Clicky

สปสช.เขต 4 สระบุรี

สปสช.เขต 4 สระบุรี องค์กรของรัฐ ด้วยอุดมการณ์เพื่อให้

เปิดเหมือนปกติ

สปสช. เขต 4 สระบุรี เร่งสร้างความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกองทุนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดนนทบุ...
29/12/2022

สปสช. เขต 4 สระบุรี เร่งสร้างความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกองทุนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขระยะยาว (Long Term Care) พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 44 แห่ง ผู้แทนจากสำนักงานธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และ รพ.สต. ในพื้นที่ จ.นนทบรี จำนวน 85 คน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กปท.) ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – ปัจจุบัน โดยกองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นมีเจตนารมย์ที่สำคัญ คือ การเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำหรับภาพรวมการดำเนิน ปี 2565 อปท. ที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) มีจำนวน 620 แห่ง หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 4,732 องค์กร จำนวน 10,130 โครงการ ด้วยงบประมาณ 503.7 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นประเภทการสนับสนุน 5 ประเภท ได้แก่ 1.สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 2,772 โครงการ งบประมาณ 175 ล้านบาท 2.สนับสนุนองค์กร/กลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 4,538 โครงการ งบประมาณ 161 ล้านบาท 3.สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 964 โครงการ งบประมาณ 26.7 ล้านบาท 4.สนับสนุนเพื่อการบริหารและพัฒนากองทุนฯ 1,192 โครงการ งบประมาณ 52.8 ล้านบาท และ 5.สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 714 โครงการ งบประมาณ 86.4 ล้านบาท

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา กล่าวว่าต่อว่า การชี้แจงวันนี้เป็นการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการและใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้องตามประกาศ ข้อบังคับของ สปสช. และการจัดบริการสาธารณสุขตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ตรงจุด ตลอดจนสามารถกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในการประชุมชี้แจงมีเนื้อหาเชิงปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2566 บรรยายโดย ดร.ประพจน์ บุญมี นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน กปท. Version 2566 บรรยายโดย นายอาทิตย์ วสุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ สปสช. ส่วนกลาง และการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน Long Term Care : LTC บรรยายโดย พ.อ.อ.ชรินทร์ ขวัญเกตุ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 4 สระบุรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานต่อไป

///////29 ธ.ค.2565////งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 4 สระบุรี ข่าว////////

“อนุทิน” ห่วงใยประชาชนเดินทางปีใหม่ หากเจ็บป่วยสิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล
29/12/2022
“อนุทิน” ห่วงใยประชาชนเดินทางปีใหม่ หากเจ็บป่วยสิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล

“อนุทิน” ห่วงใยประชาชนเดินทางปีใหม่ หากเจ็บป่วยสิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

‘อนุทิน’ ลงนามจัดสรร ‘งบบัตรทอง’ แล้วหน่วยบริการได้รับเงินไม่เกิน 6 มกรานี้P&P ผู้อยู่นอกสิทธิ ‘สธ.-สปสช.’ ร่วมดูแล
28/12/2022
‘อนุทิน’ ลงนามจัดสรร ‘งบบัตรทอง’ แล้ว หน่วยบริการได้รับเงินไม่เกิน 6 มกรานี้ P&P ผู้อยู่นอก

‘อนุทิน’ ลงนามจัดสรร ‘งบบัตรทอง’ แล้ว
หน่วยบริการได้รับเงินไม่เกิน 6 มกรานี้
P&P ผู้อยู่นอกสิทธิ ‘สธ.-สปสช.’ ร่วมดูแล

รองปลัด สธ. เผย ‘อนุทิน’ ลงนามประกาศจัดสรรงบบัตรทองแล้ว หน่วยบริการทุกแห่งจะได้รับเงินไม่เกินวันที่ 6 ม.ค. 66 ...

สปสช.เขต 4 สระบุรีอบรมบุคลากร "ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" รองรับภาวะฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่เน้นให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง คน...
27/12/2022

สปสช.เขต 4 สระบุรีอบรมบุคลากร "ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" รองรับภาวะฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่

เน้นให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ทันทีเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียและเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี ยิ้มขาวผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สระบุรี เป็นวิทยากร โดยมี นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.เขต 4 สระบุรี ขอบคุณโรงพยาบาลสระบุรีที่สนับสนุนทีมวิทยากร ให้ความรู้เป็นอย่างดี มีบุคลากรของ สปสช.เขต 4 สระบุรี 30 คน เข้ารับอาการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุนองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้สามารถให้การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในครอบครัวให้รอดพ้นจากอันตราย เป็นการช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีแผนจัดการอบรมประจำปี เน้นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เข้าใจหลักการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน สามารถทำการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และทราบวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (CPR & AED) ได้อย่างถูกต้อง

โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเห็นฐาน จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การประเมินและตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ การฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบกดหน้าอกอย่างเดียว การกดหน้าอกสลับกับการช่วยหายใจ (compression only CPR) และร่วมกับการใช้เครื่อง AED (เป็นลม หมดสติ ช็อค) ส่วนฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประเมินอาการ การห้ามเลือด ดามกระดูก การปิดแผล ชัก จมน้ำ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และฝึกการแก้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Choking) ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก สิ่งแปลกปลอมและสารพิษเข้าสู่ร่างกาย จมน้ำ และฐานที่ 3 การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทั้งนี้หลังการจัดอบรมพบว่าบุคลากร สปสช.เขต 4 สระบุรี มีความรู้การปฐมพยาบาลและกู้ชีพพื้นฐานเพิ่มขึ้น และรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (CPR & AED) ได้อย่างถูกต้อง และทำให้มั่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

///////// 27 ธ.ค.2565//////งานประชาสัมพันธ์ ข่าว

27/12/2022
เตือนอย่าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชทชื่อ  ย้ำ สปสช.ไม่เคยจัดตั้ง ไม่ใช่ไลน์ออฟฟิเชียลของ สปสช.https://www.nhso.go.th/news/3851
27/12/2022

เตือนอย่าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชทชื่อ ย้ำ สปสช.ไม่เคยจัดตั้ง ไม่ใช่ไลน์ออฟฟิเชียลของ สปสช.
https://www.nhso.go.th/news/3851

ภาคีองค์กรให้ถ้อยแถลง-พันธะสัญญาสู่รูปธรรมเคลื่อน ‘3 มติสมัชชาสุขภาพฯ’ขจัดยากจน-หลักประกันรายได้-เล่นกีฬา
27/12/2022
ภาคีองค์กรให้ถ้อยแถลง-พันธะสัญญา สู่รูปธรรมเคลื่อน ‘3 มติสมัชชาสุขภาพฯ’ ขจัดยากจน-หลักปร

ภาคีองค์กรให้ถ้อยแถลง-พันธะสัญญา
สู่รูปธรรมเคลื่อน ‘3 มติสมัชชาสุขภาพฯ’
ขจัดยากจน-หลักประกันรายได้-เล่นกีฬา

ภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรับรอง 3 มติสมัชชาฯ ครั้งที่ 15 พร้อมประกาศถ้อยแถลงร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ...

🎄(n)(e)(w)(s)🎄🏢 สธ.สปสช.ประกาศปี 2566 เป็นปี “สูงวัยไทย" จัดบริการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ 🎁👏รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต...
27/12/2022

🎄(n)(e)(w)(s)🎄

🏢 สธ.สปสช.ประกาศปี 2566 เป็นปี “สูงวัยไทย" จัดบริการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ 🎁👏

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารแถลงประกาศปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จัดบริการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ทั้งคัดกรองสุขภาพ มอบวัสดุอุปกรณ์จำเป็น คือ แว่นสายตา 5 แสนชิ้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 5 ล้านชิ้น ฟันเทียมและรากฟันเทียม 36,000 ราย

(26 ธันวาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

👨‍💼 นายอนุทินกล่าวว่า ปี 2566 🌈ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศจึงประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่ง “สุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง พร้อมมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ เป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี 2566 ประกอบด้วย การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ การมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตาจำนวน 5 แสนชิ้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 5 ล้านชิ้น ฟันเทียมและรากฟันเทียม จำนวน 36,000 ราย โดยมีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งมอบของขวัญดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ

👨‍⚕️นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกันในการ
ส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ด้วย Blue Book Application ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างน้อย 10 ล้านคน และส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับที่มีคลินิกผู้สูงอายุรองรับการให้บริการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินความจำเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

👨‍⚕️นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า สปสช.เตรียมความพร้อมสิทธิประโยชน์มอบให้ผู้สูงอายุในปี 2566 ประกอบด้วย แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย ฟันเทียมและรากฟันเทียม โดยสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนต่างๆ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลสุขภาพยังมีสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลคู่สัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกแห่ง อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักทุก 10 ปี การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน การคัดกรองโรคซึมเศร้าเป็นต้น รวมถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ยังมีสิทธิได้รับการดูแลในชุมชนจากกองทุนระบบการดูแลระยะยาว สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุซึ่งดำเนินการในทุกพื้นที่ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ในปี 2565 กรมอนามัยพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ จำนวน 7,124 ตำบล หรือร้อยละ 98.19 ซึ่งจากข้อมูลระบบ Long Term Care 3C วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan จำนวน 387,122 คน นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานฟันเทียมและรากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันได้รับบริการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องฝังรากฟันเทียม เพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากได้รับบริการอย่างทั่วถึง.

***** 26 ธันวาคม 2565*****

สปสช.เพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล ดูแล 42 กลุ่มโรคผ่านแอปสุขภาพ นำร่องพื้นที่ กทม. เริ่ม 26 ธ.ค.นี้https://www.nhso.go.th/n...
26/12/2022

สปสช.เพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล ดูแล 42 กลุ่มโรคผ่านแอปสุขภาพ นำร่องพื้นที่ กทม. เริ่ม 26 ธ.ค.นี้
https://www.nhso.go.th/news/3853

อคม.เขต 4 สระบุรีเห็นชอบลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาลดข้อร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู...
22/12/2022

อคม.เขต 4 สระบุรีเห็นชอบลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหา
ลดข้อร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิบัตรทอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 4 สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ประธาน อคม. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี และอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบผสมผสาน

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหากรณีหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขตามที่กำหนด ในพื้นที่เขต 4 (ตามมาตรา 57,59) จากข้อมูลรายงานพบว่า ปี 2565 ประชาชนร้องเรียนประเด็นไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร มากที่สุดจำนวน 479 เรื่อง รองลงมาเป็นไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 130 เรื่องและถูกเรียกเก็บเงินจากการรับบริการ 108 เรื่อง ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบริการสาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัยล่าช้า ไม่มั่นใจการรักษา เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา/ติดเชื้อระหว่างการรับบริการ และการคลอดและทารกแรกเกิด

ส่วนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย extra billing ในพื้นที่เขต 4 (ตามมาตรา 59) จากข้อมูลรายงาน 5 ปี (2565-2565) พบว่ามีจำนวน 429 เรื่อง ปี 2564 มีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด จำนวน 112 เรื่อง ขณะที่ปี 2565 มีจำนวน 108 เรื่อง จำแนกตามประเภทบริการสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรณีรักษาโรคทั่วไป กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน 8 จังหวัดเขตพื้นที่เขต 4 พบว่า 3 จังหวัดมีเรื่องร้องเรียนสูงที่สุด ได้แก่จังหวัดนนทบุรี 207 เรื่อง รองลงมาเป็นปทุมธานี 185 เรื่อง และสระบุรี 10 เรื่อง ส่วนรายการที่ถูกเรียกเก็บเงินมากที่สุดได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล/ค่ายาในบัญชียาหลักฯ/ค่าทำแผล 308 เรื่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดข้อร้องเรียนดังกล่าว อนุกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้มีการกำหนดการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นวาระประจำ เห็นชอบลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการเร่งด่วน กรณีมีข้อร้องเรียนที่เกิดผลกระทบมากกับผู้รับบริการ เพื่อรับทราบข้อมูล เฝ้าระวังและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และเห็นชอบให้มีการประชุม อคม. สัญจรในพื้นที่ 8 จังหวัด

พร้อมทั้งรับทราบ แนวทางการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข ประเด็นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใน เขต 4 สระบุรี และการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทาง Traffy Fondue ใน เขต 4 สระบุรี ซึ่งมีประชาชนใน 4 จังหวัดที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Traffy Fondue ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี และสระบุรี

ทั้งนี้ยังได้มีมติเห็นชอบ กรณีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา 50(5) ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอย้ายสถานที่ทำการ จากที่เดิมตั้งอยู่ สโมสรชุมชนธราดลบุรี หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็น เป็นศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบัวบึง หมู่ที่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใกล้ รพ.สต.ลำผักกูด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพันธ์รวี ยอดมา หัวหน้าหน่วยฯ โทร. 0845365050

////////22 ธ.ค.65////งานประชาสัมพันธ์ ข่าว///////

สาธิตการใช้โปรแกรม DIY เครื่องพิสูจน์ตัวตน
22/12/2022
DIY เครื่องพิสูจน์ตัวตน งบไม่เกิน 2 พัน !! พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม

สาธิตการใช้โปรแกรม DIY เครื่องพิสูจน์ตัวตน

ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่มี smartphone สามารถยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. หรือ ไล.....

(n)(e)(w)(s)📸🏢 สปสช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต”เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2566”ที่กระทรวงสาธารณสุข...
21/12/2022

(n)(e)(w)(s)📸

🏢 สปสช.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต”
เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2566”

ที่กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 👨‍⚕️นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำเจ้าหน้าที่ สปสช. เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต” เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2566” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี ซึ่ง นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดมารวมพลังเพื่อแสดงจุดยืน “ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมพัฒนาหน่วยงานให้มุ่งสู่องค์กรปลอดทุจริต ในคราวเดียวกันนี้ยังได้ประกาศนโยบาย “ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ” ภายในปี 2570

ในครั้งนี้ นพ.จเด็จ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก ดร.สาธิต ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยผลคะแนน 89.14 อยู่ในระดับ A. 👏👏

📍🎄21 ธันวาคม 2565📍📍

รีวิวการรับยาฟรีจาก 16 โรคทั่วไปหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย(Common Illness) ด้วยสิทธิ์บัตรทองhttps://www.facebook.com/phot...
21/12/2022

รีวิวการรับยาฟรีจาก 16 โรคทั่วไปหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย(Common Illness) ด้วยสิทธิ์บัตรทอง
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162346854334447&set=a.186404329446

มา​ใช้​สิทธิ์​หน่อย เบิก​ยา​ฟรี บัตรทอง สปสช.

รีวิวการรับยาฟรีจาก 16 โรคทั่วไปหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย(Common Illness) ด้วยสิทธิ์บัตรทอง (ประกันสังคม​ไม่ได้เด้อ)​

จากข่าวที่ทราบมาวันนี้ผมไปร้านBoots ที่เมกะบางนา
อย่างแรกก็ต้องสังเกตสติ๊กเกอร์ของโครงการก่อน (ดูรูปด้านล่าง มีตรา สปสช.)​ ไม่งั้นเดี๋ยวหน้าแตกว่าร้านนี้เข้าร่วมไหม มี​ร้าน​ยา​นั้น​อื่น​ๆ​ด้วย สังเกต​สติ๊กเกอร์​เอานะ
พอเห็นสติ๊กเกอร์ก็โล่งใจ เข้าไปสอบถามจนท.เภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับยา

จนท.ก็จะขอ บัตรประชาชน ไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อน
หลังจากนั้นก็จะขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดตามผล
ถาม​นน​. ส่วน​สูง
ซักประวัติการแพ้ยา และอาการที่ต้องการรับยา

*เราจะสามารถขอรับยาได้ทีละ 1 อาการ
ถ้าเป็นผื่่นคัน กับ ภูมิแพ้ อันนี้ขอร่วมกันไม่ได้ ถือว่าเป็นคนละอาการ

*การขอรับยาแต่ละครั้งจะใช้เวลา 72 ชม. เมื่อครบเวลาจะมี จนท. โทรมาติดตามผลและปิดเคส
(จะหายหรือไม่หายก็ต้องปิดเคส เพื่อให้เราสามารถไปขอรับยาเพิ่มได้ใหม่สำหรับอาการเดิมหรืออาการใหม่ก็ได้)

หากมีอาการอื่นๆก็น่าจะสามารถใช้สิทธิ์กับสถานพยาบาลที่ลงสิทธิ์ไว้ได้

หลังจากทราบข้อมูลแล้ว จนท.ก็จะไปจัดยาให้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รวมซักประวัติทุกอย่างจนได้ยา

ไม่ต้องเซ็นอะไร กลับบ้านได้เลย ถือ​ว่า​สะดวก​สบาย​มาก​ครับ​

ที่สาขานี้จนท.ให้บริการดีครับ เป็นมิตรแล้วก็ตอบคำถามเราอย่างดี จนท.แจ้งว่ามีคนมาขอเบิกยาเรื่อยๆ
จบการรีวิว

#บัตรทอง #สปสช #รับยาฟรี16โรคทั่วไป

อปสข.เขต 4 สระบุรีลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการงบกองทุนบัตรทองพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายบร...
21/12/2022

อปสข.เขต 4 สระบุรีลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการงบกองทุนบัตรทอง
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.) เขต 4 สระบุรี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

โดยมี นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ และ นายบำรุง วงษ์นิ่ม สสอ.เมืองลพบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การเงินการคลัง และการรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ของ โรงพยาบาลบ้านหมี่

บ่ายวันเดียวกัน ลงพื้นที่เยี่ยม โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี นายแพทย์ธานินทร์ โตจีน รองผอ.ฝ่ายการแพทย์รพ.อินทร์บุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การเงินการคลัง และการรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ของ โรงพยาบาลอินทร์บุรี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์การเงินการคลัง ปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะต่อการรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๖

"เทศบาลตำบลอรัญญิก" - การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน แบบครบวงจร (ประชาชนตำบลสามไถ) ด้วยงบ กองทุน กปท...ในคลิปนี้ จะพาทุกค...
21/12/2022
"เทศบาลตำบลอรัญญิก" - การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน แบบครบวงจร (ประชาชนตำบลสามไถ) ด้วยงบ กอ

"เทศบาลตำบลอรัญญิก" - การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน แบบครบวงจร (ประชาชนตำบลสามไถ) ด้วยงบ กองทุน กปท.
.
.
ในคลิปนี้ จะพาทุกคนไปดูงานต้นแบบของ "เทศบาลตำบลอรัญญิก" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุน กปท.) ในโครงการคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนลงพุง ดำเนินกิจกรรมโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และทีม อสม. มีกิจกรรมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้ ความเข้าใจต่อโรคที่เกิดขึ้น มีการติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคลดลงตามลำดับ โดยมี สปสช. เขต 4 สระบุรี สนับสนุนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่

ขอบคุณต้นเรื่อง :
- คุณไพโรจน์ พจน์ด้วง นายเทศมนตรีตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- พันจ่าเอก พูนศักดิ์ จิตสกุลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการ ผอ.รพ.สต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- คุณวรัญญา จันทร์คราม ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- สปสช. เขต 4 สระบุรี
.
.
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้...
.
.
Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.
https://fb.watch/hunGuSCJmf/

Youtube กองทุน กปท. สปสช.
https://youtu.be/c5S-2Il3tmQ
.
.
ผลิตโดย กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช.

"เทศบาลตำบลอรัญญิก" - การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน แบบครบวงจร (ประชาชนตำบลสามไท) ด้วยงบ กองทุน กปท...ในคลิปนี.....

บอร์ด สปสช. ถกเดือด 2 ชั่วโมง หา ‘ข้อสรุป’ โอนงบบัตรทองให้ รพ. ‘อนุทิน’ ลั่น อย่ามากล่าวหาว่าผมทำร้าย ปชช. บอร์ดประชาชนช...
20/12/2022
บอร์ด สปสช. ถกเดือด 2 ชั่วโมง หา ‘ข้อสรุป’ โอนงบบัตรทองให้ รพ. ‘อนุทิน’ ลั่น อย่ามากล่าวหาว่

บอร์ด สปสช. ถกเดือด 2 ชั่วโมง หา ‘ข้อสรุป’ โอนงบบัตรทองให้ รพ. ‘อนุทิน’ ลั่น อย่ามากล่าวหาว่าผมทำร้าย ปชช. บอร์ดประชาชนชี้ ทำลายหลักการถอยหลังเข้าคลอง

อ่านรายละเอียดที่

บอร์ด สปสช. ถกเดือด 2 ชั่วโมง หา ‘ข้อสรุป’ โอนงบบัตรทองให้ รพ. ‘อนุทิน’ ลั่น อย่ามากล่าวหาว่าผมทำร้าย ปชช.

รพ.รามาฯ ผุด ‘อาคารฯ นวัตกรรมโยธี’ดูแลผู้ป่วยนอกวันละ 5,000-6,000 คนครม.อนุมัติงบให้ 1.1 หมื่นล้านยังขาดอีก 9,000 ล้าน -...
19/12/2022
รพ.รามาฯ ผุด ‘อาคารฯ นวัตกรรมโยธี’ ดูแลผู้ป่วยนอกวันละ 5,000-6,000 คน ครม.อนุมัติงบให้ 1.1 หมื่นล้าน

รพ.รามาฯ ผุด ‘อาคารฯ นวัตกรรมโยธี’
ดูแลผู้ป่วยนอกวันละ 5,000-6,000 คน
ครม.อนุมัติงบให้ 1.1 หมื่นล้าน
ยังขาดอีก 9,000 ล้าน - จ่อระดมทุนเพิ่ม

โรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพิ่มพื้นที่ในการให้บริกา...

นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.เขต 4 สระบุรี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สปสช. เข้าร่วมประชุมกับสมาคมปลูกถ่า...
19/12/2022

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.เขต 4 สระบุรี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สปสช. เข้าร่วมประชุมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ National Strategic Action Plans for Increasing the Number of Organ Transplants in Thailand ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.2565 ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ย์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเสนอแนะและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่เป็นจำนวนมาก

สมัชชาสุขภาพฯ เคาะกรอบนโยบายสร้าง ‘หลักประกันรายได้’ ให้คนไทยวาง 5 เสาหลักเพิ่มคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย
18/12/2022
สมัชชาสุขภาพฯ เคาะกรอบนโยบาย สร้าง ‘หลักประกันรายได้’ ให้คนไทย วาง 5 เสาหลักเพิ่มคุณภาพช

สมัชชาสุขภาพฯ เคาะกรอบนโยบาย
สร้าง ‘หลักประกันรายได้’ ให้คนไทย
วาง 5 เสาหลักเพิ่มคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เคาะฉันทมติ! เห็นพ้องวาง 5 เสาหลักเป็น “กรอบทิศทางนโยบาย” สู่การสร้าง “หลัก.....

สปสช.เขต 4 สระบุรีประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานประกัน สสจ.8 จว.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนบัตรทองในพื้นที่14 ธันวาค...
14/12/2022

สปสช.เขต 4 สระบุรีประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานประกัน สสจ.8 จว.
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนบัตรทองในพื้นที่

14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 4 สระบุรี จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. 8 จังหวัด โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๔ สระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ โดยเน้นสื่อสาร คืนข้อมูลรับฟังข้อเสนอแนะ สร้างความเข้าใจ ซึ่งมีเรื่องสื่อสารที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ผลการดาเนินงานงบค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด (อบจ.) ข้อมูลประชากรสิทธิ์ Non UC (ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง) รวมถึงประเด็นที่ต้องระวังเกี่ยวกับการขอรับค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณสุข และการพิสูจน์ตัวตนที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2566 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. ท่านใหม่ด้วย

ทั้งนี้การจัดประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. นั้น เป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่เขต 4 สระบุรี ซึ่ง สปสช.เขต 4 สระบุรี มีแผนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครบทั้ง 8 จังหวัด

ข่าว/งานประชาสัมพันธ์
ภาพ/เทอดศักดิ์ บุญอินทร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  เปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบหลักป...
14/12/2022

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพคนไทย (สิทธิบัตรทอง)
เปิดรับข้อเสนอเพื่อสรุปรวบรวมเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อน ถึงเดือน มิ.ย.66
เพียงสแกน qr code หรือลิงค์ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1GWG0eLzLiG1JDWICm_zrppFqgXqVP0TtJaDjxeCTXkg/viewform?edit_requested=true

14/12/2022
แนะนำหน่วยบริการ ทำ “Authentication”

(film projector) เชิญรับชม Facebook Live ขณะนี้ (!)(!)

แนะนำหน่วยบริการ DIY เครื่อง “Authentication”
ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง
บริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คืออะไร
วิธีการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต้องทำอย่างไร

 พร้อมแนะนำวิธี DIY จัดทำเครื่อง Authentication
ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

https://fb.watch/hp8arqiYgm/

คณะทำงานงบค่าเสื่อมฯ สปสช.เขต 4 พิจารณาแผนหน่วยบริการรัฐนอกสังกัดและเอกชน 80 แห่ง13 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 4 สร...
13/12/2022

คณะทำงานงบค่าเสื่อมฯ สปสช.เขต 4 พิจารณาแผนหน่วยบริการรัฐนอกสังกัดและเอกชน 80 แห่ง

13 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 4 สระบุรี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยบริการรัฐนอกสังกัดและเอกชน
นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า หลังจากที่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ได้อนุมัติหลักการเพื่อให้คณะทำงานฯงบค่าเสื่อม ได้พิจารณาแผนฯ นั้น วันนี้จึงจัดประชุมเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาแผนงบค่าเสื่อมประจำปี 2566 ซึ่งครั้งนี้เป็นการอนุมัติแผนสำหรับหน่วยบริการรัฐนอกสังกัดและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดจำนวน 80 แห่ง
สำหรับการจัดสรรงบค่าเสื่อมฯ นั้นเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วย และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งหน่วยบริการจะต้องจัดทำแผนการจัดหา เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

ข่าว/งานประชาสัมพันธ์
ภาพ/วีรดา ทุตาสิทธิ์

วันพุธที่ (one)(four) ธ.ค. (six)(five) เวลา (one)(three). (zero)(zero)น.(film projector)เชิญรับชมการแถลงข่าวผ่าน Faceboo...
13/12/2022

วันพุธที่ (one)(four) ธ.ค. (six)(five) เวลา (one)(three). (zero)(zero)น.
(film projector)เชิญรับชมการแถลงข่าวผ่าน Facebook Live (red circle)

แนะนำหน่วยบริการ DIY เครื่อง (")Authentication(")
ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

บริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คืออะไร
วิธีการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต้องทำอย่างไร
 พร้อมแนะนำวิธี (D)(I)(Y)จัดทำเครื่อง Authentication
ด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

พูดคุยและสาธิตโดยวิทยากร สปสช.
- คุณอัครรัฐ หย่างไพบูลย์ ผู้จัดการกองฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการเบิกจ่ายกองทุน
- คุณกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ

วันพุธที่ (one)(four) ธันวาคม (two)(five)(six)(five) เวลา 13:00-14:00 น.
รับชมผ่าน Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(right) https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

5 องค์กรสาธารณสุขไทย จับมือ WHOร่วมบริหารจัดการ-สำรองยา ‘ต้านพิษ’ ให้ ปท.เพื่อนบ้านใน ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’
09/12/2022
5 องค์กรสาธารณสุขไทย จับมือ WHO ร่วมบริหารจัดการ-สำรองยา ‘ต้านพิษ’ ให้ ปท.เพื่อนบ้านใน ‘เอเช

5 องค์กรสาธารณสุขไทย จับมือ WHO
ร่วมบริหารจัดการ-สำรองยา ‘ต้านพิษ’
ให้ ปท.เพื่อนบ้านใน ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’

“สปสช.- อย.- อภ.- สถานเสาวภา-ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี” ร่วมมือองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอ.....

สมาชิก WHO ชื่นชมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสมาชิกคณะกรรมการ WHO นำโดย T...
09/12/2022

สมาชิก WHO ชื่นชมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิ
ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สมาชิกคณะกรรมการ WHO นำโดย T. Sundararaman (ซันดารารามัน), MD. สมาชิกของ WHO Regional Committee for South-East Asia : WHO SEARO และ Global Coordinator, People's Health Movement11 ประเทศกว่า 40 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคมในระบบสุขภาพปฐมภูมิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ รพ.สต.บ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รพ.สต.บ้านใหม่ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อ 7 ธ.ค.2565

จิลเลียน ลี (ฟิลิปปินส์) Jillian Lee (Philippines) อดีตแพทย์ของรัฐบาล (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด) ปัจจุบันเป็นแพทย์อาสาสมัครขององค์กรสาธารณประโยชน์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า การจัดตั้ง Community-Based Replication Unit เป็นกลไกการตอบรับและประเมินผลที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยและชุมชน การมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระที่มีบุคลากร

ที่ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการได้รับการฝึกอบรมในการเจรจากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ ส่งเสริมให้ประชาชนยกระดับความร่วมมือ ลดความกังวลเกี่ยวกับบริการสุขภาพในชุมชน เป็นกลไกโดยตรงในการแก้ไขข้อร้องเรียนและช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

ซึ่งต่างจากประเทศฟิลิปปินส์ของเรามีประชาชนเช่าเหมาจ่าย (ซื้อประกันสุขภาพ) แต่การร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเพียงการร้องเรียนในกล่องจดหมาย อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียเท่านั้น และผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการร้องเรียนของพวกเขาหรือความคืบหน้าใดๆ มองว่ากลไกของประเทศไทยนี้ จะสามารถเสนอให้กับรัฐบาล/ท้องถิ่น/ชุมชน/สถานพยาบาล สนับสนุนให้เกิดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ แบบประเทศไทย และเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในชุมชนที่ดี ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเรา จิลเลียน ลีกล่าว.

ที่มา : สัมภาษณ์ โดย วาณี จาตะวงษ์ นวก.หลักประกันสุขภาพ กลุ่มงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ สปสช.เขต 4 สระบุรี
เรียบเรียง/กราฟฟิก โดย สุนันท์ ภูธร นวก.หลักประกันสุขภาพ กลุ่มงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ สปสช.เขต 4 สระบุรี (งานสื่อสารองค์กร)

ที่อยู่

Phichai Narong Songkhram 1
Mueang Saraburi District
18000

เบอร์โทรศัพท์

+6636213289

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สปสช.เขต 4 สระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mueang Saraburi District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตามตามตาม 555 ขำสัสทำงานกันปะเนี่ยย
มีการเรียกเก็บค่าตรวจRC PCRด้วยหรือค่ะสิทธิบัตรทองค่ะบอกใครมีประกันต้อง้ก็บค่าตรวจ2300บาทค่ะรพ.วิการแดงบอกนโบายของร.พ.เริ่ม31ม.ค.
#งานดีๆๆ​ รับชมกันยาวๆไป
อยากทราบข้อมูลปัจจุบัน ว่าผู้เสียชีวิตสืบเนื่องมาจากการฉีดวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขตที่ 4 สระบุรีรวมมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดกี่ราย มีจัง
หวัดอะไรบ้าง ส่วนที่จังหวัดอ่างทองมีกี่ราย ครับ
สปสช.ย้ำคนไทยกลุ่มเสี่ยงคัดกรองโควิดไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังพบต่างชาติติดเชื้อเข้า ปท.ไม่กักตัว https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90396-nhso-10.html
HBD
ประชมการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ช่วยตรวจสอบด้วยค่าว่าผิดไหมทนไม่ได้ค่านี้นมรัฐนะค่ะ
ทำอย่างไรให้พ้นวิกฤตระดับ 7
สอบถามครับ
จะย้ายสิทธิบัตรทอง จากจังหวัดกำแพงเพชร มา จังหวัดลพบุรี ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คือมาประกอบอาชีพค้าขาย พักอยู่บ้านญาติ ที่ลพบุรีครับ
เงินงเราะห์บุตรเดือนแรกย้อนหลังได้พร้อมกันไหม
การทำแผนยุทธ์ศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบางรักน้อยโดยมีอาจารย์วิเชษฐ์หัวหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงรากน้อยจังหวัดอยุธยามาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะ
x

Mueang Saraburi District บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ตรอ.สระบุรีเซ็นเตอร์ ชาบูแมน saraburi หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 กรมนัก KP Electric Supply Oak&Leo.NET ช่างต้อย ระบบไฟฟ้ารถยนต์ อบต.หนองย่างเสือ ทิวาพร บุญอนันต์ สนามกีฬายิงปืนค่ายอดิศร เพจ' สมาคมคนน่ารัก สระบุรี สุขภาพดีที่นี่มีคำตอบ จำหน่ายพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์กา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital สภ.เมืองสระบุรี