ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี จำหน่ายแมลงศัตรูธรรมชาติ เปิด จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ศูนย์ฯ ดำเนินงานในลักษณะเป็นโครงการเครือข่ายและความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหมด 20 หน่วยงาน ภายใต้การประสานงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูแบบบูรณภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

หน้าที่: เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยและส่งเสริมขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต์ การฝึกอบรมทั้งระดับมีปริญญา และไม่มีปริญญา การดำเนินการภาคสนาม การบริการด้านการส่งเสริมและที่ปรึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำทางด้านการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรูพืช วัชพืช และแมลงพาหะ ที่มีความสำคัญทางการเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข โดยการไม่ใช้สารเคมี เพื่อลดมลภาวะในสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร นำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์รวมถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประโยชน์อื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

22/04/2020
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

#ข้อดีของการใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาควบคุมแมลงศัตรูพืช 🎉🎉🎉🎉
1. ขยายพันธุ์ไม่ยาก ใช้เวลาในการปล่อยไม่มาก ⏳
2. แตนเบียนสามารถบินไปวางไข่แมลงศัตรูพืชได้เอง 🚁
3. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะผู้ใช้ และผู้บริโภค 👫
4. ไม่ทำให้เกิดพิษตกค้างในพืชผล และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำและอากาศ 🌳
5. แมลงศัตรูพืชไม่สร้างความต้านทานต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma เหมือนการใช้สารเคมี ❎
6. ต้นทุนการผลิตขยายพันธุ์แตนเบียนไข่ Trichogramma ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบการการเพาะขยายศัตรูธรรมชาติชนิดอื่น 💶
7 สามารถที่จะผลิตขยายได้ปริมาณมากขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตไข่ของแมลงอาศัย 🐣
8. สามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับวิธีการอื่นทำให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้สูงขึ้น 🏆

📌📌📌ดังนั้นการใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma ควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการใช้คือ นำแผ่นแตนเบียนไข่ Trichogramma ก่อนฟักตัว 1 วัน ไปติดในพื้นที่ที่ต้องการปล่อย อัตรา 20,000-30,000 ตัว/ไร่ (2,000 ตัว/แผ่น) ปล่อยกระจายทั่วแปลง ปล่อยทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3-5 ครั้งครับ

02/04/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19
ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษากับผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้
** ดังนั้นจึงขอความกรุณา เกษตรกร หรือท่านใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช ในเบื้องต้นให้ติดต่อเข้ามาทางกล่องข้อความ (inbox) ของทางเพจศูนย์ฯ ได้ก่อน

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

🙏ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
06/03/2020

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุปประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตัดสินใจป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
12/02/2020

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

📺📺📺 ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินข่าวมาบ้างแล้ว ถึงการระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย(Desert Locust) ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ผมเองก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะคล้ายกับการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเลย
1.เอฟเอโอเตือนภัยการระบาดให้ประเทศสมาชิกเหมือนกัน
2. เริ่มเป็นข่าวใหญ่เพราะระบาดรุนแรงมากในทวีปแอฟริกาเหมือนกัน
3.ขณะที่ประเทศไทยถูกเตือนนั้น ตั๊กแตนกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่เอเชียขณะนี้ที่อินเดียเหมือนกัน
4.ตั๊กแตนนี้สามารถเคลื่อนที่เป็นร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งวันเหมือนกัน

📌📌📌 ดังนั้นควรติดตามสถานการณ์การระบาดและทิศทางการเคลื่อนย้ายของตั๊กแตนทะเลทรายในต่างประเทศ และสำรวจแปลงพืชอาหารของตั๊กแตนทะเลทรายที่อยู่ในบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีรายงานการระบาด ตรวจเช็คชนิดของตั๊กแตนโดยเปรียบเทียบกับรูปภาพตั๊กแตนทะเลทราย ในกรณีที่พบมีลักษณะใกล้เคียงตามภาพตัวอย่าง บันทึกตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์จุดที่ให้เก็บตัวตั๊กแตนใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ให้ และนำส่งที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเพื่อนำมาจำแนกชนิดว่าเป็นตั้กแตนทะเลทรายหรือไม่
🏣🏣🏣สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 50 (อาคารจักรทอง) ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ 10900

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
06/02/2020

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และคณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญเขาร่วมอบรม หลักสูตร

“การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”

วันที่ 5-6 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
- การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ
- ปฏิบัติการแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ
- การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช
- การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
- การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตัดสินใจป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย
- การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเกษตรกรผู้มีประสบการณ์

พิเศษ! ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,999 บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 097-2211065 (คุณดวงฤทัย)

หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่
17/01/2019
หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่

หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่

สายด่วนแจ้งหนอนกระทู้ fall armyworm รุกแปลงข้าวโพด กรมวิชาการเกษตรแนะกำจัดตามหลักวิชาการใช้ร่วมกันทั้งชีวภัณฑ์.....

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
06/12/2018

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

📚#ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการ "#คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป" โดยกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
http://www.doa.go.th/psco/files/manual.pdf
🙏ขอขอบพระคุณ กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มา ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวั...
19/11/2018

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
และ วิชาเรียนหลักสูตร "ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง จ.นครปฐม

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว...
16/11/2018

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านการเกษตร ในงาน “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น และ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดปร...
24/08/2018

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดประตูใจชาว วช." ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

#โรคของมะพร้าว
13/07/2018

#โรคของมะพร้าว

เตือนโรคโคนต้นผุในมะพร้าว

#โรคมะพร้าว

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichog...
17/05/2018

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอนกอ Cotesia flavipes เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบร...
15/05/2018

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าว ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้ในการกำจัดด้วงแรดมะพร้าว

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผ...
04/04/2018
ก้าวเกษตร

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผินอาจมีลักษณะคล้ายกัน มีประโยชน์ในด้านการควบคุมศัตรูพืช แต่ห้ามนำไปรับประทานนะคะ ปล่อยควบคุมหนอนในแปลงในสวนได้ค่ะ

เฉลยแมลงมรณะ2ศพที่แท้ "มวนพิฆาต" กลิ่นคล้ายแมงดา

ถ้ากินเกิน 3 ตัวแล้วรักษาไม่ทัน จะทำให้ถึงตายได้ อาการที่แสดงคือ ปวดท้องรุนแรง อาเจียนมีเลือดปน รวมทั้งถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมีเลือดปน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและ...
03/04/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และขอขอบคุณนายประทิน อ่อนน้อย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2555 ที่มาให้ความรู้แก่น้องๆนิสิตค่ะ

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต...
27/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที...
20/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สวนมะพร้าว ต.กำแพงแสน จ. นครปฐม

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมล...
13/03/2018

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมลงวัน และแตนเบียนค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
09/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT Inte...
06/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
(6th IAPSIT International Sugar Conference) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุม
อุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปติดกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจแมลง Dubas bug ที่ต้นอินผลัม ในสวนแสนปาล์ม อาทิตย์หน้ามาติด...
06/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปติดกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจแมลง Dubas bug ที่ต้นอินผลัม ในสวนแสนปาล์ม อาทิตย์หน้ามาติดตามผลกันค่ะ

วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ อพท. ได้ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษา...
21/02/2018

วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ อพท. ได้ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวและหาแนวทางการป้องกันกำจัด รวมทั้งติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Bracon hebetor ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว และเยี่ยมชมการทำขนมทองพับและท้อฟฟี่ของกลุ่มชุมชน ณ บ้านป้าลมุล

วันนี้ทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปขอใช้พื้นที่ของสวนแสนปาล์มติดกับดักกาวเหนียวสำรวจแมลงศัตรูอิทผลัม รอดูผลอีก 1 สัปดาห์ ค่ะ
20/02/2018

วันนี้ทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปขอใช้พื้นที่ของสวนแสนปาล์มติดกับดักกาวเหนียวสำรวจแมลงศัตรูอิทผลัม รอดูผลอีก 1 สัปดาห์ ค่ะ

04/01/2018

ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ไม่มีการตอบกลับข้อความให้กับบางท่านที่ให้ความสนใจแมลงศัตรูธรรมชาติ เนื่องจากเป็นวันหยุด ทางศูนย์ฯ จึงไม่มีการดำเนินการค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบกลับข้อความให้เร็วที่สุดค่ะ
(🙏 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ)

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มแล้วนะคะ วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 พบกับศูนย์วิจัยควบคุมศ...
02/12/2017

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มแล้วนะคะ วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 พบกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชฯ ได้ร่วมจัดงานหน้าคณะเกษตร เต้นท์ภาควิชากีฎวิทยา เวลา 08.30-16.30 น.

วันนี้คุณเอ อนันต์ บุนนาค มาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯ ปรึกษาเรื่องแมลงตัวห้ำและเชื้อราควบคุมแมลง ขอบคุณคุณเอนะคะที่ให้คว...
15/11/2017

วันนี้คุณเอ อนันต์ บุนนาค มาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯ ปรึกษาเรื่องแมลงตัวห้ำและเชื้อราควบคุมแมลง ขอบคุณคุณเอนะคะที่ให้ความสนใจด้านนี้ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ค่ะ
02/11/2017

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
-ผังร้านค้า
-ราคา โซน ขนาดพื้นที่ร้านค้า
- ขั้นตอนการจองพื้นที่ร้านค้า

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
29/10/2017

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง's cover photo
29/10/2017

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง's cover photo

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา 17.30 น.
26/10/2017
ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา 17.30 น.

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา 17.30 น.

Facebook : https://goo.gl/vQMYaL Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม - เวลา 7 นาฬิกา อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ การ...

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอน้อมส่งเสด็จพร...
26/10/2017

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ..

ท่านใดยังไม่ได้ถวายดอกไม้จันทน์ ยังเดินทางมาได้นะคะ
@ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ
25/10/2017

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ

พระเมรุมาศจำลองและซุ้มดอกไม้จันทน์ พร้อมรองรับประชาชนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
#พระเมรุมาศจำลอง
ค้นหาสถานที่ใกล้บ้านที่ http://kingrama9.th/SandalwoodFlowers
ติดตามเรื่องอื่นๆที่ www.kingrama9.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ
25/10/2017

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.kingrama9.th/NewsFeed/Detail/1236

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ
25/10/2017

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งชาติ

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกัน 09.00 น. ทั่วประเทศ

ค้นหาสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ที่ http://kingrama9.th/SandalwoodFlowers

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. เนื่องด้วยศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center-ESE...
18/10/2017

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. เนื่องด้วยศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center-ESEA/Oceania) เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ " Vegetable: From Seed to Harvest" ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์พืชผักได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 11 คน จาก 11 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน เรื่องการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

(Thanks to visitors from 11 countries and staff of AVRDC)

เวลา 14.30-17.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ลานเอนกประสงค์ บริษัทในเครือ ชัชวาล กรุ๊ป งานเสวนา "เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผ...
18/09/2017

เวลา 14.30-17.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ลานเอนกประสงค์ บริษัทในเครือ ชัชวาล กรุ๊ป งานเสวนา "เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตปลอดภัย ผักส่งออกสดใหม่ ก้าวสู่เกษตรไทย 4.0"

เวลา 7.00-8.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 อ. ณิชานันท์ เกินอาษา ได้นำนิสิตวิชา 331 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เก...
11/09/2017

เวลา 7.00-8.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 อ. ณิชานันท์ เกินอาษา ได้นำนิสิตวิชา 331 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและศัตรูธรรมชาติ พร้อมทั้งปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella ที่แปลงมะพร้าว ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.- 11.30 น. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร...
09/08/2017

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.- 11.30 น. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จำนวน 28 คน เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลคลองมะเดื่อ ที่ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการ...
08/08/2017

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรสีเขียวสู่ผู้บริโภค เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร เรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตรสำหรับเกษตรกร ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดงาน Open ho...
22/07/2017

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดงาน Open hous สำหรับนิสิตภาควิชากีฏวิทยา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยสำหรับนิสิต บรรยายโดย ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น, อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา และนักวิจัยทุกท่าน

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Integrate P...
19/07/2017

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Integrate Pest Management และ Practice in the field for the “Integrate Pest Management” ณ ห้องปาล์มอินทผลัม อาคารสื่อการศึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ Beauveria preparation และ Culture and multiply Pest Enemy ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ คน จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cote d’lvoire (CDI), Democratic Republic of Congo (DRC), Guinea, Madagascar, Mali, Senegal และ Togo
โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงนามในความร่วมมือระหว่างประเทศของ ญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Third Country Training Program (TCTP+) ดำเนินการจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries, Culture Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production”

ขอบคุณน้องแม้วมากๆ เลยนะคะ ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ชีวินทรีย์ฯ แบบใจรักจริงๆ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับงานด้าน ...
05/07/2017

ขอบคุณน้องแม้วมากๆ เลยนะคะ ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ชีวินทรีย์ฯ แบบใจรักจริงๆ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับงานด้าน Biocontrol ขอบคุณที่เป็นอีกหนึ่งแรงช่วยขับเคลื่อนงานด้านนี้ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและมั่นคงค่ะ💚🦋🐜🐞🐝🌻

ใครสนใจปลูกผักออร์แกนิค
วันนี้แม้วมีแมลงมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ
(งานทาทายังก็มา ใครเกิดทันบ้างเนี่ย)
ไม่ได้ขายแมลงทอดนะคะ
แต่เป็นแมลงที่ศูนย์วิจัยชีวินทรีย์ เกษตรกำแพงแสน
ได้เพาะเลี้ยงไว้เพื่อให้เกษตรกรใช้ควบคุม
ย้ำ!!ควบคุม ไม่ใช่กำจัดนะคะ
ซึ่งการทำงานของเจ้าแมลงตัวจิ๋วเหล่านี้
ก็จะเป็นศัตรูตามธรรมชาติของแมลงหรือหนอน
ที่เป็นศัตรูพืชซึ่งทำลายผลผลิตของเกษตรกรนั่นเอง

อย่างเจ้าตัวนี้ เป็นหนึ่งในแมลงประเภทตัวห้ำ??
หรือ predator ได้ยินครั้งแรกก็งงเต๊กค่ะ
จนพี่ผึ้ง วิทยากรของเราก็อธิบายให้ฟัง
แบบเข้าใจง่ายๆว่า ตัวห้ำ เหมือนมาจากคำว่าห้ำหั่น
เป็นลักษณะการโจมตีศัตรูอย่างจู่โจม
และเหยื่อจะตายหรือเป็นอัมพาตในทันที
OMG!! ธรรมชาติดูโหดร้าย แต่มษุษย์เราร้ายกว่า
ฉีดยาทีตายเกลี้ยง ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้สารเคมี
ฆ่าแมลงตามธรรมชาติซะหมด เราก็จะมีแมลง
เป็นระบบนิเวศกันอยู่แล้ว ดูบรรพบุรุษเราเค้าปลูก
ทั้งข้าวทั้งผักกินกันไม่มียาฆ่าตัวอะไรทั้งนั้น
เค้าก็ปลูกกันมาได้จนเลี้ยงพวกเรามาจนโต

ส่วนเจ้าตัวนี้ คือมวนตัวห้ำอีแคนทีโคน่า
ช่วยกำจัดหนอนได้หลายชนิด
เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแก้วส้ม
และหนอนบุ้งต่างๆ
มวนตัวห้ำตัวนี้จะมีปากเป็นท่อยาวๆแหลมคม
เจาะเข้าไปในผนังลำตัวหนอน แล้วปล่อยสารเข้าไป
ทำให้หนอนเป็นอัมพาตทันที แล้วจึงดูดกินของเหลว
ภายในตัวหนอนจนแห้งตาย
โดยตัวนี้จะกินแต่หนอนเท่านั้น
ไม่เป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูกแต่อย่างใด
ว้าวๆๆๆ สุดยอดไปเลยนะเจ้าแมลงน้อย
ใครเจอเจ้าตัวหนาตาแบบนี้ในแปลงผัก
ก็เก็บเค้าไว้นะคะ มีประโยชน์

ด้วยรัก
และไม่อยากให้มวนพิฆาตถูกยาฆ่าแมลง

ส่วนเกษตรกรท่านใดที่สนใจ
การใช้แมลงตัวห้ำ(predators)
ตัวเบียน (parasite)
หรือเหล่าเชื้อโรค (pathogen)
ในการควบคุมศัตรูพืช เข้าไปปรึกษาเค้าได้นะคะ
พี่วิทยากรน่ารักมาก ให้ความรู้กับเราอย่างเต็มใจ
ไม่เสียเงินซักบาท
องค์กรน่ารักๆแบบนี้...มีอยู่จริง

อยากให้เค้าได้ทุนวิจัยเพิ่มจริงๆ
ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาเห็นโพสนี้น่าจะดี
ใครเห็นแล้วอยากสนับสนุน
ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ

บางทีเกษตรกรมาขอความช่วยเหลือ
เค้าก็ไม่คิดเงินบ้างก็มี
ถ้าองค์กรนี้รุ่งเรือง เราก็มีโอกาสได้
กินผักปลอดภัยกันมากขึ้นนะคะว่ามั้ย

ที่อยู่

Kasetsart University Kampang Saen Campus
Nakhon Pathom
73140

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง เริ่มมีแผนการก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในปี 2525

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
เป็นหนอนอะไรครับ จะกำจัดและป้องกันอย่างไร
ขอสอบถามเรื่องด้วงเต่าหน่อยค่ะ ว่าพอจะทราบถึงชนิดของด้วงเต่าในรูปนี้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ ^^
ขออนุญาตถามครับ ศูนย์ฯนี้ดูแลเกี่ยวกับ เอเลี่ยน สปีชีส์ ด้วยหรือไม่ครับ?
สวัสดีครับ อยากทราบรายละเอียดแมลงช้างปีกใส ควบคุมเพลี้ยไฟบนต้นเมล่อนครับ
สวัสดีคะ อยากทราบรายละเอียด ราเขียว กำจัดปลวก ต้องติดต่อ หรือสอบถามทางไหนได้คะ
แมลงอะไรครับ เป็นศัตรูพืช หรือตัวห้ำครับ
เพจนี้มีประโยชน์มากค่ะ ดีจริง ๆเลย
ฝากประชาสัมพันธ์ "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB: Science and Technology Intrastructure Databank) // กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์// " ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " http://stdb.most.go.th ฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/scientist ฐานข้อมูลผลงานวิจัย http://stdb.most.go.th/research ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/equipment ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) http://stdb.most.go.th/lab แหล่งรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถูกหอยทากขนาดเล็กกัดกินรากพืช จนพืชผักเสียหายหมดเลย ขยายพันธุเร็ว มีปริมาณเยอะมาก มีวิธีจัดการแบบง่ายๆ บ้างไหมครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1" รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย 02-579-7435 ต่อ 3611 หรือ 083-095-4904