Clicky

Mahidol University Archives and Museums

Mahidol University Archives and Museums หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล จากประวัติอันยาวนานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ที่พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณเขตวังหลัง เมื่อปี พ.ศ.2429 ก่อกำเนิดเป็นโรงศิริราชพยาบาล (พ.ศ.2431) พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. 2436) โรงเรียนราชแพทยาลัย (พ.ศ.2443) จนยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2485) กระทั่ง ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” เป็นชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

เกียรติประวัติอันเป็นความทรงจำที่เปี่ยมคุณค่าเช่นนี้ ถือเป็นเกียรติภูมิ ที่สมควรแก่การสั่งสม รวบรวม จัดเก็บ และจัดแสดง หลักฐานอันเป็นวัตถุสิ่งของ เครี่องใช้จากการปฏิบัติงาน เอกสารและบันทึกในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการศึกษาหลากหลายสาขาของประเทศ ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง สืบทอด และศึกษาเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสรรค์จิตวิญญาณและสะท้อนตัวตนทางอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติและเป็นปัญญาของแผ่นดิน

เปิดเหมือนปกติ

5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากร...
05/05/2022

5 พฤษภาคม
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคลวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์...
04/05/2022

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถชมนิทรรศการออนไลน์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/th/royalcoronation2019/

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก แล...
29/04/2022

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล แก่กองพัฒนาคุณภาพ สำหรับบันทึกคลิปวิดีโอประกอบการรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

29 เมษายน 2565วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารขอพระอง...
29/04/2022

29 เมษายน 2565
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

_________

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://wellwishes.royaloffice.th/

134 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
26/04/2022

134 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

๑๓๔ ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการแด่อาณาประชาราษฎร์ หนึ่งในนั้นคือพระราชดำริที่จะบำบัดทุกข์ของชนทั้งปวง นั่นคือ “พยาธิ” (อ่านว่า พะ-ยา-ทิ) หรือความเจ็บไข้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาธิบาล (โรงพยาบาล) ให้มีหมอผู้ชำนาญในการรักษาโรค และผู้พยาบาลรักษาความเจ็บป่วยในราชอาณาจักร และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคอมมิตตีผู้จัดการโรงพยาบาล ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ๙ ท่าน ตามที่จัดแสดงอยู่ที่โซนศิริราชบุราณปวัตติ์ ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

“โรงพยาธิบาล” นับเป็นสิ่งใหม่และยังไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวสยาม คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล จึงมีภาระอันยิ่งใหญ่ที่จะจัดการให้สำเร็จดังพระราชประสงค์ ต่างร่วมกันประชุมวางแบบแผน ตรวจตราการทำงานทุกขั้นตอน จัดหาทำเลที่เหมาะสม คือ บริเวณวังหลังอันเป็นที่รกร้างแต่เดิม แล้วจึงจัดการซื้อพื้นที่ตามลำน้ำเพื่อทำท่าน้ำ ชาวบ้านต่างนิยมเรียกกันว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” ต่อมาเรียกว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ตามนามพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ที่สิ้นพระชนม์ช่วงเวลาระหว่างการจัดสร้างโรงพยาบาล

งานบริหารจัดการโรงพยาธิบาลมีรายละเอียดอยู่มาก มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องหลายสิบครั้ง เพื่อสรุปหาวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดแก่สาธารณชน เช่น การจัดการเงินโดยการนำเอาส่วนของ “หอมิวเซียม” ที่ไม่ได้จ่ายซื้อของเพิ่มเติมในขณะนั้น มาสนับสนุนสำหรับโรงพยาธิบาลในเบื้องต้น และมีการสรุปความเห็นให้การรักษานี้ เป็นทานแก่ประชาชน ไม่มีการเรียกค่ายา ค่ารักษา แต่ให้มีการตั้งหีบเรี่ยไรไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะช่วยเหลือบ้างตามชอบ โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

คอมมิตตีรับผิดชอบงานบัญชีทั้งส่วนของพระราชทรัพย์พระราชทานจัดตั้งโรงพยาธิบาลตั้งต้น และเงินที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปจัดสรรปันส่วนสำหรับการปลูกสร้างโรงเรือน งานจัดการโต๊ะ ตู้ ต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานบริจาคจากงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ งานรักษาพยาบาล รวมถึงงานสร้างความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลให้เพิ่มพูนขึ้นในหมู่ประชาชน ที่พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ หนึ่งในคอมมิตตีผู้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีบังคับการกรมพยาบาล ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล” ในปัจจุบัน ก็เคยประทับรักษาพระองค์ ณ โรงศิริราชพยาบาล จึงเป็นที่ประจักษ์แก่ราษฎรทั้งหลายว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ เหมาะสมกับมหาชนทั้งปวง

จากพระราชดำริในการปัดเป่าความทุกข์ยากอันเกิดจากพยาธิทั้งปวง และความวิริยะอุตสาหะของเหล่าคอมมิตตี กิจการโรงพยาบาลหลวงแห่งแรก จึงสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เรื่องบอกเปิดโรงพยาบาล ความว่า

“...โรงพยาบาลนี้เป็นส่วนพระราชกุศล ทรงสละพระราชทรัพย์ให้ตั้งขึ้นเป็นทานในการรักษาโรคและป้องกันความทุกข์ยากของชนทั้งหลายที่จะเกิดจากพยาธิ มิให้หมอหรือคนพยาบาลเรียกค่ายา ค่ารักษาแก่คนไข้เลยเป็นอันขาด ยกไว้แต่ผู้ที่มีสัทธาในส่วนพระราชกุศลอันนี้ หรือมีจิตต์กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะออกเงินเข้าในส่วนพระราชกุศลมหาทานนี้ได้ไม่ห้ามปราม และเป็นที่ทรงยินดี อนุโมทนาด้วย เป็นเหตุที่สมควรพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการจะช่วยอนุเคราะห์ อุดหนุนให้โรงพยาบาลนี้เจริญยืดยาวเป็นคุณประโยชน์ยิ่งขึ้นโดยสมควร...”

จากวันนั้นถึงวันนี้ นับเป็นเวลากว่า ๑๓๔ ปีแล้ว ที่ “โรงพยาบาลศิริราช” เปิดให้บริการตามราชปณิธานในการปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยในหมู่ประชาชน เรายังคงมุ่งมั่นหาวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้ามารับบริการ สืบสานเจตนารมณ์ของคณะทำงานที่ริเริ่มมาแต่ในอดีต ผลักดันให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน อยู่เคียงคู่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกยากดีมีจนจวบมาถึงปัจจุบันนี้

อ้างอิง
- หนังสือ “ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย” โดย แพทยสภา
#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #๑๓๔โรงพยาบาลศิริราช #โรงพยาบาลของแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นิทรรศการ Wisdom of the Land ณ หอเก...
25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นิทรรศการ Wisdom of the Land ณ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แก่กองกิจการนักศึกษาเพื่อบันทึกวิดีโอสำหรับประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน "We Mahidol Application" สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

🎓กำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 (English...
23/04/2022

🎓กำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 (English Below)

ติดต่อสอบถาม: งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
🟩 LINE Official: @451pslqw
--------------------

🎓Rehearsal & Graduation Ceremony Schedule for Graduates of Academic Year 2020 - 2021

Further inquiries: Student Affairs Section, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
🟩 LINE Official: @451pslqw

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา...
21/04/2022

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564
🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรหัสประจำตัวรับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานะฯ
https://op.mahidol.ac.th/.../uploads/2022/04/8-4-65.pdf
🎓สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านช่องทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารการศึกษา
📞โทร. 0 2849 4564 – 4572

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ กล่าวเปิดการประชุมโครงการนำร่องการใช้แนวทางการประ...
21/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ กล่าวเปิดการประชุมโครงการนำร่องการใช้แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ส่วนงาน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ 12 กลุ่มเอกสารงานวิจัย
2. กลุ่มที่ 13 กลุ่มเอกสารงานนวัตกรรม
3. กลุ่มที่ 14 กลุ่มเอกสารส่วนบุคคล

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมครั้งสุดท้ายของโครงการนำร่องการใช้แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อจบการประชุมนางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้ง 9 ส่วนงาน ที่สละเวลาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยพัฒนางานด้านจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดียิ่งขึ้น และหากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจดหมายเหตุสามารถติดต่องานบริหารจดหมายเหตุเพื่อให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา

สุขสันต์วันสงกรานต์ประกาศสงกรานต์พุทธศักราช 2565 จ.ศ. 1384 ร.ศ. 241 ปีขาล จัตวาศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเ...
13/04/2022

สุขสันต์วันสงกรานต์

ประกาศสงกรานต์
พุทธศักราช 2565 จ.ศ. 1384 ร.ศ. 241 ปีขาล จัตวาศก
จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที

นางสงกรานต์นามว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืน มาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

การหายไปของตลาดนัดวันศุกร์ ณ มหิดล ศาลายา“โครงการตลาดนัดสิ่งแวดล้อมฯ” หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ตลาดนัดวันศุกร์” เริ่มจัด...
08/04/2022

การหายไปของตลาดนัดวันศุกร์ ณ มหิดล ศาลายา

“โครงการตลาดนัดสิ่งแวดล้อมฯ” หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ตลาดนัดวันศุกร์” เริ่มจัดตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 2538 โดยมี ผศ. กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ อดีตรองอธิการบดีฯ และอดีตรองคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ชีวิตอยู่ ณ ศาลายา ให้มีแหล่งซื้ออาหารและของใช้ประจำวัน เนื่องจากแต่ก่อนศาลายาเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ ไม่มีร้านค้าสำหรับจับจ่ายใช้สอยมากเหมือนสมัยนี้ ประกอบกับการเดินทางไม่สะดวก หากจะซื้อของก็ต้องเข้าไปในเมือง การจัดตั้งตลาดนัดนี้ขึ้น จึงสามารถช่วยเหลือทั้งประชาคมมหิดล และพ่อค้าแม่ค้าโดยรอบมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้ให้แก่ส่วนงาน สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ เป็นสวัสดิการแก่บุคลากร และช่วยเหลือกิจกรรมของนักศึกษาอีกด้วย

ตลาดนัดสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งชอปปิงข้าวของเครื่องใช้หลายประเภทและยังมีอาหารรสเด็ดมากมาย โดยมีแนวคิดเป็นตลาดนัดสีเขียว คือ ขายอาหารและผลผลิตทางเกษตรที่ปลูกได้ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เน้นสินค้าปลอดสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก หรือหากจะใช้ ก็ให้เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า มีการจัดการและคัดแยกขยะ มีการจัดตั้งร้านสินค้ามือสอง รวมทั้งการจัดแบ่งโซนของพื้นที่สินค้า เพื่อความเป็นระเบียบ และปลอดภัยของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ในระยะแรกที่เปิดตลาดมีร้านค้าและลูกค้าไม่มากนัก เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงมีคนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย รวมถึงพ่อค้า แม่ค้าจากพื้นที่อื่น ๆ เข้ามาเปิดร้านมากขึ้น ต่อมา พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งตลาดนัด วิทย์ฯ-กีฬา ขึ้นอีกแห่ง โดยมีแนวความคิดเป็นตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ ก่อนเปลี่ยนมาจัดวันศุกร์เช่นเดียวกับตลาดนัดสิ่งแวดล้อม ทำให้ตลาดนัดวันศุกร์ขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น และเป็นแหล่งรวมสินค้าต่าง ๆ มากมายยิ่งขึ้น
กระทั่งปี พ.ศ. 2563 เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยลง ตลาดนัดก็จำเป็นต้องหยุดไปโดยปริยายด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของทุกคน และดูท่าแล้ว ตลาดนัดวันศุกร์คงยังไม่มีวี่แววเปิดให้คนได้มาจับจ่ายใช้สอยได้ในเร็ววันนี้แน่
พอพูดแล้วก็อดนึกถึงเมนูเด็ด ๆ ที่ขายในตลาดนัดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลา ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เนื้อทอด ลูกชิ้นแคะ สตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ต และอีกหลากหลายสารพัดเมนู
แล้วเพื่อน ๆ ล่ะคะ คิดถึงเมนูไหน หรือคิดถึงตลาดนัดวันศุกร์กันบ้างไหม?

https://museum.li.mahidol.ac.th/friday-market/

_______________
ขอบคุณข้อมูลจาก
ภัทราวุธ พุสิงห์ ผู้ช่วยอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ภาพจากกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "รูปนี้ที่ศาลายา" ในโครงการอำลาศาลายา รุ่นที่ 34 โดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อภาพ วันนี้วันศุกร์ ถ่ายโดยพรฤดี จิตร์บำรุง

6 เมษายน – วันจักรีวันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห...
06/04/2022

6 เมษายน – วันจักรี
วันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ได้รวบรวมพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โดยท่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/royalcoronation2019/index.php/king-word/

5 เมษายน – วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเก...
05/04/2022

5 เมษายน – วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
02/04/2022

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

_________

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บ...
31/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอบคุณภาพจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

Phuttamonthon 4 Road
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2849-4541-2

เว็บไซต์

http://museum.li.mahidol.ac.th/

ผลิตภัณฑ์

Twitter : @muarms
Instagram: Mahidol_Museum

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mahidol University Archives and Museumsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mahidol University Archives and Museums:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห้ยยยย จนตอนนี้ไกด์ เรียนจบแล้ว 55555555
✧ Mahidol Campus & Museum Tour | ทัวร์รอบมหิดลไปกับ MU guide ✧ Ep.1 Campus Tour
ว้าวววว แบบสับ แบบใหม่ แบบจึ้ง Kiki Tirada Winch P. Raomanachai Thanadol B. Au
ภาพวาดสีน้ำ © พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ภาพ: Mahidol University Archives and Museums
คุณเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) Mahidol University Archives and Museums
#สุดยอด
#สุดยอด
อยากเรียนต่อ Top U? ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “How to Get into Top Universities?” ในระดับปริญญาโทและตรี เช่น Harvard, MIT, Columbia, Kellogg, Cambridge ณ ห้อง 202 ชั้น 2 ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน www.MBAThinkTank.com/registration
มาชมกันได้น้าาาา
MU ARMS GIRL 2017 ถ่ายภาพคุณเพชรดาชิงรางวัล #muarmsgirl
เรียนเชิญผู้ที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนา “เทคนิคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เช่น Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Cambridge และ Imperial ณ ห้องสตูดิโอ R6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ (บีทีเอสชิดลม ทางออกที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.MBAThinkTank.com/event อ่านข่าวเทคนิคสมัครเข้า Top University ได้ที่ http://m.posttoday.com/biz/news/495220