัดทะแมงมากเลยครับ
#จำหน่ายสื่ออาเซียน #สื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดนิทรรศการ ตกแต่งห้องเรียน #สินค้าราคาโรงงาน #จัดส่งทั่วประเทศ #จัดสรรได้ตามงบประมาณ ***สนใจขอรับแคตตาล็อคพร้อมราคาได้คะ*** หรือ โทรมาที่ 083-035-8882