สำนักงาน คปภ. ภาค 7 -นครปฐม

สำนักงาน คปภ. ภาค 7 -นครปฐม ให้บริการประชาชนด้านการประกันภัย
(1)

07/07/2022

เรียน เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องผ่านกองทุนประกันวินาศภัยทุกท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องคำทวงหนี้ของท่านได้ที่...
https://rps-sev.gif.or.th/Login
หรือ สแกน QR CODE ตามรูปคำแนะนำด้านล่าง

#กองทุนประกันวินาศภัย #ตรวจสอบสถานะคำทวงหนี้

26/05/2022
02/05/2022
ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ผ่านระบบออนไลน์ หากไม่สะดวกสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงา...
26/04/2022

ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ผ่านระบบออนไลน์ หากไม่สะดวกสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้เข้าข่ายการติดเชื้อขอให้ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของสาธารณสุขในพื้นที่ หากติดเชื้อขอให้กักตัวให้ครบกำหนดตามระยะเวลาของสาธารณสุขกำหนด

03/03/2022

คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวัน
• ระบุหลักการถ้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel โรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยในให้จ่ายทุกกรณี
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหาทางออกร่วมกันกรณีโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย และกรณีที่บริษัทประกันภัย
บางบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าเคลม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

จากผลการประชุมหารือทำให้ได้ข้อยุติในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันสุขภาพ COVID-19 กรณีมีการ admit เป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม ตามที่มีการเผยแพร่ผลการประชุมไปแล้ว โดยขณะนี้สำนักงาน คปภ. ได้นำหลักการดังกล่าวไปออกแนวปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย และได้มีหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ถือปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ทั้งนี้แนวปฏิบัติฯมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
1. ให้ใช้กับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลใช้บังคับ
2. กำหนดคำจำกัดความของ “กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19” ให้หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย หรือบันทึกสลักหลัง ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม และ“สถานพยาบาล” ให้หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation
โดยแนวปฏิบัตินี้กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามกรณี ดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลที่กำหนดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือแนวทางปฏิบัติอื่นเกี่ยวกับการรักษาหรือการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
2. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาการหรือภาวะการป่วยไม่เป็นไปตาม ข้อ1. แต่แพทย์ผู้ทำการรักษามีดุลพินิจว่า
มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลและได้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า “การกำหนดแนวปฏิบัติข้างต้นจะช่วยลดความสับสนและวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้ช่วยลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิดแล้วเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนาม แต่ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันได้ ส่วนประเด็นเรื่องแนวปฏิบัติใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งกำหนดให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาแพร่เชื้อมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยแยกจากคนอื่นในสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย (Home Isolation (HI) , CI และ Hotel Isolation เป็นสถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลด้วยนั้น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการประชุมร่วมกันว่าให้อนุโลมจ่ายในกรณีจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการนัดประชุมหารือในรายละเอียดกับภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อได้ผลสรุปจะเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยถือปฏิบัติต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

04/02/2022
14/01/2022

“การทำประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบคือการที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยมอบความไว้วางใจให้บริษัทประกันภัยที่อาสามาช่วยบริหารความเสี่ยงให้ ฉะนั้นการไปบอกเลิกกรมธรรม์ฯในช่วงสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ ทั้งๆที่เคยสัญญาว่าจะคุ้มครองจนสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง โดยโยนความเสี่ยงที่มากขึ้นกลับคืนไปให้ประชาชน ถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้บริษัทประกันภัย จึงเป็นการเอาเปรียบประชาชนอย่างยิ่ง”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

07/12/2021

คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง" กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่บุรีรัมย์

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏเป็นข่าวที่ประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคําพิพากษาถึงที่สุด ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ 1606/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี มีหนังสือแจ้งบริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่บริษัทดังกล่าวโต้แย้งในข้อเท็จจริง จนต่อมามารดาของผู้เสียชีวิตได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวน ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่บริษัทยังยืนยันปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ทราบว่าศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ได้นำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเสนอแนวทางการกำหนดเกณฑ์ความผิดต่อเนื่องที่มีโทษปรับรายวัน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงเหตุผล ตลอดจนให้นำส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันถือเป็นการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีความผิด พบว่าถ้อยคำโต้แย้งของบริษัทฯ ที่ปรากฏในชั้นการร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนกับชั้นการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสำนักงานฯ มีข้อความขัดแย้งกันหลายประการ การที่บริษัทยังคงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยมิได้เป็นฝ่ายประมาท โดยไม่มีหลักฐานการโต้แย้งที่ชัดเจนและไม่มีน้ำหนักเพียงพอ จึงไม่สามารถรับฟังได้ ประกอบกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก เมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ตายมีส่วนประมาทแต่อย่างใด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับประกันภัยค้ำจุน จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการรักษาเสถียรภาพธุรกิจประกันของไทยให้มีความมั่นคง ซึ่งต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเรื่องร้องเรียนนี้มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ ไม่อาจชี้ชัดหรือพิสูจน์ให้ชัดแจ้งได้ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สูญเสีย ไม่ได้รับการเยียวยาจากความขัดแย้งที่บริษัทฯ หยิบยกขึ้นมา ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีคำตัดสินบนข้อเท็จจริงอันเป็นที่สุดแล้ว เช่นนี้ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การกระทำของบริษัทฯ จึงเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อันเป็นความผิดฐานประวิงการจ่าย ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 36 อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการเปรียบเทียบฯ จึงมีมติให้เปรียบเทียบปรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,858,400 บาท และปรับรายวัน วันละ 20,200 บาท จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

“ความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมเป็นโทษปรับทางอาญา ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยรับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานฯ จะดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ website : www.oic.or.th” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

03/12/2021
01/12/2021
05/11/2021
25/06/2021
09/06/2021

มาตรการเยียวยา คนกลางประกันภัย

11/05/2021
📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่...
10/05/2021

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการรับเชื้อดังกล่าว

📣📣สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)📣📣
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการรับสมัครอบรมต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ออกไปก่อน ❎❎จากเดิมกำหนดรับสมัคร วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 ❎❎ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการของจังหวัด ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดในการรับสมัครอบรม และจัดอบรมอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคดีขึ้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

**กรณีการยื่นเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งตัวแทน/และนายหน้าประกันภัย การยื่นคำร้องเรียนข้อพิพาทด้านการประกันภัย สามารถทำตามคำแนะนำตามภาพ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม เพิ่มเติม

**ติดต่อได้ที่ ☎️ 034-272760-2 📞สายด่วน คปภ. 1186
📧 [email protected]
หรือ page ของสำนักงาน

คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ
#คปภ.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

08/05/2021

HOW TO
เรื่องที่ต้องติดต่อ สำนักงาน คปภ.
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVD-19)

(one)สงสัยอยากรู้ ข้อมูลด้านประกันภัย
👉Add Line : หรือกดที่ลิ้งค์ https://lin.ee/6oJAFrS
หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ 👇
🌐 https://guruprakanphai.oic.or.th/

(two)รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม อยากร้องเรียน ปัญหา‼️ด้านประกันภัย
🔹กระดานรับเรื่องร้องเรียน
👉http://oiceservice.oic.or.th/oicrequest/index.php
🔹จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
👉e-mail : [email protected]
🔹สายด่วน คปภ. 1186

(three)ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ,ขอผ่อนชำระหนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย(คปภ.)
🔹การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
👉https://www.oic.or.th/th/consumer/damages
🔹การขอผ่อนชำระหนี้
👉https://www.oic.or.th/th/consumer/payment_dm

(four)เป็นนายหน้าไม่มีต้นสังกัดต้องการขอรับขอต่อใบอนุญาต📋
🔹การยื่นแบบออนไลน์ได้ที่
👉https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index

(five)ต้องการส่งหนังสือและเอกสารมาที่สำนักงาน คปภ. (สำนักงานใหญ่)🏢
🔰ขอให้ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 📧 E-Mail : [email protected]
📍หากไม่สะดวกในการส่งเอกสารผ่า ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางไปรษณีย์
สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📌Office of Insurance Commission
https://goo.gl/maps/nyqzonxJe7VTYnku8
https://goo.gl/maps/nyqzonxJe7VTYnku8
➡️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารบรรณกลาง โทร. 02-515-3999 ต่อ 1009 หรือ 1010

#คปภ.
#คุ้มครองผู้ทำประกันภัย
#ประกันภัยคุ้มครองคุณ

31/03/2021
04/01/2021

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ช่วยลด Covid-19

1.หมั่นล้างมือให้สะอาดเสมอ
2.ปิดปากปิดจมูก เวลาไอจาม
3.สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องออกจากบ้าน
4.เว้นระยะห่าง และเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด
5.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
6.ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ

"แล้วอย่าลืมทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองตนเองกันด้วยนะครับ"
คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ

24/12/2020
21/12/2020

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634272760

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน คปภ. ภาค 7 -นครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน คปภ. ภาค 7 -นครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ค่าเสียหายเบื้องต้นคือค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยจะได้รับ บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในกรณีที่ มีเหตุจะต้องพิสูจน์ความรับผิดของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย
#}