ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี        งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกา...
11/09/2023

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการ "เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะทำงานครูที่ปรึกษา เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30-11.30 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏสิลปลพบุรี     นางศศิธร ศรีลาภมาศ ง...
07/09/2023

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30-11.30 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏสิลปลพบุรี
นางศศิธร ศรีลาภมาศ งานสุขอนามัยและพยาบาล ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อส่งเสริมจิตอาสาสำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี        นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตน...
21/08/2023

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป​ลพบุรี​ ครั้งที่ 1
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566E-book คู่มือ : https://online.pubhtml5.com/vonw/kurg/     คู่มือน...
16/08/2023

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
E-book คู่มือ : https://online.pubhtml5.com/vonw/kurg/
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความสำคัญ 4 ตอน และภาคผนวก
- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ตอนที่ 2 การจัดการศึกษา
- ตอนที่ 3 กิจกรรมนักศึกษา
- ตอนที่ 4 การให้บริการนักศึกษา
- ภาคผนวก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและทำความเข้าใจข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันฯ เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สำ หรับนักศึกษา โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การขอเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล การคำ นวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการเรียนที่ต้องตรวจสอบ เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
กองกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป
จัดทำคู่มือโดย : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (มิถุนายน 2566)
Website : https://registra.bpi.ac.th/portal/main/index.php

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี         นางนันทว...
12/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการการจัดงานจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดu เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณของแม่ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       นางนันทวัน สังขะวร รองผู...
11/08/2023

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ฏาพร เขียวมณี หัวหน้างานสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทำความสะอาดพัฒนาบริเวณศาสนสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดนิคมสามัคคีชัย (บ่อ 6) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       นางสาวณัฏฐ์ฏาพร เขียวมณี ...
09/08/2023

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร เขียวมณี หัวหน้างานสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "กิจกรรมยินดีกับบัณพิต" เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกาา 2563-2565 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       นางนันทวัน...
31/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

28/07/2023
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี      นายสมพล เสี่ยงวงษ์ หัวห...
28/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายสมพล เสี่ยงวงษ์ หัวหน้างานกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดคลองสายบัว จังหวัดลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี      นางศศิธร ศรีลาภมาศ หัวหน้างา...
27/07/2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางศศิธร ศรีลาภมาศ หัวหน้างานสุขภาพอนามัยและพยาบาล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ณ ห้องศูนย์สื่อ
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี      นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง ...
26/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง หัวหน้างานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษแก่นักเรียน ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    ขอแสดงความยินดี กับ นายรัฐภูมิ สิทธิหมื่นแพร่ ระดับชั้นประกาศนี...
24/07/2023

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ขอแสดงความยินดี กับ นายรัฐภูมิ สิทธิหมื่นแพร่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด สาขาศิลปะการแสดง รุ่นอายุระหว่าง 13-18 ปี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     นางศศิธร ศรีลาภะมาศ หัวหน้าง...
18/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางศศิธร ศรีลาภะมาศ หัวหน้างานงานสุขภาพอนามัย และพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้กับบุคลากร ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ดร.นันทวัน สังขะวร รองฯ ฝ่ายก...
17/07/2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ดร.นันทวัน สังขะวร รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และ นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล หัวหน้างานครูอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันจัดประชุมครูอาจารย์ที่ปรึกษาในการสรุปปัญหานักเรียนในชั้นเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    ดร.นันทวัน สังขะวร รองฯฝ่ายกิจ...
17/07/2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ดร.นันทวัน สังขะวร รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดประชุมร่วมกับสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคััญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 🎊🎊     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชมน ศรีสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปี...
17/07/2023

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 🎊🎊
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชมน ศรีสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน FIDA DANCE STUDIO ให้เป็นตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไปทำการแสดงโชว์ในงาน มหกรรม 21 ปี To Be Number One ที่ห้อง Grand diamond ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ดร.นันทวัน สังขะวร รองผู้...
14/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ดร.นันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดสิงห์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

📣 #ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา รหัส 60 61 62 ร่วมงานเลี้ยงฉลอง “CONGRATULA...
13/07/2023

📣 #ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา รหัส 60 61 62 ร่วมงานเลี้ยงฉลอง “CONGRATULATION ยินดีกับบัณฑิต” ที่จบการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ตรีมเข้าร่วมงาน : หมอลำ🎉
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ⬇️ (ค่าใช้จ่ายท่านละ 100 บาท)
: [https://forms.gle/QxyXuDEhu65r46hBA]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
เพจ Facebook : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนาศิลปลพบุรี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ดร.นันทวัน สังข...
13/07/2023

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ดร.นันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมประชุมสรุปรายงานการดำเนินโครงการ และปรึกษาหารือจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการฯ ในไตรมาสสุดท้าย งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ดร.สุระชั...
12/07/2023

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และ ดร.นันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวณัฏฐ์ฏาภรณ์ เขียวมณี หัวหน้างานสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมใน "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566" ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e...

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยา...
12/07/2023

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ได้จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.นันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นประธานในการกล่าวพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     งานครูอา...
11/07/2023

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
งานครูอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์ ที่ปรึกษา เรื่อง "บทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ" โดยมี ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมค่าย...
11/07/2023

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมค่ายครูอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวณัฏฐ์ฏาพร เขียวมณี หัวหน้างานสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เข้าร่วมโครงการ
#ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/10BRX-hTmchplt03tX3Z0dnzt4e-z1oWY?usp=sharing

ที่อยู่

121/9 ถนนรามเดโช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Lop Buri
15000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636412150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lop Buri

แสดงผลทั้งหมด
#}