LAND for LIFEs ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก LAND for LIFEs, หน่วยงานราชการ, 65 หมู่ 1 ถนน สุเทพ Tambon Su The, Muang Chiang Mai.

02/04/2024
02/04/2024
20/02/2024
30/01/2024
พัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานข้อมูล องค์ความรู้ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามภูมิสังคม หลักวิชาการ ระเบียบและกฎหมาย ภายใต้กระบวนการมีส...
20/01/2024

พัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานข้อมูล องค์ความรู้ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามภูมิสังคม หลักวิชาการ ระเบียบและกฎหมาย ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน..กระดุมที่งามต้องเหมาะตามเสื้อผู้สวมใส่

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา....🗓🌱สวพส. ร่วมจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและกา...
30/09/2023

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา....🗓
🌱สวพส. ร่วมจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 🫧🌕และเยี่ยมเยือนพื้นที่ ณ บ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีหน่วยงานบูรณาการคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อย่างครบวงจรและยั่งยืน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 🤝เข้าร่วมกว่า 30 แห่ง
🥬🥒🌽เพื่อศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างเป็นระบบครบวงจร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สร้างความเข้าใจ และจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
🌱นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ด้วยองค์ความรู้ ฐานข้อมูล งานวิจัยและพัฒนา จับมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละพื้นที่ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินงานแบบองค์รวม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จนส่งผลให้เกิดโมเดลหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างถูกต้อง ด้วยหลักการพัฒนาแบบโครงการหลวงอย่างครบวงจรและยั่งยืน
#การนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ #ความร่วมมือ #บูรณาการ #สวพส #พื้นที่สูง #ของดีพื้นที่สูง .5 #แก้ไขปัญหามลพิษ #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #บ้านแม่วาก #แม่มะลอ #แม่แจ่ม #เชียงใหม่
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
🔶Website: www.hrdi.or.th
🔶Website อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/
🔶Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI
🔶Facebook: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Royal Park Rajapruek
🔶YouTube: www.youtube.com/user/HRDIPublicOrg
🔶LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

🎋🌾สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมงาน “รวมพลังสังคมไทย แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน” ระหว่างวัน...
05/09/2023

🎋🌾สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมงาน “รวมพลังสังคมไทย แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 5 กันยายน 2566 นายอานนท์ ยอดญาติไทย และนายมนัส กุณนา นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา สำนักพัฒนา ร่วมเสวนา หัวข้อเรื่อง การปลูกป่ารูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน ทำอย่างไรเอกชน จะเข้าร่วมได้โดยไม่ปวดหัว และได้รับผลตอบแทนจริง, ทำอย่างไรจึงจะสร้างป่าเปียกเพื่อเปลี่ยนใบไม้ในป่า จากเชื้อเพลิงให้กลายเป็นฟองน้ำ แล้วยังได้เงินอีกด้วย และงานวิจัยเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซ่า และ ขายคาร์บอนเครดิตโดยสถาบันฯได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงในการสานเสวนาครั้งนี้ด้วย โดยในงานมีการจัดนิทรรศการและการสาธิต การดำเนินงานในสภาพจริง ดังนี้
• ผลการดำเนินงานของ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน/ส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม
• การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 17 จังหวัด (สภาพปัญหาวิธีการแก้ปัญหา และ ตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา)
• โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ เริ่มจากกรอบคิดของ ฅนต้นทาง นำไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้การยอมรับ การบริหารการเผา ในส่วนที่จำเป็น และ มีสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมวลภาวะ
• การนำเอาวัสดุเชื้อเพลิงไฟป่า ที่เป็นต้นเหตุ แห่งการเผา นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ส่งต่อวัตถุดิบเหล่านั้น ให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล, ใช้ผลิตก๊าซมีเทนเหลว, เป็นวัตถุอินทรีย์ (Organic matters),เป็นอาหารสัตว์
• แผนแม่บท การสร้างป่า สร้างความชุ่มชื้น (ป่าเปียกทั้งแบบเร่งด่วน การนำน้ำไปปล่อยบนพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซาก เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น และ แบบประณีต คือการสร้างฝายชะลอน้ำตามร่องเขาและพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความชุ่มชื้นกับผืนป่า) สร้างพื้นที่สีเขียว โดยบูรณาการ การปลูกป่า (พืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน) ให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่ม
🌲🌵และมีการสานเสวนาในแต่ละเรื่องดังนี้☘️🪴
ครั้งที่ 1 : เรื่อง หลักการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน, แม่แจ่มโมเดล,Biomass Co-firing, รับซื้อเชื้อเพลิงไฟป่า เอาไปทำอะไรนอกจากการเผา
ครั้งที่ 2 : เรื่อง ไฟป่า/ไฟไหม้ซ้ำซากแปลงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย, เชียงใหม่โมเดล จุดเริ่มต้นความหวัง, ทำอย่างไรโรงไฟฟ้าชีวมวลจะช่วยแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยชาวบ้านและชุมชนได้ประโยชน์ร่วมกับนายทุน
ครั้งที่ 3 : เรื่อง การปลูกป่ารูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน ทำอย่างไรเอกชนจะเข้าร่วมได้โดยไม่ปวดหัว และได้รับผลตอบแทนจริง, ทำอย่างไรจึงจะสร้างป่าเปียกเพื่อเปลี่ยนใบไม้ในป่า จากเชื้อเพลิงให้กลายเป็นฟองน้ำ แล้วยังได้เงินอีกด้วย
ครั้งที่ 4 : เรื่อง รวมพลังสังคมไทย แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5ภาคประชาชนไม่ได้บ่นอย่างเดียว แต่ร่วมคิดร่วมทำด้วย
**จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และเครือข่ายพันธมิตร ***
👍👍ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🌴🌴 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇👇
https://www.mnre.go.th/th/news/detail/164109
https://mgronline.com/local/detail/9660000079678

1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร
01/09/2023

1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร

28/07/2023

✨เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
🤍💛
ทรงพระเจริญ
***************
💛🤍
บทอาเศียรวาท
ยี่สิบแปด กรกฎา มหาสวัสดิ์
จอมกษัตริย์ นฤบดินทร์ ปิ่นสมัย
พระวชิรเกล้า ของผองไทย
ขอถวาย พระพรชัย องค์ราชา
ทรงเอาใจใส่ ประชาราษฎร์
ทั้งอาชีพ และโอกาสการศึกษา
ทรงเป็นมิ่งขวัญ ไพร่ฟ้า ทั่วพารา
จิตอาสา ที่ได้ พระราชทานไว้
ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด สมเด็จพ่อ
โดยทำต่อ ให้เพิ่มพูน ในรัชสมัย
ทรงครองแผ่นดิน โดยธรรม นำชาติไทย
ให้เกริกไกร อยู่เย็น เป็นสุขคณา
เฉลิมพระเกียรติ เกริกก้อง ผุดผ่องใส
เฉลิมพระทัย ให้ทรงสม ปรารถนา
อัญเชิญพร พระไตรรัตน์ วัฒนา
โปรดรักษา พระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/
ร่วมลงนามถวายพระพร
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29

25/07/2023

กระดุมเม็ดที่ 2 แม่เเจ่มโมเดล

21/07/2023
21/07/2023
24/06/2023

ที่อยู่

65 หมู่ 1 ถนน สุเทพ Tambon Su The
Muang Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ LAND for LIFEsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง LAND for LIFEs:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Muang Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด